Latest News

ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವಯ್ರ್ ಘಾಲೆಂ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 18, 2017 at 7:25 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಲ್ವವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಿ. 117 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ 77 ಸ್ಥಾನಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಜೊಡ್ಲೊ. ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜೀಕ್ ಹಿ ಎಕ್‍ಚ್. ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭಾರತಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್‍ಚ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಜ್ಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪಂಜಾಬ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಆಯ್ಲಾಂ.

ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆಡಳಿತ್ ವಿರೋಧಿ ವಾದಾಳ್ ಆಪ್ಟೊಂಚಿಂ ಲಕ್ಷಣಾಂ ಪಯ್ಲಿಂಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ನವ್ಯಾನ್ ಉಬ್ಜಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ ಗಾಬ್ ಉಟಯಿಲ್ಲಿ. ಚುನಾವಣೋತ್ತರ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಂನಿ ಚಡುಣೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ಎಎಪಿಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ ಸ್ಥಾನಾಂ ಮೆಳ್ತೆಲಿಂ, ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಎಎಪಿಕ್‍ಚ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯೀ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೆರ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಥಿರಾವ್ನ್ ಹಾತಾಕ್ ಜಿಕಯ್ಲೆಂ.

ಎಕಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಸ್ಥಳೀಯ್ ತಶೆಂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಕಿತ್ಲೆ ಗರ್ಜೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಂಬಾಜ್ ಚುನಾವಾಂತ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲೆಂ. ತಾಂತುಂಯ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ನಿತ್ರಾಣ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾ. ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿನ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕುನ್ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ದೋನ್ ಆವ್ದೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಕತ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತಿಚ್ಯಾ ಅಸ್ಕತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ನಿಮ್ತಿಂ, ತಾಂತುಂಯ್ ತಿಚೊ ಪೂತ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿನ್ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ತಿಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ಲೆ ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್‍ಚ್ ನಾ ಜಾಲಾ. ಹರ್ ಚುನಾವಾಂನಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸಲ್ವೊನ್, ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟೊನ್‍ಚ್ ಆಸಾ.

Capt Amarinder Singh Navjot Singh Sidhu

ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಕಾಳಾರ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ಹಿ ಜೀಕ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಫಕತ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪ್ರಭಾವಿ ಮುಖೆಲಿ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ತೆಂಕೊ. 2014ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ವಾದಾಳಾಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಥರ್ಥರೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಸಿಟಿ ಆನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ತೀನ್ ಸಿಟಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಹೊಚ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ದುಡ್ವಾ ಮಂತ್ರಿ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ 2014ಂತ್ ಅಮೃತ್‍ಸರ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ರಾಜ್ಯ್ ರಾಜಕೀಯಾಂತ್‍ಚ್ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸಿಂಗ್ ಅರುನ್ ಜೇಟ್ಲಿಕ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸೊಪುತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಜೇಟ್ಲಿ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆತಾನಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಅದ್ಭುತ್ ಜೀಕ್ ಲಾಭ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಂಭಾವ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ ತರೀ ಅರುಣ್ ಜೇಟ್ಲಿ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗಾ ವಿರೋಧ್ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ!

ಅಸಲೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಫುಡಾರಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕರುನ್, ವೀರ್‍ಪಣಿ ಚುನಾವ್ ಫುಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಲೊಕಾನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಅಮರಿಂದರ್ ಸಿಂಗಾಕ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ದಿಲೊ. ಬಿಜೆಪಿಂತ್ ಅಕ್ಮಾನ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ತಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡುನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಸೆರ್ವಲ್ಲ್ಯಾ ನವಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಿಧುನ್‍ಯೀ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ತೊಯೀ ಶಾಸಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಆನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಂತ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾ.

ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಚಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾಡ್ತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಅತಿ ಆತ್ಮ್‍ವಿಶ್ವಾಸಾನ್ ಜಿಕ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಚುನಾವ್ ಸಲ್ವಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ತರೀ 20 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಶಿರೋಮಣಿ ಅಕಾಲಿ ದಳಾಕ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಅಧಿಕೃತ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆಂ ಸಾಧನ್ ನ್ಹಯ್.

ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಧೀನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಆನಿ ಅತೃಪ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಪಂಜಾಬ್ ವಾ ಹರಿಯಾಣಾಂತ್ ದೊಳೊ ದವರುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ತೇಗ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದೆ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಎಪಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರಾಜ್ಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭರ್ವಸೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪಂಜಾಬಾಚೊ ಲೋಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ತಿ ಅಸ್ಥಿರತಾ ಆನಿ ಸ್ಥಳೀಯ್ ಮುಖೆಲಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಸದಾಂನೀತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಗೊಂದೊಳ್, ವಿವಾದಾಂನಿಚ್ ಖಬ್ರೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಎಪಿಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ. ಕೇಜ್ರಿವಾಲಾಕ್‍ಯೀ ಡೆಲ್ಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ಪಂಜಾಬಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಸಂಪೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಅಶೆಂ ಸಾರ್ಕೊ ಥಾರೊ ಆನಿ ಸ್ಥಿರತಾ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಝುಜ್ ಝುಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಎಪಿಕ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾಕೀ ಆಪ್ಲೊಚ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಮುಖೆಲಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮರೀಂದರ್ ಸಿಂಗಾಕ್‍ಚ್ ಲೊಕಾನ್ ಖುಶೆನ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ.

ಹೆರ್ ಕಡೆನ್ ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಮೋದಿ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಅಕಾಲಿದಳಾಚ್ಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾ ಚಾರಾ ವರ್ವಿಂ ಖುಬಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮತ್ ದಾರಾಂನಿ ಅಕಾಲಿ ದಳಾಕ್ (15 ಸ್ಥಾನಾಂ) ಆನಿ ತಾಚಿ ಮಿತ್ರ್ ಪಾಡ್ತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ (3) ಸಂಪೂರ್ಣ್ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಕೆಲೊ.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ)

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News