ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್, ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಬುಡ್ಕುಲೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : August 7, 2014 at 6:10 AM

Editorial_Budkulo_Design_Tಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾ, ನಮಸ್ಕಾರ್.

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ತಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಸರ್ಸರಿತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಧರ್ತಿ ಭಿಜ್ಲ್ಯಾ, ಪರಿಸರ್ ಥಂಡಾಯೆನ್ ಭರ್ಲಾಂ. ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಏಕಾಂತ್ ಭೊಗುಂಕ್, ಘರಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ಬಸೊನ್ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಸುಸಂದರ್ಭ್, ಪ್ರಕೃತೆನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲೊ. ಭಾಯ್ರ್ ಹವೊ ಥಂಡ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಕೂಡ್ ಊಬ್ ದವರುಂಕ್ ಮನಿಸ್ ಉಪಾಯ್ ಸೊಧ್ತಾ. ತಶೆಂಚ್ ಮತ್ ಉಬಾಳ್ ಆನಿ ಚುರುಕ್ ಕರುಂಕ್, ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತುಮ್ಚೆ ಸಮೊರ್ ಆಸಾ. ವ್ಹಯ್, ನವ್ಯಾಚ್ ರುಪಾನ್. ರಂಗ್ ರಂಗಾಳ್ ರುಪ್ಣೆಂ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್, ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಗಜಾಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಹೊ ತುಮ್ಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಸದಾಂಯ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಸದಾಂಯ್ ಭೆಟ್ ದಿಯಾ, ತಿ ಭೆಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ ನವೊಚ್ ಅನುಭವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿತಲಿ.

* * *    * * *    * * *

ದೇಶಾಕ್ ನವೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಯುಪಿಎಕ್ ಲೊಕಾನ್ ಖೊಟ್ ಮಾರ್ನ್ ಘರಾ ಧಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದೆಖಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಸಲ್ವಣ್ ಜೊಡುನ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಜ್ಯಾಪಾಂನಿ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಂಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್‍ಚ್ ರಚುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಘಡ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಉಡಾಸ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಡೊ. ಮನ್‍ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಮೊನೆಪಣಾವರ್ವಿಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಖಂಡಿತ್ ಸಲ್ವಣಿ ವೆಂಗುಂಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ 2012 ಫೆಬ್ರವರಿಚ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ (ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಿಭಾಗಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮಿ ಪರತ್ ವಾಚ್ಯೆತ್), ತಶೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಫುಡಾರಿ ಕಿತ್ಲೆ ನಾಲಾಯಕ್ ಆನಿ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ನಾಪಾಸ್ ಮುಖೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬೋವ್ ದರ್ಬಾರಾನ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹಕೀಗತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಜೀಕ್ ಮೆಳತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಸ್ವತಃ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಆನಿ ಮೋದಿಕ್ ಅಸಲಿ ಏಕ್ ಜೀಕ್, ತೆಂಯ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಅಸಲೊ ಪಾಡಾವ್, ಖರ್ಯಾನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಜಿರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೊ ವೇಳ್‍ಚ್ ಲಾಗ್ಲಾ ಖಂಡಿತ್. ತರ್ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಘಡ್ಲೆಂ?

ಕಾರಣ್ ಎಕ್‍ಚ್.

ಭರ್ವಸೊ.

ವ್ಹಯ್. ಮನ್ಶಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಭರ್ವಶ್ಯಾನ್. ಸುಖ್ ಸಂತೊಸ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸೊಂ ವಾ ನಾ, ಪುಣ್ ತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ, ಮೆಳ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭರ್ವಸೊ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್, ಬರ್ಯಾ ಫುಡಾರಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್, ಸಪ್ಣೆಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತಸಲೊಚ್ ಭರ್ವಸೊ ಹೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಕ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್. ಚಡುಣೆ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಯುಪಿಎಚೊ ದುಸ್ರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಎಕಾಚ್ ವರ್ಸಾನ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ಭ್ರಶ್ಟಾಚಾರಾಚೆ, ಹಗರಣಾಂಚೆ, ಪಕ್ಷಪಾತ್‍ಪಣಾಚೆ, ಗೊಂದೊಳಾಂಚೆ ಅಪರಿಮಿತ್ ಆರೋಪ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಶಿರ್ಕೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮಂತ್ರಿ, ಘೊಟಾಳ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಉಗ್ತೆ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಅಂಕಿ-ಅಂಶ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೊ ಐವಜ್, ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಿ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ತಕ್ಲಿ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸಕಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಕಿತೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕಸಲೆಂಯ್ ಘಡೊಂದಿ, ತಾಕಾ ಪ್ರಧಾನಿ ಸವೆಂ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಚಿ ಜಾಪ್ – ಮೊನೆಂಪಣ್, ಕುಡ್ಡೆಪಣ್ – ಸಗ್ಳೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ರಾಗಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂಗಿ, ಸಕ್ಕಡ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಲೆಂ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚೆರ್ ಕಸಲೆಯ್ ಆರೋಪ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಜೂನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಂಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ‘ಅಮೂಲ್ ಬೇಬಿ’ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಧುಂಪಂವ್ಚೆಂ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್, ಖಡಕ್ ಆನಿ ಸಕ್ತೆವಂತ್ ಮೋದಿಕ್‍ಚ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ನಂಯ್. ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಮೋದಿನ್ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಉಣೆಪಣಾಕ್, ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಆನಿ ಸಕ್ಕಡ್ ಬರೆಂಪಣ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಪ್ರಗತಿ ಆನಿ ಸುಖ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಪುಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಂವ್ಕ್, ತೊಚ್ ಆಪ್ಲೊ ತಾರೊಕ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಒತ್ತರೆ ವೋಟ್ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳೊ.

ತಿ ಆತಾಂ ಏಕ್ ಚರಿತ್ರಾ. ಪುಣ್, ಉಲಂವ್ಕ್ ಸಲೀಸ್, ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆತಾಂ ಮೋದಿಕೀ ಕಳ್ಳಾಂ, ಲೊಕಾಕೀ ತಿ ವಾಸ್ತವಿಕತಾ ಅರ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಅನಿವಾರ್ಯತಾ ಸುಸ್ತಾಲ್ಯಾ. ಪುಣ್, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವಾಂತ್ ವಿಂಚುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಮೆಳ್ತಾ ಜಾಲ್ಲೆವರ್ವಿಂ, ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ಉದ್ವೇಗಾನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಸೊರಾಚೆಂ ಜಾತಾ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೆರ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಹಂಗಾರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚಿ ಗತ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ, ಆತಾಂ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಎಕೆಚ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಮೆಳ್ಳಾ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಅನುಭವಿ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಮೋದಿಕ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಯೆವ್ಜಣಾಂ ಜಾರಿ ಕರುಂಕ್ ತ್ರಾಸ್ ನಾಂತ್. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ, ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚಿ ಸಾಮರ್ತಿ ರುಜು ಜಾತೆಲಿ. ಬರೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲೊಂದಿ, ಭಾರತ್ ದೇಶ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಬರೆ ದೀಸ್ ಯೇಂವ್ದಿತ್, ಸಕ್ಡಾಂಚೊ ಭರ್ವಚೊ ಖರ್ಯಾನ್ ಜಾರಿ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

* * *    * * *    * * *

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ತಶೆಂ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ನಾ ಆನಿ ತಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್‍ಯೀ ಕಳಿತ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸಾ – ಅಶೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ವಾ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ಆಸಾ. ತೆಂ ನಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ. ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಹಾಂಗಾ, ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಚ್ ಲಾಯಿಕಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಿ ಪರಂಪರಾ ಮುಂದರುನ್ ಗೆಲಿ ನಾ. ಆಸೊಂ, ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಉಲವ್ಯಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಏಕ್ ಬರೆಂ ಪತ್ರ್ ವಾ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಆಸಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಆಸಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಪತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಾಕ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಪಾನ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪತ್ರ್ ಆನಿ ನಿರಂತರ್ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಪತ್ರ್. ತೆಂ ವ್ಹಡ್ ಸಾಧನ್. ಪುಣ್, ತೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಧಾರ್ಮಿಕಾಂನಿ. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ತಾಚೊಚ್ ಚೌಕಟ್ಟ್ ಆಸಾ. ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಬಂಧಡೆಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಪತ್ರ್ ಚಲವ್ಯೆತ್, ಪುಣ್ ತಿ ತಾಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಆಸಾ?

‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರ್ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಪತ್ರ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಚೊ ಹಿಶಾರೊ ಲಾಭ್‍ಲ್ಲೊ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಬರೊ ರುಚ್ತಾ, ಬರೆ ವಿಶಯ್, ಮಾಹೆತ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ತಾಂತುಂ ಯೆತಾತ್, ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆನಿ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ತಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕರುನ್ ಆಮಿ ಪೂರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜಾವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಚಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ತುಮ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಸಹಕಾರ್ ಆನಿಕೀ ವಾಡೊಂದಿ ಆನಿ ಚಡೊಂದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ವಾಚ್ಚಿ ಅಭಿರೂಚ್ ವಾಡಯಾ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್, ರಚನಾತ್ಮಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಿಂವ್ಚಿ, ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಚಡಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿತಾಂವ್.

* * *    * * *    * * *

ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಥಂಯ್ ಏಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆಸಾ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಿ ಮ್ಹಜಿಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ – ‘ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಕಿತೆಂ ಆಸಾ?’ ಮ್ಹಣ್. ಜಾಂವ್ ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಕಲಾ, ಮಾಧ್ಯಮ್ ಅಶೆಂ ಕಸಲೆಂಯ್ ಶೆತ್ ತೆಂ ಜಾಂವ್, ಕಸಲಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಜಾಂವ್ – ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕೇವಲ್ substandard ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಸಾ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಕೇವಲ್ ಭಾಶೆಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನಂಯ್, ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಚಿಯ್ ವ್ಹಯ್. ಹಾಂತುಂ ದುಬಾವ್‍ಚ್ ನಾ. ವ್ಹಯ್, ಹೆಂ ರುಜು ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ದಾಖ್ಲೆ ಜಾಯ್, ದೃಶ್ಟಾಂತಾಂ ಜಾಯ್? ಆಸಾತ್. ಏಕ್ ಆನಿ ಚಾರ್ ನಂಯ್, ಬಗಾರ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ತಾಚೆರ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್, ಚರ್ಚಾ ಕರ್ಯೆತ್.

ಅಶೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾಯ್, ಮ್ಹಜಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇತ್ಲಿಯ್ ಲಾಚಾರ್, ದುಬ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ದೋನ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ರಚನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಂಗಾರ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಒಳಕ್ ಜಾಲಿ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ವಳಕ್ ನಂಯ್, ಹಾಂವೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲಿ ‘ವೇಳ್-ಘಡಿ’ ತಿ. ವ್ಹಯ್ ಮೊಗಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಂನೊ, ಮ್ಹಜಿ ಆನಿ ತುಮ್ಚಿ ಭಾಸ್ – ಕೊಂಕ್ಣಿ – ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಆಸಾ. ತಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ಮಹಾ ಜಣಾಂನಿ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾಂನಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ನಾಲಿಯಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಉಣೆಪಣ್ ಕೆಲೆಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಭಾಂಗಾರಾಚೆಂ ದಾಸ್ತಾನ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ದುಬ್ಳಿ, ಕಿರ್ಕೊಳ್, ಲಾಚಾರ್, ಅಸ್ಕತ್ ಮ್ಹಣ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ನಿರಂತರ್ ರುದಾನ್ ದಿಲೆಂ, ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಖರ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ದುಬ್ಳೆಂಚ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಖರಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾ. ತಿ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕುಂಡೊ ಖಾತೆಲ್ಯಾಕ್ ಉಂಡ್ಯಾಚಿ ರುಚ್ ಕಳ್ಚಿ ಕಶಿ? ಖೊಂಡಾಂತ್‍ಚ್ ಲೊಳ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ನಿತಳಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಗಿ? ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ – ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಸತ್.

ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲಿ Black & White ಗಜಾಲ್ ರೂಪ್ ರೂಪ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿಗಿ, ತೆ ವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಚಡ್ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕೆಲಿಂ, ಅಧ್ಯಯನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಕ್‍ಚ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಪಾಂಚ್ ತಾರಾಂನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ವರ್ತೆಂ ಕೆಲಾಂ – ಚಿಂತ್ನೆನ್, ಸಬ್ದಾನ್ ಆನಿ ಕರ್ನೆಂತ್. ವ್ಹಯ್ ತಾಣಿಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಕೆಲಾಂ, ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಭಾಶೆಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವಂವ್ಚಿ ದೇಣ್ಗಿ ಆನಿ ಕಾಣಿಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಧನಾಂನಿ. ತೆ Five Stars ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ವಿಜೆಪಿ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್), ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್, ಸಿರಿವಂತ್ – ಜೆ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ನಾಂತ್, ಆನಿ ಪಾಂಚ್ವೊ ಆಸಾ ಮಾ| ಬಾ| ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಜೊ ಆಮ್ಚೆ ಮುಖಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಿವೊ ಸಾಂತ್. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ ಚಕ್ರವರ್ತಿ (ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಪೂರ್ಣ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿವರ್ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಬರಪ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್). ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ತಾರಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾ ಆನಿ ಸಾಧನಾಂವಿಶಿಂ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್.

* * *    * * *    * * *

ಆಮ್ಚಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಸಬಾರ್ ನವೆಂಸಾಂವಾಂನಿ ವರ್ತವ್ಲ್ಯಾ. ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಚೆಂ ಆಸ್ವಾದನ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರಿಜೆ. ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಕ್ ಬರಿಂ ಉತ್ರಾಂ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿಕೀ ವರ್ತೆಂ ಸಾಧನ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ದಿತಾ. ಸಂಸಾರಿ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ವಿಚಾರ್, ಖಬ್ರೊ ತಶೆಂಚ್ ದರಬಸ್ತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಮೆಳ್ತಾ. ವಾಚುನ್ ಧಾಧೊಸ್ ಜಾಯಾ. ಸರ್ವಾಂಚೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್.

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

3 comments

  1. ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ವಾಂವ್ಟಿಕ್ ಆನಿ ಸಮರ್ಪಿತ್ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಜಯ್ತ್ ಮಾಗ್ತಾಂ.

  2. ನವ್ಯಾಚ್ Getup ರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬುಡ್ಕುಲ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *