ಉಗ್ತೊ ಜಾಲಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಂ.ಎ.

Media Release

Posted on : August 1, 2016 at 5:47 PM

ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಆಖೇರಿಕ್ ತರೀ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಬೊ ಜಾಲಾ. 2016-17ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಂ.ಎ. ಕೋರ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಹಂಪನ್‍ಕಟ್ಟೆಚ್ಯಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ್ ಸಾಂಜ್ ಕೊಲೆಜಿಂತ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಜಾತಾ.

ಹೊ ನವೊಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿಂ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಹಾಕಾ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ಯೆತ್.

ಯುವಜಣಾಂ ಸವೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಊಂಚ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅಪೇಕ್ಸುಂಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹೊ ಭಾಂಗ್ರಾಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಗಳ್ಸಿಯೆತ್. ಘರ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಮುಖಾಂತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಬರೊ ಸಂದರ್ಭ್.

Budkulo_Konkani MA_Academy_University

ಥೊಡ್ಯೊಚ್ ಸಿಟಿ ಆಸೊನ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಎಂ.ಎ. ಶಿಕೊಂಕ್ ಮುಖಾರ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿ, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರ್, ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್, ಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರಚಾರ್ ಸಂಚಾಲನ್ ತಸಲೆ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಫುಡೆಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.

ಆಸಕ್ತಾಂನಿ ತಕ್ಷಣ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಯ್ ಸಾಂಜ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕರ್ಚೊ. ಫೊನ್: 824-2424608, ಮೊ: 9449284031 (ಡಾ ಜಯವಂತ ನಾಯಕ್), 9845209374 (ವಿಕ್ಟರ್ ಮತಾಯಸ್). Email: uecm2015@gmail.com