ಧರ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್… ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್

ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ವಾಮಂಜೂರ್

Posted on : September 7, 2014 at 11:51 AM

Monti Fest splಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟ್ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸರ್ಗ್. ಹ್ಯಾ ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಪಾಸ್ಳೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ದಾಧೊಸ್ಕಾಯ್ ಕಾಳ್ಜಾಂ-ಮನಾಂಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಂಸಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆಂ ಕರ್ತಾ. ಘಾಟಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಣಿ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳಿ. ಪ್ರಕೃತೆಲಾಗಿಂ ತಾಂಚೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್. ತಾಂಚೆಂ ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್, ವೊಕತ್, ಹಾತೆರಾಂ, ತಾಂಚಿಂ ಬಿಡಾರಾಂ – ಹರ್ಯೆಕಾಕ್‍ಯಿ ಪಾಚ್ವೆ ಧರ್ತೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಲೆಕಾನ್ ಸ್ವಾವಲಂಬನಾಚೆಂ ವರ್ತೆಂ ನಿದರ್ಶನ್ ಅಸಲೆ ಗಾಂವ್ ಆನಿ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್.

ಆಜ್ ಕಾಲ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪಶ್ಚಿಮ್ ಘಾಟಾರ್ ನವ್ಯಾ ಜಾತಿಚಿ ಮಾಸ್ಳಿ, ಮಾಣ್ಕೆ, ಶೆಂಭರೊಂ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ರೂಕ್-ಝಡಾ, ಆಪ್ರೂಪ್ ಮೊನ್ಜಾತಿ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳೆತಾನಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾ. ದಿವೊ ಪಾಲ್ವೊಂಚೆ ಫುಡೆಂ ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಂಗತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಳ್ಕಿಚಿ. ಎದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಜ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ವೋತ್ ಚಡೊನ್ ದೋವ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಂ ದಿಸ್ತಾ.

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆಯಾಮಾಂ ಆಸಾತ್. ಜೀವನ್ ಕೇವಲ್ ಭುಂಯ್ಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಮನ್ಶಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಾಲ್ತೆಂಪಣ್ ಆನಿ ಮೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ಯೆತ್.

Darel 02 Darel 04

ಇಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ಬಾಂದಾಪ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್, ಮನಿಸ್ ಧರ್ತೆಚೊ ಭಕ್ತ್ ಜಾವ್ನ್, ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಭಿಯಾನ್ ಇಮಾಜಿ ಥಂಯ್, ಫಾತೊರ್ ವಾ ಆಕೃತಿ ಥಂಯ್ ಧರ್ತೆಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತಿಮಾ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಕ್ಲಿ ಬಾಗಾಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಸಾದ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಸಾದಿಂ ಫುಲಾಂ ಅರ್ಪುನ್, ಸಾದ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಮಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸುರ್ವಾತೆಚ್ಯಾಕೀ ಪಯ್ಲೆಂಚೆ.

ಪೋರ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಕಡೆನ್ ಶಿತ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಭಾತಾಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿಂ ಖಂಯ್. ಭಾತ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ಲಿ ಜಾಪ್! ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್?!

ಆವ್ರಾಕೆ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ವೆಚೆಂ ಧರ್ತೆ ಕಾನೂನ್. ದೆಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಧುನಿಕತಾ ಏಕ್ ವ್ಹಾಳೊ.

ಜೋಗಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಥಳೀಯ್ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ – ಪಯ್ಲೆಂ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೊಟೆಂ ಉದಕ್ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್? ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ತನ್ಮಯ ಹೋಮ್‍ಸ್ಟೇಂತ್ ಪೋರ್‍ಚ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತೆನ್ನಾ ಘರ್ಚಿ ಧನಿನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ – ಆತಾಂ ಆಸ್ಚೊ ದೋವ್ ತಿಣೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚೊ 25% ಮಾತ್ರ್ ಖಂಯ್.

ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಚ್ಯಾ ದಿಡುಪೆ ಲಾಗ್ಸರ್ ಕುಡುಮಗುಂಡಿಂತ್ ಸೊಭಿತ್ ಉದ್ಕಾ ದಬದಬೊ ಆಸಾ. ಥಂಯ್ ವೆತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೊಟಾಚೆಂ ಘರ್ ಮೆಳ್ತಾ. ತಾಣೆಂ 20-25 ದೀಸ್ ಸುಟಾನಾಸ್ತಾನಾ ಯೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಚೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ಚೊ.

Darel 09 Darel 08 Darel 05Darel 01

ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಲಿಸಾಂವ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್. ಪುಣ್ ಪಾಳ್ತಾ ಕೊಣ್?

ಆಜ್ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಚಿಂ ಮಾರ್ಗಿ ಫುಲಾಂ ಮರ್ಯೆಚ್ಯಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸೊಭ್ತಾತ್, ಪಯ್ಶಾಂಚೊ ಹಾರ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾಫರಾ. ತಾಂದು ಆಂಗ್ಡಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ, ರಾಂದ್ವಯ್ ‘ಮೋರ್’ ಆನಿ ‘ಸ್ಪಾರಾಂತ್’ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಖಂಯ್ಚಿ ಭುಂಯ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ಭಾಂಗಾರ್, ಖಂಯ್ಚೆಂ ಖಾಲ್ತೆಪಣ್?

ಅಶೆಂಚ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಅಧಿಕಾರ್ ನಾ. ಮರ್ಯೆಕ್ ಫುಲಾಂಚಿ ಆಶಾ ಆಸ್ಚಿ ನಾ. ಕೊಬಾಕ್ ಆಮಿಂ ಖಾಯ್ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್‍ ಸ್ವಪಾಣ್‍ಯಿ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಖರ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಲೆಂ.

ಆವ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್‍ಂಚ್ ವಚಾಜಾಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ಲಾಯ್? ಖಂಯ್ ವೆತಾಯ್? ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ? – ಸವಾಲಾಂ ಮಾತ್ರ್, ಜಾಪಿ ನಾಂತ್. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಮೊರಾಜಾಯ್‍ಚ್.

Darel 06 Darel 10 Darel 03

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವೀಕಿಪೀಡಿಯಾಂತ್ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಸೊಧ್ಚೆ ದೀಸ್ ಪಯ್ಸ್ ನಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಏಕ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮಾತ್ರ್. ಹೆಂಚ್ ನಿದರ್ಶನ್ ಮನ್ಶಾ ಕುಳಾಚ್ಯಾ ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂಕ್ ಮಾಪ್ ಜಾವ್ನ್‍ಯಿ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ಚಿಕ್‍ಮಗ್ಳುರಾಂತ್ ಪೋರ್ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಸ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಠಿಣ್ ವೋತ್. ಘಾಟಾರ್? ಹಿಂವಾಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್? ವ್ಹಯ್. ಹಾಂವೆಂಚ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಾಂಗೊಂಕ್ ವಿಸ್ರಲೊಂ… ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಡ್ಯಾಳಾಂತ್‍ಯಿ ಇತ್ಲೆಂ ವೋತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಯಿ ವೊತಾಕ್ ಕಾಫ್ಯೆ ತೋಟ್ ಆನಿ ರೂಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ದೋವ್ ನಿವ್‍ಲ್ಲೊ.

ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಮನ್ಶಾ ಸಂಯ್ಭಾಕ್ ಖಾಲ್ತೆಂ ಕರ್ಚಿ ಸಕತ್ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್, ತೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್.

ತಸ್ವೀರ್ಯೊ ಕುರ್ಪಾ: ಡ್ಯಾರೆಲ್ ಡಿಸೋಜ ವಾಮಂಜೂರ್