ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ; ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ ಪ್ಲೀಸ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : August 15, 2014 at 11:34 AM

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಜೆಚಿಂ, ದಾಕ್ಷೆಣೆಚಿಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಪಾಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಆನಿ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಪ್ಪಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾಚಾಕೀ ಚಡ್ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್‍ಚ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲೆಂ. ಹಿ ಸವಯ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಉಣಿಂ ಜಾಲಿನಾ. ಚಡ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮಸ್ತ್ ನಿರಾಸ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಕಾಂಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಉಲ್ಟೆಂ ವಾ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಮ್ಹಜೆರ್ ಫಟ್ಕಿರೆ ಅಪವಾದ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಖಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ತೆಂಚ್ ಚಿಂತುನ್ ಆನಿ ಕರ್ಗೊನ್ ಕೊಣ್ಣಾ, ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಬೆಜಾರಾಯ್, ಇನ್ಫೀರಿಯರಿಟಿ ಭೊಗುಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಚಾರ್ ಜಣಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ರಾವಾಜೆ, ಮ್ಹಜಿಂ ತಾಲೆಂತಾ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಮುಖಾರ್ ಭೆಟ್ತಾನಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೆ ಲಾಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್. ಜಣಾಂ ಮುಖಾರ್ ಉಬೆಂ ರಾಂವೊಂಕೀ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಆನಿ ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಖಂಯ್ಸರೀ ವಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ವಾಚುಂಕ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸಗ್ಳಿಂಚ್ ನರ್ವಸ್ ಜಾತಾಂ, ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಧಯ್ರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಆಟೊನ್ ಗೆಲಾಂ, ವಿಶ್ವಾಸ್ ಪೂರಾ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಭಿತರ್ಲಿ ಆಶಾ ಚಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್, ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಗುಮಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ಖಂಯ್ಗೀ ಶೂನ್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಶಿಕಪ್ ಮತಿಕ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಶ್ಟ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂ ತರೀ, ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ಭರ್ಸುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್. ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಸಬಾರ್ ತಾಲೆಂತಾಂ, ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸಾತ್ ತರೀ ತೆ ಕೊಣಾಕಿ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಕನಾ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಜೀಬ್‍ಚ್ ಸುಟನಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿ ಜಿಣಿ ಕರ್ಗೊಣ್ಯಾಚಿ, ನಿರಾಶೆಚಿ ಆನಿ ಆಕಾಂತಾಚಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಮ್ಹಜೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೊಣೀ ಮೊಗಾಚಿಂ ನಾಂತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಅರ್ತ್ ಕರ್ಚಿಂ, ಸಹಕಾರ್, ಧಯ್ರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ತುಮಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಪುಣಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರ್ತಾತ್‍ಗಿ ದಾಕ್ತೆರಾಂನೊ?

-ಎಲ್.ಎಂ., ಮಂಗ್ಳುರ್

Inveriority Complex_2

ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಅನಿ ಪರಿಗತೆಕ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಕರ್ಗೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಆಮ್ಚೆ ಭೊಂವ್ತಿ ಆಸ್ಚೆ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಜಣ್ ತುಜೆಪ್ರಾಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಸ್ಥಿತೆಚೆರ್ ಆಸಾತ್. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ತುಕಾ ವಾಡೊಂಕ್ ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಜÁವ್ಯೆತ್. ತುಜ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ಆವಯ್ ವಾ ಬಾಪಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸರೊನ್ ತಿಂ ಸಂಕಶ್ಟಾಂತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್. ತುಕಾ ಜೆಂವ್ಕ್ ಖÁಂವ್ಕ್ ಬರೆಂ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಆಸ್ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳಾಂ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆಂವ್ಕ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ತವಳ್ ತವಳ್ ಉಪಾಶಿಂ ಉರೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.   ತುಕಾ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಲÁಬ್ಲಾ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಮ್ ಆಸಾ. ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜÁಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಶಿಕ್‍ಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ತುಜೆ ತಸಲೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ತುಂ ಪಾಟಿಂ ಆಸಾಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಪೂಣ್ ಹೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿ ತುಂ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಬರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಆಸಾಯ್. ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿ. ಹೆ ವಿಚಾರ್ ತುಕಾ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಏಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ವಾ ಶೆವಟ್ ಆಸ್ತಾ ಆನಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವಟಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತುಜೆಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್, ತುಜ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾಂತ್, ತುಜ್ಯಾ ದಪ್ತರಾಂತ್ ಏಕ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚಿ ಬರ್ಯಾ ಸ್ವಭಾವಾಚಿ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಏಕ್ ಬರಿ ಭಯ್ಣ್, ಏಕ್ ಬರಿ ಆವಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಸಾರ್ಥಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರಿ ಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬರ್ಯಾನ್ ವಾಗೊವ್ನ್ ತಾಂಣಿಂ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಡ್ಯಾಕ್ ಪಾವಾಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧನ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ತೆಂಚ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಿಸಾಂವಾಂಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತಾ. ತುಜೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ತುಜೆಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆ, ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ವಾಗೊನ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ಆನಿ ಪರಿಸರಾಂತ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಆಸೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್.

Inveriority Complex_1

ಆಮಿ ಜಾಯಿತ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ, ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ತುಲನ್ ಕರುಂಕ್ ವೆತಾಂವ್. ಮ್ಹಜೆಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಭಾಷಣ್ ದಿತಾ, ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪೂರ್ಬಾಯೆನ್ ಗಾಯ್ತಾ, ಅಶೆಂ ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಂವ್. ತಶೆಂ ಭಾಷಣ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನರೇಂದ್ರಾ ಮೋದಿಪರಿಂ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಗಾಯ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸೋನು ನಿಗಮಾಪರಿಂ ಗಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಥಂಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತಾಲೆಂತ್ ಆಮಿ ಕಶೆಂ ಆನಿ ಖಂಯ್ ವಾಪ್ರಿಯೆತಾ ಥಂಯ್ ವಾಪ್ರುನ್, ತೆಂ ವೃದ್ಧಿ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಜಯ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.

ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಿಂತ್ ಘೆನಾಂತ್. ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾತ್, ಲೆಕ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಂತ್ ಕರಿನಾಕಾ. ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆವಿಶಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಂತ್ ಕರ್ತಾಂವ್, ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತಾಂವ್ ಶಿವಾಯ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ದಾಸ್ತಿ ಕರಿನಾಂವ್.  ತುಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ ಆನಿ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತುಂಚ್ ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೇಳ್. ತಾಂಚೆಕಡೆ ಉಲಯ್. ಹಳ್ತಾನ್ ತುಕಾ ವಾಸ್ತವೀಕತಾ ಕಳ್ತಲಿ ಆನಿ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾತಲೊ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *