ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊಗಿ?

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 13, 2014 at 6:11 AM

ಹಾಂವ್ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಧೊಸ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್. ಕೊಣಾಯ್‍ಸಂಗಿಂ mingleಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಮುಕಾರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆವಯ್ಚೆ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಕಶೀಯ್ ಪಿಯುಸಿ ಸಂಪಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮುಕಾರ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂಚ್‍ನಾ. ಖಂಯ್ ಕಾಮಾರ್‍ಯಿ ನಾ. ಎಕಡೆ ಲ್ಹಾನ್ಶಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿಂ ಥಂಯ್ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತೆ ಆಸಾ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಸಂಗಿಂ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಫಕತ್ ಕುಡಿಚೆಂ ಸುಖ್ ಆಶೆತಾತ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಆತಾತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ನವಿ ಧೊಸ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಯಾ. ಹಾಂವ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ಮ್ಹಾಕಾ. ಸಕಾಳಿಂ ಉಟ್ತಾನಾ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ.  ಕಿತೆಂಗಿ ಪಿಡಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಜಾತಾ. ಪುಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿಂ ವಚೊಂಕ್ ಭ್ಯೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊಗಿ?

ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಧುವ್. ಮಾಮ್ಮಿ ಮ್ಹಜಿ ಎಕಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕ್ಲೆರಿಕಲ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ಡ್ಯಾಡಿವಿಶಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾ. ತೊ ಎಕೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ದುಡು ಪೂರಾ ಸೊರ್ಯಾಕ್ ವೊತ್ತಾ. ಲ್ಹಾನ್‍ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಕಾ ಚೆರ್ಕೊ ಭುರ್ಗೊ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಖಂಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಡ್ ನಶಿಬಾನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾ. ಹಾಂವ್ ಘರಾಕ್ ಶಿರಾಪ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಮಾಮ್ಮಿ ಲಾಗಿಂಯ್ ತೊ ಝಗಡ್ತಾಲೊ. ಆತಾಂ ತೊ ಸಮಾ ಘರಾಯ್ ಯೇನಾ. ಆಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ನಾ. ಹಾಂವ್ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಕಸೊ ದೆಕುಂ?

-ನಾಂವ್ ನಾಕಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ತುಜೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಒಕ್ತಾಂನಿ ವಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸಮ್ಜೊವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ತುಂವೆಂ ವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಪರಿಸರಾಥಾವ್ನ್ ತುಜೆರ್ ಉಳ್ಟೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಜಾಲಾಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ತುಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂನಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಬರಿಂ ಕರುಂಕ್ ಆತಾಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ.  ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಆನಿ ವಾಂವ್ಟ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ.

ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂವೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆನಿ ಹೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ಸೊಧುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನೆಗಾರ್ಪಣ್‍ಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತಶೆಂ ತುಂವೆಂ ಬರಯ್ಲಾಂಯ್. ತೆಂ ಆಸುಂಕ್‍ಯಿ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾರ್ಕೆ ವಾಟೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ, ನಿಮಾಣೆಂ ತುಜೊ ಸಮಸ್ಸೊ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪರಿಹಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತುಜೆಕಡೆ ಉಲೊವ್ನ್ ತುಕಾ ಪರಿಹಾರಾಚಿ ವಾಟ್ ದಾಕೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಂತೂರ್ ಜಂಕ್ಶನಾಥಾವ್ನ್ ಹೈವೆಚೆರ್ ಪಂಪ್‍ವೆಲ್‍ಚೆ ವಾಟೆರ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಪ್ಯಾಸ್ಟರಲ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಂವಾಚೊ ಸಂಸ್ಥೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಥಂಯ್ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಕರ್ಚಿ ವೆವಸ್ಥಾ ಆಸಾ. ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ವಾ ಒಳ್ಕಿಚ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಂಕಡೆ ವಿಚಾರ್ನ್ ತಾಂಚೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ಕೌನ್ಸೆಲರಾಕ್ ಭೆಟ್. ತುಜ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪರಿಹಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಕಾ ಜೊಕ್ತಿ ಮಾಹೆತ್ ಥಂಯ್ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.

ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಥಂಯ್ ತುಜೊ ಮನೋಭಾವ್ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ್ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬೋವ್ ಆಪ್ರೂಪ್ ಥೊಡೆ ದಾದ್ಲೆ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯೊ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ತಾಂಕಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಹೆರಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಧೊಶಿ ದಿತಾತ್, ಸಮಸ್ಸೊ ಕರ್ತಾತ್, ಬರ್ಯಾನ್ ಉರೊಂಕ್ ಸೊಡಿನಾಂತ್. ತಾಂಕಾಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಚಡ್ತಾವ್ ದಾದ್ಲೆ ತಶೆಂ ಸ್ತ್ರಿಯೊ ಬರಿಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾವರ್ವಿಂ ತುಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೊ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ತಾ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ಪರಿಂ ಆಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬೋವ್ ಅಪ್ರೂಪ್. ತುಂವೆಂ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಸೆಜಾರಾ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಬರ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಪಳೆಲಾಂಯ್. ಫುಡಾರಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ತುಕಾ ಅಸಲೊಚ್ ಬರೊ ದಾದ್ಲೊ ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಸತ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದಾದ್ಲೆ ಸಕ್ಕಡ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್‍ಪರಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತುಜೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಪಳೆ. ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ, ತಶೆಂ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸ್ಚೆ ದಾದ್ಲೆ ಬೋವ್ ಉಣೆಂ – ಅಶೆಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ತುಕಾಚ್ ಸಮ್ಜಯ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ತುಕಾ ಆಸ್ಚೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬದ್ಲಿ.

ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಖಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ತುಜೆಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಲ್ಯಾರ್ ತುಜೊ ಮನೋಭಾವ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ವಾ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವುನ್ ಖಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ಶಿ ತರ್ ಬರೆಂ. ನಾ ತರ್ ಘರಾ ರಾವೊನ್‍ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್. ಖಂಚೆಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾಮ್-ದಫ್ತರಾಂತ್ ಸಹಾಯಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾ ದುಕಾನಾಂನಿ ಸೇಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತೆ ಆಸಾತ್. ಹೆರಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸೊನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್, ಹೆರ್ ಚಲಿಯೊ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಶೆಂಲೆಕ್ತಾತ್, ತಾಂಚೆಥಂಯ್ ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಜೆರಾಲ್ ಮನೋಭಾವ್ ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜತಲೆಂ ಆನಿ ಹೆಂ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್ತ್.

-ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(Originally published on June 06, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *