ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ವೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ಗ್ಲಾಸಿಗೊಬ್ಬ!

budkuloepaper@gmail.com

Posted on : April 13, 2014 at 7:36 AM

Witty Question Imageಆ್ಯಂಟನಿ ಕೋನಿ, ಖಟಾರ್
?: ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಶ್ಹೆರಾ ಭಿತರ್ ಆನಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾದ್ರಿಂಕ್ ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂಕ್‍ಚ್ ವರ್ಗ್ ಜಾತಾ ನೆ? ಘುಟ್ ಕಸಲೊ?
ತಾಕಾಚ್ ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ. ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಂವೆ ಅಂತೊನಾಮಾ?

ಲೀನಾ ಕುದ್ರೆಮುಖ
?: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಮ್ಹಾಲಕಾನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಸೊಭಿತ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆಂ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಯೆತ್?
ತಾಕಾ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಖಂಯ್. ತೊಂಡಾವಯ್ಲಿ ಸೊಭಾಯ್‍ಚ್ ನೀಜ್ ಸೊಭಾಯ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಫೇಸ್‍ಬುಕಾಂತ್‍ಚ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನೆಣಾಂಯ್ಗಿ ಲೀನಾ?

ಅವಿತಾ ವಾಸ್, ಮಂಗ್ಳುರ್
?: ತುಮ್ಚೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಭಾರೀ ಸೊಬಿತ್ ಆಸಾ. ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕಾ ದಿಸಾಕ್ ಶಿಜೊಂವ್ಕ್ ದಿಶಾತ್‍ಗಿ?
ಕರಿ ಪುಸುನ್ ದಿಶಿ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಬಾಯೆ? ತುಜ್ಯಾ ನೊವ್ರ್ಯಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ ಕುಕ್ಕರ್ ವ ಒವೆನ್ ಹಾಡುಂಕ್.

ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಪಿ., ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
?: ಯಡ್ಡಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್, ಡಿಕೆಶಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಆನಿ ಸಿದ್ದು ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವೆತಿತ್‍ಗಿ? ಕಾಂಯ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್.
ವೊಗೆ ರಾವ್. ಅಡ್ವಾಣಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕರ್ನ್ ರಾವ್ಲಾ!

ಲವಿನಾ ಮೂಡ್‍ಬಿದ್ರಿ
?: ಅಮೆರಿಕಾಂತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಶ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಆನಿ ಮೆಂದು ಬೊಕಾಯ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ದಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ನೆ?
ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಇಶ್ಟಾಗಾತ್ ಕರ್ನ್, ಇಶ್ಟಾಂಕ್ ಘಾತ್ ಕರ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ಶಿಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಚೊರಿ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಡೋಲ್ ಬಡಯ್ತಾಲ್ಯಾಂ ಮುಖಾರ್ ತೊ ಕಾಂಯ್ ನ್ಹಂಯ್.

ಡಿಸೋಜಾ ಲ್ಯಾನ್ಸಿ ಬಜ್ಪೆ
?: ಆಮ್ಚೊ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೊನೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧಿ ಪೂರಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾತ್ ನೆ?
ಜೊರಾನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ನ್ ಮುರ್ಯೊ ದಿತೆಲೆ ಕಿತೆಂ ಶೆಗುಣಾಂಚೆ ಪಿಲೆ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ?

ಸುಧಾಕರ್, ಉಡುಪಿ
?: ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕಡ್ ಕೋರಿದ ಪುಕ್ಕನೇ ಇಪ್ಪುಂಡತ್ತೇ?
ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪ್‍ಡ್ ನೀರ್‍ದ ಲೆಕ್ಕ ಕೊರೊಡ್ ಪಣ್ಪರಾ ದಾನೆ?

ಪ್ರವೀಣ್ ವಾಸ್, ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್
?: ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತರ್ನಾಟೆ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೆಬ್‍ಸೈಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲ್ಯಾತ್ ನೆ?
ಕಾಡುಂದಿತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಪುಣ್ ತಾಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಕ್‍ಚ್ ಪಾತ್ಯೆವ್ನ್ ಕಾಂಯ್ ಭರ್ವಸೊ ದವರ್ಲ್ಯಾರ್ ತೆ ಗೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಅರ್ಥ್. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂಚೆ ದಾನ್ ದಿತಿತ್, ವಾಚುಂಕ್ ವಚಾನಾಂತ್!

ನವೀನ್ ರೇಗೊ, ಮುಂಬೈ
?: ಆಪ್ಣಾಚಿ ಮಾನ್ಯತಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಸಂಘಟನಾಂ ಕಾತೊಲಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಖಂಯ್ ಬಿಸ್ಪ್…?
ತೆಂ ಬೊಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನವೀನ್. ಚಡ್ ದಾನ್ ದಿತೊಲೊ ಖಂಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚೊ ವಾ ಜಾತಿಚೊ ತರೀ ಜೆಜು ತಾಂಕಾಂ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ವ್ಹರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉದಾರ್ ಮನ್ ಖಂಯ್ ತಾಚೆಂ!

ವಿಲ್ಫಿ ಉಡುಪಿ
?: ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಅಳೆ ವಿಲ್ಫಿ, ಚೆಡ್ಯಾಂಚೆಂ ಮನ್ ಸೊಭಿತ್, ಚಿಂತಾಪ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಆಶಾಯಿ ಸೊಭಿತ್. ಚೆಡ್ವಾಂ ಚೆಡ್ಯಾಂಕ್ You are beautiful ಮ್ಹಣೊಂದಿತ್ ಪಳ್ಯಾಂ. ಬೆಟ್ ಮಾರ್ಯಾಂಗಿ?

ಸೆಲಿನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಗಾಂವ್ ನಾಕಾ
?: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆಪುಣ್ ಪರತ್ ಪರತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ನೆ?
ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಬಿಜಿಪಿ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೇವೇಗೌಡ ಖುಶ್ ಪಾವ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್!

ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಲಾಲ್‍ಬಾಗ್
?: ಭಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ರುಕಾಚೆ ಆಂಬೆ ಮಾಪ್ಳ್ಯಾಕ್ ವಿಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್ ನೆ?
ಕಾತೊಲಿಕಾಂನಿ ಬಿಯೊ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್‍ಚ್ ಅಮಾನತ್ ದವರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಆದೇಶ್ ದೀಂವ್ಕೀ ಪುರೊ.

ರೊನಿ ಎಂ., ಕಾಸ್ಸಿಯಾ
?: 90 ಘಾಲ್ಯಾರ್ ನೈಟಿ ಪಾತಳ್ ದಿಸ್ತಾಗಿ?
ಕಾದಂಬರಿ ಬರಯ್ನಾಕಾ ಸಾಯ್ಬಾ! ಬಾಯ್ಲ್ ತುಜಿ ತುಕಾ ಭಾಜುನ್ ರಿಸಿಪಿ ಕೊಲಮಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್ ಆಸಾ, ಜಾಗ್ರುತ್!

ನಾಗೇಶ್, ಬಿ.ಸಿ. ರೋಡ್
?: ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಹಾವಳಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ…
ಮನೆಯ ನಾಯಿ ಬೊಗಳಿತು ಎನ್ನುವ ಬದಲು Breaking (Barking) ನ್ಯೂಸ್ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆಯಂತೆ ಟಿವಿ ನಿರೂಪಕರಿಗೆ.

ಎಂ.ಎಲ್., ಮೊಡಂಕಾಪ್
?: ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ‘Don’ ಪುಣೀ ಆಸಾತ್‍ಗಿ?
‘Underworld Don’ ಪುಣೀ ನಾಂತ್‍ಮೂ, ‘Dog’ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾತ್ ಖಂಯ್!

ಮೆಲ್ವಿನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್
?: ಕೋಟಿಗೊಬ್ಬಪರಿಂ ರೋಟಿಗೊಬ್ಬ, ವೋಟಿಗೊಬ್ಬ ನಾಂವಾಚಿಂ ಫಿಲ್ಮಾಂ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ?
Plot ಮಂಗ್ಳುರಾಚೊ ತರ್ ‘ಗ್ಲಾಸಿಗೊಬ್ಬ’ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್.

ಸವಿನಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
?: ಫೇಸ್‍ಬುಕ್, ಮೊಬೈಲ್ ಇತ್ಲೆಂ ಪೊಪ್ಯುಲರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಕಿತೆಂ ಮಾಮಾ?
ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಸೊಸ್ಣಿಕಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

(Originally published on June 06, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *