ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ಸವ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್

Budkulo Media Network

Posted on : August 15, 2016 at 1:45 PM

ಸರ್ವಾಂಕ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಸಾಚೆ ಶುಭಾಶಯ್.

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ದಿಸಾಚೊ ದಬಾಜೊ ಚಡಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಹಾಂಗಾ ದಿಲಾಂ.

Budkulo_ID Day LitComp_TKon_Lಹೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್. ಏಕ್ ಸುರ್ವಾತ್. ಸುರ್ವೆರ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರೀ, ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾತಿ ಧರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಿತೈಶಿಂನಿ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಪತ್ರ್ ಏಕ್ ಭಾಶೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕರ್ತಾ ತೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆಲಾಂ. ಪುಣ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಟಿ ಲಿಂಗುವಲ್ (ಚಡ್ ಭಾಸಾಂಚೆಂ) ಇ-ಮ್ಯಾಗಜಿನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂನಿ ಹೊ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಶೇಸ್. ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ಲ್ಯಾ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯಾ ತಶೆಂಚ್ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕನ್ನಡಾಂತೀ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತೊ ಗಳ್ಸಿಲಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖನಾಂಚ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಬೋವ್ ಉಣೆ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್:

1. ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಎಲ್. ನಜ್ರೆತ್
2. ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಜೆಪ್ಪು
3. ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಪಡೀಲ್
4. ಅರುಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ (ಅಣ್ಣು ಸಿದ್ಧಕಟ್ಟೆ)

Budkulo_ID Day LitComp_Judges

ಉತ್ಸಾಹಾಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್, ನಿರಾಶಾಜನಕ್ ಸಾಧನ್

ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚುಂಕ್ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಮಿ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಇನಾಮಾಂಚೊ ಐವಜ್‍ಯೀ ಬರೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆಶೆಂವ್ಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಹುಮೆದ್ವಂತ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪುಣ್, ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂನಿ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಿರಾಸ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕಾಣಿ ವಾ ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕಿ ತಯಾರಾಯ್, ಜೊಕ್ತೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ಫಕತ್ ಉತ್ಸಾಹ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ. ಬರಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಗಿಚ್ಚುಂಚೆಂ, ಏಕ್ ಫಾತರ್ ಉಡಂವ್ಚೊ, ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಪ್‍ಚ್ ಚಡ್ ಕರ್ನ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾಣಿಯಾಂ ವಿಭಾಗ್:

ಕಾಣಿಯೊ ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಘೋಷಿತ್ ಇನಾಮಾಂ ರದ್ದ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಣಿಯಾಂಕ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್.

1. ಎಕ್‍ಚ್ ಕೂಸ್; ಎಕ್‍ಚ್ ತೋಂಡ್; ಏಕ್ ನಾಣೆಂ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ
ಇನಾಮ್: ರು. 2,000-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

2. ಭೆಂ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ರೋಹನ್ ಅಡ್ಕಬಾರೆ
ಇನಾಮ್: ರು. 2,000-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

3. ಚಿನ್ನಕ್ಕ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕೊಳಲ್‍ಗಿರಿ
ಇನಾಮ್: ರು. 2,000-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ಸಮಾಧಾನಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ:

1. ಸುಟ್ಕಾ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಕುಲ್ಶೆಕರ್
ಇನಾಮ್: ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

2. ಉಬ್ಲೆಲಿಂ ಪಾಕಾಂ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ಮೇರಿ ಗ್ರೇಸ್ ಮೊರಿಸ್, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
ಇನಾಮ್: ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

3. ತೀನ್ ವಾಟೆಚೆಂ ಕುಟಮ್ – ಬರಯ್ಣಾರ್: ಆಂಟನಿ ಮೌರೆಲ್ ಲೋಬೊ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
ಇನಾಮ್: ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಆಟ್ ಕಾಣಿಯೊ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯಿ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂಕ್ ತೃಪ್ತಿ ದಿಲಿ ನಾ. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂಕ್ ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಗುಮಾನಾಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸನಾ. ತೀನ್ ಕಾಣಿಯೊ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆಂ ರೂಪ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲ್ಯಾರೀ, ಪುರ್ತ್ಯೊ ವಾಚುನ್ ಕಾಡ್ತಾನಾ ನಿರಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯೊ.

ಆನ್ಯೇಕ್ ದಖೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಚೊರ್ಪಣಾಂ! ವ್ಹಯ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸುಶೆಗಾತ್, ಖಂತಿವಿಣೆ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಅಸಾ ತಶೆಂ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾತ್! ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರಿ ನಾ. ಅಸಲೆಂ ಹ್ಯಾ ಆದಿಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೃತಿಚೌರ್ಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ಅಪ್ರಾಧ್, ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಲಾಂ.

ಎಕಾ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಇನಾಮ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ಆನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಸಾ ತಶಿ ತರ್ಜುಮೊ ಕರ್ನ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ! ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ವ್ಹರ್ತ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿಯ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಅಸಲೊಚ್ ವಾಸ್ ಮೆಳ್ಳಾ.

ಜರ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್, ಹೆರಾಂಚಿ ಕಾಣಿ ನಕಲ್ ಕರ್ನ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಕ್ಷಣ್ ತಾಣಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ. ಜರ್ ಕಾಣಿ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿ ಚೊರ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾನೂನ್ ಕ್ರಮಾಂಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್‍ಚ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಚತ್ರಾಯ್.

ಆತಾಂ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಯೋಗ್ಯ್, ಅಪೇಕ್ಷಿತ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ರದ್ದ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂನಿ ಸಲಹಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಪುಣ್, ಆಮಿ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದೀಂವ್ಕ್, ತಾಂಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್. ಬರೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚನ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಾಧನ್ ಕರ್ತಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್, ಘೋಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಇನಾಮಾಂ ರದ್ದ್ ಕರುನ್, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾಚಿಂ ಇನಾಮಾಂ ದಿಲ್ಯಾಂತ್.

ಹ್ಯಾ ಗಜಾಲಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾರಣಾಂ ಬರ್ಪೂರ್ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಗಂಭೀರ್ ಚಿಂತಪ್ ನಾ, ಬೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಶಿಬಿರಾಂ ಚಲ್ತಾಲಿಂ. ತವಳ್ ದೇಖ್ ದಿಂವ್ಚೆ, ಸ್ಫೂರ್ತಿ ದಿಂವ್ಚೆ ಮಾಲ್ಗಡೆ ಸಾಹಿತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ತಸಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್‍ಚ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಹುಮೆದ್, ಸಾರ್ಕಿ ಸಮ್ಜಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚೆಂಯ್ ಅಸಹಜ್ ಭೊಗ್ತಾ.

ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ಸಾಹಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರಂವ್ಚ್ಯಾ ವೃತ್ತೆ ವಿಶಿಂ ಸಾರ್ಕಿ ಮಾಹೆತ್, ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಬರಪ್ ಏಕ್ ವಿದ್ಯಾ. ಜಾಯ್ತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್, ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಶಿಕಪ್ ನಿರಂತರ್. ತೆಂ ನಾಸ್ತಾನಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಬರೊ ಬರವ್ಪಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖನಾಂ ವಿಭಾಗ್:

ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್: ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್, ಪೆರ್ಮುದೆ
ಇನಾಮ್: ರು. 2,500-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ದುಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಜಾಸ್ಮಿನ್ ಮರಿಯ ಲೋಬೊ, ಮೂಡುಬೆಳ್ಳೆ
ಇನಾಮ್: ರು. 2,000-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ತಿಸ್ರೆಂ ಇನಾಮ್: ಹಿಲರಿ ಡಿಸಿಲ್ವ, ಮುಂಬೈ
ಇನಾಮ್: ರು. 1,500-00 ಆನಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೆಟ್

ಲೇಖನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ವಿಶಯ್ ದಿಲ್ಲೊ. ‘ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಚಡ್ ಪ್ರಚಲಿತ್. ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಕಿತ್ಲೆಯ್ ವಿಶಯ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಪುಣ್ ಆಮಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾಗೀ ನಾಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮಿಸ್ತೆರ್! ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂ ವಿಶಿಂ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾ ವಿಧಾನಾಂ ವಿಶಿಂ ಕಸಲಿ ಉರ್ಬಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್?! ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಂನಿ ಶೆರ್ಮಾಂವಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಉಪ್ಕಾರ್ತೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ!

ಜರ್ ‘ಮಾದ್ರಿಂನಿ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ಯೆತ್‍ಗಿ?’, ‘ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವ್ತಾನಾ ವ್ಹಾಣೊ ಘಾಲ್ಯೆತ್‍ಗಿ?’, ‘ಪಾದ್ರಿಂನಿ ಬೀಚಾಂತ್ ಖೆಳ್ಯೆತ್‍ಗಿ?’ ವಾ ‘ಸಿಮಿಸ್ತ್ರಿಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ನಿಸ್ತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್‍ಗಿ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶಯ್ ದಿಲ್ಲೆ ತರ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಪ್ರವೇಶ್ ಯೆತೆ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತೆಂಚ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ನ್ಹಂಯ್ಗಿ!?

ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್ ವಾಪರಿನಾತ್ಲೊಲೊ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ನಾ. ಹ್ಯಾ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ ನವಾಲಾಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಜಾಗೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಈಜಿಪ್ತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂನಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಂಕ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊವ್ನ್ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಕ್ ಯೇಶೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ಕುಮ್ಕೆನ್! ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ದೇಶಾಂತ್, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಹ್ಯಾ ವೆಬ್‍ಸೈಟಿಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಕಸಲಿಂ ಕಾಮಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಬದ್ಲಾವಣ್, ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಹರ್ ದೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಪತ್ರಾಂನಿ ವರ್ದಿ ಜಾತಾ.

ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾತ್ರ್ ವಿಶೇಸ್.

ಪುಣ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ, ತಾಂಕಾಂ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂಚ್ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ದಿಸನಾ. ಆನಿ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ದಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಸೊಡ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ! ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಜನಾಂಗಾ ಥಂಯ್ ಅಸಲಿ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಚಿ ನಿರಾಶಾ ಹಾಡಯ್ತಾ.

ಹೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ. ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾನ್ ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಯಿ ಅಶಿಚ್. ತೆದೆ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಪತ್ರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂಚ್ ತಶಿಂ ಆಸ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾಕೀ ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತರೀ ಹೆ ವಿಶಿಂ ಏಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೃಪ್ತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್, ತರ್ಬೆತಿಚಿ ಕಿತ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಕಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿಂಚ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಲೋಚನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಬರ್ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೆ ದಿಶೆನ್ ಆಮಿ ವಾವುರ್ತಾಂವ್.

ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ, ಪಾಟಿಂಬೊ ದೀವ್ನ್ ಮಜತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ಋಣಿ ಆಸಾಂವ್. ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್, ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್, ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ಅರುಣ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾಕ್ ಆಮಿ ಧಿನ್ವಾಸ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಆನಿ ಅಭಿನಂದನ್.

ಸೂಚನ್: ಇನಾಮಾಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಮಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ತಾಂವ್. ವಿದೇಶಾಂತ್ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಕ್ ಸುಚಾಂವ್ಚೆಂ. ಕೊಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಪೂರ್ಣ್ ವಿಳಾಸ್ ಧಾಡುಂಕ್ ನಾ ತಾಣಿ ತೊ ತಕ್ಷಣ್ ಧಾಡ್ಚೊ. ತಶೆಂಚ್ ಆಪ್ಲಿ ತಸ್ವೀರ್‍ಯೀ ಧಾಡ್ಚಿ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಲಿತಾಂಶಾಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *