ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ಆಣೊ: ಮ್ಹಜೆ ಉಡಾಸ್ ಮ್ಹಜೊ ನಿಯಾಳ್ – 6

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : July 23, 2015 at 8:09 AM

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಗೊಳಿ ಜಾತಾಲಿ; ಪಾವ್ಶಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಆನಿ ಗಿಮಾಂತ್ ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ, ಸುಗ್ಗೆಚೆಂ ಭಾತ್ ಲುಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಂದಯ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮೊಲಾಕ್ ರಾಂದಯ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಲ್ಹಾವ್ನ್, ರುತಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ, ಪೂಣ್ ರಾಂದುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆ ಪಿಯಾವ್-ಲೊಸುಣ್, ಮೀಟ್, ಕನ್ಪಿರ್, ಜಿರೆಂ, ಸಾಸಂವ್, ಗೋಡ್ ಆನಿ ಸಾಕರ್, ಸಾಬು ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಅಸಲಿ ವೊರ್ವಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮಾಂಯ್ ಬಾಬ್ ಮಂಚಕಲ್ ಪೆಂಟೆಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಆಮ್ಗೇರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಂದುಳ್, ನಾರ್ಲ್ ತಸಲೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಪೆಂಟೆಂತ್ ವಿಕುಂಕ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಚಡ್ತಾವ್ ಬಾಬ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ಮಾಂಯ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆತಾಲಿಂ ಆನಿ ಚಡಿತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ.

ಮಾಸ್ಳಿ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಸ್ಳೆಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾಪು ಆನಿ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂಥಾವ್ನ್ ಮೊಗೊರ್ಲಿಂ ಮಾಸ್ಳಿ, ಕುರ್ವ್ಯಾಂನಿ ಭೊರ್ನ್ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಬಸ್ಸಾಚೆರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವೊವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಪಂಜಿಮಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಡ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಧಾ ಬಾರಾ ಕಿಲೋ ಮೀMhuje Udas_Mhujo Niyal_Titleಟರ್ ತಿತ್ತುನ್ ಚಲೊನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕ್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚೆಮಧೆಂ ಪಂತಾಟ್ ಜಾವ್ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕೇಕಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂನಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ್ ಥೊಡಿಂ ಘರಾಂ ಆಪ್ಣಾಮಧೆಂ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಕ್ಯಾಕಾಚಿಂ ಘರಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಮೊಗೊರ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಕ್ಯಾಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಕಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಚೆಂ ಘರ್ ಯೆಮುನಕ್ಕಾ. ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕ ಆನಿ ಜಯಕ್ಕ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಭಯ್ಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕ್ಯಾಕಾಂತ್ ಯೆತಾಲೆಂ. ಹರ್ ದಿಸಾ ಹ್ಯಾ ತೆಗಾಂ ಮೊಗೊರ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೆಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೊಗಾಂ ಮಾಸ್ಳಿ ವಿಕುನ್ ಯೆತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಹಾಡುಂಕ್ ಮಂಚಕಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಕಿತೆಂ ನಾ ಕಿತೆಂ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಸ್ತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕೊಡಿ, ಗೊಂಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಗೊಂಯ್ದಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ತಾಕಾ ಒಳ್ಕತೆಲ್ಯಾಂವ್, ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಗೋವಿಂದ ಕಾಮತ್ ವಾ ಶೆಣೈ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ತಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಕೊಡಿಗುಡ್ಯಾರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಪಂಜಿಮಾರ್ ಸೊದೆಮಠಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಲ್ಹಾನ್ ಆಂಗಡ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಥಾವ್ನ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಕಿಲೊಮೀಟರ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಗೊಂಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ ವೊರ್ವೆಚೆಂ ಮೋಲ್ ಮಂಚಕಲ್ ಪ್ರಾಸ್ ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ಚಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ವಿಶೇಸ್ ಗರ್ಜ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥಂಯ್ ಧಾಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಏಕ್ ದೀಸ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಂಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆ ಕಿತೆಂ ವಸ್ತು ಹಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಡಿಜೆ ತೆಂ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕಾಗ್ದಾ ಕುಡ್ಕ್ಯಾಚೆರ್ ಬರೊವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ತಿಣೆಂ ಕರ್ನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾರ್‍ಚ್ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರಾ ಆಣೆ (ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 75 ಪಯ್ಶೆ) ಮೆಜುನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಾಡೆಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಣೆ ಸ ಜಾತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ವಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಘMUMN_Dr Edward Nazareth_T2ರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಂಚ್ ಬಾಬಾಕಡೆ ಹಾಂವೆಂ ಗೊಂಯ್ದಾನ್ ಬರೊವ್ನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚೀಟ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೆ ಸುಟೆ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲೆ. ಬಾಬಾನ್ ದೊದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮೆಜುನ್ ಪಳೆಲೆ. ಗೊಂಯ್ದಾನ್ ಧಾ ಆಣ್ಯಾಂಚೊ ಸಾಮಾನ್ ಭಾಂದುನ್ ದಿಲ್ಲೊ, ಪೂಣ್ ಪಯ್ಶೆ ನೋವ್ ಆಣೆ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಆಜೂನ್ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಶಿಂತ್ ಶಿಕ್ತಾಲೊಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಯೆವ್ಯಾ-ದೆವ್ಯಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಕಳೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಗೊಂಯ್ದಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ ಸುಟೆ ಪಯ್ಶೆ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಬ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪುರ್ಪುರ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಗೊಂಯ್ದಾಕ್ ನಾಗಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

‘ಆತಾಂಚ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ದೀಜೆ, ಗೊಂಯ್ದಾಕ್ ಲೇಕ್ ಚುಕ್ಲಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬಾಬ್.

‘ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಯ್ಲಾ… ಚೆರ್ಕ್ಯಾನ್ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆಣೆಂ ವೆತನಾ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ… ಎಕಾ ಆಣ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಗೊಂಯ್ದಾ ವೊಕೊಲ್ ವೆತಾವೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ ಮಾಂಯ್ನ್.

‘ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಲೊರೆಸ್ ದೋಗ್‍ಯಿ ವಚೊನ್, ಏಕ್ ಆಣೊ ಪಾಟಿಂ ದೀವ್ನ್ ಯೆತಾಂವ್’ ಬಾಬಾನ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬಾಯ್ರಸ್ ಪೆಂಕ್ಟಾಕ್ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ; ಮೆಜಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ತೀನ್ ಸೆಲ್ಲಾಂಚೊ ಟೋರ್ಚ್ ಕಾಣ್ಗೆಲೊ ಆನಿ ‘ಯಾರೆ…’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. (ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ಲೊರೆಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾಲಿಂ). ಬಾಬಾನ್ ಅಶೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಬದ್ಲೊಂವ್ಕ್ ಮಾಂಯ್‍ಕಡೆ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಚೆರ್ಕೊ ಇಸ್ಕೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮಾತ್ರ್, ಪೇಜ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಜೆವ್ತೊ’ ಮಾಂಯ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಅಸಮಧಾನ್ ವ್ಯಕ್ತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬಾಬಾನ್ ಗುಮಾನ್ ದಿಲೆಂ ನಾ. ಬಾಬಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಗೊಂಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಆಂಗ್ಡಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್, ಗ್ಯಾಸ್‍ಲಾಯ್ಟಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಲೇಕ್ ಬರೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಗೊಂಯ್ದಾ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಗೊಂಯ್ದಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಡಿ ತವಳ್ ವೀಜ್ ಸವ್ಲಾತಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಬಾಬಾನ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೊ ಆನಿ ಗೊಂಯ್ದಾಕ್ ಲೆಕಾನ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಆಣೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲೊ. ‘ತಶೆಂ ಉಟಾಉಟಿಂ ದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ನಾ ಆಶ್‍ಲ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗೊಂಯ್ದಾನ್.

ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ಜೆ, ಗೊಂಯ್ದಾನ್ ಏಕ್ ಆರ್ಕುಟ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಂವ್ಕ್ ದಿಲೆಂ. ಆತಾಂಚೆಪರಿಂ ತವಳ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆರ್ಕುಟ್ ಲಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಟ್ಯಾಂತ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಗೊಡಾಚೆಂ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ಖಾಣ್.

‘ಆಮಿ ಕೆದಳಾಯ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲಾಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಆಮ್ಚೆ ಮ್ಹಣ್ ದವರ್ನ್ ಘೆನಾಯೆ… ತೆ ಆಮ್ಕಾಂ ಶಿರಾಪ್ ಜಾತಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಿತಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಭರ್ಸಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾತಾತ್. ಗೊಂಯ್ದಾ ಲೆಕ್ಕ ಬರಯ್ತಾಲೊ ಪಳೆಲೆಂಯೇ… ಏಕ್ ಆಣೊ ಉಣೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ತಿ ನಾ…’ ಮ್ಹಳೆಂ ಬಾಬಾನ್ ಆಮಿ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ವೆತಾನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ನ್, ಬಾಬಾನ್ ತೆ ದೀಸ್ ಗೊಂಯ್ದಾಚೊ ಏಕ್ ಆಣೊ ಪಾಟಿಂ ದಿಲ್ಲೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಖಂಚೊನ್ ಉರ್ಲೆಂ ಆಜೂನ್ ಲೇಕ್ ಚುಕೊನ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಏಕ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಬಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ. ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ಲೇಕ್ ಚುಕೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ರುವಿ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ದವರಿನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತತ್ವ್ ಬಾಬ್ ಕಟೀಣ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪಾಳ್ತಾಲೊ. ಆನಿ ತಿ ಸವಯ್ ಬಾಬಾನ್ ಮ್ಹಜೆಥಂಯ್‍ಯಿ ಖಂಚೊವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ನ್ಯಾಯ್ ನಿತಿಚೆ ಪಾಠ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆಮಿ ಕರ್ನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಆನಿ ತೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಸಮ್ಜತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಾಬಾಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಬಾಬಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಪಾಳ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ನಿತಿಚಿ ರೀತ್ ಆಸ್ಯೆತಾ.

ಹೆರಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಚುಕೊನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕಶೆಂ ದವರ್ನ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೆವೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ದಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ನಾಗಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಿತಿನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮೆಳಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ವಿಚಾರ್ನ್ ಘೆತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಬಾಬಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಏಕ್ ಹಿಕ್ಮತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ.

(ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ಬಾಬಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್)

ಭಾಗ್ 5:  ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಉಂಬ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್

ಭಾಗ್ 4:  ಕಾವ್ಳ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ರೆ ಆನಿ ಗೊಟ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ!

ಭಾಗ್ 3:  ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ

ಭಾಗ್ 2:  ಐಸ್‍ಕ್ಯಾಂಡಿಚ್ಯೊ ಕಾಡಿಯೊ

ಭಾಗ್ 1:  ಆಮ್ಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ

2 comments

  1. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ತುಮಿಂ ತುಮ್ಚಾ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಉತ್ರಾನಿಂ ಮಕಾ ಬೊಗ್ಲೆಂ ಕೀ ತ್ಯಾಕಾಳಾಕ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾವೊವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಆದುನಿಕ್ ಕಾಳಾಕ್
    ಹಾಡಲ್ಯಾ ಪರಿಂ. ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚಾ ಪುರ್ವಜಾಚಿಂ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಜಿಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಜಿವಿತ್ ಆರ್ವಿಲ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ಪಳೊಂವ್ಕ್ ಉಣೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾ.
    ತುಮ್ಚಾ ಹ್ಯಾ ಅರ್ತಾಭರಿತ್ ಲೆಕನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚಾ ತಸೆಂಚ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ಪಣಾಕ್ ಪ್ರೆರಣ್ ಲಾಬೊಂದಿ.

    1. Dear Dr. Edward Nazareth,

      Your write up reminds me of my childhood. Similar experiences. Our parents, grand parents were disciplined and that’s what they practiced. Let us remember that our children too follow us.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *