ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಂ.ಎ.: ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾಲೊ ನವೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೊ

Media Release

Posted on : July 23, 2016 at 12:21 PM

ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಪಾಂವ್ಡೊ ಲಾಬ್ಲಾ. ಎದೊಳ್ ದೇಶಾಂತ್ ಫಕತ್ ಗೊಂಯ್ ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. 2016-17ವ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕ್ಪಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕಪ್ ಉಂಚಾಯೆಕ್ ವರ್ಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಧಾರ್ ದಿಲಾ.

ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಉಂಚಾಯ್ ಮೆಳ್ತಲಿ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್, ಸಂಸೊದ್ ಶೆತಾಂತ್ ಕಾಮಾಚೆ ಆವ್ಕಾಸ್ ಫಾವೊ ಜಾತಲೆ. ಅಧ್ಯಯನ್ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಲೆಂ. ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ನಿರಂತರ್ ಪ್ರೇತನಾನ್ ಆನಿ ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನ ಪೀಠ ತಶೆಂ ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನಾಚ್ಯಾ ಸಹಕಾರಾನ್ ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಪೋಂತ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ವಿಶ್ವ್‍ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಾನ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಮಂಡಳಿ (BoS) ರಚುನ್ ಪಠ್ಯ್‍ಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ತಯಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

Budkulo_Konkani MA_Academy_University (1) Budkulo_Konkani MA_Academy_University

2016 ಆಗೋಸ್ತ್ 16 ವೆರ್ ಥಾವ್ನ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸಾಂಜೆರ್ 5 ಥಾವ್ನ್ 9 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕ್ಲಾಶಿ ಚಲ್ತಲ್ಯೊ ಅಶೆಂ ಕಳುನ್ ಯೆತಾ. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್, ವರ್ಸಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ರು. 18,000/- ಫೀಸ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಕೊಲರ್‍ಶಿಪ್ ಸಾಂಗಾತಾ, ಕೊಂಕಣಿ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಹ್ಯೊ ಕ್ಲಾಶಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಚಲ್ಚ್ಯೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಕೊಂಕಣಿ ಅಧ್ಯಯನಾಂತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಯುವಜಣಾಂಕ್, ಉದ್ಯೋಗಿಂಕ್, ಘರ್‍ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್. ದೆಕುನ್ ತುರ್ತಾನ್ ಸಂಚಾಲಕ್, ಕೊಂಕಣಿ ಎಂ.ಎ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜೆ ಕೊಲೆಜ್, ಹಂಪನಕಟ್ಟಾ, ಮಂಗ್ಳುರ್ 575 001 ಹಾಂಗಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಯೆತಾ. ಫೊನ್ 0824-2424608, ಮೊ: 9449284031  Email: uecm2015@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *