Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : February 20, 2016 at 11:06 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 8; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಕೆಂಳ್ಬೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಿಸ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ-ಸಿರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಭಾಯ್ರೆ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಬಿಂಡಿಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ನೀಲ್‍ಗಿರಿಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಧುಂಪಾ ಫಳಾಂಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಪರ್ನ್ಯೊ ಬೊತ್ಲ್ಯೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ ಶಿವಾಯ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಮೆಳ್ಳಿಚ್ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಳ್ ಹಾತಾಂನಿ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಂ.

Nirmone_Title A“ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಭಿತರ್ ದುಂವ್ರಾ ಫಳ್ಯಾ*ರ್ ಆಸಾ… ತುಂ ಏಕ್ ಮೆಂದು ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ” ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, ಹಾಂವ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ಪಳವ್ನ್. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಥೊಡೆಂ ತಣ್ ಬೆಂಡುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾ ಪುಲಿಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮೆರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಖೊಂಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಪುಲಿಮಾರ್‍ಚೆ ಮೆರೆಚ್ಯಾ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್, ಮಾಬಲಾ ಖೊಂಡುನ್ ಆಸ್ಚೆ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಮಾಬಲಾ ಖೊಂಡುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ನವ್ಯಾನ್ ನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ಟಾಯ್….. ಕಿತೆಂ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಝಗಡ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ನಾ ಪಸಂದೆಚೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಉಲೊಣೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲಿ ನಾ.

“ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ವಿತೊರ್ ಪರ್ಬುನೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಬಲಾ.

“ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ… ಥಂಯ್ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ರೊಂಪ್ಯೊ ಆನಿ ಹಾಂಗಾ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ” ಹಾಂವೆಂ ವಿಸ್ಮಿತಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊತ್ತುನಾ ಪರ್ಬುನೊ… ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ… ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಬಲಾ ಖೊಂಡ್ಚೆಂ ಮುಕಾರಿತ್.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಪಳವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾ…” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಮರ್ಯಾದ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಯ್. ಯೇ ಹಿಶಿನ್” ತಣ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ ರಾವವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ಬಾಯಮ್ಮಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ ವಿತೊರಾಬಾ… ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ಅನಿತಾಕ್ ಭಾಂದುನ್…” ಮಾಬಲಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಲೊ, ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ ಮಾಬ್ಲಾ… ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ… ಮರ್ಯಾದ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆರಾಂಚೊ ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸನಾ… ತಾಂಚಿ ನೀತ್ ಕಶಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತಶಿಚ್ ಜಾತೆಲಿ.”

“ಪಯ್ಶೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್….. ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್ ನಾ….. ದೇವ್ ಸಕ್ಟಾಂಕ್‍ಯಿ ಏಕ್‍ಚ್….. ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತಿ ಘಾಲುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ತಾಕಾ ಮಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ….. ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯ್ತಲೊ….. ಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಭಿತರ್ ಘಾಲ್ಯೆತ್….. ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್….. ಮಾನ್….. ಮಾನ್ ಖಂಚೊ….. ಗುಮ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಮಾನ್ ಕಳ್ಟಲೊ…..” ಸಣ್ಸಣ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ರೆಮೆಜಾ….. ಮೊಸ್ತು ಜಾಲೆಂ” ಹಾಂವ್ ಪುಲಿಮಾರ್ ದೆಗೆ ಥಾವ್ನ್ ರೆಮೆಜ್ ತಣ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಕಡೆ ಆಯ್ಲೊಂ.

“ತುಜೆ ದೊಳೆ ಫುಟೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್‍ವೇ….. ತಾಂಣಿ ಹಾಂಗಾ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ….. ಆನಿ ತುಂ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಸಯ್ರಿಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲಾಯ್….. ತುಂ ಆಸಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಡುಂಕ್…..” ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ವೆಗಿಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಹಾಡ್ನ್ ತ್ಯಾ ಕಿಲ್ಪಿತಾಂಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ತಣ್ ಬೆಂಡುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್. ತಾಣೆ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಾಟ್ಯೆಂತ್ ಭೊರ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ಮಾಡಾಚ್ಯೊ ಚಿಚೊಂದ್ರ್ಯೊ, ಸುಕೆ ಪಿಡೆ ರೆಮೆಜಾನ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ಲೆ. ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಆಟ್ಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತಣ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಆಟ್ಯೆಂತ್ ದಡ್ಬಡ್‍ಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಜಾತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಡೆ ಧರವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬೊಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಚಾರ್‍ಯಿ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಆಕಾಂತೊನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಫೆಂಡ್ ದೆಂವ್ತಾಲೊ. ಘಡ್ಯೆಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್ನ್ ಸ್ವಾಸ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

