ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೀವ್ರ್ ವಿರೋಧ್

Media Release

Posted on : March 15, 2016 at 4:03 PM

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್‍ಪಣ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದೇವ್‍ನಾಗರಿ ಲಿಪಿವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಹಿಕ್ಮತೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಚಡ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಂಕ್ ಘೋರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ, ಆತಾಂ ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ನಾಗರಿ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಪಣ್ ಆಧಾರುಂಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್, ಹೆಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ, ಕಲಾಕಾರ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಸರ್ವಾನುಮತೆನ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲಾ.

ಜಾಗತಿಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಘಟನ್ (JKS), ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಣಿಂ ಆಯ್ತಾರಾ, ಮಾರ್ಚ್ 13, 2016ವೆರ್, ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ’ ಸಮ್ಮೇಳಾಂತ್ ಹೊ ನಿರ್ಣಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ವಿವಿಧ್ ಪ್ರದೆಶಾಂ ಥಾವ್ನ್ 75 ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೆಳಾಂತ್ ಜಮ್‍ಲ್ಲೆ.

JKS_Konkani Sammel_Budkulo

ಗೊಂಯ್ಚೊ ಫಾಮಾದ್ ಸಂಗೀತ್ ರಚ್ಣಾರ್, ಗಾವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಸಿದ್ಧನಾಥ್ ಬುಯಾಂವ್, ಹಾಂಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊ ಹಾಂಣೆಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲೊವ್ನ್ ವೆಲಿ. ಅಖಿಲ್-ಭಾರತ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಭಾಸಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಮಾಗ್ಚಿ ಚಳ್ವಳ್ CLEAR (Campaign for Language Equality and Rights) ಹಾಚೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಕೆ. ಎಸ್. ಹಾಂಣೆಂ ಭಾರತಾಂತ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂ ವಯ್ರ್ ಹಿಂದಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಯಾಂ ವಯ್ರ್ ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾ ಧೋರಣಾಂ ಮದ್ಲೆಂ ಸಮಾಸಮ್‍ಪಣ್ ವಿವರಿಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ದೋನ್‍ಯಿ ಧೊರಣಾಂಚೊ ಧಯ್ರಾನ್ ಆನಿ ದೃಢ್ ಮನಾನ್ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ. ಹ್ಯಾ ‘ಲಿಪಿ-ಭೇದ್’ (apartheid) ಧೊರಣಾಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಝುಜಾಂತ್ CLEAR ಸಂಘಟನಾಚೊ ಪುರ್ತೊ ಸಾಂಗಾತ್ ತಾಣೆಂ ಭಾಸಾಯ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ದೇವನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಆನಿ ದೇವನಾಗರಿವಾದಿಂನಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಶೋಷಣಾ ಆನಿ ಅನೀತಿ ವರ್ವಿಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಕ್ವಟಾಕ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್ ಆನಿ ತಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ 25 ಸವಾಲಾಂಚೆರ್ ಸಮ್ಮೆಳಾನ್ ತನ್ಖಿ ಕೆಲಿ.

3 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ದೆಂತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭಾಸಾಭಾಸ್ ಚಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ಸಮ್ಮೆಳಾನ್ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ – “ದೇವನಾಗರಿ ಥಾಪ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪ್ರೇತನಾಂನಿ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಘೋರ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಹೊ ಅನ್ಯಾಯ್ ಆಮಿ ಸೊಸ್ಚೆನಾಂವ್. ಪಾಂಚ್‍ಯಿ ಲಿಪಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಘೆವ್ನ್, ಝುಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ನ್ಯಾಯ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರ್ತಲ್ಯಾಂವ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ವೆತಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಹ್ಯೆ ‘ಲಿಪಿ-ದಗ್ದವ್ಣೆ’ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ದಿವಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫುಲಯ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಸರ್ವ್ ವಿವಿಧತಾ ರಾಕುನ್ ವರ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ಎಕ್ವಟ್ ಘಡ್ತಲ್ಯಾಂವ್. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಭಾಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯೆ ಪಾಂಚ್‍ಯಿ ಲಿಪಿಂಕ್ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಆಮಿ ಝುಜ್ತಲ್ಯಾಂವ್”.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೆ ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿನ್, ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿಂ ತಕ್ಷಣಾ ಕಾಡುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ವಿಶಿಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ತೆ ನಿರ್ಣಯ್ ಹೆ ಪರಿಂ ಆಸಾತ್:

1. ಹಾಯ್-ಕೊಡ್ತಿನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫರ್ಮಾಣಾ ವಿರೋಧ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪುನರ್-ಪರಿಷ್ಕರಣ್ ಅರ್ಜಿ (Review Petition) ಹಾಂತುಂ ಸೂಕ್ತ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಸುಪ್ರೀಮ್ ಕೊಡ್ತಿ ಮುಕಾರ್ 2 ಮಾಗ್ಣಿಂ ದವರ್ಚಿಂ – i) ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿನ್ ಪುರಸ್ಕಾರಾಂ, ಅನುದಾನಾಂ, ಯೆವ್ಜಣಾಂ, ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ದಿತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್‍ಯಿ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಂವ್ಚೊ. ii) ದೇವನಾಗರಿವಾದಿಂಚ್ಯಾ ಮುಟಿಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಲಹಾ ಮಂಡಳಿ’ (Advisory Board), ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ರಚ್‍ಚೆಂ, ಆನಿ ಅಶೆಂ ಕರ್ತಾನಾ, ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಲಿಪಿಯಾಂಕ್ ತಾಂತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣಾರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

2. ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಭಾಸ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ರೋಮಿ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಿ ತಿದ್ವುಂಕ್, ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಚೆರ್ ದಬಾವ್ ಘಾಲ್ಚಿ ಚಳ್ವಳ್ ಸುರು ಕರ್ಚಿ.

3. ಬಳಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೆರ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾ ಮಧೆಂ ಭೇದ್ ಉಬ್ಜಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ‘ಲಿಪಿವಾದಾ’ಚೊ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ – ಪ್ರತಿಭಟನಾಂ, ಬಹಿಷ್ಕಾರ್, ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿಂ ವಿಧಾನಾಂ ವಾಪರ್ಚಿಂ.

ಪರಿಸ್ಥಿತಿಚಿ ಗಂಭೀರತಾ ಸಮ್ಜುನ್, JKS ತುರ್ತಾನ್ ವಯ್ರ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಫುಡೆಂ ಸರ್ತಾ. ಲಿಪಿಯೆಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 75 ವರ್ಸಾಂನಿ ಚಲೊವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶೋಷಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಚೊ ಆಧಾರ್ ಮಾಗ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆ.ಕೆ.ಎಸ್. ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಎರಿಕ್ ಒಝೇರಿಯೊನ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಣ್ಣೆಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *