Latest News

ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್, ಮೆಲ್ವಿನಾಚೆಂ ರುದಾನ್ ಆನಿ ಸತ್ ಗಜಾಲ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ

Posted on : October 27, 2016 at 8:50 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಸಗ್ಳೆಂ ಚಿಂತುನ್, ವರವ್ನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ಜಾಯ್ ತಿ ತಯಾರಿ ಕರ್ನ್‍ಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಕಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜಿಂತ್ಲೆಂ ಕಸ್ತಳ್ ನಿರ್ಮೂಲನ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಉಲೊ ದಿಲ್ಲೊ. 2015 ಜನೆರ್ ಏಕ್ ತಾರಿಕೆರ್, ನವೆಂ ವರಸ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾನಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶಾಂತ್, ‘ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಾವುರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Editorialಆತಾಂ, ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಯೆತಾನಾ, ತಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಜ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಉದೆಲ್ಯಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಭಿಗಡ್ಲಾಂ, ಕುಸಡಾಯ್ ಚಡ್ಲ್ಯಾ. ತರೀ ತೆಂ ವಿರೋಧ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭಿಂಯೆತಾತ್. ಕಾಂಯ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಚೆಂಯ್ ಚಲ್ಲಾಂ. ಆಜ್ ಪರತ್ ಹೆಂ ಸಂಪಾದಕೀಯ್ ವಾಚ್ತಾನಾ ತವಳ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಖರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಕಳ್ತಾ.

ಆತಾಂ, ಹೆರ್ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ಎಕಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲಿಚೆರ್ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ತಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚಿ. ಚಡುಣೆಂ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾ ವಿಶಿಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಾಬ್ ಉಟವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ಥೊಡೆ, ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ತೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಬುಡ್ಕುಲೊಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪುಟ್ವನಾ! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಧಯ್ರ್ ನಾ. ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಸ್ವಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ವಾಯ್ಟ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ‘ಲಾವಾರಿಸ್’ ಕಿಡ್ಯಾಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ತರೀ ಖಂಚೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ನಾಂ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಚಾರಿನಾಂತ್ ಆನಿ ಉಚಾರಿನಾಂತ್? ಬುಡ್ಕುಲೊಕ್ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳತ್ ಆನಿ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಚಡ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ‘ಗುಪಿತ್’ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿಂ ಮಾಹೆತ್ ಸಮೇಸ್ತಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಿರಾಂತ್. ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_08

ಹೆಂ ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಗುಪಿತ್ ಛಾಪ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್. ಬಗಾರ್ ಸಂಸಾರ್‍ಭರ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ವಾಚ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಂದರ್ಶನ್. ಆನಿ ತಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್‍ಯೀ ಕೊಣಾಯ್ಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕೊಣಾಯ್ಚೆರ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ಹರಣ್ ಕರ್ಚೆ, ಖೊಟ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾಂಚೆ ಆರೋಪ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಂತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್, 1. ಕೊಣೆಂಗೀ ಕೊಣಾಕ್‍ಗಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಂಚನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, 2. ಕೊಣೆಂಗೀ ಕೊಣಾಕ್‍ಗಿ ಕಸಲ್ಯಾಯ್ ವ್ಯವಹಾರಾಂತ್, ಯೋಜನಾಂತ್ ಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, 3. ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾನ್ ಹೆರ್ ಭಾಸಾಂತ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಚೋರ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರಕಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, 4. ಕೊಣೆಂಯ್ ಎಕಾ ಕವಿನ್ ಫಾಮಾದ್ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಕ್ ತರ್ಜಣ್ ಕರ್ನ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೀರ್ತ್ ಜೊಡ್ಚಿ, 5. ಕೊಣಾಯ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಉಣೆಂಪಣ್, ಹಗರಣ್ ವಾ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ. ಅಸಲೆಂ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಹಾಂ.. ಅಳೆ ತ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್, ನಿಂದಾ ಕರುಂಕ್‍ಚ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಜವ್ಯೆತ್.

ಹಾಂ, ಆನ್ಯೇಕ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಬರವ್ಯೆತ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಜರ್ ಫಲಾಣೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾ/ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾ, ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕರ್ತಾ ತೆದ್ನಾಂ, ಜರ್ ತೊ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಸೊನ್, ಜೊ ಕಿತೆಂ ಲೊಕಾಕ್ ದಾಕಯ್ತಾ ತಶೆಂ ಜಿಯೆನಾ, ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್ ತರ್, ಬರವ್ಯೆತ್. ಸಾರ್ವಜನಿಕ್ ಹಿತಾಸಕ್ತೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಜೊ ಆರೋಪ್ ಆಸಾ ತೊ ರುಜು ಕರ್ಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಆಸಜೆ.

ಫಾಮಾದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ರಾಜಕಾರಣಿ, ಮಂತ್ರಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಣ್ಯ್ ವ್ಯಕ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಅಶೆಂ ಘಡ್ಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಮಾಧ್ಯಮಾಂನಿ, ಪತ್ರಾಂನಿ ಹಾಚ್ಯೊ ವರ್ದ್ಯೊ ಯೆತಾತ್, ವಾದ್, ವಿವಾದ್, ಹಗರಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತೆಂ ತುಮಿಂ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂಚ್.

ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್, ತೆದೆ ವ್ಹಡ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಣೀ ನಾಂತ್. ಕೊಣೀ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವ್ಯಕ್ತಿಚೆರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಪತ್ರಾಂಕ್ ವಿಕ್ರಾಪ್ ಚಡ್ತಾ, ಮಾಧ್ಯಮಾಂಕ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲೀ ನಾ.

ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಪಾದಕೀಯಾಂತ್ ‘ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್’ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆಮಿ ದಿಲ್ಲಿ ಕಳವ್ಣಿ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್. ತಾಂತುಂ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ, ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಕಾರ್ ಆಮಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಚಲವ್ನ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್.

ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎರಿಕಾಚೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಲೊಯ್ ಮುರ್ಮುರೊ ಉಟಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲಾಂ? ಪಯ್ಲೆಂ ಕಾರಣ್, ಎರಿಕ್ ಏಕ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ತೊ ಖಂಯ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಆಸಜೆಚ್. ಎರಿಕಾನ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಾರ್ ಜಣಾಂನಿ ಪುಣಿ ತಾಚೆರ್ ಚರ್ಚಾ ಚಲಯ್ಜೆಚ್. ತಸಲೆಂ ತಾಚೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್.

ಕಾರಣ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್. ತೊ ಶೀದಾ ಉಲಯ್ತಾ. ಕಿತೆಂಯ್ ಲಿಪಯ್ನಾ. ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಖಡಾಖಡ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಜಶೆಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ, ಎರಿಕಾಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕಾಂಯ್ ವಿವಾದಾಂಕ್, ತಕ್ರಾರಾಂಕ್, ಗೊಂದೊಳಾಂಕ್ ಸುಟಂವ್ಚಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಜೆಚ್. ತಶೆಂ ಹಾಂವ್ ಎರಿಕಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ವಚೊನ್, ‘ಸರ್ ತುಮ್ಚೆಲಾಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ಜೆ. ಖಡಾಖಡ್ ಸಂದರ್ಶನ್’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಕಾ ತೊ ‘ಹಾಂವೀ ಖಡಾಖಡ್ ಮನಿಸ್. ಕರ್ಯಾಂ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಸರ್, ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಶಾತ್ಮಕ್ ಅಧ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾ’ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ, ತೊ, ‘ಖಂಡಿತ್. ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಕ್ ಮನಸ್ತಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಚ್. ತ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಚೊ ಖೆಳ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಪಾಸೊತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಾಗವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಉಬ್ಜಂವ್ಕ್ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲಿ’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನಿ ವೆಗಿಂಚ್ ತೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊಂ.

Budkulo_Interview_Eric Ozario_01

ಹೆಂ ಅಸಲೆಂ ಓಪನ್‍ನೆಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಚ್ವಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸಾಚೊ ಅಭಿಮಾನಿ, ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಶ್ರೇಶ್ಟ್‍ಪಣಾವಿಶಿಂ, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ (ಶ್ರೀಮತಿ ಸ್ತೆಲ್ಲಾ ಡಿಕೊಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಪದಾಂಚೆರ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಗ್ರಂಥ್‍ಚ್ ಲಿಖ್ಲಾ) ಹೆರಾಂನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನೀ, ಆನಿ ವಿಲ್ಫಿಕ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅನವಶ್ಯಕ್ ಖೆಂಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ತಸಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಣಾ ಆಸೊನೀ, ಎರಿಕಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ತಾಚಿ ಇಂಟೆಗ್ರಿಟಿ ರುಜು ಕರ್ತಾ. ಗೊಂದೊಳ್, ಮನಸ್ತಾಪ್, ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿ ಆನಿ ಕಸಲೊಯ್ ಗಲಾಟೊ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ಚಲ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ರೂಕ್ ಝಡಾಂ ಮಧೆಂ ಘಡ್ತಾಯೆ? ಎದೊಳ್ ಫಕತ್ ಆರೋಪ್, ಅಪಪ್ರಚಾರ್, ಠಿಕಾ ಮಾತ್ರ್ (ವಿಲ್ಫಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲಿ) ಸೊಡ್ನ್ ಫಲಾಣ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕಡೆಂಚ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಿ ಬದ್ಧತಾ ಮ್ಹಜಿ.

ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಖಡಾಖಡ್ ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಶೀದಾ, ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ತಾಕಾ ಒಪ್‍ಲ್ಲೆಂ, ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚೆಂ ಖರೆಂ ಲಕ್ಷಣ್. ಮೆಚ್ವಜೆ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ, ಚುಕಾರಿ ಮಾರ್ಚೆಂ ನಾಂಚ್ ನಾ. ಅಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಸಾ?

ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಎರಿಕಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತಯಾರಿ ಕರುಂಕೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಡಾವಳಿಂ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ವೆಗ್ಳೊಚ್, ವ್ಹಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ ಏಕ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಪಂದ್ರಾ ವೊರಾಂಯಿ ಪಾಂವ್ಚಿಂ ನಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಹೆರ್ ಸರ್ವ್ ಗಜಾಲಿ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಅಶೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂಚ್ಯಾ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್, ವ್ಹಡ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಲಿಪಿ ರಾಜಕೀಯಾಚೆರ್‍ಚ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ’ ಯೋಜನಾಕ್ ದುಡು ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಚೆರ್‍ಚ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಆನಿ ಲಿಪಿಚ್ಯಾ ಗೊಂದೊಳಾಚೆ ಯೆಂಟೆ ಸುಟಂವ್ಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಾತಿಂ ಧರ್ಲೆಂ.

ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದೆ ಬಿಂದು!

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ನೆ, ತಶೆಂಚ್ ಹಾಂಗಾಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಏಕ್ ಸಾಹಿತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಲಿಪಿಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂಯ್ ಅಧ್ಯಯನ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಆನಿ ಎರಿಕ್ ತ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂತ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಝುಜ್ಲಾ. ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ, ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ‘ಮಂಥನ’ ಆನಿ ‘ಮಥನ’ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್. ತೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ.

ತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಲೆಂ, ಪೀಂತ್ ಕದ್ವಳ್ಳೆಂ. ಕೊಡು ಖೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗಳ್ಯಾಂತ್ ಲಾಸ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಳ್ಳ ಮ್ಹಳ್ಳೆಕ್ಷಣ್ ಭುಜಾಂ ಫಾಪ್ಡುಂಚೆಪರಿಂ ಥೊಡೆ ಶೆರ್ಮೆಲೆ, ಉಸ್ಮಡ್ಲೆ, ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲೆ. ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಸೊಸುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ! ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಉಬೆ ರಾವ್‍ಲ್ಲಿ ಧರ್ಣ್ ಕಾಂಪ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಉಜ್ವಾಡ್ ಮಾಯಾಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಾಸ್ಪಲೆ, ಘಾಬರ್ಲೆ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ತೆ ಗಿಲ್ಟಿ. ಆಪ್ಣಾಚಿ ಪಿತುಳ್ ಸಗ್ಳಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಲೆಂ. ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಬೊಡಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲಿ, ಘುಟ್ಮಳ್, ರಾಜಕೀಯ್, ಸ್ವಾರ್ಥ್, ಅನ್ಯಾಯ್, ಶೋಶಣ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಗ್ಳೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಉಗ್ತಾಡಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಜೆ ಕೋಣ್, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಕ್‍ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಸುಶೆಗಾತ್ ‘ಭೊಕಾವ್ನ್’ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಾಂಕಾಂ ನಾಗ್ಡೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂಚ್ ತಾಂಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇತ್ಯರ್ಥ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ರಾಗ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಹಿ ಗಜಾಲ್.

ಆತಾಂ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾ ವಿಶಿಂ ಥೊಡೆಂ. ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ವಿಜೇತ್ ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸಾವಿಶಿಂ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಆಸಾ. ತೀನ್ ಗಜಾಲಿಂಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಹಾಂಗಾ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಜಾಲಾಂ, ಸಂದರ್ಶನ್ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾ ಆನಿ ಘೆತೆಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ ಥಾವ್ನ್. 1. ಮೆಲ್ವಿನ್ ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣಾಚೊಚ್ ಸಾಂದೊ, ತಶೆಂಚ್ ಥಂಯ್ ತೊ ಜಾಯ್ತೆಂ ವಾವುರ್ಲಾ, 2. ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ ಲಿಪಿವಾದಾ ವಿಶಿಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರತಿಪಾದನಾಚೆರ್, 3. ಹ್ಯಾ ಲಿಪಿ ಗೊಂದೊಳಾವಿಶಿಂ ತಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ತಾಣೆ ಘೆವ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರ್ಪಣಾ ವಿಶಿಂ (ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಕರ್ನ್ ನಾಗರಿ ಆನಿ ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿ ಮಧೆಂ ಸಂಧಾನ್) – ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ (ತಾಚೆ ಖಾಸ್ಗಿ ಗಜಾಲಿ ನ್ಹಯ್ ತೆ) ತಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಕೆಲಾಂ, ಚರ್ಚಾ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಆನಿ ತಾಕಾ ಮೆಲ್ವಿನಾನ್‍ಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪುರ್ತೆಂ ಇಡೆಂ, ಸಂದರ್ಭ್ ರಚುನ್ ದಿಲ್ಲೆ. ತಾಚಿಂ ಸಂದರ್ಶನಾಂ, ಭಾಶಣಾಂ, ಘೋಷಣಾಂ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್‍ಂಚ್ ಹಿಂ ಸವಾಲಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತ್ಯೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಭಾಶೆಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಉಗ್ತ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್. ತಾಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ, ವಯಕ್ತಿಕ್ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ? ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಪೂರಾ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಪಿಶೆಂಪಣ್ ಕೊಣಾಕೀ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ, ಆಮ್ಕಾಂಯ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ.

ಆಸೊಂದಿ, ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ಪರತ್ ವಾಚಾ. ಮೆಲ್ವಿನಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಎರಿಕಾನ್ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್, ನೀಚ್ ಸ್ತರಾರ್ ಆಕ್ಮಾನ್ ಕೆಲಾಂ, ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ್ ನಿಂದನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಂ ತೊ ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಿತ್ರ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ತ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂಚೆರ್ ಆತಾಂ ತುಮಿಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂನಿಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ದೀಜೆ. ಎರಿಕಾಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ತೀನ್ ಭಾಗಾಂನಿ ಆಸಾ (ತೀನ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್). ವಾಚಾ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಾ, ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ, ಕಿತೆಂ ಕಳ್ಳೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್.

ಹೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ ವಾಚುನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ, ವಿಮರ್ಸೊ ವಾ ಠಿಕಾ ಧಾಡುನ್ ದಿವ್ಯೆತ್. ತುಮ್ಚಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ. ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ತರ್ ಸಂದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಕಮೆಂಟ್‍ಯಿ ಕರ್ಯೆತ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ ವಾ ಇಂಗ್ಲಿಶಾಂತ್ ತರೀ ತುಮಿ ತೆಂ ಲಿಖ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಫಕತ್ ಸಂದರ್ಶನಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಬರಯಾ. ಸಂಬಂಧ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ನಾಕಾತ್.

ಏಕ್ ವಿಚಾರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗಜೆಚ್. ಹಾಂತುಂ ಉತ್ರಾಂ ಥೊಡಿಂ ಖಡಕ್ ಆಸಾತ್, ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಆನಿ ಅಡ್ಹೂಕ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತಾಕಾ ತೊ ಸಂದರ್ಭ್, ಸಂಗತ್, ಸನ್ನಿವೇಶ್ ಕಾರಣ್. ಜರಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೀ ಅನ್ಯಾಯ್, ಘಾತ್, ನಶ್ಟ್ ಕರ್ತಾನಾ ತುಮಿಂ ಸಂತೊಸಾನ್ ಹಾಸ್ತಾತ್ ವಾ ರಾಗಾನ್ ಕಡ್ಕಡ್ತಾತ್? ಬೆಜಾರ್ ಪಾವ್ತಾತ್ ವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಾನ್ ಫುಗಾರ್ತಾತ್?

ಹಾಂ. ಹೆಂ ಮನಾಂತ್ ಆಸೊಂ. ಹಾಂಗಾ ಸಂದರ್ಶಕ್ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಪಿ ಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ/ವಿಚಾರಾಂ ವೆಳಾರ್ ಅಗ್ರೆಸಿವ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಗಂಭೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ತರ್ ತಾಕಾ ಲಗ್ತಿ ಗಜಾಲಿ ತಶ್ಯೊಚ್ ಆಸಾತ್. ದೆಕುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ತಿಕ್ಕೆ ಉತ್ರಾಂ ಕಠಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗತ್. ಅನ್ಯಾಯ್ ಸೊಸಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ಸ್ವಭಾವ್ ಹೊ. ತಿತ್ಲೆಂಚ್. ತಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ನಾ. ಸತ್ತಿ ಮನಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ, ಭಾವನಾಂ ಲಿಪಯ್ನಾಂತ್ ತೆಂ ತುಮಿಂಯ್ ಮಾನ್ತಾತ್ ಆನಿ ಪಾಳ್ತಾತ್, ನ್ಹಯ್ಗಿ? ಸತ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಚೂಕ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಅಪ್ರಾಧ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್.

ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಶನಾಚೆ ತೀನ್ ಭಾಗ್ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂಚಾಂನಿ ಆಸಾತ್. ತಾಂಚೆರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ. ವಾಚುನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಾಕ್ಷೆಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಬರವ್ನ್ ಧಾಡಾ 

1. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್: ಪಯ್ಲೊ ಭಾಗ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ)
2. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್: ದುಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ನಾಗರಿ ಲಿಪಿ ವಿವಾದ್)
3. ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಸಂದರ್ಶನ್: ತಿಸ್ರೊ ಭಾಗ್ (ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ಲಿ ಖಾತಡ್)
ಸಂಪಾದಕೀಯ್: ಸ್ವಚ್ಛ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂಧುಂಕ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ಯಾಂ ಆನಿ ವಾವುರ್ಯಾಂ

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News