ದೊಳೆ ವಾಟಾರ್ನ್ ವಯ್ರ್ ಪಳಯ್ತಾಲೆಂ. ಪೋಟ್ ಫುಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ….. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ” ಆಟ್ಯೆಕ್ ದೆಂವೊನ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಸುಟವ್ನ್ ದಿಲಿ. ನಾಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಫೆಂಡ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾನ್ ಪುಸ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

“ಹೆಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್‍ಚ್….. ತುಂ ತಾಂಚೆಕಡೆ ಉಲಯ್ಲೊಯ್ ಆನಿ ಮಾಟ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ… ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ಳೆಂ ನಾ…..” ರೆಮೆಜ್ ಘರಾ ಧಾಂವ್ಲೆಂ. ಖಿಣಾಭಿತರ್ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಥೊಡೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್….. ಬೊಲ್ಲಿ ಬರೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ದೋನ್ ಕುಟ್ಟಿಂ ತೂಪ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಘಾಲ್ತಾಂ….. ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನಿಕ್ ವಾತಿ ಪೆಟಯ್ತಾಂ….. ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆಲ್ಮಾಂಕ್ ಮೀಸ್ ದಿತಾಂ….. ಸಾಯ್ಬಾ ದೆವಾ ಪಾವ್” ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿತಾನಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಂಗೊಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ಹಾಂವೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ವಾಂಚಯ್ ಸಾಂ ಮಿಂಗೆಲೇ….. ಬೊಲ್ಲಿ ಉರತ್ ತರ್ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ರುಪ್ಯಾಚಿ ಗಾಯ್ ಘಾಲ್ತಾಂ…..” ಹಾಂವೆಂಯಿ ಆಗ್ಮೆಂತಾಚಿ ಬೋತ್ಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ನ್ ಆಂಗೊಣ್ ಭಾಸಯ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಲಿಚೆರ್ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ವಚೊನ್ ಚೀಂಕ್ರಾ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ ವೆಗಿಂ…..” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಒಕ್ತಾಂ ದಿಂವ್ಚೊ ಪಂಡಿತ್-ಒಕ್ತಾಳೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹಾಂವ್ ಎಕಾಚ್ ಬಾಕ್ಕಾರಾನ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಪುಡ್ವೆಂ ಆಡ್ ಭಾಂದುನ್ ಧಾಂವಾಧಾವಿಂ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಘರ್ ಕುರ್ತ್ಯಾ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್. ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮಯ್ಲಾಚಿ ವಾಟ್. ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಕುಶ್ಣಾ ನಾಯ್ಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಒಕ್ತಾಳೊ. ತೊ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಚಾಬ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಒಕತ್ ದಿತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್, ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಒಕತ್ ದಿತಾಲೊ. ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ಪರಿಂಚ್ ಒಕ್ತಾಂಕ್ ಜಾಂವ್, ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ಜಾನ್ವರಾಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಂವ್ ರುಸುಮ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಕುರ್ತ್ಯಾ ಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಮಾಸೆಬಯ್ಲಾಂತ್ ಸಾಲು ಫೆರ್ನಾಂದಾಚೆ ಗಾಯ್ಕ್ ಪಾಡೆ ಧರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೇಸ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.

ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಚಡುಣೆ ಏಕ್ ವೋರ್‍ಭರ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಗಜಾಲ್ ಕಳಯ್ಲಿ.

“ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಪಿಡಾ ಆಸಾ. ತುಜಿ ಗಾಯ್ ಪಾಂಚ್ವಿ. ಪಾಡೆ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಯೊ ವಿಶೇಸ್ ಸಿಕ್ ಜಾತಾತ್. ಕಿಟ್ಟ ಸಪಳ್ಯಾಚಿ ಗಾಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ. ಲೋಕು ಮೂಲ್ಯಾಚೆ ಗಾಯ್ಕ್ ವಾಂಚಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಿವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಆತ್ತಾಂ ಸಾಲು ಪೊರ್ನಾಂದಾಚೆ ಗಾಯ್ಕ್ ಒಕತ್ ಭರವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಂ….. ಕಹಲಿ ಪಿಡಾ ಕಳನಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಒಕ್ತಾಚೊ ಪಾಲೊ ಹಾಡುಂಕ್ ಗೆಲೊ. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೊ ಪಾಲೊ, ಥೊಡಿಂ ಸುಕ್‍ಲ್ಲಿಂ ಪಾಳಾಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ಖಾವ್ಣೆರ್ ಬಸೊನ್ ಹುಸ್ಕಾರ್ತಾಲೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ತುಂ….. ಕಾಂಯ್ ಕುಲೆತಪ್ಪು* ಲಾಗೊನ್ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಜಾಲೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ….. ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ತುಕಾ” ಸಾಂಗಾತಾ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಡ್ಪಿನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಡ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಘರಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ…..” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಕ್ ಆಟ್ಯೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಸಾರ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಗಾಯ್ಚಿ ಪರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲಿ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾನ್.

“ಸಾಲು ಪೊರ್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ಕ್‍ಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಡೆ ಧರಯಿಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಳಯ್ ಆಡ್** ಪಡ್ಲ್ಯಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್.

“ಹಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ….. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ಕೊಣೆ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾನ್.

“ಆನಿ ಕೊಣೆ….. ಹಾಚೊ ಭಾವ್ ಆಸಾ ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲ್ ತಾಣೆ….. ಆಜ್ ಸಕಾಳಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ನಾರ್ಲ್ ತೊರಾಪುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್. ತೆ ಆಸೊನ್‍ಯಿ ಹೊ ತಾಂಚೆ ಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ ಪಳೆ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಮಾಟ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ. ಮಾಟ್ ಪಿಡಾ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ವಿವರ್ ದಿಲೊ.

ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾ ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಲೊ, ಪಾಳಾಂ ಪೊಸೊಭರ್ ಜಿರೆಂ ಭರ್ಸುನ್ ವಾಟುನ್ ತಯಾರ್ ಕರುಕ್ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ದಿಲೊ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ವಾಟುನ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ ಪಯಾರ್ಂತ್ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಒಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಸೊದುನ್ ಗೆಲೊ. ತಾಣೆ ಯೆತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಪಾಲೊ ಹಾಡ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾನ್ ವಾಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ ವಾಶ್ಯಾಚ್ಯಾ ಭರೊವ್ಣೆಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕಶ್ಟಾಂನಿ ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಒಕತ್ ವಾಟುಂಕ್ ಪಾಳಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಒಕ್ತಾಕ್ ಭರ್ಸುಂಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಒಕ್ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ರೆಮೆಜ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಗಜಾಲಿ ಕರ್ತಾಲೆಂ.

“ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತೆಂ ಮಲಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚೆಂ ಮಾಟ್ ಖಂಯ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಘರ್ಚೆಂ ಮೇಟ್ ಚಡ್ತಾನಾ.

“ತೆಂ ಮಾಟ್‍ಚ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ….. ಮಲ್ಯಾಳಾಂಚೆಂ ಮಾಟ್ ತರ್ ಕಠಿಣ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಆಸ್ತಾ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಇತ್ಲೆಂ ನಾಪಾಸ್ ಕಾಮ್ ಕರಯ್ನಾಯೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಆನಿ ತುಂ ಮಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ.

“ಹಾಚಿ ತಕ್ಲಿ ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಕಾಮ್‍ಚ್ ಕರಿನಾ….. ತ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಕೊಣಾಯ್ ಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಕಾಯಿ ಒಕತ್ ಘಾಲಾಂಗೀ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂ ಹಾಂವ್. ನಾ ತರ್ ಹೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಲಾಗ್ಲಾ” ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಕ್ ಗಡ್ ಮೀತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮಾಟ್, ಒಕತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚೆ ದುಬಾವ್. ಆಮಿ ದುಬಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಟ್‍ಯಿ ಲಾಗ್ತಾ, ಒಕತ್‍ಯಿ ಲಾಗ್ತಾ….. ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಪಿಡಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕ್. ಪಾಡೆ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಸುಮಾರ್ ಕಡೆ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ಕಿಟ್ಟ ಸಪಳ್ಯಾಚಿ ಗಾಯ್ ಮೆಲ್ಯಾ….. ಸಾಲು ಫೊರ್ನಾಂದಾಚಿ, ಲೋಕು ಮೂಲ್ಯಾಚ್ಯೊ ಗಾಯೊ ಬೊಲ್ಲಿಪರಿಂಚ್ ಸಿಕ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಆಸ್ಯೆತ್….. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್‍ಯಿ ಪಿಡಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಮ್ಕಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್ ತಾಂಕಾಂಯಿ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂವೇ?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತುವೆಂ ದುಬಾವ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಮ್ಚಿ ಗಾಯ್ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾಮೂ? ಸಕಾಳಿಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಬೆಲ್ಲಿ ಗಾಯ್ ಆತ್ತಾಂ ಮೊರ್ತಾಂ ಮಾಗಿರ್ ಮೊರ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾಲ್ಯಾ. ತುಂ ಏಕ್ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ತಾಯ್” ರೆಮೆಜಾನ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಲ್ಪಿತಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆನಾಯೆ….. ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಂವ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂಗಾ ಬಸೊನ್ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಂವ್” ಉಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾವೆಂ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್.

“ನಾ ಕುಂಪಾದ್ರೆ….. ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆತಾಂವ್….. ದೇವ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದೆಂವ್ಚಾರ್‍ಯಿ ಆಸ್ತಾಚ್. ಬರೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖೊಟೊ ಸ್ಪಿರಿತ್‍ಯಿ ಆಸ್ತಾಚ್….. ಜೆಜುಕ್ ಸಯ್ತ್ ರಾಯ್ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಯ್ತಾನಾನ್ ನಾಡುಂಕ್ ನಾಂವೇ….. ವಾಂಜೆಲಾಂತ್ ಜೆಜುನ್ ಖೊಟೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಖೊಟೆ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ನಾಂತ್….. ಮಲಯಾಳಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಖಂಚೊ ತರ್‍ಯಿ ಖೊಟೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತುಮ್ಚೆರ್ ಸೊಡ್ಲಾ….. ವೆಳಾರ್ ಮಾಟ್ ಕಾಡಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಘಡೊಂಕ್ ಆಸಾ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿಕ್ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಮಾಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ? ತೆ ತೊರಾಪಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂ ಏಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ಮೂ….. ಬೊಂಡೆ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ತೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ತುಜೊ ನ್ಹಯ್…..” ರೆಮೆಜ್ ಚಾಳ್ವಾಲೆಂ.

“ತಿತ್ಲೆ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾಯ್ನಾ ಕುಂಪಾದ್ರೆ….. ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಡಯ್ಜೆ ತರ್ ತುವೆಂ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ಧರಿಜೆಚ್ ಪಡ್ಟಲೆಂ….. ಬೊಂಡೆ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಚೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಗುರ್ತ್ ಮಾತ್….. ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ವಸ್ತ್ ತುಜ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವಾ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತೆಲಿ….. ತಿ ಕಾಡಯ್ಜೆ” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಂಡಿತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಟ್ ಮಂತ್ರಾಂಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಾಲು ಫೊರ್ನಾಂದಾಚಿ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚ್ಯೊ ಪಾಡೆ ವೆಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಯೊ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಪಾಡೆ ವ್ಹರ್ಚ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ವೊಸ್ಯಾಚಿ ಪಿಡಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಯೆತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಮಾಟ್ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ.

“ಆಮಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂವೇ….. ಕಾಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಸಮಾ ಸೊವುಂಕ್ ಆಸಾ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಂ ಉಲೊಣೆಂ ರಾವವ್ನ್.

“ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಘೆನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ….. ಮಾಂತ್ರಿಕಾಕ್ ಧರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮಾಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾಯೇ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾಂಚ್ ಕಾಡಯೆತೆಂ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಮಾಂತ್ರಿಕಾಸರ್ಶಿಂ ವೆಚೆಂಚ್ ಪಡ್ಟಾ. ತುಮ್ಕಾಂ ಗೊತ್ತು ನಾ… ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಶ್ಯಾಂತ್ ಖಡ್ಪಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆಗೆರ್ ಪಟಾಪಾಟ್ ತೆಗೆಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಮೆಲ್ಲಿಂ. ಘುಡಾಂತ್ಲೆ ವ್ಹಡ್ ಜಯ್ತ್ ಕೊಂಬೆ ಮೆಲ್ಲೆ….. ಕಿಟ್ಟಿಬಾಯೆನ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಕರ್ನಾ ಬೆಜ್ಮೆಂತ್ ಕರಯ್ಲೆಂ. ಮಾಗಿರ್‍ಯಿ ಕುಂಕ್ಡಾಂ ಮೊರ್ಚಿಂ ರಾವ್ಲಿಂನಾಂತ್. ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಏಕ್ ಪಾಡಿ ಮೆಲ್ಲಿಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್‍ಚ್ ಮಾಟ್ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಖಾವ್ಣೆಂತ್ ತಾಳ್ಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಂಡ್ಯಾ ಪಂದಾ ತಗ್ಡಾಚೊ ಕುಡ್ಕೊ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಆತಾಂ ಚೀಂಕ್ರ ನಾಯ್ಕಾನ್ ಒಕತ್ ದಿಲಾಂ. ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಒಕತ್ ಲಾಗ್ಚೆಂ ನಾ” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, “ಏಕ್ ದೀಸ್ ಪಳಯಾಂ….. ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಕಳ್ಟೆಲೆಂ…..”

“ಮಾಟ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಬೊಂಡೆ ತೊಪುನ್ ಕಿತೆಂ ಪೋಟ್ ಕೆಲಾಂಯೆ….. ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಸ್ತಾ….. ಖಂಚೆಂಯ್ ಏಕ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಒಪ್ಪಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾಯೆ…..” ರೆಮೆಜ್ ರಾಗಾನ್ ಸಣ್ಸಣ್ಲೆಂ.

“ತುಮಿ ಆತಾಂ ಝಗಡ್ನಾಕಾತ್….. ಕಶೆಂಯ್ ಒಕತ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ತರ್ ಗಾಯ್ ಬರ್ಕತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ….. ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಯಾಂ…..” ಮ್ಹಣತ್ತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ಹಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ತಾಂಣಿ ಒಕತ್ ಘಾಲಾಂ….. ನಾ ತರ್ ಹಾಕಾ ತಾಂಚೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ಭರ್ವಸೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಹೊ ತಾಂಚಿಚ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಮಾಬ್ಲಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ….. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಾಚೆರ್‍ಚ್ ದುಬಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, ಸೊಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂ.

ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜ್ ಮುಸ್ಕರ್ ಫುಗವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಟಚ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಒಕತ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ವಾಟುನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಬೊಲ್ಲಿ ಒಕತ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವೊತುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂಚ್ ನಾ. ಕಠಿಣ್ ಉಡ್ಡಾಲೆಂ. ಪೊಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಲಿಚಿ ಗತ್ ಪಳಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಚೆಣಿ ಭೊಗ್ಲಿ.

ರಾತಿಂ ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಆಟೆವಿಟೆ ಚಡ್ ಜಾಲೆ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ, ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ಚೆಂಯ್ ಚಡ್ ಕೆಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ಥೊಡಿ ಆಂಗೊಣ್ ಕೆಲಿ.

ಮದ್ಯಾನೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ಚಿಮ್ಣಿ ದವರ್ನ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಸಂಕಟ್ ಪಳಯ್ಲೆ.

ಸುಮಾರ್ ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಬೊಲ್ಲಿನ್ ಖರ್ಸವ್ಣಿ ರಾವಯ್ಲಿ. ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆಚ್ ಸೊಡುನ್ ಪ್ರಾಣ್ ಕೆಲೊ.

ರೆಮೆಜೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ ಕೋಣ್ ಮೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಹಾಕ್ ಮಾರುನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ರಡ್ತಾನಾಂಯ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಸಂತತೆಕ್ ಶಿರಾಪುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಮಾಟ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊಯ್….. ಆತಾಂ ಪಳೆ” ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ನ್ ರಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

ಘರ್ಚಿಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮೊಡೆಂ ರಾಕೆಲ್ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾತ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ.

ಉಜ್ವಾಡ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಭಿತರ್ ಉಜೊ ಪೆಟಯ್ಲೊ ನಾ. ಘರಾಂನಿ ಮೋರ್ನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ತೆಂ ಮಾತ್ಯೆಕ್ ಪಾಚಿiÀiÁ್ತ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ರಾಂದಿನಾಂತ್. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ರೆಮೆಜಾನ್‍ಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ಚೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಆಡಾಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಹಾಟ್ಯೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ದಾಸಿಕ್ ಆನಿ ಸುಂದ್ರಿಕ್ ಚರವಾಕ್ ಭಾಂದುನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊರ್ಗಾರಾಂಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವೆಚೆ ತಯಾರೆರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತೊ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲೊ.

“ಪೊರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಲ್ಯಾ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚೀಟ್ ದಿಲ್ಯಾ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ತಾಣೆ ಬಂದ್ ಕವರ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ದಿತಾನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಝಗ್ಲಾಣೆ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

* ಕುಲೆತಪ್ಪು: ಕಾಲ್ಪನಿಕ್ ನಾಡಿಚೊ ಪಾಲೊ. ತೊ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ರ್‍ಭಯ್ರ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

** ಫಳಯ್ ಆಡ್: ಗೊರ್ವಾಂನಿ ಚಾರ್ ಪಾಂಯ್ ಲಾಂಬ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News