ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : August 21, 2014 at 5:41 PM

Kannada_Nagari_Lipiಆಮ್ಚೊ ಭಾರತ್ ಸಮೃದ್ಧ್ ದೇಶ್. ಹಜಾರಾಂನಿ ಭಾಸೊ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್, ಪ್ರಮಾಣಾನುಸಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರದೇಶ್‍ವಾರ್ ಥೊಡ್ಯೊ ಭಾಸೊ ಪ್ರಮುಖ್. ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಂವಿಧಾನಾನ್ ಭಾಸಾಂಕೀ ವರ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ. ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಅಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್‍ಯಿ ಹೆಂ ಭಾಗ್ ಫಾವೊ ಜಾಲೆಂ, ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಫುಡೆಂ – 1992ಚ್ಯಾ ಅಗೋಸ್ತ್ 20ವೆರ್.

ಹೊ ಗೌರವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಬಾರಾಂನಿ, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಿತಿಚಿಂ ಝುಜಾಂ ಚಲಯಿಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಝುಜಾಚೆಂ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್, ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್, ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ. ವ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಮುಖಾರ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಸಕತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಶೆವಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಾಂದ್ಚೊ. ಅಶೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಲಿ. ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂವಿಧಾನಾಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವೊಳೆರಿಂತ್ ಸ್ಥಾನ್‍ಯಿ ಫಾವೊ ಕೆಲೆಂ.

ಬರೆಂ. ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಝುಜ್ ಸಂಪ್ಲೆಂಗಿ? ಸಂಪಾಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದುಸ್ಮಾನ್ ಭಾಯ್ಲೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾಗಿರ್ ಭಿತರ್ಲೆಚ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾಲೆ. ಕಾರಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ನಿಯಮ್‍ಂಚ್ ತಶೆಂ. ಭಾಯ್ಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸಮಾನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಮ್ಯಾಚೆ ಸಗ್ಳೆ ಎಕ್ವಟ್ತಾತ್, ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್‍ಚ್ ತೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಜಾತಾತ್. ಚೋರ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್, ಚೊರ್ತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್‍ಗೀ, ಚೊರ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾನಾ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಕರ್ತಾತ್ ಆನಿ ಝಗ್ಡೊನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್ತಾತ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಚೊರಾಂಚಿ ವಾ ಚೊರ್ಪಣಾಚಿ ನ್ಹಯ್. ತರೀ, ಎಕ್ವಟ್ ಆನಿ ಫುಟ್ ತಸಲಿಚ್.

ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಾಂಗಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್ ಚಲ್ಲೆಂ. 23ವೊ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಆಚರಿಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಚಿಚ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಶೆಂಯ್ ಲೊಕಾಚೆ ಪೈಶೆ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಾನಾ, ಸಂಭ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಆವ್ಕಾಸ್. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಏಕ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಗಜಾಲ್, ಜಿ ಹೊ ಮಾನ್ಯತಾ ದೀಸ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಕೊಣಾಯ್ಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ನ್ಹಯ್.

Editorialವ್ಹಯ್. ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಕ್ ಆನಿ ಝುಜಾಕ್ ಮೂಳ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಸಂವಿಧಾನಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ತೊ ವೆವ್ಹಾರ್ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪರಿಧೆಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್, ಜೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಖರೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕಸಲೊ, ಫುಟ್ ಕಸಲಿ, ವಿಭಜನ್ ಆನಿ ಪಕ್ಷಪಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ.

ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ವೆದಿರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಕೊಣೀ ಕಿತ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ತರೀ ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್, ರಾಶ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಎಕ್ವಟ್, ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆನಿ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಭಾರೀ ಸುಖ್ ಭೊಗ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಿನೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಲಂವ್ಚಿ, ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ವಿಸ್ತಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ಲಿಪಿಂನಿ ಬರಂವ್ಚಿ ಭಾಸ್ – ದೆಕುನ್ ತಿ ಭಾರಿಚ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ತೆಲೆ ತೊಂಡಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಿತ್ ತರೀ, ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯೆ, ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆ ಮಧೆಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟೊನ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಧುಸ್ಪಟೊನ್ ಆಸಾ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಲಿಖ್ಚೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್. ಶೀದಾ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬೆಳೆಂ ಲುಂವ್ಚೆಂ ಕೇವಲ್ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಆನಿಕೀ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕಳ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಂ ಬೆಳೆಂ ಗಿಳ್ತಾತ್. ಹೆರ್ ಚಾರ್ ಲಿಪಿಂಚೆ ಘೊಳೊಂಕ್ ಆನಿ ವೇದಿಂನಿ ಸೈರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಬೆರ್ ಖೆಳೊಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಖರ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಚಡ್ ಬೆಳೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಘೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂಚ್ ಚಡ್. ಪುಣ್ ಕೂಲ್ ಆನಿ ಲಾಭ್ ಮಾತ್ರ್ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂಕ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆನಿ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಲಾಭ್ಚೆಂ, ಜೊಡ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ತ್ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚಾಂಕ್ ‘ಸೊನ್ನೆ’ ಮಾತ್ರ್!

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಿತ್ ತರ್, ಚಾ.ಫ್ರಾ.ನ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಹಾಡ್ತಾಂ. ಚಡುಣೆಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ತಾಣೆಂ ಮ್ಹಳಾಂ, “ಆಜೂನ್ ವರೇಗ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ್ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಸಮಾಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕ್ವಟೊಂಕ್ ನಾ. ಹೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಕುಟಾಮ್ ವಿಕ್ಳಾಲಾಂ, ತಶೆಂ ಮೆಕ್ಳೆಲಾಂ, ನಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಮ್ಯಾಂಚಿ ಚಿಂದಿ.”

ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲಿಪಿಯೆಚೊ ವಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಬೊ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ. ಬಗಾರ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಉಲಯ್ತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮನಿಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣ್? ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ಕೊಣಿಯ್. ಆಮಿ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಾಚೆ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್, ಜೆ ಹ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆ. ದೆಕುನ್ ಸೈಂಭಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಜಶೆಂ ಆಮಿ ದೊಗಿ ಆವಯ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ತ್ಯೊ ಆವಯೊ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯ್ ಭಾಸ್ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಶಿಕ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಸಹಜ್‍ಪಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕೀ ತಿಚ್ ಲಿಪಿ ವಾಪಾರ್ಲಿ. ಹಾಂತುಂ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಸಲಿಯ್ ಚೂಕ್, ಅಪ್ರಾಧ್ ಭೊಗುಂಕೀ ನಾ, ದಿಸೊಂಕೀ ನಾ. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ! ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮುರ್ಮುರೊ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್.

ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ಆನಿ ಧನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಖುಶ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಿ ಆಜ್ ಕಾಲ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಪತ್ರಾಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿಚ್ ಚಡ್. ಹೆರಾಂನಿ ಕೆಲಾಂ, ಪುಣ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಆನಿ ಬೊಂಬೈಥಾವ್ನ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲೆಂ. 1950ಥಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಿ ಕೃಶಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮುಂದರುನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ತ್ಯಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಚಾಳೀಸ್-ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಭರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕೃಷಿ ಕೆಲ್ಲೆ, ಜೆ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪಾಂಚ್ ಸಾಧಕ್, ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸ್, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹ (ಖಡಾಪ್), ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾ ಆನಿ ಚಾಫ್ರಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕರ್ನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕರ್ನ್ ಥಕ್ಲೆ ತರೀ ತಾಂಕಾಂ ಸಾರ್ಕೊ ಏಕ್ ಮಾನ್ ಮೆಳ್ಳೊಚ್ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಜೂನ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆ ಆಸಾತ್.

ಪುಣ್, ಜೆದ್ನಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಮಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯೊ, ತವಳ್ ಹೆ ಪಾಂಚ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಲೆಕಾಕ್‍ಚ್ ಧರ್ಲೆಂ ನಾ! ತಾಂಕಾಂ ತಾಚಿ ಕಸಲಿಚ್ ಆಶಾ, ಅತ್ರೆಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್, ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್, ಅರ್ಹತಾ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಹೆಚ್ ನಾಗರಿವಾಲೆ.

ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಧಯ್ರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂತೀ ತೆಂಚ್ ಘಡ್ಲಾಂ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ಘುಸ್ಲೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್, ತೆಂಯ್ ನಾಗರಿವಾಲೆ ಮಾತ್ರ್. ಲೆಕಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರ್, ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್! ಆನಿ ತಾಣಿಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಅಧಿಕೃತ್ ಲಿಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಥಾರಾಯ್ಲಿ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರಾಂಕ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪರಿಗಣನ್ ಕೆಲೆಂ. ಹಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಆಜೂನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ.

ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂತ್‍ವೆ? ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿಂಕ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರಾಸಂಗಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಏಕ್ ಸೆಮಿನಾರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಸತ್ತ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿಚ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ ನೆ, ತಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ಬಳ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಜಶೆಂ. ತೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಕರಿನಾಂತ್. ತ್ಯಾ ಸೆಮಿನಾರಾಂತ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಇತ್ಲೊ ದರ್ಬಾರ್, ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ಪಾವ್‍ಭರ್ ತರ್, ರೋಮಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂನಿ ಶೆರ್‍ಭರ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ನಾಗರಿಚ್ಯಾಕೀ ಚಾರ್ ವಾಂಟೆ ಚಡ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಲೊಕಾನ್, ಕಳ್ಶ್ಯೊಭರ್ ಕಾದಂಬರಿ ರಚ್ಲ್ಯಾತ್. ನಾಗರಿ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಚ್ಯಾನ್ ಎಕಾ ಜೊ.ಸಾ.ನ್ ವಾ ಎಕಾ ಖಡಾಪಾನ್ ವಾ ಎಕಾ ಎಟ್ಯೆಲಾನ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಕಾದಂಬರಿ ರಚುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್.

ಅರೆ, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್ಗೀ, ಲಿಪಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಧೆಂ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ವಿಚಾರ್ಶಾತ್. ವ್ಹಯ್. ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಬರವ್ಪಿ ಆಸಾತ್ ನೆಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಲಾಯಕ್‍ಪಣಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಏಕ್ ಉದಾಹರಣ್ ಪುರೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ರಿಗಂಚ್ ನಾ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನ್ಹಯ್, ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಚಿಯೀ ಅರ್ಹತಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊಚ್ಯಾ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಕಾದಂಬರಿಕ್ ತಿ ಮೆಳಜೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಕಶೆಂ ಲೆಕ್ಲ್ಯಾರೀ, ಕಶೆಂ ತುಕ್ಲ್ಯಾರೀ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ನ್ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಅಧ್ಯಾಯಾಂಚೆರ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಶಿಂಕಳ್ ಕಾದಂಬರೆಂತ್ ಎಕಾಕ್ ಪುಣಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಯೆತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ (‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಆನಿ ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’). ತಾಣಿಂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ್‍ಪಣಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲಿ. ಪುಣ್, ಕೇವಲ್ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಂವರ್ವಿಂಚ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲೊ. ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಎಟ್ಯೆಲಾಚಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ಹರ್ಯೆಕ್ ಭಾರತೀಯಾನ್ ವಾಚಿಜೆ ಜಾಲ್ಲೊ ಗ್ರಂಥ್.

ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್ (ಚವ್ಗ್ ಕವಿಂಕ್, ಛಾಫ್ರಾಕ್ ಧರ್ನ್). ಪುಣ್, ತ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಮೋಲ್! ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮರ್ಜೆನ್ ಆನಿ ಮಜತೆನ್ ಹ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳಜೆ! ನ್ಹಯ್ಗೀ ಹಿಂ ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ? ತಾಣಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ದಿಲ್ಯೊ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭಾಸವ್ನ್ ತಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕಾದಂಬರಿ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಯ್ಲಿ ಆನಿ ತಾಕಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀನಾಸ್ತಾನಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ. ಹಾಂತುಂ ಏಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಕ್ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾದಂಬರಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪುಣಿ ಕಳ್ಳೆಂ ಆನಿ ತಿ ವಾಚುಂಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಿ. ‘ಸಾಯ್ಬಾ ಭೊಗೊಸ್’ ಗೊಂಯ್ಚಿಚ್ ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪ್ತಾ, ತರೀ ತ್ಯೊ ಕೃತಿಯೊ ನಾಗರಿಂತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ!

ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಲಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಮಾಲ್ಘಡೆ ತೆ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲೆಂ, ತರೀ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ತೆಂ ಉರ್ಲೆಂ ನಾ. ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ತಸಲೆಂ ಮಟ್ಟ್ ಉರವ್ನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಮಾಗಿರ್ ಮಾಗಿರ್, ಏಕ್ ವಾಕ್ಯ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ರಚುಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ,  ಕಿತೆಂಗಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕರ್ನ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಗೀ ಬರವ್ನ್ ಬರಪ್ ಆಖೇರ್ ಕರ್ಚೆ, ವಾಚ್ಚಿ ಸವಯ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ, ಆಪ್ಣೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ವಾಚಿನಾಸ್ತಾನಾ, ತಿದ್ವಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಪತ್ರಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಚೆ, ಸಂಸಾರಾಚಿ, ಪರಿಸರಾಚಿ, ಸಮಾಜೆಚಿ ವಾ ಕಸಲ್ಯಾಚಿಯ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಜಾಣ್ವಾಯ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖಾತಡ್‍ಚ್ ಉಬ್ಜಾಲಿ ಹಾಂಗಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಅಶಿಕ್ಪಿ, ಹೆಡ್ಡಾ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಸಂಖೊಚ್ ಚಡ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ಜಮೊ ಜಾಲೆಂಕೀ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಭೊಗುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಾಲಿಯಾಂನಿ ಆದಿಂ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂನಿ ರುತಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಶೆಂಯ್ ಹುಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್‍ಚ್ ಜಾಲಿ ನಾ. ಆಜ್ ಕಾಂಯ್ ಬೋವ್ ಥೊಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಚಡಾವತ್ ಬರವ್ಪಿ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ನಾಲಾಯಕ್ ವರ್ಗಾಚೆ. ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಶೆತಾಂನಿಂಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಂಚೆಂಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ!

ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ, ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಚುಕಿ ಮುಂದರೊನ್ ಗೆಲ್ಯೊ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಪಕ್ಷಪಾತ್‍ಪಣಾ ವಿರೋಧ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್, ತಾಳೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಕಮರ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಅಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಅನುಪ್ಕಾರಿ ಬರವ್ಪಿಚ್ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ವಟೊನ್ ಝುಜೊಂಕ್, ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಕಾಂ ಪುಟ್ವೊಂಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ? ಧಯ್ರ್‍ಯೀ ನಾ, ದಮ್ಮ್‍ಯೀ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ನಿರೀಕ್ಷಾ ಕರ್ಚೆಂಚ್ ಚೂಕ್. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚೆ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಬೊಕಾವ್ನ್ ಸೊರ್ಕೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಶಿವಾಯ್, ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಂಯ್ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್, ಥುಕುನ್ ಉಲಯ್ತಾತ್. ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಸಯ್ತ್, ವೆದಿಂಥಾವ್ನ್ ಝಾಂಕುಳ್ತಾತ್ ‘ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಸೈಂಭಿಕ್ ಲಿಪಿ’ ಮ್ಹಣ್.

ಅರೇ ದೆವಾ, ಹೊ ಕಸಲೊ ಹಂಕಾರ್ ತಾಂಚೊ? ಆನಿ ಹೆಂ ಕಸಲೆಂ ನಪುಂಸಕ್‍ಪಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಚೆಂ. ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ, ತೆಂಯ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೈಂಭಿಕ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಲಿಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಹೆರಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕನ್ನಡಾಚ್ ಸೈಂಭಿಕ್, ನೈಸರ್ಗಿಕ್ ಆನಿ ದೈವಿಕ್ ಲಿಪಿ. ತಾಂತುಂ ಆಮಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿಯಿ ಬರಯ್ತಾಂವ್, ಕನ್ನಡ ಆನಿ ತುಳು ಸಯ್ತ್ ಲಿಖ್ತಾಂವ್. ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ಆನಿ ಅಧಿಕಾರ್. ತೆಂ ಮಸ್ತುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಹಕ್ಕ್ ನಾ. ಪುಣ್ ತಾಂಚೆಂ ಲಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಚೆ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಬರವ್ಪಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಕರ್ಮಾಂಕ್, ಕೊಣಾಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್?

ಹಾಂಗಾ ಎಕ್ವಟ್ ಅಪ್ರೂಪ್ ಘಡ್ತಾ. ಏಕ್‍ದಮ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಆಮ್ಚಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆ ಬದ್ಧ್ ದುಸ್ಮಾನ್. ತೆ ಆಬ್ಲೆಶಿ ಆನಿ ಸ್ವಾರ್ಥಿ. ಕುರ್ಲೆ ಸ್ವಭಾವಾಚೆ. ಮೊಸ್ರಿ ಆನಿ ನಂಜ್ಯಾಳೆ. ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲಿಯ್ ಸಂಗತ್ ವಾ ಸಕತ್ ಏಕ್ ಕರಿನಾ. ತಸಲಿ ಕಠಿಣ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಂಗಾಚಿ. ಆನಿ ಹಾಂಣಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ಸಾಧ್ಯ್‍ಗಿ?

ಆಜ್ಯಾಪಾಂನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಜೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆನಾತ್ಲೆ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡೆ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೆ, ‘ಸುಟ್ಕೆ’ ಖಾತಿರ್ ‘ಸಮಾವೇಶ್’ ಕರುಂಕ್. ವೇದಿರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆ. ತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ, ಹೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್, ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಖಬರ್‍ಚ್ ನಾ. ಅಸಲ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಹೊ ಸಮಾವೇಶ್ ಆಪಯಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿ, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆರ್ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲೊ, ಖಾಸ್ಗಿ ಕಾರಣಾಂ ಖಾತಿರ್. ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಂತ್ ತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ‘ನಾಯಕ್’.  ತೊ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ‘ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಮೆಳ್ಚಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ನಖ್ಖಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಸ್ಮಾನಾಚೆರ್ ಹಗೆಂ ಕಾಡುಂಕ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಸಮಾವೇಶ್, ಝುಜ್! ಭೇಶ್!! ಕಸಲೆಂ ವೀರ್‍ಪಣ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?!

ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಪುಣಿ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್ ರಾಗ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪುಣಿ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ‘ಕಥೊಲಿಕ್ ವಾಚ್ಪಿ’ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕಶೆಂಯ್ ಸಮ್ಜನಾಂತ್. ಮೊರ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಣಿ ಆಪ್ಣಾಯ್ಜೆಗಿ ನಾಕಾ? ದೆಕುನ್ ಗಾಂಟಿ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲ್ಯೊ, ಯೆಂಟೊ ಸುಟೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೆಂಚ್ ಬೊಳ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡೊಂಕ್ ಮನ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ, ‘ಪುಜಾ’ ಪುಣಿ ಕರ್ಚಿ ಅವಶ್ಯ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ, ನಾಗರಿಚ್ಯಾ ತುಂಡುರಾಯಾಂಚಿ ‘ಸೆವಾ’ ಕರ್ನ್, ತಾಂಕಾಂ ‘ತೃಪ್ತಿ’ ಕರ್ನ್ ‘ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಜೊಡ್ಚಿ ಐಡಿಯಾಚ್ ಬರಿ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸುಸ್ತಾಲಿ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಯಶಸ್ವಿ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾ. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಕ್‍ಚ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಚರಿತ್ರಾ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚಿ. ಹೆರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಕ್!

ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿಂಕ್ ನಿಂದಾ ಕೆಲ್ಲೆ, ಖೆಳ್ಕುಳಾಂ ಕೆಲ್ಲೆ, ಫೊಕಣಾಂ ಉಡಯಿಲ್ಲೆ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಂನಿ ‘ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೆ’! ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಪಾವ್ಲಿ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಗತ್? ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಘಾತ್ಕಿ ಆಸ್ತಾತ್‍ಚ್ ನೆ! ತೆಂಯ್ ಆಪುಟ್ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ಜುದಾಸಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್‍ಯೆ ತರ್!? ಅಸಲೆ ಕಪಟಿ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ, ತ್ಯಾ ಅನ್ನಾಡಿ, ಜೆ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್‍ಚ್ ನಿಂದಾ, ಅಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೆ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್, ವೇದಿಂನಿ ಮಣಯ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಇರಾದೊ ಎಕ್‍ಚ್, ಗೊಂಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ದಾಳ್ ಶಿಜಂವ್ಕೆ ‘ತೆ’ ಗರ್ಜ್ ನೆ? ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಮಾತ್ತಿ ಘಾಲ್. ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಖಂಯ್ ಪಡೊನ್ ವಚೊಂ, ಹಾಂಚೆಂ ಕಿತೆಂ ವ್ಹೆತಾ! ಯಬ್ಬಾ!!! ಕಸಲೆಂ ‘ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್’ ಅನುಪ್ಕಾರ್‍ಪಣ್?!

ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಗೊಂಯ್ಕಾರಾಂಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಕಸಲೆಂಯ್ ಆಸೊಂ, ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಕ್, ಉಣೆಪಣಾಕ್ ಆಮ್ಚೆಚ್ ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್, ನಾಗರಿ ಗೊಂಯ್ಕಾರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿ ತಾಂಕ್ ಕಶಿಯ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ನಾ. ಎಕ್ವಟ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಕಡೆನ್ ತಾಂಕ್, ಬಳ್ ಉದೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ? ಮೆಳಜೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಆತ್ಮೆ ಕಾಂಯ್ ನಿರಾಸ್ ಭೊಗ್ಚೆ ನಾಂತ್, ತೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್‍ಪಣಿ ವಾವುರ್‍ಲ್ಲೆ. ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್, ಬರಂವ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಖಾಸ್ಗಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಂಚಿ ಖಾತಡ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಕಸಲಿ ಖಂತ್?

ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಾಗರಿವಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಪಡೊನ್, ಲೊಬಿ ಕರ್ನ್, ಭಿಕ್ ಮಾಗೊನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಮೋಲ್ ಕಸಲೆಂ ಆಸತ್? ಕಸಲೊ ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉರತ್? ತಸಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ, ಲೊಕಾಚೊ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್‍ಚ್ ಹಜಾರ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಮೊಲಾಧಿಕ್. ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಕಸಲಿಯ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಗೌರವ್ (ಕೇಂದ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್) ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಉಣೆಂ ಜಾಲೆಂಗಿ? ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕೀ ಮೋಲ್ ಚಡ್ಲೆಂ. ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಕ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಂ ಮೋಲ್, ಗೌರವ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊನಾ, ಚಡ್ಲೊಚ್. ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಕ್‍ಚ್ ಉಣೆಪಣ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಮೋಲ್ ನಾಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಾಲ್ಚ್ಯಾ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾತ್ರ್ ‘ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್ ಕಾಡ್ಲೊ, ತೆಂಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್. ಹೆರಾ ಕೊಣೆಂಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಾಹಿತಿ, ಬರವ್ಪಿ ವಾ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸಬ್ದ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿಂ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ತಾತ್ – ಕನ್ನಡಾಂತ್, ತುಳ್ವೆಂತ್‍ಯೀ. ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಾಹಿತಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ಝಳ್ಕನಾ, ವೇದಿರೀ, ಸಕಯ್ಲೀ. ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹಾಕಾ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬಾಂಯ್ತ್‍ಲೆ ಮಾಣ್ಕೆಚ್ ಕಾರಣ್. ತರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಬರವ್ಪಿ? ಕಾಲ್‍ಚ್ ದೊಗಾಂ ಸಂಶೋಧಕಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿಥಾವ್ನ್ ಫೆಲೊಶಿಪ್, ಎಕಾ ಲಾಕಾಚ್ಯಾ ಅನುದಾನಾ ಸವೆಂ, ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ತೊ ದೊಗೀ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂಚ್ ಕಳ್ತಾ ಆಮ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ಕಿತ್ಲೆ ಹುಶಾರ್ ಮ್ಹಣ್.

ಥೊಡ್ಯಾ ತೆಂಪಾ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಸಂಘಟನಾನ್ (ಸಾಹಿತಿಕ್ ನ್ಹಯ್!) ಕೇಂ.ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಕೀ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂಕ್ ಮಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ದಾವೊ ದಾಖಲ್ ಕೆಲಾ. ಬರೆಂಚ್. ಪುಣ್ ಎಕಾನೆಕಿಂ, ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿಪರಿಂ, ಘುಟಾನ್, ಗುಪಿತ್ ರಿತಿಕ್, ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಇರಾದೊ ಕಿತೆಂ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್, ದುಬಾವಾಕ್ ಇಡೆಂ ದಿತಾ. ತೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸೊಂ. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಡ್ಜ್‍ಮೆಂಟ್ ಯೇತ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋಡ್ತಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೇಜ್ ವಚಾತ್. ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳಜೆ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ತೆ ದಿಶೆನ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ವಾದ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆನಿ ಝುಜಜೆ. ಹೆಂ ಸಂಪೆಂ ಕಾಮ್ ನ್ಹಯ್. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಕ್ ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕನ್ನಡ ಲಿಪ್ಯೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ತೆಲೆ ಕೋಣ್ ಆಸ್ತಿತ್? ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗಮನಾ? ದಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಣೆ ನಾಂತ್, ಚಣೆ ಆಸ್ತಾನಾ ದಾಂತ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂಗಿ?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಚೊ ಶೆವಟ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆದಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಆತಾಂಯ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಆಸಾ. ಮುಖಾರಿಂಕ್ ತೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚೆ ಬರವ್ಪಿ ರುತಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳಜೆ. ಪುಣ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಸಕ್ಕಡ್ ಕುಡ್ಡ್ಯಾಂಪರಿಂ, ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಂಪರಿ, ಮೊನ್ಯಾಂಪರಿಂ ವರ್ತನ್ ಕರ್ತಾತ್. ನೀಜ್ ಸಂಗತ್ ಕೊಣೀ ಆಪಡ್ನಾಂತ್.

ಆಖೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಚಾ.ಫ್ರಾ.ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂಚ್ ಧೊಸ್ತಾತ್: “ಕೊಂಡಾಂತ್ ಲೊಳ್ಚ್ಯಾ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ರೈತ್ ಬೈತಾಡ್ಯಾನ್ ಬಡಯ್ತಾಲೊ ಖಂಯ್. ಕಸಲೊ ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಡೊ ಲೊಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಕೊಣ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಡಯ್ತಾತ್, ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ರಗತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಡೊ ಆನಿಕೀ ಲೊಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ತಾನಾ ರೆಡ್ಯಾಕ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಕಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‍ಚ್ ಬಡಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಟ್ಲೊ.”

“ಕೊಂಕಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂವೆಂ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾರ್ ಪಾವನಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಮಿ ಬರ್ಪಿ ರೆಡೆ ನ್ಹಯ್, ಅನ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಚೆ ಉಟೊಂದಿತ್” ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ನ್ಹಯ್ಗಿ?

ಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಮಾಧಾನಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಥೊಡೆ ತರ್ನೆ ಬರವ್ಪಿ, ಜೆ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಜೊಡುನ್ ಆಸ್ಚೆ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆಂ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆನಿ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾತ್. ವ್ಹಯ್, ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ವರ್ಸಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್, ಬರೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆನಿ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಹೊ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಂತೊಸಾಚೊ ಜಾಂವ್ದಿ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನವೆಂ, ಜಿವಾಳ್ ವ್ಹಾರೆಂ ವ್ಹಾಳೊಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಹಾತ್ ಮೆಳಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್.

3 comments

  1. Sarke ani joktem chintap ani vichar DONY tuje.BOLI vaad LIPYE vad mukar dorn fotkire ani pokol siddanth rutha karn apnak faido ascha kade udke marcha doharn natlele dusryanchi vaat sukeitathne?

  2. “ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾ. ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಂಕೀ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್ (ಚವ್ಗ್ ಕವಿಂಕ್, ಛಾಫ್ರಾಕ್ ಧರ್ನ್). ಪುಣ್, ತ್ಯೊ ಕಶ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ವಿಡಂಬನಾಚಿ ಗಜಾಲ್”
    ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯೊ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಮೆಳ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾವಿಶಿಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಂ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾತ್‌ಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾದೊ ಲೋಕ್ (ಬರಯ್ಣಾರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ) ಸಯ್ತ್ ಲಜ್ ಭೊಗತ್. .

  3. Manglluri konknni borovpeanchea oskot svobhavacho boroch vimorso kela tujea lekhonant.
    tuvem sangchem 90% khorem torui soglle amche kannad lipint borovnche svarti vo bhivkure noi. Zaiteanim borovp ek apli hobby korun ghetlea ani hea hobbi vorvim aplea xante katir to boroita xivai her koslench to axena. Osle zaite boreem sahit rochun lokak manoronjon ditat vo zannvoi ditat. Punn toslea niswarthi borovpeank vollkon man korcho konknni samajentlea sonsteanim punn hangasor-ui onneai zata oxem mhaka dista.Asom atam tuka ani tujea ea budkuleak mhoje ulhas!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *