Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 12, 2014 at 5:28 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 1; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಜೊರಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೊ ಮಾಪ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಜೋಪ್ ತಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

Nirmone_Title A“ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ಮೂ… ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾಂತ್‍ವೆ ತುಕಾ…” ಸಣ್ಸಣೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್, ಮೊಡ್ಲಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಕರಿತ್.

ವೋಳ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಚಿ ಚುಡೆತಿ ತಶಿಚ್ ಧರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ತೆಂ ರಾಗಾನ್ ನಾಗಿಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

“ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್… ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ? ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ನಾಂತ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ…” ಹಾಂವೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಪಾಟ್ಲಿಂ ಫುಡ್ಲಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ತಕ್ಲಿ ಪಿಸಾಂತುರ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ತೆಂ.

“ತುಕಾ  ದೊಳೆ ದಿಸಾನಾಂತ್…  ಘರ್ ಲಾಸ್ತಾನಾ  ಹಾಪೊಳ್ ಭಾಜುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಚೊ ಗಿರಾಕಿ ತುಂ… ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಘೊವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯ್ ಏಕ್ ಘೊವ್… ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾವ್ನ್ ಸಾವೊಟ್ ಕೆಲಾಂ… ತುಕಾ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ. ಎಂಕು ಪಣ್ಬುರಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆರ್ ಸುತ್ತುರ್ ಘುಂವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂವೇ…?” ರೆಮೆಜ್ ಆಜ್ ಕಠಿಣ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಆಮಿ ಕಿತ್ಯಾ ತಕ್ಲಿ ಹುನ್ ಕರ್ಚಿ?

“ಕಹಲ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ… ಕಾಂಯ್ ಪಣ್ಗಿಲ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ದಿವಿ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲ್ಯೊ. ಆತಾಂ ಮಾಯ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೀವ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್… ತುಂ ಏಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಶೇಂಯ್ ತಾಪ್ಲಾಂಯ್…?” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಗಾದ್ಯಾಂಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಕೊಲಕೆಮರಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚೊನ್ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಕ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಕಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪುಲಿಮಾರಾತೆವ್ಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾ.

“ತುಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಖೊವ್ಳಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್‍ವೇ… ಮತಿಕ್ ಕಶೆಂಯ್ ವಾಳಯ್‍ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಮೂ… ಮ್ಹಾಕಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಮುಗ್ದನಾ… ಹಾಂವ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವಚನಾ ತರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ವ್ಹೆಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ ತುಕಾ ಕಳ್ಚೆಂ ನಾ… ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಣೆಬರಪ್ ಮ್ಹಜೆಂ” ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಗಾಜವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕರುಂಕ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ನ್ಹಯ್. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಚ್ ಮಾಪಾರ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹೆಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ತೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾ… ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್. ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗನಾಂಯ್… ಮರಿಯಾಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಂವ್ದಿ ನಾ ತರ್ ಬೆಣ್ಶಿ ಫಾಡ್ ಕರುಂದಿ. ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ವೆತಾ..?” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಮೊಡ್ಲಾಂಚಿ ವೋಳ್ ಕರಿತ್ ಆಸ್ತಾನಾ.
ರಾಗಾಚೆಂ ಕಾರಣ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಆಸಜೆ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಝಗ್ಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ಪೋಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಜೋತ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ವಾಗಾನ್ ಖೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್… ತುಜ್ಯಾ ಕುಂಬು ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ನಾ. ತಾಣೆ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್… ಆಮ್ಚೆ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ನವ್ಯಾ ಹೊಕ್ಲೆಪರಿಂ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಹಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ… ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್  ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ  ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್  ದೆಂವ್ತೆಲಿಂ. ಮಾಡಾಂಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಈಟ್ ಖಾವ್ನ್  ಮಾಡಾಂಕ್ ಭಾಗಯ್ತೆಲಿಂ…  ಪೆÇಣ್ಸಾ ರುಕಾಂಚೆ ಸಾವ್ಳೆಕ್ ಮಾಡ್ ಭಾಗೊನ್ ವೆತೆಲೆ…” ರೆಮೆಜ್ ಹುನ್‍ತೆಲಾಂತ್ ಸಾಸಂವ್ ಫುಟ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

ಮೊಡ್ಲಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ವೋಳ್ನ್ ಜಾತಚ್ ದೇಗ್ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಉಟೊನ್ ಮೊಡ್ಲಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ರೆಮೆಜ್ ಸಣ್ಸಣೊನ್ ಮ್ಹಜೆಸರ್ಶಿಂ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ರಾಗ್ ನಿವ್ತಾಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಮಾರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ತಾಣೆ ತಶೆಂ ಹಟ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಗತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸಾ. ಪೆÇಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಖಂಡಿತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಯೆತೆಲಿಂ.

“ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಮಾರ್ಚೆಂ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಧಂಯಾಂತ್‍ಯಿ ಫಾತರ್ ಮೆಳ್ಟಾ ಖಂಯ್… ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಡಾಯ್ ಕರ್ತಾಯ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿ… ಆತಾಂ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರಿನಾಕಾ… ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಪಳಯ್ತಾಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಆನಿ ಸಕಾಳಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಾ ತುಕಾ… ಪಳವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಯ್? ಮ್ಹಾರಾಂಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಶೆಣ್ ಸಾರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಯೆತಲೊಯ್… ತ್ಯಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ಮುಳಾಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಪಣಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ತುಂ… ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಲೊಂವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ತರ್ ತ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಬುಡ್ಡುನ್ ಉಡವ್ನ್ ಯೆತೊ… ತುಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸಾ…? ವಚೊನ್ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲವ್ನ್ ತ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್. ತಾಚೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಸೊರ್ಯಾಚಿಂ ಬೆಗಾಂ ವಾವಯಿಲ್ಲೊ ದುಡು ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ಆರ್ಚ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಕುಸ್ ನಿತಳ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಅಕ್ಕಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಹಾಂಗಾಯ್ ಆಸಾತ್. ತಾಚ್ಯೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯೊ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳನಾಸ್ತಾಂ ವಚನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಗಿ…?” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಜ್ಞಾ ದಿಲಿ!

ಬೊಂಬಯಾಂತ್ ಟೆಕ್ಸಿ ಡ್ರೈವರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಡ್ಯೆರ್ ಸೊರೊ ಭರ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬೆಗಾಂ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪೆÇಲಿಸಾಂನಿ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲ್ಲೊ – ತೊ ಏಕ್ ಉಡಾಸ್ ಉಟ್ಟಾ ಬಸ್ತಾನಾ ಹಿಣ್ಸುಂಕ್ ರೆಮೆಜ್ ವಾಪರ್ತಾಲೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಪೂತ್ ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕಾಮಾರ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ಆರ್ಬ್ಯಾಂಚೊ ಕಾಕುಸ್ ಧುತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ – ತಾಚಿಂ ಜಾಳ್ಕಾಯೆಚಿಂ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾಂಯ್ ನವಿಂ ನ್ಹಂಯ್.

“ಆನಿ ಆತಾಂ ಪುರೊ… ವೊಳುಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಡಲ್ ವೊಳುನ್ ಹಾಂವ್ ವಚೊನ್ ಪಳವ್ನ್ ಯೆತಾಂ… ಆನಿ ಬೊಬ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಪುರೊ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನಾಸಮಧಾನಾನ್.

ರಾಂದ್ಪಾ ಕುಡಾಂತ್ ದಡಬಡ ಕರ್ನ್ ಅಲ್ಯುಮಿನಿಯಮಾಚೆ ಬುಡ್ಕುಲೆ ಕಾಡ್ತಾನಾಯ್ ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ತಿಂ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್ ಘರಾಂತ್ ದೊಗಾಂಚ್ ಉರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಕಾಜಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಆನಿ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಕ್ ರಾತ್ ದಿಸಾಚೊ ಫರಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತವಳ್ ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವೆಚಿ ಉರ್ಬಾ, ತರ್ನಾಟ್ಪಣ್, ಕುಡಿಂತ್ ಹುನ್ ರಗ್ತಾಚೊ ದಾಬ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಸಳ್ಗಿ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಟ್ಟಾ ಬಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಉಲವ್ನ್‍ಚ್ ತಾಚೆ ದೀಸ್ ವೆತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಘೊವಾಚಿ ತಾಕಾ ತಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಎಕಾಚ್ ವೊಲಿ ಭಿತರ್ ನಿದ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ… ಸಂಸಾರಾ ಮುಖಾರ್ ಘೊವಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಆಪುಣ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಳಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ಗಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾಕ್‍ಯಿ ಪಯ್ಲಿ ಪಂಗತ್ ದಿವ್ಯೆತ್.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಡಾಯ್ ಮಾರುಂಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾನ್ ತಾಳೊ ಪಿಂಜುನ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಳ್ಯಾಂತ್‍ಚ್ ಗಾರ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಸಬಾವ್.

ಮೊಡೊನ್ ವೋಳ್ನ್ ಜಾತಚ್, ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ಸದಾಂಚೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ಬಾಂಧುನ್ ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.
ಮಾಯ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ವೋತ್ ಕಟ್ಟೆಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ಹುನ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಂಚೆ ದೆಗೆನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲೊಂ. ಪೆಂಕ್ಟಾರ್ ಚೊವ್ಕಾ ಕುಡ್ಕೊ (ಕಾಸ್ಟಿ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ತೀನ್ ಕಳ್ಶಿ ಬಿಯಾ ಸುವಾತೆಚೊ. ಉಜೆಪತ್ತ್ ಝರಿಚೊ ಗಾದೊ. ಕಣ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಭಾತ್ ಲುವೊನ್ ಬಾಂಧ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚಿ ಝರ್ ಸುಕನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾರ್ ಥಾವ್ನ್ – ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಯ್ತಾನ್ ಕುವೆಲೊ -ಕೊಲಕೆಮಾರಾಂತ್ ತೀನ್‍ಯಿ ಬೆಳಿಂ ಕರ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಳ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಚುಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಪುಂಡಿಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕುವೆಲಿಗೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಫೆಸ್ತ್‍ಚ್. ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಸುನ್ ಪೆÇಳಯ್ ಮಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ಮುಣ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾರ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಗೆಲ್ಲೆಂ ಭಾತ್ ಭರ್ಸುನ್ ಹಾತಾಂತ್ ಮುಟಿ ಮುಟಿ ಶಿಂಪ್ಡಾಂವ್ಚೆಂಚ್ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ (ಪುಂಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತುಳು ಭಾಶೆಂತ್ ಮೂಟ್ ಮ್ಹಣ್). ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಘರಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವೋರ್ನ್ ಶಿತಾಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಗಮ್ಮತ್ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಲಕೆಮಾರಾಕ್ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸೆಜಾರ್ಚಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಜೊತಾಂ ಕೊಸುಂಕ್, ಸಾತಾಟ್ ತರ್ನಾಟೆ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಯೆತಾಲೆ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಸುನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ರೆಡ್ಯಾಂಕ್ ಧುವ್ನ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೆ ಶಿರತೆರ್ ವೋರ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಏಕ್ ಧಾದೊಸ್ಕಾಯ್. ಆತಾಂ ತವಳ್ಚೆ ತಸಲಿ ಉರ್ಬಾಯ್ ನಾ. ಕೊಲಕೆಮಾರಾಂತ್ ಪುಂಡಿತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂಯ್ ನಾ.

ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಳ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ತವಳ್ಚೆಂ ಖುಶೆಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ? ಕೊಲಕೆಮಾರಾವಯ್ರ್ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದೊ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆಬಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಕಾರ್ತಿಚೆಂ, ಸುಗ್ಗೆಚೆಂ ದೊನೀ ಬೆಳಿಂ ಕಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಗ್ಗೆಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಉದಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಟಲೆಂ. ನಿಮಾಣೆ ಉದಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾತಾನಾ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ಲಾಟ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ಆನಿ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಟಾನಾ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಆನಾನ್ – ಜೆಮ್ಮಾ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಉದಕ್ ಮಾಲ್ವೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೇಡ್ ದೋನ್ ಹಜಾರ್ ಕೆಂಳ್ಬಿಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಆತಾಂ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಥಂಯ್ ಭಾತ್ ಸಾಗೊಳಿ ಬಂದ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ವ್ಹಡ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚೊ ರೂಕ್ ಆಸಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ವರ್ಸಾ ರೂಕ್‍ಭರ್ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಂಕ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಟಾಚ್ಯಾ ಬುಂಯಾಂವಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಚಡ್ತಾವ್ ಪಗ್ಗು ಮಯ್ನೊ ಲಾಗ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೀಸ್, ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ರುಕಾಚೆ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಕಾಡ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ದೀಸ್ ಹೆರ್ ಕಾಮಾಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ ಘರಾ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಜಿವೆಚ್ ಮಿಟಾಂತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ಉಕಡ್ನ್ ಮಿಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ತಾಲೆ. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳ್ ಆಟಿಂತ್ ಮೊಗ್ಯಾಕ್ ಭರ್ಶಿ ಘಾಲ್ನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಖಂಯ್ ರುಚ್ತಾತ್? ಆಮ್ಚೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಸಯ್ತ್ ಆತಾಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಮಿಟಾಂತ್ಲೆ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಖಾಯ್ನಾ.

ರೆಮೆಜಾಕ್, ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಪಿಕ್ಯಾ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಂಚೆ ದುವಾಳೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಪಾವ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಕ್ ನಿಸರ್ತಾಲೊ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ದುವಾಳೆ ದೆಕುನ್, ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾಂ ನಿಸ್ರಾಟ್ಯಾ ರುಕಾರ್ ಚಡೊನ್ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊಂ.

ದೆವಾಚಿ ದಯಾ! ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಗಾದೊ ಕೊಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಚೆಂ ಹಾಡ್ ಮಾತ್ ಧಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲೆ. ತೀನ್ ಹಾಫ್ತೆ ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಕ್ತಾಂ ದೀವ್ನ್ ಬರೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ತೊ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಯೆತಾ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಪಾವ್ಸಾಂತ್, ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ತೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್, ಥೊಡ್ಯಾ ತಗ್ಸಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಅರ್ದಿ ಕಳ್ಶಿ ಬಿಯಾ ಸುವಾತೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ಗಾದೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆವ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ರೇಂವ್ ಪಡ್ತಾಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪೆÇಯ್ಯ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚೆ ಪರಿಂಚ್ ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಉತ್ರೊನ್, ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಪೆÇಯ್ಯಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟಪುನಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಚೆ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಪುಲಿಮಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಸಮತಟ್ಟ್ ಗಾದೊ.

ಪುಲಿಮಾರಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಒಂಟಾಸೊಲಾಂಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ರೂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕಾತರ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಲಿಮರಾಕ್ ತೆಂ ನಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ತೊ ಒಂಟಾಸೊಲಾಂಚೊ ರೂಕ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್.

ಫೆಡ್ಡಿ ಆನಿ ಜೆರಿ ದೊಗೀ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಆನಿ ಪೆÇಯ್ಯಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತೆ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ. ಕೊಲಕೆಮಾರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ದೋನ್ ಬೆಳಿಂ ಘೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸುಗ್ಗೆಂತ್ ಆಕೇರಿಕ್ ಉದಕ್ ಮೆಳನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಭಾತ್ ಬರೆಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ಆಳಾಂಯ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಬರೆಂ ಪೀಕ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಫಳ್ ದಿತಾಲೊ.

ಪೊಯ್ಯಚ್ಯಾ ಕಾಟಾಮೆರೆರ್ (ಕಟ್ಟಪುನಿಯೆರ್) ರಾವೊನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ದಿಸ್ತಾಲ್ಯೊ! ರೆಮೆಜಾನ್ ದುರ್ಸಾಲ್ಲೆಂ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಏಕ್ ಆಳ್ ಪಯ್ಸ್ ಎಕೇಕ್ ನೇಮ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪೆÇಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ. ರೊಂಪಿಯೆಂಕ್ ಕಣ್ಕಿಚೆಂ ಸಾವೊಟ್ ಆನಿ ವೊಂಯ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಚಾರ್ ವೊಳಿಂಚೆರ್ ಚಡುಣೆ ಪಂದ್ರಾ-ಸೊಳಾ ಝಡಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಝಡಾಂ ಬರಿಂ ಆಸೊನ್, ವೊತಾಚೆ ದಾವೆಕ್ ಬಾವೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ‘ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕಾಚ್ಯಾ ಪೆÇತ್ಯಾಂತ್ ಲಾವ್ನ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಝಡಾಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ನಾ ತರ್ ಮಾಯ್ ಮಯನ್ಯಾಚೆ ದಾವೆಕ್ ಬಾವೊನ್ ವೆತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ’ – ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.
ರೆಮೆಜಾನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಸತ್.

ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಆಯ್ಲಿಗಾಯ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್?

ವಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಚೆಂ ಈಟ್ ವೋಡ್ನ್ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಅಸ್ಕತ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಘುಟ್ಮೊಳ್? ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ವೋಂಯ್ ಕರ್ನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕಿತೆಂ ತರ್‍ಯಿ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಮೊಸ್ರಾನ್ ತಾಣೆ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್ ನ್ಹಂಯ್. ತಿತ್ಲೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಮನ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ.

ನಾ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್. ಮೊಸ್ರಾಕ್ ಜಲ್ಮ್‍ಯಿ ನಾ. ಒಕತ್‍ಯಿ ನಾ.

ಕೊಣಾಚೆರ್ ಖಂಚೆಯ್ ಘಡ್ಯೆರ್ ಜಲ್ಮತಾ, ವಾಡ್ತಾ, ವಿಕಾರ್ತಾ ಆನಿ ಸತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ತಾ.

ಏಕ್ ಉತರ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆಚ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ… ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೊ ದುಬಾವ್ ಸತ್ ವಾ ಫಟ್ ಕಳ್ಟಲೊ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಡಾಂ ಮುಳಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ತ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಲಾಯ್ತ್.

ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಕಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ನಾ. ತೊ ತಿತ್ಲೊ ಮೊವಾಳಿ ನ್ಹಂಯ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಗಲ್ಫಾಚಿ ಜೋಡ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಶಿಂಗಾಂ ಫುಟ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂಡ್ಕೊರ್ ಸಬಾವ್ ತಾಚೊ!

ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಾತಾ… ಏಕ್ ಉತರ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಪುಲಿಮಾರ್‍ಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ.

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಡ್ವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News