ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ವಲೇರಿಯನ್ ಬೋಳ

Posted on : September 7, 2014 at 12:46 PM

Fest Sambhramಹರ್‍ಯೆಕ್ ವರ್ಸಾ ಆಮಿಂ ಸಬಾರ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ತಾಂವ್.ನತಾಲಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಆನಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸರ್ಗಿಂ ಆವಯ್ ಆನಿಂ ಪುತಾಚೆಂ ಜಲ್ಮಾಚರಣ್ ಕರ್‍ಚಿಂ ದೋನ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಜಶೆಂ ಆಮಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆನಂದ್ ಭೊಗ್ತಾವ್ಂಗೀ, ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ಆನಂದ್ ಮರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾದೀಸ್ ಆಚರಣಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾ.ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ಪೃಥ್ವೆವಯ್ಲ್ಯಾ ಸರ್‍ವ್ ಕಣ್ಸಾಂಕ್ ಸರ್ಗಿಂ ಪೊಸ್ವಲ್ಲಿ ಕಣ್ಸಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ.ಪೂಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಲ್ಮ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚೊಚ್ಚ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನಾತ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಬಾರ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಆನಿಂ ಆಪ್ಲಿ ಆವಯ್ ಖಂಯ್ ಶಿಂಪೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ. ತರೀ ಅಸ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಮರ್‍ಯೆಚೆಂ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮರ್‍ಯೆಕ್ ಮಾನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಆವಯಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಯಾಂ.ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ರ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ,ವಿವಿಧ್ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯಾಂಕ್ ಮರ್‍ಯೆಲಾಗಿಂ ಸಮರ್ಪುನ್ ದಿವ್ಯಾಂ.ತಿಚೊ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ತಾರಾಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಆಮ್ಚಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾಚ್ವಿ ಪಾಂಟೆವ್ನ್ ಪುಲೊನ್ ದಲೊವ್ನ್ ಹಸ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಿಣೆಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ದೊವಾಕ್ ಸುರ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ದೆವಾಕ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾನಾ,ತಿ ಮರಿ ಜಾವ್ದಿ ಪ್ರಕೃತಿಚಿ ಮಾನ್ ಆವಯ್.ತಿ ಜಾಂವ್ದಿಂ ಆಮಾ ಸರ್‍ವಾಂಚಿಂ ಆತ್ಮೀಕ್ ಕಣಸ್.ದೆಕುನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಪ್ರಕೃತಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್‍ಯಾಂ.ತವಳ್ ತಿಚ್ಯಾ ಪುತಾಕೀ ಹೆಂ ಚಡ್ ಮಾನ್ವಾತೆಲೆಂ.

ಆಜ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಮನ್ಶಾ ಸ್ವಾರ್ಥಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಆಚರಣಾವರ್‍ವಿಂ ಸುಕಿದಾಡಿಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ.ಆದಿಂ ಚಾರ್ ಕಾಂಬೆ ಘಾಲ್ನ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚೆರ್ ಮಾಟೊವ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಜ್ ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ರುಕಾಂಚಿಂ ಖುನಿಂ ಕರ್‍ನ್ ತಗ್ಡಾಂ ವಾ ಶಾಮಿಯಾನಾ ಗಾಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬದ್ಲಾವಣಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ತಶೆಂಚ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ತರ್‍ನಿಂ ತರ್‍ನಿಂ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಕುಂಟುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹೊಲಾಕ್ ವಚೊನ್ ಮೊರ್ಗಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ತಸ್ಲಿ ಬಾವ್‌ಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಹಾಡ್ನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನಿಸ್ ಪ್ರಥ್ವೆಚೊ ಕಸೊ ಆನಿಂ ಕಿತ್ಲೊ ಮೋಗ್ ಕರಿತ್?.ಆದಿಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಮಾಸ್ಲೆ ಕುಂಡ್ಳೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ನವಿ ಬೆಂಜಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕಣ್ಸಿ ಘರಾ ಬಿತರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ,ಬಾಯ್ರ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ದವರ್‍ತೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್.ಪೂಣ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಫ಼್ರಿಡ್ಜ್ಯಾ ಬಿತರ್ ದವರ್‍ತಾಂವ್.ನಾಂವಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾಂದ್ವಾಯ್ಚೆ ಫೆಸ್ತ್.ಆಜ್‌ಕಾಲ್ ಸಬಾರ್ ಘರಾಂನಿಂ ದನ್ಪಾರಾಂ ರಾಂದ್ವಯ್ಚೆ ಜೆವಣ್,ರಾತಿಂ ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳೆ ಶಿವಯ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.ತಶೆಂಚ್ ಜಿರ್ವೊಣೆಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪರ್ನೆಂಯೀ ಜಾಯ್ಜೆಚ್.ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚಿ ರೀತ್ ಬದ್ಲಾತಾನಾ ಸಂಭ್ರಮಾಂಚ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಯೆತಾ.ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ವಾಂಟೆ-ಪಾಂಟೆ ಜಾಲ್ಲೆವರ್‍ವಿಂ,ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಖಾತಿರ್ ಹಳ್ಳ್ಯೊ ಸೊಡ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಅಸ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಉದೆತಾ.ಹಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಫೆಸ್ತಾಂ ಆಚರಣಾಚೆರ್ ಪಡ್ತಾ.ತವಳ್ ಫೆಸ್ತಾಂಚೊಂ ಮಹತ್ವ್‍ಚ್ಚ್ ಉಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚೆ ಜಿವಿತ್ ಮರ್‍ಯೆಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾಂವ್ದಿ.ಮರ್ಯೆಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆಮ್ಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಚರ್‍ಸಿಯಾ.
ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೆಂ ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಾಯ್ತಾಂ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *