ಕ್ಷಮತಾ ಯುಗೆಟ್‍ಇನ್ ತರ್ಬೆತಿ ಶಿಬಿರ್ ಆನಿ ಉದ್ಯೋಗ್ ಮೇಳ್

Media Release

Posted on : August 1, 2016 at 5:27 PM

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ತಾಕುನ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ ಆನಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣ ಖಾತಿರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಆನಿ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ “ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ” ಯೋಜನಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ.

“ಕ್ಷಮತಾ”  KSHAMATA (Konkani Students Higher Achievement Motivation and Training Academy) ತರಬೇತಿ ಯೋಜನಾಚೆ ಉದ್ದೇಶ, ವಿಸ್ತಾರ ಆನಿ ಯುವ ಜನಾಂಕ ಮೆಳಚೆ ಅವಕಾಶಾಚೆ ವಿಷಯಾಂತ ಖೂಬ ಶ್ಲಾಘನಾ ವ್ಯಕ್ತ ಕೆಲೆಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಲ್ಯಾಬೊರೆಟರೀಸ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮುಂಬಯಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆ ಜಂಟಿ ಎಂ. ಡಿ. ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತಿನ ಶ್ಲಾಘನ ಕರನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ತರಫೇನ “ಕ್ಷಮತಾ” – ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್ (KSHAMATA UGetin) ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯ ರೂಪಾಕ ಹಾಣು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಲೇಜಾಂತ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷಾಚೆ ಶಿಕಚೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಂಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮ ಆನಿ ವೃತ್ತಿ (Professional) ಕ್ಷೇತ್ರಾಂತ ತರಬೇತ ಶಿಬಿರ (Training Camp) ಕರಕಾ ಅಶಿಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಿಲ್ಲೆಲೆ ಆಸಾ.

Vishwa Konkani Kendra

ಆತಾಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ 50-60 ಕಾಲೇಜ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಉತಕೃಷ್ಟ ತರಬೇತ ದಾರಾಂಕರಾನ “ಕ್ಷವiತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್” (KSHAMATA UGetin) ಶಿಬಿರ ಚಲನ 200 ಲಾಗಿ ಯುವಕ ಆನಿ ಯುವತಿಂಕ ತರಬೇತಿ ಮ್ಹೆಳೆಲೆ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಶ್ರೀ ಉಲ್ಲಾಸ ಕಾಮತಿಲ್ಯಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನಾರಿ ತಾ. 09-08-2016 ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ “ಕ್ಷಮತಾ ಯು ಗೆಟ್ ಇನ್” Recruitment ಚಲತಲೆ. 40-50 ಯುವಕಾಂಕ ಉದ್ಯೋಗ ಮೆಳಚೆ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಚೆ ಪ್ರಕಟಣ ಕಳಯತಾ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *