ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : February 23, 2016 at 4:10 PM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 9; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಕುಂಪಾದ್ರೇ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್.

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಮಲಯಾಳಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ವಿಚಾರ್ ಜಾಂವ್ದಿ…….” ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

Nirmone_Title A“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‍ಯಿ ಗೊತ್ತು ನಾ….. ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಫಟಿ ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೇ….. ಸಕಾಳಿಂ ಫುಡೆಂ ಮರಿಯಣಾಬ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಚೀಟ್ ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾವಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಲಿ. ವಿಗಾರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಏಕ್ ಚೀಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಕಾ ಮೆಳೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್.

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲಾಂ ತರ್…..” ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ವ್ಹಯ್ ಕುಮಾದ್ರೆ….. ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯೆಕಡೆ, ಅನಿತಾಕಡೆ ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ನಡ್ತೆಂ ಚಲ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ದಿಸ್ತಾ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧರ್ಣ್‍ಚ್ ಹಾಲ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದಾರ್ವಂತಾಕ್ ಆದಾರ್ ದೀವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

“ಮರ್‍ಯಾದ್ ಕಾಡ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಕೆಲಾಂ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್‍ವೆ….. ತುಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾಪಾಸ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ. ಮರಿಯಾಣಾಬಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾವ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕಾವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಚಿ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಕರಿನಾಸ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಅನ್ನಾಡ್ಪಣಾಚೆಂ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ತೊ ಅಪ್ರಾದ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾಬಾಚೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಉಗ್ತೆ ಕರಿಜೆ…..” ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಇಲ್ಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಆಮಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಆಮಿ ಕಾವ್ಜೆಂವ್ಚೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?

“ಆಮ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೊಯ್….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಾಂಯ್ ತಾಂಚಿಚ್ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆತ್ ತರ್?” ರೆಮೆಜಾನ್ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ನಾ ಹಾಬಾ….. ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ….. ಆನಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗನಾಕಾ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಂಚ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

“ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಕೋಣ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಆಸ್ತಲೆ….?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಸಲಹಾ ಮಂಡಳೆಂತ್ಲಿ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಸಮಿತಿ ಆಸಾ….. ಚೊವ್ಗ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಆಸ್ತಾಂ….. ಹಾಂ….. ತುಮ್ಚೊ ಸಯ್ರೊ ಪದ್ವಾ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಚೊ ಲುಕಾಗಾಮ್….. ಲುಕಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಯಿ ಆಸಾ. ತುಮಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ” ಸುಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

ಲುಕಾಗಾಮ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಯ್ರೊ. ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಕಾಜಾರಾ ಸೊಬಾಣಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ-ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಲುಕಾಗಾಮಾಕಡೆ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ ಸುಚನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ತಕ್ಲಿ ಫಡಾಪಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಚ್ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಕುಡಿಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಬಸ್ ನಾಕ್ಯಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊರ್ಗರಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಮ್ಟಾಕ್ ವಚೊನ್ ಸೂರುಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಪಿಜಿನಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

ಗಾಂವಾಕ್ ಏಕ್ ಪಟೇಲ್ ಕಸೊ ಗರ್ಜ್, ತಶೆಂ ಏಕ್ ಕೊರ್ಗರಾಂಚೆಂ ಕೊಮಟ್. ಆತಾಂ ಪಟೇಲ್ ನಾಂತ್, ಕೊರ್ಗರಾಂಚೆಂ ಕೊಮಟ್. ಆತಾಂ ಕೊರ್ಗರಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ಲಿಂ ಘರಾಂ ತೆಗಾಂ ಕೊರ್ಗರಾಂನಿ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ‘ಕೆಕಾಚಿಂ ಘರಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ. ಸೂರುಚೊ ಕೊರ್ಗೊ ಅಂಗರ ರುಕಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಪಡೊನ್ ಮೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಕೆಕಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಸೂರುನ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಕೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂ ವೆಳಾರ್, ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಬಾಣಾಂಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜೇವ್ನ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಖೊಲೆ ಧರುಂಕ್, ಉದಾರ್ ಮನಾನ್ ಘರ್ಚ್ಯಾಂನಿ ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಂಗಡ್ ವ್ಹರುಂಕ್, ರೆಡೆ-ಪಾಡೆ-ಗಾಯ್ರಾಂ ಮೆಲ್ಯಾರ್ ಮೊಡ್ಯಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊರ್ಗರಾಂ ಯೆತಾಲಿಂ. ಕೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಕುರ್ವಿಂ, ಕುರ್ಪಣೆ, ದಾಲಿ, ಧುಂಪಾಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚಿಂ ಗುರ್ಮಾಂ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್‍ಯಿ ಕೊರ್ಗರಾಂಚೆಂಚ್. ತಾಂಣಿ ವೋಳ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕುರ್ವಿಂ-ಕುರ್ಪಣ್ಯಾಂಕ್ ಕಣಿ ತಾಂದುಳ್ ದಿತಾಲೆ.

ಸೂರುಚೊ ಪೂತ್ ಪಿಜಿನ ದೀಸ್ ಕುಲಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಮೆಲ್ಲೆ ಗಾಯ್ಚೆಂ ಮೊಡೆಂ P್ಫಡಿಜೆ ತರ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಕೂಲ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಆದಿಂ ಆಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಉಟೊನ್ ಧಾಂವಾಧಾಂವಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊರ್ಗರಾಂಕ್‍ಯಿ ಆತಾಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಗೊರ್ವಾಚೆಂ ಮಾಸ್, ಚಾಮ್ಡೆಂ ವ್ಹರ್ತಾಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಗಡ್ ಕೂಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ಜಾತಾಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಣಿ ಕೆಕಾಚಿಂ W್ಪರಾಂ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆತಾಂ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಉಸ್ಟೆ ಖೊಲೆ ಧರ್ಚೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಸುಮಾರ್ ದಿಸ್ತಾ.

ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಜಿನಾಕ್ ಎಕಾ ದಿಸಾಚಿ ಕೂಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲೊಂ. ಪಿಜಿನಾ ಮ್ಹಜೆ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊರ್ಗರಾಕ್‍ಯಿ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಆಟ್ಯೆಥಾವ್ನ್ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಮಿ ತೇಗ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತ್ರಾಸ್ ಜಾಲೆ. ಬೊಲ್ಲಿ ಪಿಡಾ ಯೇವ್ನ್ (ಮಾಟ್ ಲಾಗೊನ್?) ಮೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಿಜಿನಾ ಮಾಸ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಕಬೂಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್ ಫೊಂಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪುರುಂಕ್ ಒಪ್ವಲೊ.

ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ಕಸ್ಕಸೊನ್ ರಡ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್‍ಯಿ ದುಕಾಂ ಭರ್ಲಿಂ.

ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವೋಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್, ಫೊಂಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖೊರೆಂ ಪಿಕ್ಕಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಕಾತರ್ಚೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ಮೊಡೆಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಘರಾಕ್ ಎಕೊಡೆಂ ಶೆಣ್ ಪುಸುನ್ ರಾಂದ್ಣಿಕ್ ಉಜೊ ಫುಂಕ್ಲೊ*. ದೊನ್ಪಾರಾಂಕ್ ಪೇಜ್ ಆನಿ ನಾರ್ಲಾಚಿ ಚೆಟ್ಣಿ ಕರ್ನ್ ಆಮಿ ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚೆಂ ದೂಕ್ ಪಾಚಾರ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಜೆರ್, ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಕುಂಬಾರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ದೇಡ್ ಕುಟ್ಟೆಂ ದೂದ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂ ದೆಕುನ್ ಕುಂಬಾರ್ಚ್ಯಾ ಘರ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ದೂದ್ ಹಾಡ್ನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಒಪ್ಲಿಂ. ತಾಂಕಾಂ ಏಕ್ ಆಣೊ ಚಡಿತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳೆಂನಾ.

ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್ ಸುಕ್ರಾರ್. ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಮದ್ಲೊ ಸನ್ವಾರ್ ಧರ್ನ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆ. ಪಂಚೆತ್ಕೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ದಡ್ದೊಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅನಿತಾಕಡೆ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಸಂಗ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ, ಕಶೆಂ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂತಿಚೊ ವಿಶಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪದ್ವಾ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಲುಕಾಗಾಮಾಚೆರ್ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಆಸತ್ ತರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ಹೆರ್ ಕೊಣಾಚೆಂಯ್ ಚಲ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಭರ್ವಸೊ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ, ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಕಿ ವ್ಹಡ್ಲೆ, ಪಂದ್ರಾ ನಾರ್ಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ಘಾಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಂಚೆಂ ಸೊಣ್ಣ್ ಸೊಲ್ಲೆಂ.

ಸಾರ್ಯಾ ಕೊಂಡಾ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ರಸ್ಪಾಳ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾರ್ ಪಾವಣ್ಶೆಂ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್ ಝೂನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತೊ ಕಾಡ್ನ್ ಪರ್ನೆ ಗೊಣ್ಯೆಂತ್ ಭರ್ಲೊ.

ದೊನ್ಪರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಜಾತಚ್ ನಾರ್ಲಾಚಿ ಭಾಟಿ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಘಡಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗೊಣಿ ರೆಮೆಜಾನ್ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಆಮಿ ಪದ್ವಾ ಪಾಲ್ಕ್ಯಾಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾಂವ್.

ಲುಕಾ ಗಾಮಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವರ್ಸಾಕ್ ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಂಚ್-ಧಾ ನಾರ್ಲ್ ವ್ಹರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಲುಕಾ ಗಾಮ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆವಯ್ಚೆ ಕಡೆನ್ ಸಯ್ರೊ. ತೊ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾಯ್ದೆ ಕಾನುನಾಂ ತಾಕಾ ಬರಿಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಫಿರ್ಗಜ್ ಮಂಡಳೆಂತ್ ತೊ ಪ್ರಮುಕ್ ಮನಿಸ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಮಿ ಗೆಲ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಲುಕಾ ಗಾಮಾಕಡೆ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಸೊದುನ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ, ಅನಿತಾನ್ ಬಾಪ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾನ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಮಾರುಂಕ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಸಕ್ಕಡ್ ಆಮ್ಚಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ಘರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿಣ್ಸುನ್, ಕೆಂಡುನ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆಂ ತರ್‍ಯಿ, ಲುಕಾ ಗಾಮಾಕಡೆ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ರೆಮೆಜಾನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಒತ್ತು ದೀವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾಬ್ಲಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಮಾಟ್ ಕರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಗೆಂದಾಳಿ ಬೊಂಡೆ ತೊರಾಪುನ್, ಮಂತ್ರುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ದುದಾಚಿ ಗಾಯ್ ಮೆಲ್ಲಿಯ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ನಿಮಾಣೆಂ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನೀತ್ ಮೆಳಶೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಲುಕಾ ಗಾಮಾಲಾಗಿಂ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಬಾದಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಲುಕಾ ಗಾಮ್ ಒಪ್ವಲೊ. ಮಾಡಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರೂಕ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಪುಣ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಉಲಯ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಭರ್ವಸೊ ದಿಲೊ.

ಪುಣ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ಸಬೂಬ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ತೊ ವಿಂಚ್ಚೊಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಥಂಯ್ ಹಾಂಗಾ ಪಿಡಾ ಲಾಗೊನ್ ಗೊರ್ವಾಂ ಮೊರ್ತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಟ್ ಲಾಗೊನ್ ಗಾಯ್ ಮೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಂತ್ ಚಡ್ ಸಕತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲುಕಾ ಗಾಮಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಒಪ್ವಲೆಂ ನಾ.

ಮಂತ್ರಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಡೆ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ಯೆತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಕಡೆಚ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮುಕಾರ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಲುಕಾ ಗಾಮಾನ್. ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುಬ್ಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಮದೆಂ ಉಲಯ್ಲೊಂನಾ. ಪುಣ್ ಲುಕಾಗಾಮಾನ್ ಮಾಟ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ನಾರ್ಲ್ ಆನಿ ಕೆಳ್ಯಾಂಚೊ ಘಡಾಯ್ ದೀವ್ನ್ ಲುಕಾ ಗಾಮಾಕ್ ಆಮ್ಚೆ ತರ್ಫೆನ್ ವೊಡ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಉಚಾರ್ಲಿ. ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲುಕಾ ಗಾಮಾನ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸನ್ವಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ದೋನ್ ಸಂಗ್ತಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಜತ್ತಮಾರಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಮದೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಡೆ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆ! ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಜಾಂವ್, ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಝಾಡಾಂ ಮದೆಂ ಜಾಂವ್ ತೊರಾಪಿಲ್ಲೆ ಬೊಂಡೆ ದಿಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವೆಂ ಚಡಿತ್ ಸೊದ್ಲೆಂ ನಾ.

ದುಸ್ರೆಂ, ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮಾಬ್ಲಾನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಖೊಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ನೆಮಾಂನಿ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ. ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಂವ್ಚೆ ಸೊಣ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ಪಗ್ಗುಂತ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ನಾಂತ್. ಗಿಮಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಉದಕ್ ವೊತಿಜೆ ತರ್ ಕಸಲೊ ಪುಣ್‍ಯಿ ಮತ್ಲಬ್ ಆಸ್ತಲೊಚ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ತಣ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯಿಲ್ಲೆ ಪಳೆವ್ನ್ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ!

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಪೊಣ್ಸಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್‍ವೇ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚ್ಯೊ ಮುನ್ನಾಯೊ ಹ್ಯೊ…..” ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಸನ್ವಾರ್ ಸಾಂಜ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಂಚೆತ್ಕೆಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಆಡ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ಅನಿತಾ ಕಡೆ ನಿದೊಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಧಾ ಜಣಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ವಿಚಾರ್ತಿತ್ ತರ್?

ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ಕಶೆಂ ಸುರು ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸುಸ್ತಲೆಂ ನಾ.

‘ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಕ್ ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಬಾದಕ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆಗಾರ್ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್‍ಚ್ ಪೋರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಅಪ್ರಾದಿ ಕರ್ನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ತೊ ಸಾಂಗತ್ ತರ್?

ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಮ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಂ ನಾ. ಆತಾಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ವೆಳಾರ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊನ್ ಹಾಂವ್ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್? ತೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೆ ಹಾತ್-ಪಾಂಯ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜೆ ದೀಸ್ ಬರೆ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ. ‘ಕಸಲಿಗಿ ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ!’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

‘ದೆವಾ ತುಂ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್…..’ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಂತ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

ಪುಣ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಜೆ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊಚ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊ ನಾ. ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದೇವ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರಿನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಚಡ್ ಅಧೀರ್ ಜಾಲೊಂ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸದಾಂ ತೇರ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ಮಾಂದ್ರೆ ವಯ್ಲೊ ಉಟ್ಚೆ ಆದಿಂ ಹಾಂವ್ ನಮಾನ್ ಮರಿ ಮಾಗ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮಾಗ್ಣೆಂ ದೇವ್ ಆಯ್ಕತಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ದೆವಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್ ಮಾಬ್ಲಾಚೊ ಮಾವ್ಶೆ ಭಾವ್ ದೋಗ್ರಾ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಗ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಮಾಬ್ಲಾಕ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬರೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಾಬ್ಲಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೊಗ್ರಾಕ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಯೆವ್ಜಣ್ ಕೆಲ್ಲಿ.

ದೋಗ್ರಾನ್ ಚಾರ್ ಲಿಂಬೆ, ಏಕ್ ತಾಯಿತ** ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ದಿತಾನಾ ಹಾಂವ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೊಂ!

ರೆಮೆಜಾನ್ ದೊಗ್ರಾಕಡೆ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಭಟಾನ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಮೆಲ್ಲೆಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ತೆಂ ಮಾಟ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್, ಸುಣ್ಯಾಂಕ್, ರೂಕ್-ಝಾಡಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಚೆ ತಸಲೆಂ, ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಕ್ ಬಾದಕ್ ಕರಿನಾ, ಪುಣ್ ಪಿಡಾ ಹಾಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಮಾಟ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂನಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಟಾಚೊ ಪ್ರಬಾವ್ ಉಣೊ ಕರುಂಕ್ ಮಂತ್ರಾಂ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಲಿಂಬೆ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟೊಸಾರ್ ಲಿಪ್ತೆ ದವರುಂಕ್ ಆನಿ ತಾಯಿತಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಭೊಟಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ದೊಗ್ರಾನ್ ವಿವರುನ್ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ದೊಗ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ರಾಗ್ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೊಂ ನಾ.

“ತುಂ ಮಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊಯ್‍ಮೂ. ಆತಾಂ ಪಳೆ….. ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ಗೊರ್ವಾಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮೊರ್ತಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ….. ವೆಳಾರ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾಯಿತಾ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ನೆವಾಳ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್….. ನಾ ತರ್ ತುಕಾಯಿ ಬಾದಕ್ ಆಸಾ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್, ತಾಯಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವೊಡ್ಡಾವ್ನ್.

“ನಾಕಾ ರೆಮೆಜಾ….. ಕಾಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಕಳತ್ ತರ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ತೀರ್ ತಿರ್ಕುಟ್ ಜಾತಲಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪೋರ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

“ಪಾದ್ರಿ ಕಿತೆಂ ತುಜೆಂ ನೆವಾಳೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಯೆತಾಯೇ….. ಎಕೆ ಕುಶಿನ್ ಬಾಂದುನ್ ಸೊಡ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲಿ.

ಕಾಳ್ಯಾ ನಾಡ್ಯಾಕ್ ಗುಂತ್‍ಲ್ಲಿ ತಗ್ಡಾಚಿ ಬಂದ್ ನಳಿ ಹಾಂವೆಂ ಘೆಜೆಚ್ ಪಡ್ಲಿ. ತಿ ಕಾಡ್ನ್ ನೆವಾಳ್ಯಾಕ್ ಶಿರ್ಕಾಯ್ಲಿ, ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡವ್ನ್ ಖಂಯ್ ತರ್‍ಯಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ. ನಾಕಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾತಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅವ್ಗಡಾಂ ಜಾತಲಿಂ. ರೆಮೆಜಾಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ. ತೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ವಿರಾರ್ ಜಾಲೊಂ.

ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ವಿಶೇಸ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೊಲ್ಮೆಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಹಿಂದ್ವಾಂ ಮದೆಂ ಸದಾಂಚೆಂ. ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ (ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಚೆಯ್) ಕಾಂಯ್ ಅವ್ಗಡಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಅಚಾನಕ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಭುತಾಂಚೆ, ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆ, ಸಯ್ತಾನಾಚೆ ಉಪಾದ್ರ್ ವಾ ಮಾಟ್-ಮಂತ್ರಾಂ-ಒಕ್ತಾಂ ಘಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ತೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಬೊಲ್ಮ್ಯಾ ಭೊಟಾ ಸರ್ಶಿನ್ ವೆತಾಲೆ. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೊಲ್ಮೆಂ ಸತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಅಸಲಿಂ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಚ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ದೋಗ್ರಾಕ್ ಘುಟಾನ್ ಧಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಚೆ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ನೆವಾಳ್ಯಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಯಿತಾ ಕಾಸ್ಟೆ ಪಂದಾ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರ್ಲೆಂ. ಲಿಂಬೆ ದೋನ್ ಆಟ್ಯೆಂತ್, ದೋನ್ ಘರಾಂತ್ ದವರ್ಲೆ. ಬರೆಪಣ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಲಿಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಆಂಬೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ – ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಸನ್ವಾರ್ ವಚೊನ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾರ್ಕಿ ನೀದ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ. ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಂಚೆತ್ಕೆವಿಶಿಂ ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಘುಂವ್ತಾಲಿಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಲುಕಾ ಗಾಮ್ ಮ್ಹಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ಉಲಯ್ತಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಮಾದಾನಾಚೆಂ ತರ್‍ಯಿ, ಖಂಚೆ ರಿತಿನ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಡ್ತಿ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮದ್ಯಾನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್‍ಚ್ ಪಡ್ಲಿನಾ.

ರೆಮೆಜ್‍ಯಿ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ವೊರಾರ್‍ಚ್ ಉಟ್ಲೆಂ.

ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆ ಆದಿಂ ಘರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭಾತ್ ಕಾಂಡ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ದಡ್ದಡೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ.

* ಶೆಣ್ ಪುಸುನ್: ಘರಾಂತ್ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮೋರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಚ್ ಘರಾಕ್ ಗೊರ್ವಾಚೆಂ ಶೆಣ್ ಪುಸುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದಪ್ ಸುರು ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚಿ.
** ತಾಯಿತ: ಮನ್ಶಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮಂತ್ರಾ ಸಕತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ವಸ್ತ್, ತಾಯಿತ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಶ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂಚ್ಯೊ ದೊಶಿ ಆಸನಾಚಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *