ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಕಶಿ ಆಸತ್?

budkuloepaper@gmail.com

Posted on : April 13, 2014 at 7:22 AM

Witty Question Imageಲೆಸ್ಟರ್ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ
?: ಯಡ್ಡಿ ಮುಖೆಲ್ ಮಂತ್ರಿ ಪದ್ವಿ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಚುರ್ಚುರ್ತಾ ನೆ?
ಕದೆಲಾರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಚಡ್ಡಿ ಘಾಲುಂಕೀ ಜಣ್ ಆಸ್ತಾಲೆ. ಆತಾಂ ಸೆಲ್ಯೂಟ್ ಮಾರುಂಕೀ ಕೊಣೀ ನಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂ ಪರಿಂ ಡೆಸ್ಪರೇಟ್ ಜಾಲಾ ಖಂಯ್.

ಪಾವ್ಲಿನ್ ವೇಗಸ್, ಬೆಂದುರ್
?: ಮುಖ್ಲೊ ಪಾಪ್‍ಸಾಯ್ಬ್ ಇಂಡಿಯಾಚೊ ಜಾಯ್ತ್‍ಗೀ?
ತೆದಾಳಾ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾಂಚಿ ಭಕ್ತ್ ಉಣಿ ಜಾಯ್ತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಗೊರ್ಯಾ ಕಾತಿಚ್ಯಾಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಖುಶಿ. ಯುರೊಪಿ ದುಕ್ರಾಂಕ್ ಆನಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಮೋಲ್ ಚಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಿ ಅಖಂಡ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ!

ಹೆನ್ರಿ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸೊರ್ನಾಡ್
?: ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಪವ್ಯೆತ್?
ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಚ್ ಕೊಪಿರೈಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚ್ಯಾ, ಚೊರ್ಯಾಂ ರಾವೊನ್ ಫಾತೊರ್ ಉಡಂವ್ಚ್ಯಾ, ಹೆರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಪ್, ಐಡಿಯಾ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತುರ್ಬೆಂತ್ ವ್ಹಾಜಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಣ್ಣೊಜಿ ಕೊಲ್ಯಾಕ್!

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ವಿಟ್ಲ
?: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಶಸ್ತೆಚಿ ಖಾತಡ್ ಜಾಲ್ಯಾಗಿ?
ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೊಣೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೀನಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಡ್ಕಡ್ಚೊ ಕಂತ್ರಿ ಕೊಲೊ ಎಕ್ಲೊ ತಶೆಂ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ತಾ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಸೈಮನ್ ಕುಲಾಸೊ, ಪೆರ್ಮುದೆ
?: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕನ್ನಡ ದಿಸಾಳೆಂ ಸುರು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನೆ?
ಖಂಡಿತ್. ಹೆರ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೃತ್ ಕರುಂಕ್, ಶಿಕೊಂಕ್ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ. ಸುರು ಕರ್ತಾನಾಂಚ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚಿ ತಾರೀಕ್ ತಿಳ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ಬರೆಂ.

ಪಾಸ್ಕು ಬಂಟ್ವಾಳ್
?: ಮುಖ್ಲೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೋಣ್ ಜಾಯ್ತ್?
ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಚೊ.

ಜೋಸೆಫ್, ನೈನಾಡ್
?: ಅನಾಮಿಕ್ ಅಮಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?
ಪಿಯೆವ್ನ್ ಸ್ವಯ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್, ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚೆ ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಮಾಗಿರ್ ಕೊಣೀ ದಾನಿಂಚ್ಯಾ ಕುರ್ಪೆನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್‍ಬಿಲ್ಲ್ ವಾಂಟುನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ನೀತ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಅಮಾಲಿಕ್ ಸಂಪಾದಕ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ಖಂಯ್!

ವಿನ್‍ಸ್ಟನ್ ಬೊಂದೆಲ್
?: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬುದ್ವಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?
ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಥೊಡೆ ಬುದ್ವಂತ್ ರಾಂದ್ಪಿ ಬುರ್ನಾಸ್ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ರಿಗೊನ್ ಆನಿ ಮುಖಾರ್ ಸಗ್ಳೆಂ ನವೆಂಚ್ ಖಾಣ್ ವಾಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲೆ, ಬೊಲ್ಚಿಲ್ಲೆಂ, ಪೆÇಜ್ಡೆಂಚ್ ರಾಂದುನ್ ಧಾಂವ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್! ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್? ತಾಂತುಂ ಎಕ್ಲೊ ಚರಂಡಂತೆಚ್ ನಿದ್ತಲೊ, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ವಸ್ತುರಾರ್ ಖತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಡಾಯ್ತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್! ಆನ್ಯೇಕ್ಲೊ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಡೆಚೊ ವೇಸ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕರ್ನ್ ನವೆಸಾಂವಾಂನಿ ಮಾಂಕೊಡ್ ಕರ್ನ್ ಬಿಸ್ಕುಟಾಂ ಮಾಗ್ತಾ ಖಂಯ್!

ಎಡಿ ವಾಲೆನ್ಸಿಯ
?: ಇಟೆಲಿ ತಡಿರ್ ಶಿಪ್ ಬುಡ್ಲೆಂ ಖಂಯ್!
ತೆಂ ಶಿಪ್ ಬುಡೊಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್‍ಚ್ ಬುಡಯ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಮರ್ಶಕಾಂಪರಿಂ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ತಾರುಂ ಚಲಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತನ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಕಳೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್
?: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಎಂಟ್ರಿ?
ನಾ ರೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಫ್ರೀ ಪಾಸ್. ಸದಾಂಯ್ ಡೊನೇಶನ್ ದಿತಾತ್ ದೆಕುನ್. ಹೆರಾಂನಿ ಟಿಕೆಟಿ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಾದ್ರಿ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ವಾಮಂಜೂರ್
?: ಪಾದ್ರಿ ಆನಿ ಮಾದ್ರಿಂಕ್ ಲಡಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್?
ಮಾಂದ್ರಿ ಪಿಂದೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಪುರೊ!

ರೋಶನ್ ತಾಕೊಡೆ
?: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಗೀ  ದುಬ್ಳಿ?
ಭಾಸ್ ದುಬ್ಳಿ. ಭಾಶೆಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸಾತ್!

ಮನೋಹರ್ ಸೊಜ್, ಮುಂಬೈ
?: ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಸಿ.ಡಿ. ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಖಂಯ್?
ಘೆತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಚ್ ಕಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ತೊಪಿ ದವರ್ನ್ ದುಬ್ಳೊ ಕೆಲ್ಲಿ!

ಜೇಮ್ಸ್ ಕೈಕಂಬ
?: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ನೆ? ತುಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್?
ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಾಣೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಂನ್ ಮಾಗೊನ್ ದೀಸ್ ಸಾರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ ಧರ್ನ್ ಲೈಟ್ ಖಾಂಬೆ ಸಾಗ್ಸಿತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಶೀದಾ ಶೀದಾ ಯೇವ್ನ್ ಪತ್ರಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾವೆ? ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ ಆಸಾಜೆ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಿಸಾಳಿಂ ನಾಂತ್ ನೆ (ಪುಣ್ ದಿಸಾನ್‍ದೀಸ್ ಮಾಗೊನ್ ರೆಕೊರ್ಡ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಆಸಾತ್!).

ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಪುತ್ತೂರ್
?: ಎಕ್ಲೊ ‘ಅರಳು ಮರಳು’ ವಯ್ಜ್ ವಾಟೆರ್ ರಾವೊನ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತಾನಾ ಎಕಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ತಾಕಾ ಚಿರ್ಮುಟ್ ಮಾರ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚೆ ಜುಬ್ಲೆವ್‍ಗಾರ್ ಮಾತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವೊಗೆ?
ತಾಂಕಾಂ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕೇವಲ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಬೊಕ್ರೆ ಕರುಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂನಿ ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ ಲೊರೆಸಾ!

ರೇಶ್ಮಾ ಡಿಸೋಜಾ, ಬೆಂಗ್ಳುರ್
?: ಸಂಸಾರಾಕ್ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸ್ಕøತೆಚಿ ಬೂದ್‍ಬಾಳ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್‍ಚ್ ಆತಾಂ ಬಾಳ್‍ಬೂದ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾಮೂ?
ತಾಂಕಾಂ ಹೆರಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದಿಸ್ಚಿಂ; ವಿಮರ್ಶಕಾಂಪರಿಂ!

ಪಾವ್ಲ್ ಡಿಸೋಜ, ಆಂಜೆಲೊರ್
?: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕಾಂಕ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಸಾಗಿ?
ಬರಾಬರ್ ಆಸಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್, ಉದ್ದೇಶಾಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಾಕಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ತಾಂಚಿ ಗುಪಿತ್ ಆಶಾ ಖಂಯ್!

(Originally published on February 19, 2012)

1 comment

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *