ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗುವಲ್ V/s ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್?

budkuloepaper@gmail.com

Posted on : April 13, 2014 at 7:30 AM

Witty Question Imageಫ್ರ್ಯಾಂಕಿ ಎಲ್, ಸುರತ್ಕಲ್
?: ಗ್ಲೋಬಲ್ ವಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕರಿತ್‍ಗಿ?
ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಆನಿ ಲೋಕಲ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಫರಕ್ ನಾಂ. ಮಾಸ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ಮಾರಿಜೆ, ಮಾರುಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಹಾಂಗಾಚೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಜಾತಾತ್.

ಸುನಿಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಮೈಸೂರ್
?: ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮುಖ್ಲೊ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಭವಿಷ್ಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ನೆ?
ತಾಚ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆ ಸೊಡಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾವೆ?

ಟ್ವೀಟಿ ಆಂಜೆಲೊರ್
?: ತುಂ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ವೆಜ್‍ಗಿ ನೊನ್ ವೆಜ್?
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಮಾಸ್ ರಗತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನೊನ್ ವೆಜ್ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ಲೆಕ್ಯೆತ್.

ಶೇಖರ್ ಎಡಪದವು
?: ಬ್ಲೂಫಿಲ್ಮಾಕ್ ಆತಾಂ ಡಿಮಾಂಡ್ ಚಡ್ಲಾಗಿ?
ಮಂತ್ರಿಂನಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾನಾ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆಟ್ಟಾಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಮೊಬೈಲ್ ಕಂಪೆನಿಂಕ್ ಗಿರಾಯ್ಕಾಂಚೊ ಡಿಮಾಂಡ್‍ಚ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ಅವಿತಾ ವಾಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
?: ತುಕಾ ದೇವ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?
ತೊಚ್ ಪಾಂಯ್ ಧರುಂಕ್ ಆಸಾ, ಗಾಸಿಪ್ ಕೊಲಮಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಬರಯ್ನಾಕಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸಾ.

ಪಾಸ್ಕು ಬಂಟ್ವಾಳ್
?: ಸೈಕಲಾನ್ ಹಸ್ತಿಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲೆಂಚ್ ನೆಂ?
ಕೊಣೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಚಿಡ್ಡೊಂಚೆಂ ಲೊಕಾನ್‍ಚ್.

ರೀನಾ ಪಿಂಟೊ, ಕಾಸರಗೋಡ್
?: ತಮಿಳ್ನಾಡುಂತ್ ಭಿಸ್ಪಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪ್ರಧಾನಿ ವಿರೋಧ್ ಪ್ರತಿಭಟನ್ ಕೆಲೆಂ ನೆ?
ದುಡ್ವಾ ಮುಖಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಖಂಚಿಯ್ ಪಾಡ್ತ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಲೆಕಾಕ್ ನಾಂ! ದೆವಾಕೀ ಮುಖಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆ ತೆ, ಪ್ರಧಾನಿಕ್ ಭಿಂಯೆತಾತ್‍ಗಿ?

ವಾಲ್ಟರ್ ಲಸ್ರಾದೊ, ಕದ್ರಿ
?: ವಕೀಲಾನಿಂ ಪತ್ರಕರ್ತಾಂಕ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಬಡಯ್ಲೆಂ ನೆ, ಕೋಣ್ ಜಿಕ್ತಿತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಜಾಂತ್?
ನಿತಿದಾರಾಂಕ್‍ಚ್ ದೊಗಾಯ್ನಿಂ ಮೆಳೊನ್ ಮಾರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

ಎಡಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯ
?: 2012 ಡಿಸೆಂಬರಾಂತ್ ಪ್ರಳಯ ಜಾಯ್ತ್‍ಗಿ?
ತವಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪ್ರಣಯ ಕರ್ನ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್‍ಗಿ ತುಜಿ?

ಲವಿನಾ ಸುವಾರಿಸ್, ಬಂಟ್ವಾಳ್
?: ಅಮಾಸೆಕ್ ಭುಕ್ ಚಡ್‍ಗಿ, ಪುನ್ವೆಕ್?
ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಅಮಾಸೆವೆಳಾರ್ ಘಾಸ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಭುಕ್ ಖಂಯ್. ಕೊಣೀ ಹಾಡಾಂ ಉಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಯ್ನೊಭರ್ ವೊಗೆ ತೆ.

ಪ್ರವೀಣ್ ರೇಗೊ, ಉದ್ಯಾವರ್
?: ಆತಾತಾಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂ ಉಣಿಂ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾ?
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸಗ್ಳೆ ನಾಟಕ್ ಕರ್ತೆಲೆಚ್. ಸಕ್ಕಡೀ ವಿಐಪಿ ಪಾತ್ರ್‍ಧಾರಿ ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಪಾತ್ರಾಂಕ್ ನಟ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್.

ಲೀನಾ ಕುದ್ರೆಮುಖ
?: ತುಮ್ಚೆಂ ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಮಲ್ಟಿಲಿಂಗುವಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್, ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಫರಕ್ ಕಸಲೊ?
ಸರ್ವ್ ಭಾಶೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ವಾಚಪ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್. ಪುಣ್, ತೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಬದ್ಲುನ್‍ಚ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್ ಭೊಂಕ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ವಚೊನ್ ಆತಾಂ ಜೋಳಿಗೆ ಘೆವ್ನ್ ಮಾಗ್ತೆಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಫಿಕಿರ್ ನಾ. ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರ್ನ್ಯೊ ವಾಣೊ ತಯಾರ್ ದವರ್.

ಹೆನ್ರಿ ವಾಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
?: ಆಮ್ಚೆ ತಿಶಿನ್ ನಕ್ಸಲಾಂಚೆ ಗುಳೆ ಉಸಳ್ತಾತ್ ನೆ?
ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ ಗುಳೆ ಸೊಡ್ನ್ ನಕ್ಸಲಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಂಗ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಉಡಾಸ್ ನಾಂಗಿ ಹೆನ್ರಿಯಾಮಾ?

ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ವೇಣೂರ್, ಶಾರ್ಜಾ
?: ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಕಲೆಕ್ಷನಾ ಖಾತಿರ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾವ್ಯೆತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ.
ಪಾದ್ರಿಚೊ ಏಕ್ ಲೋಬ್ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ವಚ್, ಕಶೆಂ ರಾಸ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಪಳೆ. ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂನಿ ಲೊಬಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್!

ಜೇಸನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ
?: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ, ಪತ್ರಾಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳಿಂ ಖಂಯ್?
ತುಕಾ ಖಬರ್ ಆಸಾಗಿ? ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಗುಮಾನಾಕ್‍ಚ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾನಾ ತೆಚ್ ಸಂಘಟಕ್, ತೆಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಜಾಲೆ ನೆ, ಕಳಿತ್ ನಾಂ?

ವಲ್ಲು ಪಿರೇರಾ, ದುಬಾಯ್
?: ಮಲ್ಯಾಚೆಂ ಕಿಂಗ್‍ಫಿಶರ್ ಏರ್‍ಲೈನ್ಸ್ ಬುಡ್ಲೆಂಗಿ?
ತೆಂ ತಾಚೆಂ ಗಿಮಿಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಬಿಯರಿಚಿ ರೇಟ್ ಚಡಂವ್ಚಿ ಐಡಿಯಾ! ಚಲಿಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಪೈಲಟ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಖಂಯ್ ತಾಣೆ. ದೆಕುನ್ ಇಲ್ಲಿಶಿ ಗಡ್ಬಡ್. ಪಿರ್ವಾತಾನಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ಜಾಯ್ತ್!

ಸುಸಾನ್ ಡಿಸೋಜ, ಮಂಗ್ಳುರ್
?: ಆತಾಂಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ, ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಸ್ತಾತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಆದಿಂ ಆಂಬೆ, ಪೆರಾಂ, ಪೊಪಾಯ್, ಬಿಂಡಾಂ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆತಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಡೇಟಿಂಗಾಕ್ ಮೊಬೈಲಾ ವರ್ವಿಂ ಸುಲಭ್ ಜಾಲಾಂ. ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಂಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ‘ಬ್ಲೂ’ಟೂತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಎಕ್ಸ್‍ಚೇಂಜ್ ಜಾತಾ.

(Originally published on March 09, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *