Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : July 29, 2014 at 2:22 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 5; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುರ್ತ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಗಜಾಲ್ ಭೆಶ್ಟಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಕೊಣೆ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿಂ ದೂರ್ ವ್ಹರ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ…” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮೊಡ್ಲಾಂಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸುಟಯಿತ್.

Nirmone_Title A“ಕಾಹಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುಂ…? ಸಕಾಳಿಂ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತ್ಯಾ ಹಂಕಾರಿ ಚೆಡ್ವಾನ್ ತುಕಾ ಕೊಯ್ತಿ ದಾಕಯ್ಲಿ ಖಂಯ್… ಕಿತೆಂ ಚರಬ್ ತಾಕಾ… ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಭಾವಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಗರ್ಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಶಿರಿಂ ಚುಕ್ಲೊಂ!

ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಸಯ್ತ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವೆಗಿಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…. ದೆವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ! ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೊ ಅವ್ಮರ್ಯಾದ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಎದೊಳ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಂಯ್.

“ಹಾಂವ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಉಲಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ… ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ತಚ್ ತಾಣೆ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ಲಿ. ಹಾಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕಿತೆಂ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ಚೆಡುಂ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಧುವ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಆಸ್ತೆಂ… ಹಾಂವ್ ತಾಕಾ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ತೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“….. ಗಜಾಲ್ ತಿ ನ್ಹಂಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ತುಂವೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಕಾಲ್ ತಾಚೆಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಪೆÇಜ್ಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊಯ್ ಖಂಯ್… ಬಾಜ್ವೆಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ತಾಳೊ ಲ್ಹಾನ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಪ್‍ಲ್ಲೆ ಭಾಲಿಯೆಪರಿಂ ತೊಪ್ಲಿಂ.

“ಕುಂಪಾದ್ರೆ… ಹಾಂವ್… ಹಾಂವ್ ಅನಿತಾಕಡೆ ಪೆÇಜ್ಡೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ…? ಸಾಂತ್ ಆಂತೊನೆ…! ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಖಂಯ್ ಅನಿತಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಖಂಯ್. ತಾಚೆಕಡೆ ಕಿತೆಂ ಪೆÇಜ್ಡೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ? ಕಾಲ್ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಶೆಣ್ ವಿಂಚ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಬಾಜ್ವೆಚೆ ಮುಕ್ಲೆ ಉಕ್ಕು ಸಾರ್ಕೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಪೆÇಜ್ಡೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಗೀ…?” ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಲಾಸೊನ್ ಮ್ಹಳೆಂ.

“ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಚುಕೊನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಾಂ… ತಾಂತುಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ… ಬಾಜು ಸಾರ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾಂ  ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಹರ್ದೆಂ ದಿಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಚೂಕ್‍ಗೀ? ಆತಾಂ ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್‍ಯಾಂ… ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ನ್ ತುಕಾ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜೆಗೀ…?” ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಕೇರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ರೆಮೆಜ್ ತಣಾಚೊ ಭೊರೊ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್‍ಲ್ಲಿ ಸಂಗತ್ ಕಳಂವ್ಚಿ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ! ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾಲಿ.

“ಕೊಣೆ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ಲಿ… ಕೊಣಾಕ್?” ತಣಾಚೊ ಭೊರೊ ಆಟ್ಯೆ ದಾರಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ನ್ಹಂಯ್ ಕುಮಾದ್ರೆ… ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಸಕಾಳಿಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತಿ ದಾಕವ್ನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಪಾಟಿಂ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್… ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ… ಖಂಯ್ ಉರ್ಲೊ ಸಂಸಾರ್” ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕೆದಾಳಾ… ಕೆದಾಳಾ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಥಂಯ್..?” ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ತುಕಾ ಗೊತ್ತು ನಾಂವೆ…? ಆತ್ತಾಂ ಸಕಾಳಿಂ… ಕುಮಾದ್ರಿಕ್ ಖಬರ್ ನಾಂವೆ?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊ.

ರೆಮೆಜ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಪಾಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್… ಹಾಕಾ ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್ಲಿ…? ಆನಿ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾಮೂ? ಹೊ ಪಿಸಾಂಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆಂ ನಾಯ್ತ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಪರಿ ಗೂ ಖಾಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ತ್ಯಾ ಬೆವರ್ಶ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚಾನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಕೊಯ್ತಿ ಉಬಾರ್‍ಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್…. ಪೊವ್ಲಿ ಧರುಂಕ್* ಗೆಲ್ಲಿ ಹಾಚಿ ಚೂಕ್… ದಳ್ದಿರ್ ಖಂಚೊ…” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಚಾಳ್ವಲೆಂ.

(*ಪೊವ್ಲಿ ಧರುಂಕ್: ಜೇವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಶ್ಟೆಂ ಕೊರ್ಗಾರ್ ಮಾಡಿಯೆಚೆ ಪೊವ್ಲೆಂತ್ ಜಮಯ್ತಾಲೆ. ಪೊವ್ಲಿ ಧರುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಸ್ಟ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಂವ್ಚೆಂ.)

ಹಾಂವ್ ಚುಕಿದಾರಾಪರಿ ವಗೊ ರಾವ್ಲೊಂ. ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ಕಾಂಯ್ ಸಮ್ಜಣೆಚಿಂ ಚಾರ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಲಯ್ತ್‍ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಜೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ಅನ್ಯಾಯಾಚೊ ವಿಶಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದುಸ್ಮಾನಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ವೆಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ತ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಚೆಡ್ವಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಕೊಯ್ತೆಂತ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್?….. ಘರಾ ಕೊಣ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಂಗಾರ್ ಹಾತ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ಪೊಲಿಜ್ ಕೇಜ್‍ಯಿ ಜಾತಿ ನಾ….. ತುವೆಂ ತಾಂಗೆರ್ ವಚನಾಯೆ ಕುಂಪಾದ್ರೆ…….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್! ವಾರೆಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕುಶಿನ್ ಸತ್ರಿ ಧರ್ಚಿ ಕುಂಪಾದ್ರಿಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನವಿ ನ್ಹಯ್.

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಕೊಯ್ತಿ ಧರ್ಣಿಕ್ ಉಡವ್ನ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿ ಥೊಡಿ ಧುಳ್ ಮೂಟ್ ಮಾರ್ನ್ ‘ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚಿ ಆಣ್…….**’ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ತುಂ ತ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ವೆಶಿ ತರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಆಪಡ್ಶಿ ತರ್, ಎಕೆ ಪಂಗ್ತಿರ್ ಬಸೊನ್ ಜೆವ್ಶಿ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ತುಕಾ  ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚಿ ಆಣ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಧುಳ್ ವಾರ್ಯಾಕ್ ಧರ್ಲಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿ ಜಾಲೆಂ!

ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಲಗಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್ ರೆಮೆಜಾ ತುವೆಂ….. ಇತ್ಲೆ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಕ್ ಆಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

** ಆಣ್ ಘಾಲ್ಚಿ: ಹೆಂ ಘಡಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದು ಲೊಕಾಮದೆಂ ಆಣ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ‘ಆಜೆ ಪಾಡುನಿ’ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ದೊಗಾಂಮದ್ಲೊ ನ್ಯಾಯ್ ತಿರ್ಸತಾಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಆಣ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ನಾಂತ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಿನಾಂತ್. ನಿಮಾಣೆಂ ರಾಜಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ಖಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಚಿ ಆಣ್ ಘಾಲ್ಯಾ ತೆ ಸುವಾತೆಕ್ ವಚೊನ್ ಆಂಗೊವ್ಣೆಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಪಯ್ಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ನ್ ಯೆತಾತ್. ಹಿಂದು ಚಡ್ತಾವ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಾಚಿ ಆಣ್ ಘಾಲ್ತಾತ್. ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪಾತ್ಯೆಣೆಂಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ತಾಂಚೆ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆರ್‍ಯಿ  ಆಸಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಆಣ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹೆ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ನಯ್ತಿಕ್ ಸಂಗ್ತಿವಿಶಿಂ ಚರ್ಚ್ಯಾ ಹೆ ಕಾಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಮಿತಿಭಾಯ್ರ್.

ಘಾಲ್ಲಿ ಆಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್….. ವಿಗಾರಾಂಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ವಿಶಯ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಜಾತಲೊ….. ಕಾರ್ಕೊಳಾಕ್ ಚಾರ್ ಆಣೆ ಘಾಲ್ತಾಂಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ ಆನಿ ಆಣ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಪರಾತ್ಲೆಂ.

“ಘಾಲ್ಲಿ ಆಣ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ ಕುಂಪಾದ್ರೆ….. ಆಣ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯಿ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ವಚಚೆ….. ಆತಾಂ ಘಾಲ್ಲಿ ಆಣ್ ಉರ್ತಾ” ಕುಂಪಾದ್ರ್ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ, “ಕುಮಾದ್ರಿನ್ ತುವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಗೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಆಣ್ ಪಡ್ಟಾ ಮ್ಹಳಾಂ….. ತುವೆಂ ತಾಂಗೆರ್ ವಚನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ….. ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಬರೆಂ ಫಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತುಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಜೆವಿನಾಯೆ…..”ಗುರ್ಕಾರಾಮಾನ್ ಫಾಯ್ಸಲ್ ದಿಲೆಂ.

“ಪುರಾ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ….. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಪ್‍ಯಾಂಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ಘೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚೆರ್ ಆಣ್ ಘಾಲ್ಚಿವೇ…..” ನಿರಾಶೆಚೊ ಹುಸ್ಕಾರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

“ಆಣ್ ಘಾಲಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಬೂದ್ ಯೇನಾ….. ತ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ್ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್….. ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಮಿರಾಂವ್ಕ್ ತುಂ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ ದಿಸ್ತಾ, ಕೊಯ್ತಿ ಧರುಂಕ್….. ತೊ ಬೆವಾರ್ಶಿ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಲೊಳ್ಟಾ” ರೆಮೆಜ್ ಗರ್ಜೆಭಾಯ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೊಬಾಟಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂಯಿ ಆಯ್ಕಲಾಂ….. ಮಾಬಲಾ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ತಾ ಖಂಯ್. ಘಾಲ್ಯಾಂ ಗುಮ್ಮಾ*** ವಯ್ತ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ಟಲೆಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, “ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಚೀಟ್ ದಿಲ್ಯಾ…..”

“ತುಜೆಕಡೆ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲಿ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ದೂರ್ ದೀವ್ನ್ ಚೀಟ್ ಹಾಡ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆ ದಿಲ್ಲಿಮ್ಹಣ್ ಅಂದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಹಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ….. ತಾಚೆಕಡೆ ಕೊಣೆ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್ ಮದೆಂಚ್.

*** ಗುಮ್ಮಾ ವಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್. ಗುರ್ವಾದಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಕಹಲ್ಯಾಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ….. ದೂರ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ಕೊಣೆ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ದಿಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಾರ್ಗೊನ್.

“ತುಕಾ ಚೀಟ್ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲಿ?” ರೆಮೆಜಾನ್‍ಯಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತುಮ್ಕಾಂ ದೀಶೆಂ ಚೀಟ್ ದಿಲಿ…. ಆಜ್‍ಚ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಆಪಯ್ಲಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

“ತಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಆಪಯ್ತಚ್ ಉಟೊನ್ ಧಾವೊಂಕ್ ಹಾಂಗಾ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ದವರ್ಲಾಂಯೇ… ಪುರ್ಸತ್ ಜಾತಾನಾ ವೆಚೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್.

“ಹಾಂವ್ ಜೇವ್ನ್ ವೆತಾಂ” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತಿಳಾಚ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಯೊ ಲಾಸುನ್ ದವರ್ಲ್ಯಾತ್….. ಕಾಂಡುಂಕ್ ಆಸಾತ್. ಧರ್ಣಿಕ್ ಕರಿ ಪುಸಿಜೆ…. ಪಾವ್ಸ್ ಯೇತ್ ತರ್ ಏಕ್‍ಯಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…. ಬಾರಾ ಜಾತಾನಾ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಟಲೊ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

ಪೇಜ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್‍ಯಿ ರಾವ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚೆ ಕಾಂಡ್ಯೆಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ. ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕ್ ಜೀವ್ ಖಂಯ್. ಜೆವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಗಾಳಿ ಸೊವ್ಯಾಂನಿ ಶಿರಾಪ್ಲೆಂ. ‘ಕೆಲ್ಲೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಧಾಂಪುಂಕ್ ಆತಾಂ ಪಾದ್ರಿಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ…. ದೇವ್ ಪಳಯ್ತಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ವಾಪರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಾಳಿ ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗನಾಯೆ ತಿತ್ಲ್ಯೊ ಗಲೀಜ್. ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಜಡ್ಪಿಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಮಿಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಕಾರಣ್‍ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಜಾಯ್‍ತಶೆಂ ಗೊಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ತಾಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ವಾ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್ಚ್ಯಾ ವಾನಾಂತ್ ತಿಳಾಚ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಯೊ ಕಾಂಡುಂಕ್ ಧರ್ಲ್ಯೊ. ತಿಳಾಚ್ಯೊ ಸುಕ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ಯೊ ಉಜೊ ದೀವ್ನ್ ಪುರ್ತ್ಯೊ ಗೊಬೊರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಪಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಶಿಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವವ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯೊ ಕಾಂಡುನ್ ತಾಚೆ ಕರಿಯೆಚೆ ಉಂಡೆ (ಮುದೆ) ಕರ್ನ್ ದವರ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತಿಳಾಚೆ ಕರಿಯೆಚೆ ಮುದೆ ಶೆಣಾಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಪುಸ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್. (ಶೆಣ್ ಕಾಡ್ತಾಲ್ಯಾಂವ್) ಧರ್ಣಿಕ್ ಕಾಳೊಚ್ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ರಂಗ್ ಆನಿ ಕುಡಿಕ್‍ಯಿ ಥಂಡಾಯ್ ದಿತಾಲಿ ತಿಳಾಚಿ ಕರಿ.

ಕಾಂಡುನ್ ಜಾತಚ್ ತ್ಯೊ ಫಾತ್ರಾರ್ ಜರವ್ನ್ ಮುದೊ ಕರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಕಡೆ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಚಿಕಡೆ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಿರೊಣ್ ಬಾರಾಂಚಿ ಘಾಂಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೊ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಟತ್‍ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿ ಭಿತರ್ ವಚನಾಸ್ತಾಂ ಶೀದಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆರಾಮ್ ಕದೆಲಾರ್ ಪಾತ್ಳೊನ್ ಪೇಪರ್ ವಾಚ್ತಾಲೊ.

“ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಯಾ ಫಾದರ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ಪಯ್ಲೆಂ ತುಂ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್…. ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲೆಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಇಗರ್ಜಿಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಕ್ ದಿಂಬಿ ಮಾರಾ ಮ್ಹಣ್….. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ…. ವಚ್, ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇ…..” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಧವೆಂ ಖಾಡ್ ಖೊರ್ಪುನ್ ಉಟ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಲೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಥರ್ ಜಾಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಉಟತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ತೀಯಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ದಿಸ್ಲಿ!

ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ದಿಂಬಿ ಘಾಲಿ. ಏಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪಾ ಆನಿ ಪಾಂಚ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮಾಗೊನ್, ಜೆಮ್ಮಾ ಬಾಪ್ಪು ಆನಿ ಇಲಾಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಅತ್ಮ್ಯಾಕ್ ಸಾಸ್ಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶೆವಾಚೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಭೆಟವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಉಟ್ಲೊಂ.

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ ನಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ.

ಪೆದ್ರಾಬ್ ಹುನ್ ಕಾಯ್ಲೊರ್ ತಾಂತಿಂ ಭಾಜ್ತಾಲೊ.

ಪೆದ್ರಾಬ್ ಆದಿಂ ಮಿರೊಣ್‍ಮಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂ ಬೊಟ್ಲೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ಕರ್ತಾಲೊ. “ವಿಗಾರ್ ಜೆವ್ಣಾರ್ ಆಸಾತ್, ಜೇವ್ನ್ ತೆ ನಿದ್ತಾತ್. ತುಂ ಇಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬಸ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್‍ಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ ಪೆದ್ರಾಬ್.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಚೀಟ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲಿ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಚೀಟ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ಉಲಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ವೇಳ್ ನಾಯೇ?….. ತುಮ್ಕಾಂ ಸಮ್ಜತಾಯೆ ತೆಂ…. ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಪುರ್ಸತೆನ್ ಯೆತಾತ್….. ಹಾಂಗಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ರಾಕೊನ್ ಬಸಜೆಯೇ….” ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಂತಿಂ ಪೊರ್ತುನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಾಗಾನ್. ತಾಚೆಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಗೊಬ್ಳೊ, ಉದಕ್ ದಿಶಿವೇ….. ತಾನ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಪಂಪು ಪಾಡ್ ಜಾಲಾ…. ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ವೋಡ್ನ್ ವೋಡ್ನ್ ಪುರೊ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ….. ಅಳೆ ವೋ ಥಂಯ್ ಶಿದಿ ಆಸಾ…. ಶಿದಿ ವ್ಹರ್….. ಏಕ್ ಶಿದಿ ಉದಕ್ ಹಾಡ್…..” ತಾಣೆ ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಜ್ನಾಚ್ಯಾ ದಾರ್ವಟ್ಯಾಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ಶಿದಿ ದಾಕವ್ನ್. ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಶಿದಿ ಘೆವ್ನ್ ಬಾಂಯ್‍ಕಡೆ ಗೆಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಉದಕ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಉಪ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಗೊಬ್ಳೆ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಜೇವ್ನ್ ಶೀದಾ ನಿದೊಂಕ್ ವೆತಾ….. ಏಕ್ ವೋರ್ ಪುಣ್‍ಯಿ ನಿದ್ತಾ….. ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕಡೆ ರಾವ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೆದ್ರಾಬ್.

ಏಕ್ ವೋರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಮುಕಾರ್ ರಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲೊಂ. ಹಾತಾಚಿಂ ಬೊಟಾಂ ಮೆಜುನ್ ದುಕಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಂಚೊ ತೇರ್ಸ್ ಕೆಲೊ. ಸರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆನ್-ಮಾಂಯ್ಚೊ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪು-ಇಲಾ ಮಾವ್ಶೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ಆನಿ ಮರಿಯಣಾಮದ್ಲೊ ವ್ಯಾಜ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಮುಗ್ದೊಂಕ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ತೇರ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಂಚ್ಯಾ ಕುಡಾಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊಂ. ದಾರಾಂ ಧಾಂಪುನ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಭಿತರ್ ಜಾಗ್‍ಮಾಗ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡೊಸೊ ವೇಳ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ಚ್ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ. ಬಯ್ರಾಸ್ ಮಾತ್ಯಾಪಂದಾ ದವರ್ನ್ ಬಾಂಕಾರ್‍ಚ್ ಆಡ್ ಪಡ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಕಿತ್ಲೊ ವೇಳ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ.

ದೊಂಕುಳ್ನ್ ಉಟಯ್ತಾನಾ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿ. ದೊನ್ಪಾರಾಮಚೆಂ ವೋತ್ ಮೋವ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ವೊರಾಂ ತೀನ್ ಉತ್ರಲ್ಯಾಂತ್‍ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪೆದ್ರಾಮಾನ್ ಉಟಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಚಿಂ ದಾರಾಂ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಧಾಂಪುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ವಿಗಾರ್ ನಾ…. ತೊ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲಾ….. ತೊ ಜೇವ್ನ್ ನಿದೊಂಕ್ ನಾ. ತುಕಾ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸೊದ್ಲೆಂ. ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್‍ಯಾ ತುಂ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

“ವಿಗಾರ್ ಜೇವ್ನ್ ನಿದ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಲೊಯ್….. ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ…..”

“ತುಕಾ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಮುಕಾರ್ ಬಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನ್ಹಯ್‍ವೇ ಹಾಂವೆಂ….. ಇಗರ್ಜಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಬಿಕುಣ್ ಮಾರ್ತಾಲೊಯ್‍ವೇ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕರ್ಚೆ ಪುರಾ ಅನ್ಯಾಯ್…. ಆತಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾತಾತ್‍ವೇ…..” ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ನಂಜಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಆನಿ ಆಜ್ ಮೆಳನಾಂಗೀ…..” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್.

“ನಾಯಾ….. ವಿಗಾರ್ ಆಜ್ ನಿದೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ….. ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ನಾ….. ಜೇವ್ನ್ ತುಕಾ ಸೊದ್ತಾನಾ ತುಂ ದಿಸ್ತಾಯ್‍ವೆ….. ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ… ಆತಾಂ ಕೊಡಿಯಾಳ್ ಗೆಲಾ….. ರಾತಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಇಶ್ಟಾಚೊ ಬರ್ತ್‍ಡೇ ಆಸಾ ಖಂಯ್….. ತೊ ಕಾಂಯ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ…. ಹೆಂ…. ವಿತೊರಾಬಾ ತುಕಾ ಹೆ ಮ್ಯಾತಾರೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಹಿಂ ಅನ್ನಾಡಿ ಕಾಮಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪೆದ್ರಾಬಾನ್.

“ಖಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ…..”

“ತೆ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಚೆ ಧುವೆಕಡೆ ಪೊಜ್ಡೆಂ ಉಲವ್ನ್….. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್….. ತಿತ್ಲಿ ಖೊರೊಜ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಬೊಮ್ಮಿ ಆಸಾ. ದೋನ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ….. ಪೆದ್ರಾಬ್ ಬುರ್ಶೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಹಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಪೆದ್ರಾಬಾ ತುಂ….. ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾಮೂ….. ತರ್ನಾಟೊ ಆಸ್ತಾನಾ ಕರುಂಕ್ ನಾ….. ಆತಾಂ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ್ತಾನಾ” ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕಹಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಯಾ…………… ತುಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ನಾಯೆ, ತೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ತಾಣೆಚ್ ವಿಗಾರಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ತಿ ಕಿತೆಂ ನವಿ ಹೊಕಲ್ ರಡ್ಚೆಪರಿಂ ರಡ್ಟಾಲಿ….. ತಿಚೊ ಘೊವ್ ನಾ ಖಂಯ್….. ತುಂ ತಿಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸಾಯ್ ಖಂಯ್….. ತ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಯ್ ಖಂಯ್….. ಮರಿಯಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಪಳೆವ್ನ್ ತಿಕಾ ಧರುಂಕ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್ ಖಂಯ್…. ತ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ರಾತಿಂ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊಯ್ ಖಂಯ್… ತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ವ್ಹಡ್ ನ್ಹಯ್……… ತ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಕಹಲೆಂ ಆಹಾಮ್ಹಣ್….. ಹೆಂ ವಿತೊರಾಬಾ….. ಮರಿಯಾಣ್ ತುಜೊ ಭಾವ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ” ಪೆದ್ರಾಬಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಕರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಣ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿ ಜಾಲೆಂ.

ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News