ಮ್ಹಜೊ ಭುರ್ಗೊ ಜೆವಿನಾ ದಾಕ್ತೆರಾ!

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : July 18, 2014 at 10:50 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ,

ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸಾ. ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಜೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಘರಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಯ್ನಾ. ಬಟಾಟೆ, ಕೆರೆಟ್ ತಸಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘಟಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಕಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಖಾಯ್ನಾ. ಫಳ್ ವಸ್ತು ದಿಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ರುಚನಾ. ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಜೆವ್ತಾ. ನೂಡಲ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ತಾಕಾ. ಮ್ಹಜಿ ಖಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಶಿ? ಮ್ಹಜೆ ಎಕೆ ಸೆಜಾರ್ನಿಲಾಗಿಂ ಹೊ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ಆತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂಚ್ ತಶಿಂ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಕರುಂ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ? ಹಾಕಾ ಕಸಲೊಯ್ ಪರಿಹಾರ್ ಆಸಾಗಿ?

-ವಿ.ಎಲ್. ಬಂಟ್ವಾಳ್

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ಸೆವಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್ ಆಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರೆಂ ಆಸಾ ಆನಿ ಸದಾಂಚೆ ಚಾಲಿಂತ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಣ್ ಖಾಯ್ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯೀ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್.

1. ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜ್: ಕುಡಿಚೆ ಜಡಾಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕುಡಿಂತ್ ಶಿರ್ಪುಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತ್ತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಿವಾಂತ್ ಚಡ್ ಮೊಟಿಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಆವಯ್-ಬಾಪಯ್ ಶಿರ್ಪುಟಿಂ ತರ್ ವಾ ಎಕಾ ಕುಳಾಚಿಂ ಮನ್ಶಾಂ ಭಾಗೆಟಿಂ ಆಸ್ತಾತ್ ತರ್ ತಾಂಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡ್ ಮೊಟಿಂ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ದಾರ್ಜಿಂಚ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ತಿತ್ಲಿಂ ಆಮ್ಚಿಂ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್. ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ಆವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಜಿವಾಂತ್ ಪುಡ್ಪುಡಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚೆ ಗೂಣ್ ಯೇವ್ನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಶಿರ್ಪುಟೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಕುಡಿಂತ್ ಚಡ್ ವಜನ್ ಆಸ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಬರೆಂ ಆಸೊನ್ ಆನಿ ತಾಚಿ ಸದಾಂಚಿ ಚಾಲ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭಾರತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಸರಾಸರ್ ಜಡಾಯ್ 11 ಕಿಲೊಗ್ರಾಮ್ ಆಸ್ತಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಇಕ್ರಾ ಕಿಲೊಪ್ರಾಸ್ ಉಣಿಂ ತುಕ್ತಾತ್ ತರ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ಪ್ರತಿಶತ್ ಇಕ್ರಾ ಕಿಲೊಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಜಡಾಯ್ ಥೊಡಿ ಉಣಿ ಆಸ್ಚಿ ಅಸ್ವಾಭಾವಿಕ್ ನ್ಹಯ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜಡಾಯ್ ದಿಸಾನ್ದೀಸ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾ, ವಾ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂ ಭಿತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಕುಡಿಂತ್ ಭಾಗ್ತಾ ತರ್ ವಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ತರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಣತ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂಚಿ ಸಲಹಾ ಜೊಡ್ಯೆತ್. ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ಚಡ್ ಮೊಟೆಂ ಜಾವ್ನ್ ವಾಡ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಚರ್ಬೆಚೆ ಜೀವ್‍ಕಣ್ ಚಡೊನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾನಾ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಮೊಟಾಯ್ (Obesity) ಯೆವ್ಯೆತಾ.

2. ಭುರ್ಗೆಂ ಆನಿ ಭುಕ್: ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ತಾಂಚೆ ವಾಡಾವಳೆಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಂಯ್ ಸುರ್ವಿಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ (ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್) ಕುಡಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಾನ್ ವಾಡಾವಳ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆ ತಾಂಚಿ ಭುಕ್‍ಯೀ ಉಣಿ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್, ತರೀ ಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಕುಡಿಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಕಸಲೆಯ್ ರಿತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಉರಾನಾ.

ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಗರ್ಜ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಡ್ ಖಾಯ್ತ್ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ತಿಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಭುಕ್ ಆಸಾನಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಹೆರ್ ಖಾಣ್ ದೀತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವೆಳಾ ವೆಳಾರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆ ತಕ್ಷಣ್ ದೂದ್ ಪಿಯೆಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಾಶ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ಆಯ್ಕೊಂಚೆಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ನಾಶ್ಟೊ ಕರುಂಕ್ ನಾ ದೆಕುನ್ ಇಕ್ರಾ ವೊರಾರ್ ಆವಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಹೆರ್ ಖಾಣ್ (ಬಿಸ್ಕುತ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ವಾ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಹೊರ್ಲಿಕ್ಸ್ ಕೊಂಪ್ಲಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್) ದೀತ್. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ! ತೀನ್ ವೊರಾರ್ ಆವಯ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ದಿತಾ ಆನಿ ರಾತಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಪರತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ.

ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆವಿನಾ ತರ್‍ಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸ್ತಾ, ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ತಾ! ಎಕಾವೆಳಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ತೆಂ ಖಾಣ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಹೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ, ಭುರ್ಗೆಂ ಭಾಗೊನ್ ಆಸ್ತಾ. ಚಡ್ತಾವ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಡ್ ಖಾಣ್ ಖಾತಾ ದೆಕುನ್ ಜೆವಿನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಖಾಣ್ ಜೆವ್ಣಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜೆವಿತ್? ಭುಕ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಆವಯಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಆಡ್ ಖಾಣ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಆಡ್ ಖಾಣ್ ಆನಿ ಮದೆಂ ಖಾಣ್ ದಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಆದಿಂ ಘರಾಂನಿ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಡ್ ಖಾಣಾಂ ಮೆಳಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ, ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಪೇಜ್-ಶಿತ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಜೆವ್ತಾಲಿಂ. ರಾಂದ್ವಯ್, ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಯಾರ್ ಆಶೆನ್ ಖಾತಾಲಿಂ. ಮಾಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂಚ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಉಣಿಂ, ಖಾಣಾಂ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿತ್-ರಾಂದ್ವಯ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್.

ಜಾಯಿತ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಭುಕ್ ಲಾಗಾನಾ ತರ್‍ಯಿ ಜೇಂವ್ಕ್-ಖಾಂವ್ಕ್ ಆವಯ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಆವಯ್ನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ/ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಖಾತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಘೆತ್ ಆನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರಿತ್.

3. ಹ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಉಡಾಸ್ ದವರ್:

●   ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ಖಾಣಾಂ ದಿತಾಯ್ ತರ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೆವಿನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸೊಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಮದೆಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ತಸಲಿಂ ಖಾಣಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪರತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರಿನಾಯೆ. ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ವ್ಹಡಾಂನಿಯಿ ಥೊಡಿಂ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಖೆಲ್ಯಾರ್, ತಾಂಕಾಂ ಸಯ್ತ್ ಸದಾಂಚೆಪರಿಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ! ಭುರ್ಗೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ತರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್, ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ದೀನಾಕಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ಪೆÇಟ್ ಖಾಲಿ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಜೇಂವ್ಕ್ ವಿಚಾರ್ತಾಚ್.

●   ಖಂಯ್ಚೆಂಯ್ ಖಾಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ದೆಕುನ್ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಚಡ್ ಖಾವಯ್ನಾಯೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡಾಂಪರಿಂಚ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಯೆತಾ. ಖಾಣ್ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಖಾಣಾಂ ವಿವಿಧ್ ಥರಾಚಿಂ ಆಸೊಂದಿತ್. ಥೊಡಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ದೆಕುನ್ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ತಿನೀ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೋಂವ್ ನಾತ್ನೊ ದಿತಾತ್. ರುಚಿನ್ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ತರ್‍ಯಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾತಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ರುಚಿ ಆಸಾತ್, ಖಾಣ್-ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ಆಶಾ ಆನಿ ಉಬ್ಗೊಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ.

●   ಸಾಧ್ಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಖಾಣ್ ಖುದ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್. 8-10 ಮಯ್ನೆ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಖಾಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸೊಡಿಜೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಖಾತಾನಾ ಭುರ್ಗೆಂ ಶಿಂಪ್ಡಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಯ್ನಾಯೆ. ಜಾಯಿತ್ತಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಅಪ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಾತಾಟ್ ವರ್ಸಾಚಿಂ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತೊಂಡಾಕ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ, ಚಡ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಭುಕ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಭುರ್ಗೆಂ ಸ್ವತಾ ಜೆವ್ತಾನಾ ವಾ ಖಾಣ್ ಖಾತಾನಾ ಮಧೆಂ ಪಡಾನಾಕಾ.

●   ಘಟ್ ಖಾಣ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಕ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದೂದ್ ದೀನಾಯೆ. ದೂದ್ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾ ದೋನ್ ಜೆವ್ಣಾಂಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೂದ್, ಹೊರ್ಲಿಕ್ಸ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದೀವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೇವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

●   ಭುರ್ಗೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜೆವಿನಾ, ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂ ಕಡೆ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ಚ್ಯೊ ನಾಕಾತ್. ವ್ಹಡಾಂಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಆಪ್ಣಾಥಂಯ್ ದವರುಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಣಾ-ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಭುರ್ಗೆಂ ಏಕ್ ಸಾಧನ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪರಿತ್.

-ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(Originally published on June 06, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *