ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾ ಪ್ರವಾಸ್: ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿಚೆಂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೂರ್

Media Release

Posted on : March 27, 2017 at 11:38 AM

ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಖಬರ್. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚೈನಾಕ್ ವೆತೆಲ್ಯಾಂನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಂಕ್ ವಚೊನ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾಚೆಂ ಫ್ಲೈಟ್ ಧರಿಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಚೈನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ಲಾ.

ಫಾಮಾದ್ ಪಯ್ಣಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿನ್ 9 ದಿಸಾಂಚೊ ಚೈನಾ ಪ್ರವಾಸ್ ಆಯೋಜನ್ ಕೆಲಾ. ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಗಾರಾಂಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಹೊ ಪ್ರವಾಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಲೊ. ಹೆರ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯೀ ಪಯ್ಣಾಚಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಚೈನಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

China Tour_SOTC_1 China Tour_SOTC_2 China Tour_SOTC_3 China Tour_SOTC_4 China Tour_SOTC_5

ಮೇ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಯ್ಣಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಾಂತ್ ಚೈನಾಚಿ ರಾಜ್‍ಧಾನಿ ಬೀಜಿಂಗ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಶ್ಹೆರಾಂ ಕ್ಷಿಯಾನ್ ಆನಿ ಶಾಂಘಾಯ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಚೈನಾಚಿ ‘ದಿ ಗ್ರೇಟ್ ವಾಲ್’ (ಬೃಹದ್ ವೊಣದ್) ಬೋವ್ ಫಾಮಾದ್. ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಅದ್ಭುತ್ ಅನುಭವ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಜಾಗೆ ಆನಿ ಸುವಾತಿ ಚೈನಾಂತ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸಾತ್.

ಚೈನಾ ವೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್‍ಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಪಯ್ಣ್ ಆರಂಭ್ ಕರುಂಕ್ ಆಶೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುವಾಳೊ. ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ಎಸ್‍ಒಟಿಸಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಫೊನ್: (0824) 4244911, 4244912, 4244913 – ಹ್ಯಾ ನಂಬ್ರಾಂಚೆರ್ ಪ್ರವಾಸಾಚೊ ವಿವರ್ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ವೆಬ್‍ಸೈಟ್: www.sotc.in

Globe Travels_SOTC_China Tour

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *