ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದಾಖ್ಲೊ: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವಿ 50 ದೀಸ್ ಸಂಪಯ್ಲೆ

Budkulo Media Network

Posted on : June 29, 2017 at 12:28 PM

ನಿರ್ಮಾಣ್ ಹಂತಾರ್‍ಚ್ ದಾಖ್ಲೆ ರಚ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಿನೆಮ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’. ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಪಯ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ, ವ್ಹಡ್ ಬಜೆಟಿಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನಾ ಥಾವ್ನ್‍ಂಚ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಥಿಯೇಟರಾಂಕ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಚರಿತ್ರಾ. ಮೇ 12 ತಾರಿಕೆರ್ ಪಡ್ದ್ಯಾಂನಿ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಆತಾಂ ಆನ್ಯೇಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.

ವ್ಹಯ್. ‘ಸೊಫಿಯಾ’ನ್ ಯಶಸ್ವೆನ್ 50ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೆಖ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲಾಂ. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ಎಕಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪಿಂತುರಾನ್ 50ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದೆಖ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾನ್ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಭುಲ್ ಘಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಡಿತ್.

Budkulo_Sophiya Review 04 Budkulo_Sophiya Review 01

ಫಾಮಾದ್ ಬಹು ಭಾಷಾ ನಟಿ ಎಸ್ತೆರ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಮುಖ್ಯ್ ಪಾತ್ರಾರ್ ಅಭಿನಯನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಎಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಆವಯ್ ಜಾನೆಟ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್. ಫಾಮಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಹೆರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸಾನ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ ಉತ್ತೀಮ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ವಾಪಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಿತ್ರೀಕರಣ್ ಆನಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್‍ಕಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಣಿ ಆಟಾಪ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಫಾಮಾದ್ ಕಲಾಕಾರ್, ನಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಜೇಕಬಾನ್ ಕೊಮೆಡಿ ರೋಲ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಎಲ್ಟನ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸಾನ್ ನಾಯಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಖೆಳ್‍ಲ್ಲೊ.

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸಾಂತ್ 50ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ (8ವೊ ಹಫ್ತೊ) ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಫಿಲ್ಮಾಚ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ತಲೊ. ಜೂನ್ 30ವೆರ್ ಸುಕ್ರಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ 9.45 ವೊರಾರ್ ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸಾಂತ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ.

ಪ್ರಭಾತ್ ಟಾಕೀಸಾಂತ್ ಜುಲಾಯ್ 6 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಪಿಂತುರಾಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ. ಆಜೂನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್.

Send your opinion, views or feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Review: ‘ಸೊಫಿಯಾ’ ಹೆಂ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ, ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಪಿಶ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *