ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೋಲ್ ನಾ!

Posted on : April 11, 2014 at 8:27 AM

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕಿಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಮೋಲ್‍ಯಿ ನಾ! ತಾಂತುಂಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚಿ ಖಾತಡ್‍ಚ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ವೋಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್‍ಯೀ ನಾ, ತಾಂಕಾಂ ರಾಜಕೀಯ್ ತಾಳೊಯೀ ನಾ. ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ! ರಾಜಕಿಯಾಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಂತ್ ಥೊಡೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲಿ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ತಾಂಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಫರಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ನಾ.

ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಆಮ್ಚೊಚ್ ಸಮುದಾಯ್. ಪಯ್ಲೆ ಸುವಾತೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಪ್ರಚಲಿತ್ ಸಂಗ್ತಿಂಥಂಯ್ ಉರ್ಬಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿಚ್ ನಾ. ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್ ಆನಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ. ಫುಡಾರ್ ಕಸೊಯೀ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಭದ್ರ್! ಹೆರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೋರಣ್. ಜಣಾಸಂಕೊ ಲಾಕಾಂನಿ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಸಮುದಾಯ್ ಎಕ್ವಟಿತ್ ನಾ. ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಬೊವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಏಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾನ್ ರಾಜಕೀಯ್, ಸರ್ಕಾರಿ ವೆವಸ್ತೆಂತ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ ಉಣೆಂ, ನಾಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆಂ. ದೆಕುನ್ ಪಳೆಯಾ, ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಹುದ್ದೆ, ದಫ್ತರ್, ಪ್ರತಿನಿದಿತ್ವ್‍ಪಣಾಂತ್ ಆನಿ ಭಾಗಿದಾರ್‍ಪಣಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಮ್‍ಚ್ ಚಡ್, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರೀ ದಿಸನಾಂತ್. ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂ, ಅನುದಾನಾಂಚೊ ಫಾಯ್ದೊ/ವಾಂಟೊ ಜೊಡ್ಚೊಯಿ ತಾಂಣಿಚ್. ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಸಮ್ಜಣಿ, ಮಾಹೆತ್, ವಿವರ್ ದಿತೆಲೆಯ್ ನಾಂತ್, ಘೆತೆಲೆಯ್ ನಾಂತ್. ಥಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೋಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಂತೀ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ.

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ಪಾಡ್ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮೆಳನಾ. ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವೋಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಪುಟ್ವನಾ. ಕಶೆಯ್ ವೋಟ್ ದಿತಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆಂ ಗಣ್ಣೆ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಆನಿ ಆಮ್ಚೆ ಮುಕೆÉಲಿ, ಸಂಘಟನಾಂ, ಫುಡಾರಿ ಸಗ್ಳೆ ಚುನಾವ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಜಾಗೆ ಜಾತಾತ್ ಆನಿ ಇಗರ್ಜಾಂಚ್ಯಾ ಮಿನಿ ಹೊಲಾಂನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡಾನಾತ್ಲಿಂ ಅಂಬಡೆ-ಚ್ಹಾಯೆಚಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ ಕರ್ತಾತ್! (ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್). ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಎಮ್‍ಎಲ್‍ಎ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಕೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆ.ಆರ್. ಲೋಬೊಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾನ್ ಜಾಯ್ತಿ ನಿರೀಕ್ಶಾ ಕೆಲ್ಲಿ ತರೀ, ತಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಫಕತ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್ ಆನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ದಿಸ್ತಾ. 2014ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಬಾ ಚುನಾವಾಕ್, ಸಂಬಂದ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್, ನಿರೀಕ್ಶಣೆನ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ‘ರಾಕ್ಣೊ’ ಆಮಾ ಕಾತೊಲಿಕಾಂಚೆಂ ಏಕ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಪತ್ರ್, ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ತಾಂತುಂ ಚರ್ಚಾ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಆತಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಚಿಂ ಪತ್ರಾಂ ವಿಬಾಗಾಂತ್ ತರ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಮುಕೆಲ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಮೀಸ್, ಲೋಬ್, ಕುಮ್ಗಾರ್, ಸಿಮಿಸ್ತ್ರ್, ಹೊಕ್ಲೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಣ್, ಲ್ಹಾ.ಕ್ರಿ. ಜಮಾತಿ ಅಸಲ್ಯೊಚ್. ಬೊವ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಆನಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಯ್ತೆಲೆಯ್ ನಾಂತ್! ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಖಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಗಂಬೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಣ್ಗೆತೆಲಿ?

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ಚರಿತ್ರೆಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಲಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ (ಖಡಾಪ್) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತವಳ್‍ಚ್ ಬರ್ಯಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೆ ‘ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್’ (1983) ಕೃತಿಯೆಂತ್ ಸೂಚ್ಯ್ ಜಾವ್ನ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲಾಂ, ತೆಂ ಅಶೆಂ ಆಸಾ: `ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಮಧೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣಿಂ ಆನಿ ಶ್ಯಾತಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಣಿಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಖಾತಿರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ರಾಜ್ವಟಾಂಚ್ಯೆ ಆನಿ ಬಣಾಂಚ್ಯೆ ಸೆವೆಂತ್ ಖರ್ಚಿಲ್ಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚೊ ಎಕ್ವಟ್ ಕರುನ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಶಿವಾಯ್, ತಾಂಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಏಕತಾ ರುತಾ ಕರ್ಚೆ ತಸಲೊ ಫುಡಾರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್ ಆತಾಂ ತಶೆಂ ಆದಿಂ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್‍ಂಚ್ ಕಾಂದ್ಡ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ, ಮರಾಠ್ಯಾಂಕ್ ಶಿವಾಜಿ ತಸಲೆ ಫುಡಾರಿ ಲಾಭ್ತಾನಾ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂ ಮಧೆಂ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ನಾಂತ್. ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ತಶೆಂ ಆತಾಂ ಆನಿ ಫುಡೆಂಯೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮಾಜೆಚಿ ಕಾಣಿ.’

ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್ ನ್ಹಯ್?!