ಬಾಬಾಚೆಂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟಾಚೆಂ ಲೇಕ್: ಮ್ಹಜೆ ಉಡಾಸ್, ಮ್ಹಜೊ ನಿಯಾಳ್ 7

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : September 5, 2015 at 11:07 AM

Budkulo_Dr Edward_Mhuje Udas Mujo Niyalಲಗ್ಬಗ್ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಆಮ್ಚೊ ಸೆಜಾರಿ ತಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾ ಭಾವಾನ್, ಅಟ್ಟಿಂಜಾಂತ್ ಡಿಸೆಲಾಚೊ ಪಂಪು ಹಾಡ್ಲೊ. ಆಮಿ ತಾಕಾ ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಪಂಪಾಕ್ ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮಾಚೊ ಪಂಪು ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮ್ ಅಟ್ಟಿಂಜಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಹುಶ್ಯಾರ್ ರಯ್ತ್. ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಪಾವೊಣ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮ್ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಆಸಾ. ಮಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಆನಿ ಮೊಗಾಚೊ ಮಾಮ್. ಮಿಂಗೆಲಿ ಮಾಮ್ ತವಳ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ. ತಾಣೆಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಡಿಸೆಲಾಚೊ ಪಂಪು ದೊಣಿಚೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ನ್ಹಂಯ್ತ್ ದೊಣಿಚೆರ್ ಪಂಪು ವ್ಹರ್ನ್ ಲಾಟಿಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ತೊಡಾಕ್, ನ್ಹಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಪಂಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉದಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಗೊಳೆಕ್ ಉದಕ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಟಿಂತ್ ಉದಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಕುಡಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಭೊರಾಚೆಂ; ಚಡ್ತಾವ್ ಸಕಾಳಿಂ ವೋತ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಳೊಕಾರ್ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭಾತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂಕ್ ಕುಡಿಕ್ ಭೊರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾನ್ ಥಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಮಾಚೊ ಡಿಸೆಲಾಚೊ ಪಂಪು ವ್ಹಡ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೊ. ಪಂಪಾಂತ್ ಉದಕ್ ಚಡ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಮಾಮಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ, ತೊ ಪಂಪು ದೊಣಿಚೆರ್ ನ್ಹಂಯ್ತ್ ಹಾಡ್ನ್, ಉದ್ಕಾಚಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ್ತಾಲೊ. ಚಡ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಂಪಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶೆತಾಕ್ ವೆತಾ ವಾ ನಾ ತೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ತಾಲೆಂ. ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಠರಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ವಜಾಚೆರ್ ಪಂಪಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಧಾ ಬಾರಾ ಕುಳ್ವರಾಂಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಘಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಮಾಮಾಕ್ ಪುರ್ಸತ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ದೊಗಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಡಿಸೆಲಾಚೆ ಪಂಪು ಘಾಲೆ. ಅಶೆಂ ಲಾಟ್ ವಚೊನ್ ಪಂಪು ಆಯ್ಲೆ.

ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಕ್ ನವಿಚ್ ಆಲೋಚೆನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್, ಎಕಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಹಲ್ಲರ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ. (ಹಲ್ಲರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಭಾತಾಥಾವ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಕರ್ಚೆಂ ಯಂತ್ರ್). ಬಾಬಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿಚ್ಯಾ ಹಲ್ಲರಾಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೀಜ್ ವೋಡ್ನ್ ವಿಜೆಚೊ ಪಂಪು ಘಾಲುಂಕ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಚಿಂತ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಬಾಬಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್-ತೀಸ್ ಖಾಂಬೆ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಖಾಂಬೆ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ತ್ ಪುರುಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ವಿಜೆಚೆ ಖಾಂಬೆ ಪುರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬಾಬಾಚೆಂ ಯೆವ್ಜಣ್ ಪೊಂತಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್‍ಯಿ ತಿ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಜಜ್ಯಾ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ಲಾವ್ಣ್ಯಾನ್, ವಿಜೆಚೆ ಕಾಂಬೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಭುಂಯ್ತ್ ಪುರುಂಕ್ ಆನಿ ವಿಜೆಚ್ಯೊ ಸರಿಯೊ ಘರಾ ತೆಣೆಂ ವೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಕೆಲೊ ನಾ. (ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ವೀಜ್ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ಜೊಡ್ಲಿ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪಂಪುಯಿ ಘಾಲೆ).

ನ್ಹಂಯ್ಕ್ ತೋಡ್ ಖೊಂಡುನ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಂಪು ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಗೊಳೆ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಂಪಾಥಾವ್ನ್ ಉದಕ್ ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಿಸ್ಪಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಘಂಟೊ ಪಂಪು ಚಲೊವ್ನ್ ಉದಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ದೇಡ್ ರುಪಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಧರ್ಚೆಂ. ಹರ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಎಕಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕಾರ್ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಸ ಕುಳ್ವರಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ಉದಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಿತ್ಲೆ ಘಂಟೆ ಪಂಪು ಚಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ಬರೊಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಎಕೀನ್ಪಣಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಕೋಣ್ ಲೇಕ್ ಬರಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಲೆಕಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತವಳ್ ತವಳ್ ಜುಮ್ಲಾ ಕಿತ್ಲೆ ಘಂಟೆ ಜಾಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್, ಘಂಟ್ಯಾಕ್ ನಮಿಯಾರ್ಲೆಲೊ ಆಯ್ವಜ್ ಬಾಬ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ, ಎಕಾಚ್ ಘರ್ಚಿಂ ತೀನ್ ಬೊಣ್ಕುಲಿಂ ವಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ತೆಗಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೆಕ್ ಹರ್ ವಿಶಯಾಂತ್‍ಯಿ ಚರ್ಚೆ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್. ಉದಕ್ ತೀಸ್ ಘಂಟೆ ಜಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ಉಣಿಂ ಕರ್, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ದೀ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕರ್ನ್ ತಿತ್ಲೊ ದುಡು ದೀನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಬಾಬಾನ್ ಏಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಕೆಲಿ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೇಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಚಡ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಣೆ ಕರ್ಚೆಂ. ಲೆಕಾನ್ ತೀಸ್ ಘಂಟೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ತೀಸ್ ಘಂಟೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ಘಂಟೆ ಉಣೆ ಕರ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿಣೆಂ ಆಡ್ದೋಸ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್, ‘ತುಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್ಚೆ, ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ನಿತಿನ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೊ ತೀಸ್ ಘಂಟ್ಯಾಂಚೊ ಆಯ್ವಜ್ ಬಾಬ್ ಘೆತಾಲೊ. ಬಾಬ್ ಹೆರಾಂಚೊ ದುಡು ಕಸೊ ದವರ್ನ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದೇಕ್ ಉತ್ರಾಂನಿ ನ್ಹಯ್ ಆಮಿ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಕರ್ನ್ಯಾಂನಿ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬಾಕ್ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ, ಪೂಣ್ ಬಾಬ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆಂ ಪಾಳ್ತಾಲೊ. ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ಸೊ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆರ್ಸ್ಯಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಪಳೆತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಬ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಚಾಲಿಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಗುಪಿತ್ತ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಕಳ್ತಾ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಗೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಅಕ್ಮಾನ್‍ಂಚ್ ತಸೊ ಭೊಗ್ತಾ. ರಿಕ್ಶ್ಯಾ ಡ್ರೈವರಾನ್ 32 ರುಪಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆ 35 ಘೆವ್ನ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ದೀನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಭೊಗನಾ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯಿತ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಸುಟೆ ತುಕಾ ದವರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಡುಂಕ್‍ಯಿ ಸೊಡ್ತಾಂ. ಹಾಂವೆಂ ಖುಶೇನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೋಸ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್?

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ಭಾಗ್ 6: ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಆಣೊ

ಭಾಗ್ 5:  ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಭಾಗ್ 4:  ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ!

ಭಾಗ್ 3:  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಭಾಗ್ 2:  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ

ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *