ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್…

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 1, 2015 at 6:38 PM

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಅನಾಹುತಾಂಚ್ಯಾ, ಅವ್ಘಡಾಂಚ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾರ್ ಪಾವ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಅಚಾನಕ್ ಬಚಾವ್ ಜಾತಾಂವ್. ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ವಿಸ್ರೊನ್ ವಚತ್, ಪೂಣ್ ಅವ್ಘಡ್ ವಾ ಅನಾಹುತಾಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಚೆಂ ನಾ.

ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಯೆಥಾವ್ನ್

Mhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಮೊರ್ನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಯಿಲ್ಲಿ ಭೆಟ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚೊ ವಾ ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಥೊಡೆ ಮಯ್ನೆ ಲ್ಹಾನ್. ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಆಜೂನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಚ್ಯಾ ಪಡ್ದ್ಯಾಂತ್ ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ ಆಸಾ. ಅಟ್ಟಿಂಜ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್, ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಫುಟ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಅಟ್ಟಿಂಜಾಚಿ ನ್ಹಂಯ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಹಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ರಾಮಸಮುದ್ರಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ವ್ಹಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆತಾ, ಪಳ್ಳಿ ಉತ್ರೊನ್ ಸುಡಾಂ ತೆಣೆ ಯೇವ್ನ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಅಟ್ಟಿಂಜ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ. ಪಡುಬೆಳ್ಳೆ ಆನಿ ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ ಮಧೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಉದ್ಯಾವರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾತಾ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸುವಾತೆರ್ ಹ್ಯಾ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಅಟ್ಟಿಂಜ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕತಾತ್.  ನ್ಹಂಯ್ ಘರಾಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಘರ್ ಆಸ್ಚಿ ಸುವಾತ್ ನ್ಹಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆವ್ರ್ ಭರೊನ್ ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಿಚೆ ಗಾದೆ, ತೊಟಾಂ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಘರ್‍ಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.  ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವಿಶೇಸ್ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತುನ್ ಹೆರ್‍ಕಡೆ ವ್ಹಡ್ ಆವ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಯಿ  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ತೀನ್ ಕುಶಿಂನಿ ಭಾತಾ ಗಾದೆ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೆರೆರ್ ಆಸ್ಚೆ ಮಾಡಾಕವಾತೆ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ  ಸಕ್ಕಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಸಾಗೊರ್ ತಸೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆವ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಯೆನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ತಶೆಂ ಗಿಮಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆಮಿ ನ್ಹಂಯ್ಕ್‍ಚ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂಚ್ ಮುಕಾರ್  ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಸುಮಾರ್ ಖಡ್ಪಿ ಫಾತೊರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚೆಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್, ಸುಕೊಂವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಖಡಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.  ಹೊ ಜಾಗೊ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಭೊಂಡ್ಸಾಳ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್  ‘ಭೊಂಡ್ಸೊಳ್ಯಾಚಿ ಪೊರಿ’ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಒಳ್ಕತಾಲೆ. ಹ್ಯಾ ಪೊರಿಯೆರ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾರ್, ಶೀದಾ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ದೆಂವೊಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.   ತ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಂಚೆರ್  ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್,ವಸ್ತ್ರಾಂ ಸುಕೊಂವ್ಕ್  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಪ್ಯೆವ್ನ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ಆಪೂರ್ಬಾಯ್ ಜಾತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಆನಿ ರಜೆಚ್ಯಾ  ದಿಸಾಂನಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗಿಮಾಂತ್ ಪಯ್ಶಿಲಿಂ ಸಯ್ತ್ ಜಾಯಿತ್ತಿಂ  ಯೆತಾಲಿಂ. ನ್ಹಂಯ್ತ್  ಆವ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಂ ಖಡಾಪ್ ಬುಡ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ  ಉದಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ  ಖಡ್ಪಾಚೆ ಥೊಡೆ ಫಾತೊರ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಆಸ್ತಾಲೆ.

Dr Edward_Muje Udas Mujo Niyall (1)
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಗಜಾಲಿ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ, ಥೊಡ್ಯೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಡೆ-ತೀನ್ ವಾ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಆಸ್ತಾನಾ, ಮ್ಹಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲಿ. ಸುಟನಾಸ್ತಾಂ ವೊತ್ಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ತ್ಯಾ ದೀಸ್  ರಾವೊನ್,ಆಸೊರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಂಯ್ ದಾಲಿಭೊರ್ ಸದಾಂಚಿಂ  ವಸ್ತ್ರಾಂ ಘೆವ್ನ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಆಯ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ.  ಮ್ಹಜೊ ದಾಕ್ಟೊ ಭಾವ್ ವಿಲ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್. ಘರಾ ಬಾಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಂವೆಂ ಮಾಂಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಆವ್ರ್ ಯೇವ್ನ್ ದೆಂವ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್, ಥೊಡೆ ಫಾತೊರ್ ಮಾತ್ರ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಉಂಬ್ಳುಂಚಿಂ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಆಸ್ಚಿ ದಾಲಿ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ನ್ ಮಾಂಯ್, ಕಡ್ಶ್ಯಾ ಕುಶಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ದೆಂವೊನ್ ಭೊಂಡ್ಸಾಳೆಚ್ಯಾ ಪೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಶಿಂತ್ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಭೊರಾನ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಆನ್ಯೇಕಾ ಕುಶಿನ್ ಗೂಂಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಾಕ್ ಥಂಯ್ ಘುಂವೊನ್ ವಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಭೊರಾನ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ಉದಾಕ್ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಘುಂವೊನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾನಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಸುಳಿ ಆಸ್ತಾ. ಸುಳ್ಯೆಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ಖಿಣಾನ್ ಬುಡ್ತಾ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಪಯ್ಸ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಸುಳಿ ಆಸ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಅಪಾಯಾಚೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಿ ಪ್ರಾಯ್ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ಮಾಂಯ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಚ್ಯಾಂತ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಂಯ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಲಿಯೆಂತ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಸ್ತುರ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್‍ಪರಿಂಚ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡಯಿಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್. ಖಿಣಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಪಾಂಯ್ ನಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಡ್ಪಾಥಾವ್ನ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಾಂಯ್ಕ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ  ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾಂಯ್‍ಚೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಜ್ಞಾನ್(ಠಿಡಿeseಟಿಛಿe oಜಿ miಟಿಜ) ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಕರ್ತಾ. ಹರ್ ಖಿಣ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಖಡ್ಪಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ಮಾರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಝಡಾಚ್ಯಾ  ತಕ್ಲೆಕ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್, ಮಾಂಯ್ ಗುಂಡಾಯೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡ್ಲಿ ಆನಿ ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಬುಡೊನ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಸಕ್ಲಿ. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೆಕುಂದಾಚ್ಯಾ ಖಿಣಾಂ ಭಿತರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕರ್ಮರಾಚೆಂ ಝಡ್ ಘಟ್ ಆನಿ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ತೆಂ ಮೊಡಾನಾ. ಝಡಾಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಂಯ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡೊವ್ನ್ ಖಡ್ಪಾಕುಶಿಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಕುಲ್ನ್ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊ ಆನಿ ತಿ ವ್ಹಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಉದಕ್ ಪಿಯೆಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಡ್ನ್ ಖಡ್ಪಾಚೆರ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೆಂ, ಮಾಂಯ್ ಪುರ್ತಿ ಭಿಜೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ,.. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಗಯ್ರೆಂ ಗಯ್ರೆಂ ಆಸಾ; ಮಾಂಯ್  ಉಪ್ರಾಂತ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಹೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಏಕ್ ಖಿಣ್ ಚಡ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಸುಳಿಯೆಂತ್ ಪಡೊನ್ ಬುಡೊನ್ ವೆತೊಂ, ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಂಯ್‍ಯಿ ಬುಡೊನ್ ವೆಚಿ ಸಾಧ್ಯತಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಆಪುಣ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ವಚನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ಮತಿಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್. ಆವಯ್ಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಹಾಕಾಚ್ ಕೊಣ್ಣಾಂ.  ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಖಂಯ್ ವ್ಹಾಳಾಂತ್, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಕೋಣ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಖಬ್ರ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾಂಯ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ವಚಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್

Dr Edward_Muje Udas Mujo Niyall (3)ದುಸ್ರೆಂ ಘಡಿತ್ ಘಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾಂಯ್ ಆಟ್-ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಭುರ್ಗೊ. ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ಟೆಲೆವಿಶನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್  ಕಾಣಿಯೆಚೆ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚೆ, ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆಚೆಂ, ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಂನಿ  ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್, ಆಂಬೆ, ಕಾಜು ಕಾಡ್ಚೆ ಹಾಂತುಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಘರಾಂತ್ ಪೇಜ್ ಶಿತ್ ಜೆಂವ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ರುಕಾಂನಿ ಪಿಕ್ಚೆ ಆಂಬೆ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಆನಿ ಕಾಜು ಖಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಪೋಟ್ ಭೊರ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ರುಕಾರ್ ತಾಂಬ್ಡ್ಯಾ ರಂಗಾಚೆ, ಬರ್ಯಾ ರುಚಿಚೆ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಜಾತಾಲೆ. ರೂಕ್ ಉಬಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ತೆಂಕ್ಡಿ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲಿ, ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಪಿಟೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಳಜೆ ತರ್ ರುಕಾಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.  ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಫಾಂಟೆ ಲಾಂಬ್ ಆಸೊನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಥೊಡೆ ಫಾಂಟೆ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಆಡ್ ವಾಡೊನ್, ತ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆರ್ ದಾಟ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫಾಂಟೆ ಆಸೊನ್ ತಾಚೆರ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ರುಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ರಾವೊನ್ ತೆಂಕ್ಡೆಂತ್ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಕಾಡ್ಯೆತೆ, ಪೂಣ್ ತೆ ಉಬಾರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತನಾ ಚೂರಾನ್ ಚೂರ್ ಜಾತಾಲೆ.

Dr Edward_Muje Udas Mujo Niyall
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ರಜೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಬರೆ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ  ಖಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಚಡ್ಚೆಂ ಸಾಹಸ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಮೂಳ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಲಾಂಬಾಯೆಪರ್ಯಾಂತ್ ಹಾತಾಚಾ ಆಧಾರಾಕ್ ಧರುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ವೊಮ್ತೆಂ ನಿದೊನ್, ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಖಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಖೊಕ್ಕೆತಶೆ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಪೋಟ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಖಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಬರೆ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಂಬೊರ್ ಪಿಕ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಝೂನ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಂಯ್ ಧಾ-ಪಂದ್ರಾ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ವೆತಾನಾ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್, ಪೊತೆಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವೊವ್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಪೋಟ್ ವೊಡಿತ್ತ್, ಗೆಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊಂ. ಖಾಂದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಖೊವೊಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಪಾಟಿಥಾವ್ನ್ ಕುಶಿಕ್ ನಿಸ್ರಾಲೆಂ.  ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಖಾಂದ್ಯಾವಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಘುಂವೊನ್ ಉದಾರೆಂ ಉಮ್ಕಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.  ತ್ಯಾ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಘಡಿಯೆಯ್ ಹಾಂವೆಂ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಖೊಕ್ಕ್ಯಾಪರಿಂ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಾಂಯ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಉರ್ಲೊಂ. ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪೊತೆಂ ಪೆಂಕ್ಟಾಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಮ್ಕಾಳೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಕ್ಲಾ ವೊಡ್ತಾಲೆಂ.ಮಾತ್ಸೆಂ ಚಡುಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಲಗ್ಬಗ್ ತೀಸ್ ಫುಟಿಂ ವ್ಹಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತೊಂ ಆನಿ ಭೋವ್‍ಶ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಜಕಮ್ ಜಾತೆಂ; ಸಕಯ್ಲ್ ಮುರೆ ಫಾತೊರ್ ಆಸೊನ್ ಬರಿ ಖಾಂಟಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪಡ್ತನಾ ತಕ್ಲಿ ಸಕ್ಲಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮೊರೊನ್‍ಂಚ್ ವೆತೊಂ ಆನಿ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆರ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಪೆಂಕಾಟ್ ಮೊಡೊನ್ ವೆತೆಂ. ರಾಕಣ್ ಭೊಡ್ವಾಕಡೆ ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗೊನ್, ಹಾಂವ್ ಖಾಂದ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲೊಂ, ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಫಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಘಟ್ಟ್ ಧರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಸುಟಯ್ಲೆಂ,ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪೊತೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲೆಂ. ತಿ ಜಡಾಯ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಲಿಚ್, ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಘುಂವೊನ್ ಖಾಂದ್ಯಾವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೊಂ ಆನಿ ಖಾಂದ್ಯಾಚೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಪೋಟ್ ವೊಡಿತ್ ಗೆಲೊಂ. ಕಿತೆಂಚ್ ಅನಾಹುತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ಸುಟೊವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪೊತೆಂ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ತಾನಾ ಕಾಂಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಝಡಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಚೆಂಚೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

Dr Edward_Muje Udas Mujo Niyall (4)

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರುಕಾಂಕ್ ಚಡ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂಚ್. ಆತಾಂ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಹಾತ್, ಪಾಂಯ್ ಪೆಂಕಟ್ ಮೊಡೊನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಪಳೆತನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಲ್ಪೊಣಸ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವಚೊನ್ ರುಕಾರ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ವಾಂಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಕೊಣ್ ಮೆಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಧೀರ್ ಕರ್ತಾ.

ಮಾಸ್ಳೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾ ಭಿತರ್

ತಿಸ್ರೆಂ ಘಡಿತ್ ಪರತ್ ಅಟ್ಟಿಂಜಾ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಗಿಮಾಳ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚೆಂ ರಾವ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಉದಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಂತ್ ವಿವರಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಡಾಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಆಳ್ ಉದಕ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಗುಂಡಾಯೆಚಿ ‘ತಿಪ್ಪರಿ ಗುಂಡಿ’ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗುಂಡಿಯೆಂತ್ ತಳಾಚೆರ್ ಫಾತ್ರಾಚಿಂ ಮಾಟಿಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಗಿಮಾಂತ್ ದನ್ಪಾರಾಂಚೆಂ ಮಾಸ್ಳಿ ರಾವ್ತಾಲಿ. ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್,  ಫಾತ್ರಾಂಚೆರ್ ಸಾಸ್ಪೊನ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಟ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ವ್ಹಡ್ ಕಿಜನ್, ವ್ಹಾಳ್ಯೊ, ಮುಗುಡ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಮಾಸ್ಳ್ಯೊ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮಾಸ್ಳಿ ಧರ್ಚಿ ಪಿಸಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್.

Dr Edward_Muje Udas Mujo Niyall (2)
ಸಾಂಕೇತಿಕ್ ಚಿತ್ರ್

ಪಿಯುಸಿಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ರಜೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ಗರಿ ಉಡೊವ್ನ್, ಆನ್ಯೆಕಾ ಕುಶಿನ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಫಾತ್ರಾಚಿಂ ಮಾಟಿಂ ಸೊಧುನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಗುಂಡಾಯೆಂತ್ ಎಕಾ ಮಾಟ್ಯಾ ಭಿತರ್ ವ್ಹಡ್ ತಿಗುರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಸಾಂಪಾಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಚೆ ಕಾಂಟೆ ಬೊಟಾಂಚ್ಯಾ ಇಡ್ಯಾಂತ್ ಯೇಶೆಂ ಕರ್ನ್ ಘಟ್ಟ್ ಮೂಟ್ ಧರ್ನ್ ವ್ಹಯ್ರ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ತನಾ ವ್ಹಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್ ಹಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಚೆರ್  ಬಸ್ಲೊ. ತಿಗುರ್ ಮುಟಿಂತ್ಲೊ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಹಾತ್ ಹಾಲನಾ ಜಾಲೊ. ಕಿತ್ಲೆಂ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಫಾತೊರ್ ಘಟ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಮ್ಹಜೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಭಾಂದುನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಳ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಬೊಟಾಂ ದೊಡ್ಲಿಂ ಆನಿ ಮುಳಾಚೆ ಮಾತಿಯೆ ಸಮೇತ್ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡ್ಲೊ. ಪುನ್ಯಾನ್ ಮಾತಿ ಚಡ್ ಘಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ರೆಂವ್ ಮಾತ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾತ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾತಾಚೆರ್ ಬಾರೀಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಮಾಟ್ಯಾಂನಿ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ ನಾ.

ಭಾಗ್ 4:  ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ!

ಭಾಗ್ 3:  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಭಾಗ್ 2:  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ

ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

2 comments

  1. Wow very wonderful memory dear Doctor Edward Nazreth. Who can forget those days of playing in water, swimming in the nearby river, playing with friends, climbing trees. Our entire brigade was very popular in our town for all the naughty things we did, throwing stones to mango trees, cashew nut tree, eating bensam and colouring our uniform. I just went to my childhood days. Thanks for this nostalgic write up.

  2. Dr.Edward Nazarethachya jivitant ghaddlelim ghadditam mhujyayi jivitant ghaddlyant. Punn mhuje uddas matr gayre gayre!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *