ಕ್ಲೀಶೆ ಮೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಸಲಾಮ್, ಧೊಸ್ಚ್ಯಾ ದೋಶಾಂಕ್ ಮುಲಾಮ್

Budkulo Media Network

Posted on : August 18, 2014 at 9:19 AM

theatre_UC_Tಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸೊಣೆಂ ನಿರಾಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೆಂ ಏಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ತಶೆಂ ನಾಟಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಜೊಯೆಲ್ ಪಿರೇರಿನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲೊ, ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ನಾಟಕ್ ‘ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ಆಗೊಸ್ತ್ 15ವೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಂತ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಆಖೇರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಥ್ರಿಲ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಸಮೊರ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಜಾಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಆಶಾದಾಯಕ್ ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಭೊಗ್ಚಿ ಗಜಾಲ್.

ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರೇತನಾಂಚೊ ಹೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಕಸೊ ಸಾದರ್ ಜಾಲೊ, ತಾಚೆಂ ಬಳ್ ಆನಿ ಉಣೆಪಣ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಸ್ತುನಿಶ್ಠ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ Exclusive ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ದಿಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಂಗ್ ಫಾಪುಡ್ನ್, ಗರ್ವಾನ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಶೆಂ ರಚನಾತ್ಮಕ್ ರಿತಿನ್ ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಆನಿ ಫುಡೆಂ ಚಲೊಂದಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಶಯ್ ಘೆವ್ನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಹೆಂ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕರ್ತಾ.

* * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *     * * * * *

ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಂತ್ ಎಕೀಣ್‍ಪಣಾನ್ ವಾವುರ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ತತ್ವಾರ್, ತಾಂಕಿವಂತ್ ನಾಟಕ್ ಕಥಾ ಬರಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಉಣವ್, ಸಮರ್ಥ್ ನಿರ್ದೇಶಕಾಂಚೊ ಬೊರ್ಗೊಳ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ತಜ್ಞ್ ಲಾಬನಾಸ್ಚೆಂ, ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ನಟ್-ನಟಿಂಕ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆ – ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿಂ ಹಿಂ ಪಂಥಾಹ್ವಾನಾಂ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್‍ಚ್ ಹಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಜಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಗಂಭೀರ್ ವಸ್ತು ಪ್ರಾಸ್ ಹಾಸ್ಯ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ? ಉಗ್ತ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ಮಯ್ದಾನಾಂನಿ, multiple ವೆದಿಂನಿ ಸಾದರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂಕ್, ಫಕತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಚಿಕಾರ್ ಭರ್ತಾತ್? – ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾನ್ ಕೆನ್ನಾಯ್ ಫುಡ್ ಕರ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಹಿಂ. ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಚೆ ಘುಸ್ಪಡಿಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ಮಾಂಡಾರ್ ಚಡ್ಚೆ ಚಡ್ತಾವ್ ನಾಟಕ್ `ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಹಾಸ್ಯ್’ ಕಾಲೆತಿಚೆ, ವೈಚಾರಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ – ಜಾಂವ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ತೀಕ್ಷ್ಣತಾ ನಾ ಆಸ್ಚೆ.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‍ಥಳಾರ್, ಪೋಯ್ರ್ ಸೊಂತಾ ದಿಸಾ ಅಗೊಸ್ತ್ 15 ತಾರಿಕೆರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ `ಉಚಾರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ’ ನಾಟಕಾನ್ ಥೊಡೆ cliché ಮೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಪುಣ್ ಆಖ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ದಿಸೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ದೋಶ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಖಂಯ್‍ಗೀ ದಫನ್ ಕೆಲ್ಲೆಬರಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂಕ್ ಶಾಬಾಸ್ಕಿ ಪಾಟಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಹಿಪೊಕ್ರಿಸಿ ಜಾಯ್ತ್. ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೊ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಚೆರ್ ಕಥಾ ರಚ್ಚಿಚ್ ವ್ಹಡ್ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್. ದೆಕುನ್‍ಚ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ವಿಶಯಾಂಚೆ ನಾಟಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳನಾಂತ್. ಪುಣ್ `ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣಾ’ಚ್ಯಾ ಕಲಾಕಾರಾಂನಿ ಹೆಂ ಚಾಲೆಂಜ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಹೊಗ್ಳಿಕೆಚೆಂ. ಸಾದಿಂ ಉತ್ರಾಂ, ಉತಳ್ ಜೋಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆಂವಡ್ತಾತ್, ಸಮ್ಜತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪೂರ್ವ್‍ಗ್ರಾಹಿ ಸಿದ್ಧ್ ಚಿಂತಪ್ ಸಾಂಡುನ್, ಸಂಭಾಷಣಾಂಕ್ ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ್ ಲಯ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನ್ಯೆಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಚೆಂ, ತೆಂಯೀ ಮಾಂದ್ಚೆ ತಸಲೆಂ. ನಾಟಕ್ ಕಥೆಚಿ ಮೂಳ್‍ವಸ್ತ್ – ಜಶೆಂ ಶೇಕ್ಸ್‍ಪಿಯರಾಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ – ಸಂಬಂಧಾಂನಿ ಕರ್ಚೊ ವಿಶ್ವಾಸ್‍ಘಾತ್, ಲಂಯ್ಗಿಕತಾ ಆನಿ ನಯ್ತಿಕತೆಚಿ ಮುಖಾಮುಖಿ – ವೆದಿರ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ಚೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ task. ಹೆಂ ಪ್ರೇತನ್‍ಯೀ ಗುಮಾನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

Ucharn Sangtam_01

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮದೆಂ ತುಳು ನಾಟಕಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಚಡ್ ಆಸೊನ್, ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿಯೀ ತಾಂಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಗ್ತಾ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಭಾವಾಥಾವ್ನ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಎಕೆ ವೆದಿರ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಘರಾಂಚೆಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ತಾಂಚೆ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಗಂಭೀರ್ ದೃಶ್ಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಏಕ್ ಹಾಸ್ಯ್ ದೃಶ್ಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಲ್ಲೆಂ emotion, ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಲಾಪ್… ಅಸಲೆಂ ಸಿದ್ಧ್ ರೂಪ್ ಸಾಂಡುನ್ `ಮಾರ್ಮಿಕ್’ ಜಾವ್ನ್ ನಾಟಕ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾ. ಮದೆಂ ಮದೆಂ ಹಳ್ಟ್ ರುಪಾರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ witty lines ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಖರ್ಯೊ ಹಾಸೊ (genuine laughs) ಹಾಡಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್ ಜೆನ್ನಾ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ಲೊ ಪಿಂವ್ಡೊ ಭಾವ್ ನಿಕ್ಕುನ್ (ಆಲ್ವಿನ್ ವೇಗಸ್) ಆಪ್ಣಾಕ್ ಗುರ್ವಾರ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ (ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಟಕ್ ಕರುಂಕ್ ನಿಕ್ಕುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ) ಮೆಲ್ಲಿನ್ (ಡಿಂಪಲ್ ಪಿಂಟೊ) ಸಾಂಗ್ತಾನಾ, ತೆಂ ಅಪಾರ್ಥ್ ಕರ್ನ್, ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆ ನಿಕ್ಕುಚೆ ಆವಯ್ನ್ (ಮೀರಾ ಪಿಂಟೊ), `ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್‍ರೆ!’ ಮ್ಹಣ್ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಭರ್ಪೂರ್ ಹಾಸ್ಲೆ.

ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸೊಡ್ನ್, ಹೆರ್ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಆಪವ್ನ್, ಪಾಸ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಲ್ ಭರಂವ್ಕ್ ನಾಟಕ್ ಸಂಘಟಕಾಂನಿ ಕಶ್ಟೊಂಚಿ ಭಿರ್ಮತೆಚಿ ಪರಿಗತ್ ಆಸ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಕ್ ಸಾಲ್‍ಭರ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲ್ಲಿ, ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರಾಂ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲಿ, ನಾಟಕಾಚೆ ಆಕೆರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ್ ಆತುರಾಯೆನ್ ಕದೆಲಾಂಕ್ ಚಿಡ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಭರ್ವಸೊ ಹಾಡಂವ್ಚೆ ತಸಲಿ.

ಸಾದರ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ವಿಶಯಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ತರ್ ನಾಟಕ್ ನಿರಾಸ್ ಕರ್ತಾ. ಮುಳಾನ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಂತ್ ದೋಶ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ನಾಟಕ್ ಖರ್ಶೆತಾ. ನಾಟಕಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತ್ (ಲೆಸ್ಲಿ ರೇಗೊ) ಹಾಚೆ ಖುನಿಯೆಚೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್, ತೊ ಫೊಡ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ದೃಶ್ಯಾಂ ಖಂಯ್‍ಗೀ ಗಾಂಚ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾತ್. ಮೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ಮದೆಂ ಮದೆಂ ನಿರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್ ಥ್ರಿಲ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾ ತರೀ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟಾಂತ್ಲೆ ಅಸ್ಕತ್ಕಾಯೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಥ್ರಿಲ್ ಥ್ರಿಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರನಾ. ತಾಕಾ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೆದಿಚೆರ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೊ dull ಭೊಂವಾರ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರಾಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೆಂ essence ದೀಂವ್ಕ್ ಸಲ್ವತಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂಕ್ ಕಾಂತಂವ್ಚಿ ಕೀಡ್ – ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾಚಿ ವೋಪ್ ನಾ ಆಸ್ಚಿ – ಹ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್‍ಯೀ ರಿಗ್ಲ್ಯಾ. ಜಶೆಂ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ನಾಟಕಾಚೆ ಆಕೆರಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ – ತವಳ್ ಆದಾಂವ್-ಎವೆ ಮದೆಂ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಂಯ್ಭಾಚೆಂ ಪಾತಕ್ ಆತಾಂಯೀ ಘಡ್ತಾ – ತಶೆಂ ನಾಟಕಾಚೆಂ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಪಾತ್ರಾಂಚಿ embroidery ವೀಸ್-ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವಯ್ತಾತ್; ಹ್ಯಾ ಕಾಳಾಚಿ ಸಾಯ್ ಲೆಗುನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೇನಾ. ಹಾಕಾ ಬಳ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಂಭಾಷಣಾಕ್ ವಾಪರ್‍ಲ್ಲಿ ಭಾಷೆ ಶಯ್ಲಿಯೀ ಆದ್ಲಿ; ದೆಕುನ್ ಆತಾಂ ಕೋಸ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕೋಸ್ಟಾ ಆನಿ ಬಾರೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರೀ ನಾಟಕಾಂತ್ ಕೋಸ್ಟಾ ಕೋಸ್ತ್ ಆನಿ ಬಾರೆಟ್ಟೊ ಬಾರೆತ್ ಜಾಲಾ. ಆನಿ ಆಂತಾಂ-ಪಿಂತಾಂ, ಸಾಳಾಂ-ಪಾಳಾಂ, ಶಿಂತಿದ್, ಧವ್ಶೆಂವ್ಚೆಂ – ಅಸಲೆ ಸಬ್ದ್ ಬೋವ್‍ಶಾ ನಾಟಕ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದೆಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತವಳ್ ತವಳ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಹರ್ ಪಾತ್ರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾತ್.

ನಾಟಕಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾತ್ರೀಕರಣಾಂತ್‍ಯೀ ಸಲ್ವಣಿ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಾ. ಆನಿ ಹರ್ ಪಾತ್ರಾಂತ್ ಚಡ್ ಕರುನ್ ಬರವ್ಪ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚಿ ಸಾವ್ಳಿಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಹಾಚೆ ಸವೆಂ – ನಾಟಕಾಂತ್ ನಾಟಕೀಯತಾ ಆಸಜೆಚ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ – ಥೊಡೆಕಡೆ ಪಾತ್ರ್, ಸಂಭಾಷಣ್ over dramatic ಜಾತಾತ್. ಸಂಭಾಷಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಏಕ್ ವಿಶಯ್ ಸಾಂಗಾಜೆಚ್ ಪಡ್ಟಾ. ಸಂಭಾಷಣ್ ಕಾವ್ಯಾಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲಾಂ ತರೀ ತೆಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರಾಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯೀ ಪಳಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ, ಥೊಡೆ ಕಡೆ ತೆ ಕೃತಕ್ ತಶೆಂ ಉತ್ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್. ಜಶೆಂ ಎಕಾ ದೃಶ್ಯಾಂತ್, ಘಾತಾಕ್ ಒಳಗ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತ್ ಆಪ್ಲೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಟಾಕ್ (ನಿಶಾಲ್ ನಿವ್ಯಾ) ರಾಗಾನ್ ಆಂಕುಡ್ನ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ, ಮ್ಹಣ್ತಾ: ‘….. ಹಾರ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ ಸುಂಬ್ ದಿಲೊ’!

ಅಭಿನಯ್ ಆನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ನದರ್ ಘಾಲಿ ತರ್ – ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವೆದಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್, ತ್ಯಾ ತೆಕಿದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಚೊ ವಾಪರ್‍ಯೀ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್. ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಸಂಗೀತ್ impress ಕರಿನಾ. ಥಂಯ್ ಥಂಯ್, ತಾಳ್ ಪಡಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಾಟ್‍ಥಳ್ ಸಂಗೀತ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಹಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಪಾತ್ರಾಂಚ್ಯಾ ರಂಗ್‍ಚಲನಾಂತ್ (‘ರಂಗಾ ಭಾಯ್ಲೆಂ’, ವೆದಿ ಪಾಟ್ಲೆಂ ಚಲನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಡಾಂವ್ಚೆವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ಗರ್ಜ್), ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯಾಂತ್, ಸಂಭಾಶಣ್ delivery ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸುದ್ರಾವ್ಣಿ ಗರ್ಜ್. ಆಖ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಅಭಿನಯ್ ನಿಕ್ಕು `ಕುಕ್ಕು’ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಲ್ವಿನ್ ವೇಗಸ್ ಹಾಚೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಹಜ್ ನಟನ್ ಜುಜೆ ಕೋಸ್ತಾಚೊ ಎಕಾಂವ್ಟೆಂಟ್ ಮನು ಪಂಡಿತ್ ಹಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಡೆನಿಸ್ ಮೊಂತೇರೊಚೆಂ.

ಇತ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, `ಕರಾವಳಿ ಕೊಂಕಣ್ಸ್’ ಹಾಂಣಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಆನಿಕೀ ಚಡಿತ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್, ಬರ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಬರೆ ನಾಟಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಪಾವೊಂದಿತ್ ಮ್ಹಣ್ `ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಆಶೆತಾ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ನಾಟಕ್ ಶೆತಾಕ್ ದೇಣ್ಗಿ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ನಾಟಕಿಸ್ತಾಂಕ್ ಮಾನ್ ಪಾಟಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಬರೆಂ ಮಾಗ್ತಾ.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *