ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್, ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಂತ್ ಸಾಳ್ಕಾನ್ ಅಖಂಡ್ ಜಯ್ತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಕೆಲಿ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : April 18, 2017 at 7:18 PM

2019ವ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಣಾಚೆಂ ಸೆಮಿ ಫಯ್ನಲ್‍ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚುನಾ ವಣಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮಜ್ಭೂತ್ ರಿತಿನ್ ರೊಂಬಯ್ಲಿಂ. ಪಾಂಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಚೆಂ ಬೃಹತ್ ರಾಜ್ಯ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್‍ಯೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿರೋಧಿಂಕ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಶೆವ್ಟಾವ್ನ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ದಾಕ್ಲೊ ರಚ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಉತ್ತರಾಖಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾಂತೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಫೆರ್ಗೊ ಮಾರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದೊನೀ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ (75%) ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ವಿರೋಧ್ ಪಾಡ್ತಿಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸಲ್ವಣಿ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಿ. ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಪರತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ.

ಚುನಾವಣ್ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಮಾರ್ಚ್ 11ವೆರ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಫಲಿತಾಂಶಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಉ.ಪ್ರ. ಆನಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪಂಜಾಬಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ ಅದ್ಭುತ್ ಜೀಕ್ ಅಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲಿ ತರ್, ಗೊಂಯಾಂ ಆನಿ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ವ್ಹಡ್ ದಖೊ ದೀವ್ನ್, ತ್ಯಾ ದೊನ್‍ಯೀ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಉಣೆಂ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಹೆರಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಸ್ಥಾಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ.

ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಪ್ರಭಾವ್‍ಶಾಲಿ ರಾಜ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾಚ್ಯಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ರಾಜ್ಯಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಡೆಲ್ಲಿಂತ್ ಕೇಂದ್ರ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. 2014ಚ್ಯಾ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಎಲಿಸಾಂವಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕರ್ನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ತಾನಾ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶಾಂತ್ ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಸರ್ಕಾರ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಾದಾಳ್ ಉಟವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ 80 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ 71 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

Narendra Modi_1 Yogi Adithyanath

ಪುಣ್ ತವಳ್ ದೇಶ್‍ಭರ್ ವ್ಹಾಳ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ (ಯುಪಿಎ) ವಿರೋಧಿ ವಾರೆಂ ಆನಿ ಮೋದಿಚೆಂ ವಾದಾಳ್ ಮೆಳೊನ್ ಬಿಜೆಪಿ ಯು.ಪಿ.ಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿರೋಧಿ ಠೀಕಾ ಕರ್ತಾಲೆ. ಪುಣ್ ತವಳ್ಚಿ ಜೀಕ್ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹೊ ಏಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮಾಜ್‍ವಾದಿ ಪಾಡ್ತಿಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಲಾಯಂ ಸಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಬಹಿರಂಗ್ ಕಚ್ಚಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾಕ್ ಕಾಂಠಾಳೊ ಯೇಶೆ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವಾಂತ್ ಎಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಸ್ಥಾನ್ ಜಿಕೊಂಕ್ ಸಕನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಯಾವತಿಚ್ಯಾ ಬಿ.ಎಸ್ಪಿ.ನ್ ಸಶಕ್ತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತ್ ಮುಖೇಲ್ಪಣ್ ನಾಸ್ತಾನಾ, ದಿಶಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬುಡ್ಚ್ಯಾ ತಾರ್ವಾ ಭಾಶೆನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸರ್ವ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮತ್‍ದಾರಾಂನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಚಿಂತಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಕರ್ತಾ.

403 ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಉ.ಪ್ರ. ವಿಧಾನ್‍ಸಭೆಂತ್ 312 ಸ್ಥಾನಾಂ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಎದೊಳ್‍ಚ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಥಂಯ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲಾ. ವಿವಾದಾಂಚೊ ರಾಯ್, ಸೊಮ್ಗೊಳ್ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ಮುಖೆಲ್‍ಮಂತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಬಿಜೆಪಿಚ್ಯಾ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಅಜೆಂಡಾಕ್ ಪೂರಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಶ್ಲೇಶಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಹಿ ಜೀಕ್ ಬೋವ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಆನಿ ಸಬಾರ್ ರಿತಿಂನಿ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಭರಿತ್ ಜಾತೆಲಿ. ರಾಜ್ಯ್‍ಸಭೆಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವಾ ಎನ್‍ಡಿಎಕ್ ಬಹುಮತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ, ತೆಂಯ್ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಂತ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸೊನ್‍ಯೀ, ಮಸೂದೆ ಮಂಡನ್ ಕರ್ತಾನಾ ರಾಜ್ಯ್‍ಸಭೆಂತ್ ಜೀಕ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚೆ ಸಾಂದೆ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಡ್ಕಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಉತ್ತರ್ ಪ್ರದೇಶ್ ಆನಿ ಉತ್ತರಾಖಂಡಾಂತ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ್ ಜೀಕ್ ಬಳ್ ದಿತೆಲಿ.

ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ದಿಸೊನ್ ಯೆತಲೊ. ಮುಖ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ರಾಜ್ಯ್‍ಸಭಾ ಸ್ಥಾನಾಂ ಖಾತಿರ್ ರಾಜ್ಯ್ ವಿಧಾನ್‍ಸಭೆಂತ್ ಚುನಾವಣ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪ್ರಮುಖ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಚಡ್ ಸ್ಥಾನಾಂ ಫಾವೊ ಜಾತಲಿಂ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಡೆನ್ ನಾಲಿಸಾಯೆಚಿ ಸಲ್ವಣಿ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ರಾಜ್ಯ್‍ಸಭಾ ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾತಲೆಂ. ಹಾಚೊ ಪರಿಣಾಮ್ ರಾಜ್ಯ್‍ಸಭೆಂತ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್‍ಸಭಾ ಚುನಾವ್ ಯೆತಾನಾ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಪೂರ್ಣ್ ಬಹುಮತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾತಲೊ.

ಎದೊಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಆನಿ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ಪಶ್ಚಿಮ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ವಿರೋಧಿಂನಿ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ದೇಶ್‍ಭರ್, ತೆಂಯ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್, ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಚಡ್ ಸಂಖ್ಯಾತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂನಿಯೀ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಪಾಳಾಂ ರೊಂಬಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಬಹುಮತ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಶೆವ್ಟಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಈಶಾನ್ಯ್ ರಾಜ್ಯಾಂನಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ಕಾಡ್ಚೊ ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶೆವಟ್ ದವರುನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ ತೀನ್ ಆವ್ದೆಂಕ್ ಲಾಂಬ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಚೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗಳ್ಳೊ.

ಲಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮಣಿಪುರಾಂತ್ 60 ಸ್ಥಾನಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಕ್ 28 ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರೀ ಫಕತ್ ಹೆರ್ ತೆಗಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಯೆತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಲಜೆಪಾಸ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ 21 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಹೆರಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ಘಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ಲೆಂ ಆಂತರಿಕ್ ಝಗ್ಡೆಂ ವಿಪ್ರೀತ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಮಾರಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿಪರ್ಯಾಸ್. ಗೊಂಯಾಂತ್‍ಯೀ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಂಗ್ರೆಸಾನ್ 17 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕೊನ್‍ಯೀ 13 ಸ್ಥಾನಾಂ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಸರ್ಕಾರ್ ರಚ್ಲೊ. ದೊನೀ ಕಡೆನ್ ಬಿಜೆಪಿನ್ ಬಹುಮತ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲಾ.

(ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ‘ದಿರ್ವೆಂ’ ಮಹಿನ್ಯಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಂಕ್ಯಾಂತ್ ಪ್ರಕಟ್ ಜಾಲಾಂ)

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *