ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 13, 2014 at 6:40 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 3; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

“ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೊಯ್….?” ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಗೊಣ್ಯೆಚೆರ್ ಪಾಯ್ ಪುಸಿತ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಲೆಂ ಜಾಲೆಂ…? ಮರಿಯಾಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊವೆ?” ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಮದೆಂಚ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ವೆಚೆ ಖಾತಿರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಅನಿತಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ.

Nirmone_Title A“ತಾಕಾ ಆಡೆಕ್ ಭಾಗ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ… ಪುತಾಂಚ್ಯಾ ಗುಸ್ತಾರ್ ಕಿತೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ತಾಕಾ… ಆಮ್ಕಾಂ ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ… ನಾತರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿಜಾ ಮೆಳಾನಾ…?” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮೊಸೊರ್ ಆನಿ ಶಿಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ತುಮಿ ವೊಗೆಚ್ ರಾವಾನಾಕಾತ್. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ರಾಚೊ ಇರಾದೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ತಾತ್‍ವೆ?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಗ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಖಂಚಿಯಿ ಖಬರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ಪೋಟ್ ಫುಗ್ತಾಲೆಂ. ಖಂಚೊಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಷಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಲಾಗಿಂ, ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಮೆಚ್ವಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿ. ಜಿಬೆಕ್ ಮಜಾ, ಜಿವಾಕ್ ಸಜಾ. ಹಾಂಗಾ ತಾಕಾ ಮಜಾ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಜಾ.

“ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ ಅನಿತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಮಿರಿಯಾವಾಲ್ ಲಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್. ಮರಿಯಾಣ್ ಘರಾ ನಾ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್‍ಯಿ ಇಗರ್ಜಿಕಡೆ ಗೆಲಾಂ ಖಂಯ್. ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ವಿಚಾರ್ಯಾಂ. ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳ್ತಲಿ. ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ದುರ್ಸೊಂಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಂಗ್ತಿ ಕದ್ವಳಾವ್ನ್, ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್, ಕದ್ವಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಧರುಂಕ್ ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಸಿಕೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನ್ಹಂಯ್. ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಚೊ ವಿಶಯ್ ತಾಣೆ ಪರ್ವತಾ ತೆದೊ ಕರ್ಚೊ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತಾಂಚೆಕಡೆ ಕಾಲೆಂ ಇಚಾರ್ಚೆಂ ಸಯ್ರಿಕ್‍ವೆ….? ಮಿರ್‍ಯಾವಾಲ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆವೆ…? ಮಾಡ್ಯೊ ಲಾವ್ನ್ ಮಿರ್‍ಯಾವಾಲ್ ಸೊಡ್ಟಾತ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಪೆÇಣ್ಸಾರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮಿರ್‍ಯಾವಾಲ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಮಾತ್ರ್. ಪೆÇಣ್ಸಾರೊಂಪೆÇ್ಯ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ಮತ್ಲಬ್ ಇಂಗಡ್‍ಚ್. ತಾಚೆಕಡೆ ಆರ್ಬಿ ಗಾಂವ್ಚೊ ದುಡು ಆಸಾ. ದುಡ್ವಾಚೊ ಹಮ್ಮೊತ್ ಚಡ್ಲಾ. ದುಡು ಚಡ್ತಾನಾ ಮೊಸೊರ್‍ಯಿ ಚಡ್ಟಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಜಿವೆಶಿಂ ಮಾರುಂಕ್ ಹ್ಯೊ ತಾಚ್ಯೊ ಮುನ್ನಾಯೊ ಆನಿ ತುಂ ತಾಚೆಕಡೆ ಇಚಾರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್… ಕಾಲೆಂ ಇಚಾರ್ಚೆಂ…?” ರೆಮೆಜ್ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಪ್ವನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಖುಶಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್‍ಚ್ ಚಾಬೊನ್ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಹೆ ಎಕೆ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆನ್ ರೆಮೆಜಾಚಿ ಜೀಬ್ ಜಾಯ್ ತಶಿ ಘುವೊಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ

“ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂಯಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಯ್….” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾಡ್ತ್ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಮಾಡಾಚ್ಯೊ ಸಸಿಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್, ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್. ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ವಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ಏಕ್ ಉತಾರ್ ಇಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ನಶ್ಟ್ ಆಹಾ..? ತುಮಿ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಕ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚೆಪರಿ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಣಿ ತ್ಯೊ ರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡಿಜೆ…… ಪಯ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಇಚಾರ್ಚೆಂ…… ಆಯ್ಕನಾ ಜಾತಿತ್ ತರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವ್ಯಾಜ್ ಮಾಂಡ್ಚೊ….” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ತಕ್ಲಿ ಗರ್ಜೆಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿ!

“ಛೆ….. ಛೆ…. ತಿತ್ಲೆಂ ಪುರಾ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕರ್ಚೆ ನಾಕಾ. ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲ್. ಆಮಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಭಾಭಾವ್. ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಮಾಡ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಬರ್ಯಾನ್ ಇಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೊ ನಾ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಪುರಾ ಪಂಚೆತ್ಕಿ, ಕೋಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂಡ್ಣಿ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ. ಕಾಟ್ಯಾಂತ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾ ತರ್ ಕುರಾಡ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕುಟ್ಮಾ ಭಿತರೊ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಶಯ್…” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಹೆ ಗಜಾಲಿಂತ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಂವೆಂ ಅಶೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಸಬಾವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೊ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ತುಂ ಏಕ್ ಬೋಳ್ ಬೆಪ್ಪೆಪರಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ವಿಶಯ್, ಭಾಭಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾವಾಕ್ ಧುಂಪಯ್. ತೊ ತುಕಾ ಪಾಯಾಮುಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಸ್ತಳಾಪರಿಂ ಚಿಲ್ಲಿತಾ. ತುಂ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಶಿತಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಲೆಂವ್ತಾಯ್. ಕಾಂಟೊ ಕುರಾಡಿಂತ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಮುಳಾಸಮೇತ್ ವೆಚೆಂ. ಪಾಯಾಂಚೆಂ ಪಾಯಾಂಕ್ ಘಾಲಿಜೆ, ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಚೊ ಮತ್ಲಬ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಸಸಿಯಾಂಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಚೊಚ್…” ರೆಮೆಜ್ ರಾಗಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

“ತೆಂವಿ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕುಮಾದ್ರೆ….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್, “ತುಮಿ ವೊಗೆಚ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ರೂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತೆಲೆ…. ರೊಂಪಿ ಅಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರಿನಾ ತರ್ ಮಾಗಿರ್ ಸಾದ್ಯ್‍ಚ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾ….”

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ತಾಕಾ ಪುರ್ತೆಂ ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ವಾರೆಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ

* * * * *

ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ, ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಳಾಂ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ದೆಕುನ್ ತೀನ್ ಬೆಳ್ಯಾಂಚೆ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಗಾದೆ ಪಣ್ಗಿಲ್ ದವರುಂಕ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಘೊಳೊನ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುತಾಂಚೆ ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಶೆ ಯೆತಾಲೆ.  ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಯಿ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಘೊಳ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ತಾಕಾ ಬೆಸಾಯೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‍ಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಗಾದೆ ಸಾಗೊಳಿ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ತಶೆಂಚ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ.

‘ಅಮ್ಕಾಂ ಮರಿಯಾಣಾ ತಿತ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ನಾಕಾ. ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ದುಡು ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ನಾ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್‍ಯಿ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ನಾ. ಜೆರಿ, ಫೆಡ್ಡಿ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮಾತ್. ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ಕಾಮ್ ಮೆಳೊಂದಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ದೀವ್ನ್ ಕಶೆಂಯಿ ಏಕ್ ವರ್ಸ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕೆಲಿ.

ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ಹಟ್ ಚಡ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಪ್ಣಾಕ್‍ಯಿ ಘೊಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೆಂಕ್ಟಾಂತ್ ದೂಕ್…… ಧೊಂಪ್ರಾಂತ್ ದೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜ್ ನಿಬಾಂ ಸೊದುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ನೇಜ್ ಕಾಡ್ಚೆ ದೀಸ್ ವೋಲ್ ಪಾಂಗುರ್ನ್ ನಿದೊನ್ ಮ್ಹಜೆ ಬಾರಾ ಬ್ರೆಸ್ತಾರ್ ಕೆಲೆ.

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಮರಿಯಾಣಾ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಾಜಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಜಾಳ್ಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ತೊ ಶಿಂತ್ರ್ಯಾಳಿ, ಕುಯುಕ್ತೆಂಚೊ, ಮತ್ಲಬಿ ದೆಕುನ್ ತೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಬೋಳ್ ಬೆಪ್ಪಾ, ಸಾದೊ ಬೊಕ್ರೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಬ್ಳೊಚ್ ಉರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸದಾಂ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲೆಂ.

ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಅಪುಣ್ ಚಡ್ ಕಾಳ್ ವಾಂಚ್ಚಿಂ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಪುತಾಂಕ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ತೆ ಪಾತ್ಯೆಲೆ. ಸಾಗೊಳಿ ಬಂದ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಂಣಿಯಿ ಒತ್ತಾಯೆನ್ ಬರಯ್ಲೆಂ.

ಘರಾಂತ್ ಸಮಾದಾನ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಜೆಚ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೆ ಏಕ್ ಜೋತ್ ರೆಡೆ ವಿಕ್ಲೆ.

ಪೆಜೆತ್ತಮಾರ್ ಆನಿ ಪೊಯ್ಯ ಗಾದ್ಯಾಂನಿ ಸಾಗೊಳಿ ಬಂದ್ ಕರ್ನ್ ನೆಮಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲೆ.

ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಉಜೆಪತ್ತ್ ಝರಿಚೊ ಗಾದೊ. ಥಂಯ್ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ತೊ ಏಕ್ ಗಾದೊ ತಸೊಚ್ ದವರ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚೆಂ ಜೋತ್ ಹಾಡ್ನ್ ಕೊಲಕೆಮಾರ್ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

ಪೂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂಚ್ ನಾಂತ್.

ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಆದಾಯ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ.

* * * * *

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ಹಾಂವ್ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಕಿರ್ಲಲ್ಲೆಂ ತಣ್ ಬುಡ್ಡುನ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊಂ.

ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮೋವ್ ಕಿರ್ಣಾಂಕ್, ಮಾಡಾಚಿಂ ತರ್ನಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಖುಶೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ನಾಚ್ತಾಲಿಂ. ಹಳ್ತಾಚೆಂ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್ ಜಾತಾಲೊ. ಮಾಡಾಮುಳಾಂತ್ ಸದಾಂ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಡ್‍ಯಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪರಿಂ ಬರ್ಯಾನ್ ವಾಡ್ತಾತ್. ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಸಾರೆಂ-ಉದಾಕ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ, ಮನ್ಶಾಚೊ ಮೋಗ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಹಾಂವೆಂ ಕಾಂಯ್ ದೋನ್ ಮಾಡಾಂಚಿಂ ಮುಳಾಂ ನಿತಳ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಮಾಬಲಾ ಆಯ್ಲೊ.

ಮಾಬಲಾ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ಲೊ ತರ್ನಾಟೊ. ಮಾಬಲಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ದೋಗ್ರ, ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುಚೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ದೋಗ್ರಚ್ಯಾ ಮೊರ್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮಾಬಲಾ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಘರಾಂನಿ ಕೂಲಿ ಕಾಮಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಮಾಬಲಾಕ್ ಆರ್ದೊ ಮುಡೊ ಬಿಯಾಚಿ ಸುವಾತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಶೆತಾಂ-ಭಾಟಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್‍ಚ್ ದೀಸ್ ವಸಜೆ ಅಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೊ ಆಪ್ಲೆ ವಿದವ್ ಆವಯ್ ಸಂಗಿಂ ಲಾಗ್ಸರ್ ಜಿಯೆತಾಲೊ.

ಮಾಬಲಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಖಂಚೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಪುರ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಖೊಡಿ ಕಾಡುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂಚ್ ಬಸೊನ್ ಆಪುಣ್‍ಯಿ ತಣ್ ಹುಮ್ಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ವಿತೊರಾಬಾ…. ತುಮಿ ಮರಿಯಾಣಾಬಾಚೆರ್ ಪಾದ್ರಿಕಡೆ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್…. ವ್ಹಯ್‍ಗೀ?” ಮಾಬಲಾನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮಾಬಲಾ ತುಂ…. ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಾಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲಿ. ಸಾಂಜೆರ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ  ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಹೊಚ್ ವಿಶಯ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ಆಯ್ಕಲೊ ಹಾಂವೆಂ. ಕಾಮ್ತಿಚ್ ದುಮ್ಗಾ ಸೊಜಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಇತ್ಲಿ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಗತ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹರಿಜೆವೇ ವಿತೊರಾಬಾ? ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ?” ಮಾಬಲಾಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ.

“ನಾ ಮಾಬಲಾ…. ಪಾದ್ರಿಕಡೆ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಚಿಂತುಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಹೊ ಕಾಮ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಪಳೆ…. ಜೀಬ್ ಘುವ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಮರಿಯಾಣ್ ಗಾವಾಂತ್ ನಾ… ತೊ  ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ ತಾಚೆಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಅನಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ ಮಿರಿಯೊಲ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಗಜಾಲ್ ತಶಿ ತರ್ ದೂರ್ ಗೀರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊನ್ ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಥಂಡ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಅಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವ್‍ಯಿ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ ಪರ್ಬೊ. ತುಮಿ ಭಾಭಾವ್ ಮೊಗಾನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯೊಚ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಾಂ. ತ್ಯೊ ವಾಡೊನ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾನಾ ಮಾಡ್ ತಾಂಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವಯ್ರ್ ವೆತೆಲೆ. ಎಕಾವೆಳಾ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಂಮುಳಾಂಕ್  ದೆಂವ್ತಾತ್ ತರ್ ಎಕೇಕ್ ಆಳ್ ಗೂಂಡ್ ಖಣ್ ಖೊಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ವೋ ಥಂಯ್ ಪಳೆ… ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಚೆ ಮೆರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಚ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ನಾವೇ. ಫಾಳಾಂ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ಯೆತಾತ್…..” ಮಾಬಲಾ ರಾಜಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

“ತ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯ್ತಾನಾ ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಅಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಂಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತೊ ರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡ್ಟಲೊ….” ಹಾಂವೆಂ ಭರ್ವಸೊ ಉಚಾರ್ಲೊ.

ಪುಣ್ ಮರಿಯಾಣ್ ತಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜಿ ಉತ್ರಾಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕಡೆ ವಾ ಖಬರ್ ಉಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಂ  ಕಡೆ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದೆಂ ಉಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾಸಮಾದಾನ್ ಉಣೆಂ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಆಶಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂಯಿ ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ವಿತೊರಾಬಾ. ಕಾಲ್ ಬಾಯಮ್ಮಕಡೆಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ….. ಮಾಡಾಂ ಮುಳಾಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಕ್ ದೇಡ್ ಆಳ್ ಜಾಗೊ ಆಸಾ… ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ…. ಸಾಂಜೆರ್ ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಸಂಗತ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಉರ್ಲಾಂಗಿ ಹಾಂವ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾಬಲ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ರೆಡಿಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ. ಕಿತೆಂಯ್ ಲ್ಹಾನ್ ಖಬರ್ ಜಾಂವ್ದಿ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಣಾಂಕಡೆ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಗೀ…. ಖಬರ್ ತಶಿಸ್ ಉರನಾ. ಖಬ್ರೆಕ್ ಶಿಂಗಾಂ ಪುಟ್ತಾತ್. ಪಾಳಾಂ ಯೆತಾತ್. ವಿಂಗಡ್‍ಚ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಖಬರ್ ಪಾವಯಿಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ದಳ್ದಿರ್ ಸಬಾವ್ ತಾಚೊ. ಘರ್ ದೋನ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೆಕಡೆ ತರ್ಬೆತಿ ಘೆಜೆ. ಅನ್ನಾಡಿ ಖಂಚೊ….. ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗರ್ಕಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ…. ಏಕ್ ಬರಿ ಬೂದ್ ನಾಕಾ.  ತಾಚೆಪ್ರಾಸ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚೊ ಮಾಬಲ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಮಾಬಲಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ಲೊ ಧಾ-ಂತ್ ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಅಸ್ಲ್ಯಾರ್  ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ  ಕಾಮಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ  ಮ್ಹಣ್ಯೆತೆಂ…. ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್‍ಚ್. ತಾಚಿ ಜಿಬೆಕ್ ಲಗಾಮ್‍ಚ್ ನಾ. ತಲ್ವಾರಿಚೊ ಘಾಯ್ ಸುಕತ್. ಜಿಬೆಚೊ ಘಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್! ಕೋಣ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಪಾಡ್ ಜಾತೆಂ? ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ? ತಾಚಿ ಬೂದ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂವೆ? ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿ ಮುಕಾರ್ ಖಬ್ರಾಳಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂ ಮೆಲಿಂ! ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್?

ರಾಜಿಯೆನ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಪ್ರತಿಶ್ಟೆಚೊ ಜಾಯ್ತ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ ಕರುಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್?

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಪ್ವೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸನಾ. ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ನಾಕ್ ಮ್ಹೆಳೆಂಚ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಸಸಾರ್‍ಚ್. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್, ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಖಬ್ರೊ ಸುಕ್ಯಾ ಕರ್ಡಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಪರಿಂ ವೆಗಾನ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಕರ್ಡಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ ಉಜೊ ಪಾಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್‍ಲ್ಲೊಂ!

ರೆಮೆಜಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಖಂಯ್ ವೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ನಾ. ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಗೊಲಿಮಾರ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್.

‘ಕಾಮತ್ ಚ್ಹಾ-ಕಾಫಿ ಹೊಟೆಲ್’ ಮ್ಹಣ್ ಒಣದಿರ್ ಕರಿ ಪುಸುನ್ ಚುನೊ ಘೆವ್ನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಕೊಲು ಶಿಂವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ ಪೆಂಕ್ಟಾ ಉಬಾರಾಯೆಚ್ಯೊ ಮಾತ್ಯೆಚ್ಯೊ ಒಣೊದಿ. ತಾಚೆ ವಯ್ರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಆಡ್ ಬಾಂದುನ್ ಕಾಮ್ತಿಚೆಂ ಹೊಟೆಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಗುಜ್ಗುಜೊ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಚ್ಹಾ ಕಾಫಿಯೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ ರುಚಿಕ್ ಖಬ್ರೊ ಬರ್ಯೊ ಆಸ್ತಾತ್. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ದಿಸಾಳೆಂ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಯೆತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಭಾವಾ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಗೆರ್ ಸಯ್ತ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್‍ಚ್ ಖಬ್ರೆ ಪತ್ರ್ ವೆಚೆಂ.

ಕೊಣೆ ಜಿವ್ಗಾತ್ ಕೆಲೊ, ಖಂಯ್ ಕಶೆಂ ಅವ್ಗಡ್ ಜಾಲೆಂ, ಕೊಣೆ ಕೊಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ ತಸಲ್ಯೊ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯೊ ಖಬ್ರ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ಆಪ್ಣೆ ಖುದ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹರ್ಳಳೆಪರಿಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಗಾಂವಾಂತ್ ರುಚಿಕ್ ಖಬರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ‘ಕೊಣಾಚೆ ಧುವೆಕ್, ಕೊಣಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಮಯ್ನೆ, ಕೋಣ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆಸಾ, ಕಿತ್ಲಿ ದೋತ್ ವಿಚಾರ್ತಾ’ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯಿ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿ ಚ್ಹಾಯೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಬಜೆ, ಫೆÇವ್, ಸಜಿ ದಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಖಬ್ರೊಯಿ ಮೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ ಆದ್ಲೆ ರಾತಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿ ಸರ್ಶಿನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಯಲಾಟಚಿ ಕಾಣಿ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂಕ್ ವಿವರುನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ತಚ್, “ಹೊ…. ಇತ್ತೊರಾಬ್… ಯೋ… ಯೋ… ಬಯ್ಸ್. ಹೊ ಏಕ್ ಧರ್ಮರಾಜು ಆನಿ ಹಾಗ್ಗೆಲೊ ಭಾವು ಮರಿಯಾಣ್ ದುರ್ಯೋದುನು. ಹಾಂಗ್ಗೆಲೆ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್ ರೆಡಿ ಜಾತ್ ಆಸಾ… ನ್ಹಯ್‍ವೇ ಪರ್ಬೊ… ಗೊಲಿಮಾರಾಂತು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಮಸ್ತಾ ಕಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಾಚಿ…” ಮ್ಹಣೊನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಡ್ಕರ್ ಬಾಂಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಧುಳ್ ಖಾಂದ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಶೆಲ್ಯಾಂತ್ ಪುಸುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಸೊಂಕ್ ಜಾಗೊ ಕರ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ರಾಘಣ್ಣಾನ್ ‘ಕಿಷ್ಣ ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. ರಾಘಣ್ಣಾಕ್ ಅರ್ದಿಕುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಯೆತಾಲಿ.

“ಕಿಷ್ಣ ಹಾಂಗ್ಗೆಲೊ ಗುರಿಕಾರ್ ಆಸಾನೇ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕ್ಕೆರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

“ನಾ ಕಾಮ್ತಿನೊ… ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಯುದ್ದ ಗಿದ್ದ ಗಲಾಟೊ ಕಾಂಯ್ ನಾ… ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆ ತರ್‍ಯಿ ಭೆಶ್ಟೆಂಚ್ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಯಾ…” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಆತ್ತಾಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಬಾಯಮ್ಮಾ ಆಯಿಲ್ಲಿ… ತುಮಿ ತ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಣ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲಿ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ದೂರ್ ದಿತಾಂ… ಖಂಚ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ಘೊವಾಕ್ ತಾರ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲಿ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿ.

ಶಿತ್ ವಚೊನ್ ಪೇಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ!

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *