ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ್

Media Release

Posted on : July 22, 2016 at 11:27 AM

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸರದಾರ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ 80 ವರಸ ಜಾಲ್ಲೆಲೆ ಸಂದರ್ಭಾರ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಚೆ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು ಸಂಸ್ಥೆ ತರಫೇನ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ಹಾಂಗೆಲೆ ನಾವಾರಿ ದೋನ ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ದಿವಚಾಕ ನಿರ್ಧಾರ ಕೆಲಾಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಂತು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಧನ ಕೆಲ್ಲೆಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರ ನಂಯ್ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲೆಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ, ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೊ, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಪತ್ರಿಕಾರಂಗ, ಕಲಾ, ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮ, ಕ್ರೀಡಾ, ಹೆಂ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಸುಕಾ ಜಾಯತ. 2020 ಇಸವಿಯ ವೇಳಾರ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜ ಏಕ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಮಾಜ ಜಾವನ ಪರಿವರ್ತಿತ ಜಾವಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಸೊಪನ ಪಳೊವಚೆ ಶ್ರೀ ಟಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈನ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ಥಾಪನ ಕೆಲಾಂ. ಹೆಂ 2 ಪ್ರಶಸ್ತ್ಯೊ ತಲಾ 1.00 ಲಾಖ ರೂಪಾಯಿ ಜಾವನ ಆಸಾ. ದಾರಲೆಂಕ ಆನಿ ಬಾಯ¯ ಮನಶ್ಯಾಂಕ ತಲಾ ಏಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆನಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿಪ್ರದಾನ ಕರತಾತಿ.

Basti Vaman Shenoy

ನಾಮಸೂಚನಾಕ ಹ್ಯಾ ಸಕಲಚೆ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯ ಜಾತಾ:

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ಕರತಲ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃಭಾಷಾ ಜಾವನ ಆಸುಚೆ ಏಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವನ ಆಸಚಾಕ ಪುರೊ. ಯಾ ಏಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಥೊಯ್ ಜಾವನ ಆಸಚಾಕ ಪುರೊ. ಆನಿ 18 ವರಸ ವಯಲೆ ಜಾವನ ಆಸುಕಾ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶಿತ ಸಂಸ್ಥೊ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾತೃ ಭಾಷಿಕ ಆಡಳಿತಂತ ಆಸುಕಾ ಆನಿ ಸಂಸ್ಥೆಚೆ ಸ್ಥಾಪಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಿಕ ಜಾವನ ಆಸುಕಾ. ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಸಂದರ್ಭ ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ದಾಕುನ ಅಸ್ತಿತ್ವಂತ ಆಸುಕಾ. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಸ್ವತ: ತಾಂಗೆಲೆ ಬದ್ದಲ ನಾಮ ನಿರ್ದೇಶನ ಕರಯೆತ.

ಭರ್ತಿ ಕರಚಾಕ ಅರ್ಜಿ www.vishwakonkani.org ಅಂತರ್ಜಾಲ ದಾಕುನ ಘೆವಯೆತ. ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆಲೆ ಅರ್ಜಿ “ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ಬಿ.ವಿ.ಎಸ್. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಸೇವಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ, ಲೊಬೊ ಪ್ರಭು ನಗರ, ಕೊಂಕಣಿ ಗಾಂವ, ಶಕ್ತಿನಗರ, ಮಂಗಳೂರು – 575 016” ಹ್ಯಾ ವಿಳಾಸಾಕ 20-09-2016 ತಾರಿಕೆ ಭಿತರಿ ಪಾವೊವಕಾ ಜಾತ್ತಾ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *