ಬಜ್ಪೆಂತ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಚಲ್ಲೊ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ

Budkulo Media Network

Posted on : August 30, 2016 at 4:24 PM

ಕಾಕುಳ್ತಿಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್, ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಚರಣ್ ಕರುಂಕ್ ಬಜ್ಪೆ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಬೈಬಲ್ ಆಧಾರಿತ್ ಅಂತರ್ ವಾಡೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭೆನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹೊ ಸ್ಪರ್ಧೊ ಅಗೋಸ್ತ್ 28ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಬಜ್ಪೆ ಫಿರ್ಗಜ್ ಸಾಲಾಂತ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ.

ಒಟ್ಟುಕ್ 12 ವಾಡ್ಯಾಂನಿ ನಾಂವಾಂ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲಿಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ಚಲ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ ಉತ್ಸಾಹಾನ್ ಆಟ್ ವಾಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ವಾಂಟೊ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾ ವರ್ನಿ ಏಕ್ ಊಂಚ್ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ ದಿಲಿಂ.

ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಸವೆಂ ಬೈಬಲಾಚೆ ಸಂದೇಶ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ನಾಟ್ಕುಳ್ಯಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ಮನಾಂನಿ ಖಂಚಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಂತ್, ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ವಾಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಿಸ್ರೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವಾಡ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೆಂ.

Budkulo_Bajpe Bible Skit (6) Budkulo_Bajpe Bible Skit (5) Budkulo_Bajpe Bible Skit (4) Budkulo_Bajpe Bible Skit (3) Budkulo_Bajpe Bible Skit (2) Budkulo_Bajpe Bible Skit (1) Budkulo_Bajpe Bible Skit (7) Budkulo_Bajpe Bible Skit (8) Budkulo_Bajpe Bible Skit (9)

ವೆದಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ. ಬಾ. ಜೀವನ್ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಕಾಂಕ್ ಶಾಭಾಸ್ಕಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಸಂದೇಶ್ ದಿಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸೈರೊ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ ಜುಂವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಪೂನ್ ಶೆತಾಚೊ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ. ಬಾ. ಫೆಲಿಕ್ಸ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಕೇಂದ್ರಿಕ್ ಸಮಿತಿಚೊ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಡೇವಿಡ್ ಡಿಸೊಜಾ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ವ್ಹರಯ್ಣಾರಾಂಚಿ ವಳಕ್ ಕೆಲಿ.

ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚೆ ವ್ಹರಯ್ಣಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಪ್ಪು ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಮಾ.ಬಾ. ಸುನಿಲ್ ಜೊರ್ಜ್ ಡಿಸೊಜಾ, ಸಾಹಿತಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್, ಆಮ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ವಿಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಲೋಬೊ ಪಡೀಲ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಬರವ್ಪಿ, ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಚೊ (www.budkulo.com) ಸಂಪಾದಕ್ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

Budkulo_Bajpe Bible Skit (15) Budkulo_Bajpe Bible Skit (16) Budkulo_Bajpe Bible Skit (13) Budkulo_Bajpe Bible Skit (12) Budkulo_Bajpe Bible Skit (11) Budkulo_Bajpe Bible Skit (10) Budkulo_Bajpe Bible Skit (14) Budkulo_Bajpe Bible Skit (17) Budkulo_Bajpe Bible Skit

ಜಿಕ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಇನಾಮಾಂ ಸಪ್ತೆಂಬರ್ ಆಟ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ವೆಳಿಂ ವಾಂಟ್ತೆಲಿಂ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾ ಆನಿ ಸಂಭ್ರಮಾಂಚೆಂ ಪ್ರಾಯೋಜನ್ ಶ್ರೀ ಆನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕೊಲಿನ್ ಅಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಹಾಂಚೆಂ. ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್ ದೆ. ಎಲಿಯಾಸ್ ಆನಿ ದೆ. ಲೂಸಿ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚೊ.

ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಭಾ ಬಜ್ಪೆ ಘಟಕಾಚಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಣ್ ಗ್ರೇಸಿ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕೆಲೆಂ. ಲಿಯೊ ಸಿಕ್ವೇರಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ನಿರ್ವಹಣ್ ಕೆಲೆಂ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಫ್ರೆಡ್ರಿಕ್ ಡಿಸೊಜಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ಲೆಂ.

ತಸ್ವಿರ್ಯೊ: ಜೆರಿ ರೇಗೊ ಬಜ್ಪೆ

Send your feedback to: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *