ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರೇರಣ್, ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮೊತಿಂ

ಕ್ಯಾರಲ್ ವೇಗಸ್

Posted on : June 18, 2016 at 8:12 PM

ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದಿವಸ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಸಂಬಂಧ್ ವಿಶೇಸ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ತೊ ವರ್ಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಹೆರ್ ದಿಸಾಂನಿ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ತಸಲೊ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ನಾ ತರೀ, ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕೆದಿಂಕ್‍ಚ್ ಹಾಂವ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಕ್ಚಿಂ ನಾ.

Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_06ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಸಿರಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಸಿರಿಲ್ ಜಿ. ವೇಗಸ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಮೋಲ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸಾಳಕ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚೊ ಸಿರಿವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬೋವ್ ಸತ್ತಿ, ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ವಳ್ಕತಾತ್. ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮ್ಹಜೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ್ ವರ್ಣುಂಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಆನಿ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

ವ್ಹಯ್, ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಏಕ್ ಮೊತಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಮೊಲಾಚೊ. ಲ್ಹಾನ್‍ಪಣಾಲೆ ಉಡಾಸ್ ಗೊಡ್ಶೆ ಗೊಡ್ಶೆ ಆನಿ ತೆ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಉರ್ಚೆ ತಸಲೆ. ಹಾಂವ್ ಉಪ್ರಾಳಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ, ಪೊಕ್ರಿಪಣಾಂ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತರೀ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಯ್ತ್ ಹಾತ್ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲೊ, ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಚೂಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾಂ ತೆಂ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊ. ಡ್ಯಾಡಿ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಭ್ಯೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಅಹಿಂಸೆಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಶಿಕೊಂಕ್ ತೊ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ಖೆಳೊಂಕ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯೊ ವಸ್ತು, ಬಾವ್ಲ್ಯೊ ಹಾಡುನ್ ದಿತಾಲೊ. ತಶೆಂ ತಾಣೆ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ವಸ್ತು ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಪುಸ್ತಕ್ ಜಾಂವ್ ಖಂಚಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಘೆತಾನಾ, ತೊ ತಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ಕಾಣ್ಗೆತಾಲೊ ಆನಿ ತಿ ವಸ್ತ್ ಬರಿ ಆಸಾಗಿ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ರಿತಿನ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಲೊ. ತಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ವಾವ್ರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಕಸೊ ತೊ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿಯ್ ತಶಿಚ್ ಜಾಗ್ರುತ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲೊ. ಬೇಕರಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಖಾಣಾಂ ಹಾಡ್ತಾನಾಂಯ್ ತೊ ತೆಂ ಬರೆಂ ಆಸಾಗಿ, ರುಚಿಚೆಂಗಿ, ಫ್ರೆಶ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ತಪಾಸ್ತಾಲೊ. ಹೆಂ ಪೂರಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ವೋಂಟ್ ಫುಲ್ತಾತ್, ಸಂತೊಸಾಚ್ಯಾ ಯಾದಿನ್. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಜಾಗೊ ಹೆರ್ ಕೊಣ್‍ಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕನಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧೊ, ಉಣ್ಯಾ ಉಲೊವ್ಣ್ಯಾಚೊ ದಿಸ್ತಾಲೊ, ಪುಣ್ ತೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಹಾಸ್ಯ್‍ಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತೊ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ, ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಸಯ್ತಾಲೊ. ತೆ ದೀಸ್ ಸಂತೊಸಾಚೆ, ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಂವ್ಚೆ.

Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_01
ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಸಿರಿವಂತ್
Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_02
ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಠ ಥಾವ್ನ್ ಸಂದೇಶ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹಾತಾಂತರ್

Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_03

ಬಾಪಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವಸ್ವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತೊ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕರುಂಕ್, ಪೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ದುಡು ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ದವರುಂಕ್ ತೊ ಪೆಚಾಡ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ತಿಕಾ ತಾಂಕ್ತಾ ತ್ಯಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಖರ್ಚಿತಾಲಿ. ಡ್ಯಾಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಫುಡೆಂ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾಲೊ. ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರಿಜೆ, ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಥಂಯ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗುಣಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಖೊಟ್ಯಾಂಕ್, ಫಟ್ಕಿರ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿಂಕ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮೋಸ್ ಕೆಲೊ, ಘಾತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆ ಸಂಗಿಂ ಮುಖಾರ್ ಕಸಲೊಚ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ದವರುಂಕ್ ತೊ ಖುಶಿ ವ್ಹರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಹೊಚ್ ಗೂಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಆಯ್ಲಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಡ್ಯಾಡಿಚ್ಯಾ ವೃತ್ತಿಪರಿತೆ ವಿಶಿಂ ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಉಚಾರ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆ ವಿಶಿಂ, ಪರಿಶ್ರಮಾ ವಿಶಿಂ ಗಾಜಯ್ತಾತ್. ತೊ ತಸೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ತಾಣೆ ಬರೆಂ ನಾಂವ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತೊ ಕಿತ್ಲೊ ಫಾಮಾದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಗಿ, ತಿತ್ಲೊಚ್ ತೊ ಮೈಸೂರಾಂತೀ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಸೈಂಟ್ ಫಿಲೊಮಿನಾ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ತೊ ವ್ಯವಹಾರ್ ಚಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕಣ್, ಊಂಚ್ ವೃತ್ತಿಪರತಾ, ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್, ಮೊವಾಳಾಯ್, ಹೆರಾಂ ಥಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಯಾಳ್ ಆನಿ ಉದಾರ್ ಮನಾಕ್ ಲೋಕ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ತಾಲೊ, ಮೋಗ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕಾಲೆತಿಚೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಬರವ್ಪಿ, ಸಂಪಾದಕ್, ಛಾಪ್ಣಾರ್, ಪ್ರಕಾಶಕ್, ವಿಕ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್, ಘರಾಂತ್ ತೊಚ್ ಮುಖ್ಯ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆಂ ರಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಣ್, ವ್ಹಾವ್… ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ರುಚಿಚೆಂ! ಯಮ್ಮಿ!!!

ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಕರ್ಚಿ ಚಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಆಜೂನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಜಣ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಮೈಸೂರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಶೆಂಭೊರೊಂ ಜಣಾಂನಿ ತಾಣೆ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಯೊವ್ನ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಖರೊ. ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಸತಾಚೆಂ ಆನಿ ನಿತಿಚೆಂ. ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಭಾಸಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲಾಂ ತೆಂ ತೊ ಉಡಾಸಾಂತ್ ದವರ್ತಾಲೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ತೊ ಗುಮಾನ್‍ಂಚ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ ತಾಂತುಂ ತೊ ತೃಪ್ತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೊ. ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಅಬ್ಲೆಸ್‍ಪಣ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_04

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೀವನಾನುಭವಾಂತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ಅನುಭವ್ ವಾಪಾರುನ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಕಶ್ಟ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾಯ್ಚೊಯ್ ಪಾಟಿಂಬೊ, ಸಾಂಗಾತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರೀ ಜಿವಿತ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ, ಧಯ್ರ್ ದಿತಾಲೊ, ಭರ್ವಸೊ ಜೊಡುನ್ ದಿತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಜ್ ಡ್ಯಾಡಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ದುಖಿಚೆಂ. ತಾಚೆ ಪಾಸೊತ್ ಆಂವ್ಡೆತಾಂ, ತಾಚೆಂ ಗೈರ್ ಹಾಜಿರ್‍ಪಣ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂನಿ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತಾಂ. ತೊ ಆಜ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ತಾಚೆ ವರ್ತೆಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ತೆಂ?! ಹಾಂವ್ ವೆಗ್ಳಿಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಿಂ! ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ, ದುಖಯಿಲ್ಲೆಂ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತರೀ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡ್ಯಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಬೆಸಾಂವಾಂನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ದಿಲಾಂ. ತರೀ, ತೊ ಆಜ್ ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್ ಚಡ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಡ್ಯಾಡಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಹಾಂವೆಂ ಮುಂದರಿಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ್, ದೀರ್ಘ್ ಕಾದಂಬರಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಪುನರ್ ಛಾಪ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ. ತಶೆಂಚ್ ತಾಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಕಾಡುಂಕೀ ತಾಕಾ ಆಶಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆಂ ಎಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ, ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ತೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ಲೊ.

Budkulo_Carol Veigas_Sirivonth_05ಪ್ರೀತಿ ಸ್ಟೋರಾಂತ್ ಡ್ಯಾಡಿ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ, ಕಾರ್ಡಾಂಚೊ ವ್ಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂ, ಮತಿಂತ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಣ್. ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾಂನಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ (ತಾಚಿ ಪಯ್ಲಿ ಆವೃತ್ತಿ ಡ್ಯಾಡಿನ್‍ಚ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲಿ – ಪಾಂಚ್ ಭಾಗಾನಿಂ) ಆನಿ ‘ಸಿರಿವಂತಾಚಿ ಲಿಖ್ಣೆ ಮೊತ್ಯಾಂ’ ನಾಂವಾಚೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪುನ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಆಧಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ! ಪುಣ್ ತೆ ವಿಕುಂಕ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್, ತ್ರಾಸ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ತಸಲೆ ನ್ಹಂಯ್.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ, ಪುಸ್ತಕ್ ಛಾಪ್ಚ್ಯಾ, ಪರ್ಗಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ. ಡ್ಯಾಡಿಚೆಂ ಸ್ವಪಣ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂನಿ ಆಮ್ಸೊರಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಹಾಂವೆಂ ಆನಿಕೀ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಘೆವ್ನ್, ಜೊಕ್ತಿ ತಯಾರಿ ಕರಿಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಭೊಗ್ತಾ.

ಕೊಡ್ಯಾಳಾತ್ ಹಾಂವ್ ಎಂ.ಬಿ.ಎ. ಶಿಕ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಡ್ಯಾಡಿನ್ ಜಾಯ್ತೆ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ದುಡ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಧೊಸ್ತಾಲಿ. ತೆದ್ನಾಂ ತೊ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಕಶ್ಟ್ ಕಾಡುನ್ ಕಾರ್ಡಾಂ (ರೆಜಿಸ್ತ್ರ್ಯೊ) ಡಿಸೈನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಿಂ ವಿಕುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ದುಡು ಜೊಡುಂಕ್ ತೊ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಏಕ್ ಬಾಪಯ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಸೊತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತ್ಯಾಗ್, ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ವಿಸ್ರೊಂ? ನಾ, ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್, ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಪುಸುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಕನಾ.

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಖರೆಂ ಮೊತಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ನಾ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ.

ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಬಾಪಾಯಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್.

ನಿರೂಪಣ್: ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

1 comment

  1. ಸಿರಿವಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಅಪ್ಶೆಂಚ್ ಸಾಳಕ್ ಮತಿಕ್ ಯೆತಾ. ಬಿಜೆಪಿಚೆಂ ಸಾಳಕ್ ನ್ಹಯ್!

    ‘ಮ್ಹಜೊ ಬಾಪಯ್ ಖರೆಂ ಮೊತಿಂ. ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಖಂಚಿಯ್ ವಸ್ತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸರ್ ನಾ. ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭೊಗಪ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾಂ ಜಿವಾಳ್ ದವರ್ತಾ, ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಉರ್ಬಾ ಹಾಡ್ನ್ ದಿತಾ.’
    ಖೂಬ್ ಸುಂದರ್ homage.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *