ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ – ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್

ರೋಶು ಬಜ್ಪೆ

Posted on : September 7, 2014 at 12:17 PM

Monti Fest_Fulamchem Festಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಳಾಬ್‍ಚ್ಚ್ ಧರ್ತೆಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ  ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಮೇಟ್ ದವ್ರುಂಕ್‍ಚ್ಚ್ ನರ್ಗತೆಲ್ಯಾ ಅಮ್ಕಾಂ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಪಾವ್ಸ್ ಸುರ್ಯಾ ಸಂಗಿಂ ಅಪಾಲಿಪಾ ಖೆಳ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ಮನಿಸ್ ಜಶೆಂ ಆಜ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಖುದ್ಧ್ ರಾಟಾವಳಿನಿಂ ಅಸೊ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಾಂ ಪಾವ್ಸ್‍ಯೀ ಸಯ್ತ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾಪಸಂದೆ ಆನಿ ಅಪ್ಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಪರ್ಮಾಣೆಂ ಉದ್ಕಾಚೊ ನ್ಹಂಯೊ ವ್ಹಾಳಯ್ತಾ. ಪರಿಣಾಮ್ ಶೆತ್ಕಾರ್ ಕುಮೆರಿನಿಂ ಆನಿ ಗಾದ್ಯಾನಿಂ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ತಾನಾ ನಾಡ್ಕಾರ್ ಬಾಂದ್ಪಾ(ಸಾ)ನಿಂ ಆಕ್ಲಾಸ್ ಉಚಾರ್ತಾ.   ಪೊಣ್ಸಾ- ಬೆಣ್ಸಾಂಚೆ ರೂಕ್ ಫಳಾಂ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತಾತಾನಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಚಿಂ ಪೊಟಾಂ ಫಿಜಾ- ಬರ್ಗಾರಾನಿಂ ಭರ್ತಾತ್. ಮಾಲ್ಗಡಿಂ ಆಟಿ ಪಾವ್ಸಾಚೆ ಯಾದಿ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಆಯ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾನಿಂ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಸೊದ್ತಾತ್. ಪೂಣ್ ರಚ್ನಾಂ  ಮಾತ್ರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮಹಿಮೆಕ್ ನಿರಂತರಿಂ ಹೊಗ್ಳಿಕ್ ಗಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಸದಾಂಚ್ ಜೋತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿತಾತ್. ಹಾಕಾ ದೃಶ್ಟಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿಂ ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿನಿಂ ಪುಲೊನ್ ಮನಾಂ ಪಿಸ್ವೊಂವ್ಚಿಂ ರಂಗಾಳ್ ಫುಲಾಂ. ಕವಿ ಎಕ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ “ಅಬೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್ಸುರೆಂ ಪಳೆಯ್ನಾಯೆ ಬಗಾರ್ ರಾಶಿನಿಂ ಪಳೆಯ್ಜೆ. ತವಳ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಂತುನ್ ಮಜಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಬೊಲ್ಯಾಂಚೊ ರಂಗ್ ತವಳ್ ಉಜ್ಯಾಬರಿಂ ಪರ್ಜಳ್ತಾ”. ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ವೊಡ್ತಾನಿಂ, ರಾನಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ ಝಡಾನಿಂ, ಕೊಣೆಂಯೀ ಉದಾಕ್ ವೊತಿನಾಸ್ತಾಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾನಿಂ, ಕಾಂಟ್ಯಾ ಝರ್ಕುಟಾನಿಂ, ರುಕಾನಿಂ, ದೊರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಫುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಫುಲ್ ಅಪ್ಣಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖಾಲ್ತೆಪಣಿ ಉಚಾರ್ತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಫುಲಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಸಾರಾಯ್ ಉಮ್ಯಾಂಚಿ ರಾಸ್ ವೊತ್ತಾಸ್ತಾನಾ ತಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್ತಾತ್, ಧಲ್ತಾತ್ ಆನಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾಕ್ ತಿಂ ಲಾಲೆತಾತ್. ಆನಿ ಹ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯೊ ಅಭಿಲಾಷಾ ಜ್ಯಾರಿ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಂ ನೆಣ್ತುಲಿಂ ಬಾಳಾಂ, ಭುರ್ಗಿಂ ದಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಫುಲಾಂಚಿ ರಾಶಿ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಸೊಭಿತ್ ರಿತಿನ್ ಗುಂತುನ್, ದಾಳ್ನ್ ಮಾನ್  ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಕ್, ತಿಂ ಸಮರ್ಪಿತಾನಾ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಭಕ್ತಿಪಣಿ  ಸುರು ಜಾತಾ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾ ಸವೆಂ ನವ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೊ ಆರಂಭ್. ನವೆಂ ಜೆವಣ್, ನವಿಚ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ನವಿಂಚ್ ಫುಲಾಂ, ನವಿ ಕಣ್ಶಿ, ನವೊ ರೋಸ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಸಂಸ್ಕೃತೆಂತ್ ಭರ್ಸೊನ್, ಖಿರೊವ್ನ್ , ಚಾಳ್ನ್ ಪಿಯೆತಾನಾ ಪರ್ನೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕುಟಮ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನವ್ಯಾ ಉಲ್ಲಾಸಾನ್ ಭರ್ತಾ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ಘಟ್ ಕರ್ತಾ. ಕುಟ್ಮಾಂ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಜನನ್ ಆಸಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾ ಜಿವಿತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವೆಗಾನ್ ದಾಂವ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ ಚವೀಸ್ ವೊರಾಂಯ್ ಪಾವನಾಂತ್. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಭಾತಾಚೆ ಮುಡೆ ವ್ಹಾವಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಗಾದೆ ಆಜ್ ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ಬಾಂಧ್ಪಾಂ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ವ್ಹಾವವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಸರ್ಕಾರಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ಥೊಡೆ ಗಾದೆ ರೈತಾಚೆ ಯೆಣೆಂ ರಾಕೊನ್ ವೊತಾಕ್ ಕರ್ಪೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಆಶೆಂ ಜಾಲಾಂ ಕೀ ಪಾಚ್ವೆ ಆನಿ ಜಿವಾಳ್ ಗಾದೆ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಜ್ ವಾಹನಾಂನಿ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ನ್ ಹಳ್ಳೆನಿಂ ಸೊಧ್ನಾ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ರಾಂದ್ವಯ್ ಸಯ್ತ್ ಭಾತಾಚಿಚ್ಚ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಘೆವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ. ಚಡ್ಚಿಂ ಮೊಲಾಂ ಆನಿ ರಾಂದ್ವಯೆಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಕುಮೆರಿಗಾರಾಂಚಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಉಣಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆ ಥಾವ್ನ್ ರಾಂದ್ವಯಾನಿಂ ಎದೊಳ್‍ಚ್ಚ್ ಪೊಳಾಪಳ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್, ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟಾನಿಯೀ ತಾಂಚಿ ಬಲಿ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಇಕ್ರಾ, ನೋವ್ ನಿಸ್ತಿಂ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನಿಂ ಆಜ್ ತಾಚೊ ಸಂಖೊ ತೀನ್ ವಾ ಪಾಂಚಾಂಕ್ ದೆವ್ಲಾ.

ಆದಿ ಜಶೆಂ ರಾನಾಂತ್ ನಾಂವಾಂ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಲಿನಿಂ ಆನಿ ಝಡಾನಿಂ ಪುಲ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪುಲಾಂ  ಹುಮ್ಟಿತಾನಾ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆ ತ್ರಾಸ್, ಲಾಂಬ್ ರುಕಾಥಾವ್ನ್ ಚಡೊನ್ ವಾ ತೆಂಕ್ಡ್ಯಾನಿಂ ದಾಸವಾಳ, ಮಿಠಾಯ್ ಫುಲಾಂ ಜಡೊಂವ್ಕ್ ಬೊಗ್‍ಲ್ಲೆ ಆಕ್ಲಾಸ್, ಗುಲೊಬ್ ಹುಮ್ಟಿತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚೆ ಗಾಯ್, ಬೊಲ್ಯಾನಿಂ ಪಾಯ್ ಗಾಲ್ನ್ ಜಿಡ್ಡೆ ಪುಲಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ ಅಪಾಯ್,  ಥೊಡ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನಿಂ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಫುಲಾಂ ವೊಡುಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಪೊಕ್ರಿಪೊಣಾಂ, ಕೆದಾಂತ್ ದೆವೊನ್ ಸಾಳ್ಕಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲಿಂ ಯೋಜನಾಂ….. ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ದರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿತಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾ ಶೈಲಿಕ್ ಆಧಾರ್ಸುನ್ ಫುಲಾಂಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಆಜ್ ನಿಯಮಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ವೋಡ್ತ್ ಆನಿ ಹಿತಲ್ ಸೊಧುಂಕ್ ವೆಳಾಚೊ ಅಭಾವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚಿ ಫುಲಾಂಯೀ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಮನ್ಶಾಚೆಂ ಆಚರಣ್ ಆನಿ ವಿಚಾರಣ್ ಮಟ್ವೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ಚುಕನಾಸ್ತಾಂ ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾಂ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾನಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಬಾಳೊಕ್ ಮರ್ಯೆಚೆಂ ಯೆಣೆಂ ಆಮಿ ಅಜೂನ್‍ಯೀ ಮರ್ಯೆ ಸಂಗಿಂ ಎಕ್ವೊಟೊನ್ ಆಸೊನ್ ನಜ್ರೆತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಬರಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ತೃಪ್ತಿಚೆಂ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನಾಚೆಂ ಭೊಗಪ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನಿಂ ರೊಂಬ್ಲಾಂ.

1 comment

  1. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾ ಆಧಿಂ ಭುರ್ಗೆ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಆತಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಪೊಣಾಚಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿಲೊ ಪರಿಸರ್ ಎಕ್ ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಯಾಪಂದ್ಲೊ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಕಾಂತ್ ಲೇಕಕಾನ್ ಸುಂದರ್ ರಿತಿನ್ ಉತ್ರಾಯ್ಲಾ. ಜಿಣ್ಯೆ ರಿತಿಂತ್ ಪಾಳಿನಾತ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕ್ ರಿತಿ ಕಸಿ ಗ್ರೇಟ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್? ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ತಿ ಚರಿತ್ರೆಚೊ ವಿಷಯ್ ಜರೂರ್ ಜಾತೆಲಿ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *