Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 12, 2014 at 4:53 AM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಸುರ್ವಾತ್; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ‘ಕಾಡ್‍ಲಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್’ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕೃಷ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್’ ಗಾಂವ್ಚೆ ಜಣ್ ಕಾಡ್‍ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ.

Nirmone_Title Aಗೊಲಿಮಾರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಲಚ್ಚಿಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್ವಿಸಾಚ್ಯಾ ಡ್ರಾಯ್ವರ್ ವಾ ಕಂಡಕ್ಟರಾಕ್ ತಶೆಂ ಉಲೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾಗ್ ಯೇನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬಸ್ಸ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್ ರಾವ್ತಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿತೊರ್, ತಾಚೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆನಿ ನಿಮಾಣೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ದೆವ್ಲೆ.

ತೆಗಾಂಯ್ಕಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಬರಿ ಒಳೊಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಕೆಲೆಂ. ವಿತೊರ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಕರ್ಮರಾಚೆ ಫಾಡಿಂತ್ ಝರ್‍ಲ್ಲೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ವಿತೊರಾಬ್ ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಬೆಟ್ರಿಚೊ ದಿವೊ (ಟೊರ್ಚ್) ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಗೆಲೊ.
ಮರಿಯಾಣಾಬ್, ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಥೊಡೆ ಪಯ್ಸ್ ಉರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಳೂ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ದವರ್ನ್ ಜಳವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚಿ ಬೆಟ್ರಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

Nirmonem_FB Title 2ಗೊಲಿಮಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಆಜೂನ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆರ್‍ಚ್ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಸಕಾಳಿಂ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾನಾ ಇತ್ಲಿ ರಾತ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ನಾ ತರ್ ತೊವೀ ಬೆಟ್ರಿ ಘೆವ್ನ್‍ಚ್ ಯೆತೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಚರಂಡೆಕ್ ಉಕಟೆಂ ಬಸೊನ್ ಮುತ್ಲೊ ತೊ. ಮುತೊನ್ ಉಟ್ಟಾನಾ ಆಪ್ಣಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಭರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಉಡಾಸ್ ಜಾಲೊ ತಾಕಾ.

ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್‍ಯಿ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಲಾಗ್ಸರ್ ದುಸ್ರಿಂ ಹೊಟೆಲಾಂಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಸುಮಾರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಮಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗೆಚೊ ರುಕಾಚೊ ಆಕಾಡೊ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಮರಿಯಾ ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಜಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ, ಮರಿಯಾಬಾಯ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ತೇರ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ.

ಚೊವ್ಕೆಂತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆ ಚಿಮ್ಣೆಚೊ ಮಸ್ಕ್ ದಿವೊ ಜಾಲಾಕ್‍ಯಿ ಪಡ್ತಾಲೊ.

ತೇರ್ಸ್ ಮುಗ್ದೊನ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಲದಿನ್ ಸುರು ಕೆಲಿ.

ಮರಿಯಾಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾನ್ ಮತಿಂತ್‍ಚ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ಲದಿನೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಸ್ಣಾಚೊ ವಿಶೆವ್ ಮಾಗೊನ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಘೆತಚ್ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಮರಿಯಾಬಾಯೆಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮರಿಯಾಬಾಯ್ ಕಾವ್ಜೆಲಿ.

ತೆ ರಾತಿಂ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿ ತರ್‍ಯಿ ಮೊರ್ನಾಚಿ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಿಣೆ.

“ಕೊಡ್ತಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ…. ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಶಿರಿದೆವಿ ಬಸ್ಸ್‍ಯಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ಸಕಾಳಿಂ ವೆತಾನಾ ತಡವ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ… ಸುಕಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ದೀ…. ಚಾರ್ ಚುಡಿ ಕರ್ತಾಂ….” ಆಪ್ಣೆಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗರ್ಜ್ ಸುಕ್ಶಿಮಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾನ್.

ದೇಡ್ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ವಾಟ್ ಚಲೊಂಕ್ ಚಾರ್ ಚುಡಿ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ.

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಬಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಸುಡಾಳ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ
‘ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಲಿ…’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿನಾ. ತೊ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪೂರಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…. ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಕರ್ಮಾಂ…. ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ವಾಡ್ಯಾಚಿ ಗುರ್ಕಾರ್ಗಾಯ್ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಮೊಡ್ಲಾಂಚ್ಯಾ ಭೊರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಸುಕೆಂ ಮೊಡಲ್ ಕಾಡ್ನ್ ದೆಗೆರ್ ದವರ್ತಾನಾ.

ಮೂಟ್‍ಭರ್ ಚುಡೆತಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಧರ್ನ್ ಮರಿಯಾಬಾಯೆನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೆಂಳ್ಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ದೊರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಚುಡಿ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯೊ. ತೀನ್ ಚುಡಿ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಧರ್ನ್, ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಡ್ ಚಿಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ದಿವ್ಯಾಂತ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ ತಾಣೆ.

ಮರಿಯಾ ಬಾಯೆಚೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ನ್, ಚೂಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಕರ್ಮರಾಚ್ಯಾ ಫಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಚುಡಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಾಯಾಮುಳಾಕ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.

ಪಂದ್ರಾ ಮಾರ್ ತಿತ್ಲಿ ಫಾಡ್ ಉತ್ರೊನ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಒರ್ಕಾಕ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಒರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಒರ್ಕಾಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಲಚ್ಚಿಲ್. ಲಚ್ಚಿಲ್ ಉತ್ರೊನ್ ನಾಗದೆವಾಚೆಂ ಬಣ್ ಆಸ್ಚಿ ನಾಗಫಾಡ್.

ನಾಗಫಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆತಾನಾ, ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಕಮಲಾನ್ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಜು ರುಕಾಕ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರೊವಾಕ್ ಬಾಂದ್ಚಿ ದೊರಿ ಗಳ್ಯಾಕ್ ರೆವ್ಡಾವ್ನ್ ಗಳ್ಪಾಸ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್. ತಿ ವರ್ಸಾ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್.
ತರ್ನಾಟ್ಪಣಾರ್ ಕಮಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೆಣ್ಸಿ ಫಾಡಿಂತ್ ಚೊರಿಯಾಂ ದೋನ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜೊಡಿ ಜಾಲ್ಲೆಂಯಿ ತೆ ನಾಪಾಸ್ ಘಡಿಯೆ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ತಾಚೆ ಬರಾಬರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕೋಣ್‍ಗಿ ಆರಾವ್ನ್ ಧರ್ತಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ.

‘ಕಮಲಾಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ’ ಮ್ಹಣ್ ಪೆÇಯ್ರ್‍ಚ್ ಭುತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಂತ್ ಕಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಯಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಕೊಣೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಕಮಲಾಚೆ ನಾಡಿನ್‍ಚ್ ಆಪ್ಣಾಚೊ ಗಳೊ ಧರ್ಲೊ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್.

ವೇಳ್ ಪಾಡ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ‘ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ದೆವಾ ಬಾಪಾಕ್…’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್.

ತಾಣೆ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಯ್ಕತೆಂ.

ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಅಕೇರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಏಕ್ ನತ್ತುಂಗ್ ರುಕಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲೆಂ.

ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಚೊ ಗೊಮ್ಟೊ ಸದಿಳ್ ಜಾಲೊ.

ಕಮಲಾಚೊ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ನತ್ತುಂಗಾಚ್ಯಾ ರುಪಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭುತಾಚ್ಯಾ ದರ್ಶನಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಆಸ್ತಲೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ವೆಗಾನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿತ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಚೂಡ್ ಪುರ್ತಿ ಜಳೊನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ನಿಮಾಣೆಂ ಲಾಸೊಂಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಧರ್ಣಿರ್ ದವರ್ನ್ ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಪೆಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ದುಸ್ರಿ ಚೂಡ್ ಪೆಟಯ್ಲಿ.

ಧರ್ಣಿರ್ ದವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚುಡಿಚಿಂ ಲಾಸ್ಚಿಂ ಮುಳಾಂ ಪಾಯಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡಿಲಿಂ ತಾಣೆ.

ವಿತೊರ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಚ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

ನಾಗಫಾಡ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ ತಾಣೆ.

ಪುಂಯ್ಗಿಗೊಳ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಂತ್ ಪಂದ್ರಾ ಗೆಲ್ಲೆ. ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂನಿ ಶೆಳ್ ಆಸ್ತಾ ದೆಕುನ್ ರಾನಾ ದೆಗೆಚಿ ಜಿವ್ದಾಳ್ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂಚೆರ್ ಆಸ್ತಾ.

ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ಮೆರೊ ಉತ್ರೊನ್ ತೊ ಪುಲಿಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.
ಮುಗ್ದಾಲ್ಲಿ ದುಸ್ರಿ ಚೂಡ್ ಪಾಲ್ವೊಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ತಿಸ್ರಿ ಪೆಟವ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಪುಲಿಮಾರ್ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ.

ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ರೊಂಪ್‍ಯಾಂಕ್ ಚುಡಿಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

ಪಾಟ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ತಾಚೆ ಮತಿ ಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಲಿಂ.

ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಕಸಲಿಚ್ ಪರ್ವಾ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.

ಪುಲಿಮಾರ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಚೆ ತಕ್ಲೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ಲೊ ತೊ.

ಚೂಡ್ ಹಾಲಯಿತ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಕಾ, ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಲಾ ಸುಮಾರ್ ದೋನ್ ಆಳಾಂ ಪಂದಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿಸ್ಲೊ.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ರಾವ್ಲೊ, ಥಟಾಕ್ಲೊ.

ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿಚಿ ಸಾವ್ಳಿಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಚೂಡ್ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

ಉದ್ಕಾ ಪಂದ್ಲೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ತಸೊಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಾವ್ಜೆಲೊ ತೊ.

ಉಜ್ವಾಡ್ ಬೆಟ್ರೆ ಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್, ಚೂಡ್ ಸಕ್ಲಾ ಧರ್ನ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂಯಿ ದಿಸ್ತಾಗಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾದುಶ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. ಅಸ್ಪಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ, ತಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ.

“ಏರ್‍ಯೆ ಅವ್…?” (ಕೋಣ್ ಥಂಯ್) ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಕ್ಲಾ ಕೊಣ್‍ಯಿ ಬಸ್ಲಾ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್.
ಜಾಯ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಬೆಟ್ರಿ ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಘುಗ್ ಏಕ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಮುಟ್ಟೆ, ತಣಾ ಘೊಡೆ, ಕೊಟಾರ್ಲ್ಯೊ ಆವಾಜ್ ಕರ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಥೊಡೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆರಾವ್ನ್ ‘ಕೋಣ್ ಥಂಯ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೂಡ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಸಕ್ಲಾ ಧರ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ಉದ್ಕಾ ಪಂದಾ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಎಕಾ ಮನ್ಶಾಚಿ ಆಕೃತಿ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾರ್ ನಿದೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಬಾಗೊನ್ ತಾಣೆ ಚೂಡ್ ಸಕ್ಲಾ ಧರ್ಲಿ.

ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೆಂಕಟ್‍ಭರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ತೆ ಆಕೃತೆಚೊ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ವಾಂಟೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಧೊಂಪ್ರಾ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಾಂಯ್ ಉದ್ಕಾ ದೆಗೆಚ್ಯಾ ಖಡ್ಪಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ.

ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ, ಪುಣ್ ವೊಮ್ಗೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ತೆ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿತೊರಾಬ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣಾಬ್ ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ ಎಕ್ಲೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಸ್ತೊಂಕ್ ವೇಳ್ ಗೆಲೊ ನಾ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ವೆಗಾನ್ ಬಡಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

“ವಿತೊರಾಬಾ…” ಆಪಯ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್. ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಭರಾನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವಿತೊರಾಬಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣಾಬಾ….” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್.

ಕಿತೆಂಚ್ ಜಾಪ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಬೋಬ್ ಮಾರ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಘುಗ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಯೇವ್ನ್ ಬಸ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣಾ ಪರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಿತೊರಾಬಾ ವಾ ಮರಿಯಣಾ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್, ಪರ್ಕಿ ಕೋಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸೊಂಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ನಾ.

ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಬರೆಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಪಡ್ಲಾ ತರ್ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾರ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಮೂ?

ತೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಶಿರಾಂ ಶಿರಾಂನಿ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಹುಲೊಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಖುನಿ!
ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಿತೊರಾಬ್ ತರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್, ಮರಿಯಾಣ್ ತರ್ ವಿತೊರಾಬಾನ್ ಖುನಿ ಕರುಂಕ್ ನಾಮೂ?

ವಾಡ್ಯಾಂತ್ ಖುನಿ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ವಾಡ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗುರ್ಕಾರಾಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯೆತಾ. ತಾಕಾ ಕಾರಣ್‍ಯೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಖುನಿಯೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲಿಂನಿ ತೊ, ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾರ್ಕೊಚ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ವಾಟ್ ಧರ್ನ್ ಶೀದಾ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಪ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ಉದೆಲೆಂ ನಾ. ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪ್ರಕರಣಾಂತ್ ತಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಾಡೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್.

ಗಜಾಲ್ ತಿತ್ಲಿಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ತಾನಾ ಸಕ್ಲೊ ಮೊರೊನ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿತೊರಾಬ್ ವಾ ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತೊಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಪೊಲಿಸ್ ಖುನ್ಯೆಚಿ ಸೊದ್ನಾಂ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಕಾ ವಿಚಾರುನ್ ಯೆತೆಲೆಚ್.

ಪೊಲಿಸಾಂಚೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾತಾ?

ಖುನ್ಯೆಂತ್ ಗುರ್ಕಾರಾಚೊ ಹಾತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ದುಬಾವೊನ್ ಹಾತಾಕ್ ಖೊಡೊ ಶಿರ್ಕಯ್ತಿತ್ ತರ್…? ಪೊಲಿಸ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಸಕ್ಲಾ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಮಾಗಿರ್ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಯ್ಜೆ ತರ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದಾ ಉದ್ಕಾ ಸರ್ಶಿಂ ವಚಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚೆ ಪೆಲೆ ಕುಶಿಂತ್ ಕಡ್ಶಾ ದೆಗೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವ್ಹಾಳಾಕ್ ದೆಂವ್ಚಿ ವಾಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿ.

ಚೂಡ್ ಹಾಲವ್ನ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕಯಿತ್ ತೊ ಕಡ್ಶ್ಯಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಕಡ್ಶ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಎಕೊಡ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾಂಚಿ ವಾಟ್ ತಣಾಂತ್, ಬೊಣ್ಸಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಆನಿ ಲಜೆ ಕಾಂಟ್ಯೆಂತ್ ಧಾಂಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ತಿ ವಾಟ್ ಸದಾಂ ಕೋಣ್‍ಯಿ ವಾಪರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆ.

ಹಾತಾಂತ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಪೆಟಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಡ್ ಕಡ್ಶ್ಯಾದೆಗೆರ್ ದವರ್ನ್, ಜಳೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಚೂಡ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್, ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ವಾಟೆಕ್ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಣ್ ದೆಗೆಕ್ ಕರ್ನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಏಕ್ ಮೇಟ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಬೆಬೊ ಮಾಣ್ಕೊ ಉಡೊನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚ್ಯಾ ಜಾಂಗೆಕ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಪಡ್ಲೊ. ಏಕ್ ಖಿಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ವೊಗೊಚ್ ಪಾಟಿಂ ಸರೊನ್ ವಚೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್‍ಯಿ ಖುನಿ ಆನಿ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾನ್ ತಾಣೆ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಆಧಾರಾಕ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲಿಂ ಝಡಾಂ, ಆರ್ಕಾಂಜೆಚಿ ವಾಲ್ ಧರ್ನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮೆಟಾಂ ಸಕ್ಲಾ ದವರ್ಲಿಂ.

ಪಾಯಾಂಕ್ ಧೊಂಪ್ರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಲಜೆ ಕಾಂಟಿ ಬರ್ಪಾಲಿ.

ಬೊಣ್ಗಿಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂಚೆ ಕಾಂಟೆ ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಮ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಪುಡ್ವ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಪಾಟಿಂ ವೊಡ್ತಾಲೆ. ತೆ ಸುಟವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊಂಕ್ ತಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಪಂದ್ರಾಂ ಮಿನುಟಾಂಚ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಲಿಂ.

ಬೊಣ್ಗಿಂತ್ ರಾವೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಂಡದಾಚೆಂ ಏಕ್ ಜೊಡೆಂ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡ್ತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ದೊಡ್ತಿ ಜಾಲಿ.

ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಡ್ಪಾರ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್ತಾನಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸುಕೆಂ ಆಡಾರ್ ಮೊಡ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚೊ ಆಧಾರ್ ಚುಕ್ಲೊ. ಲೊಟ್‍ಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲೆಂ. ಎಕ್ ಖಿಣಾ ಭಿತರ್ ಚುಡಿ ಸಮೇತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡ್ಲೊ.

ದೋನ್ ಘೊಟ್ ಉದಕ್ ಆಕಾಂತಾಚ್ಯಾ ಭರಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಆದಾರಾಕ್ ಹಾತ್ ಪಾಂಯ್ ಬಡಯ್ಲೆ.
ಪಾಂಯ್ ಧೊಂಪರ್‍ಭರ್ ಕೆದಾಂತ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಕಸೊಯಿ ನೀಟ್ ರಾವ್ಲೊ ತೊ. ಉದಕ್ ಹರ್ದ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಥಂಡ್ ಉದಕ್ ತಾಣೆ ನ್ಹೆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತ್ರಾಂ ಪಂದ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಪೊಶೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಚೂಡ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಪಾಲ್ವಲ್ಲಿ. ಭೊಂವ್ತಿಂ ದಾಟ್ ಕಾಳೊಕ್.

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಪಂದಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಬೆಟ್ರಿ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕ್ ಭರೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಉದ್ಕಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸೊಧ್ನಾಂ ಕರುಂಕ್ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಪಡ್‍ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಆಧೀರ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ. ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಲಾಗ್ಸರ್ ತೊ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಎಕ್ಸುರೊ ಉಬೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ!

ನಾಗಫಾಡಿಂತ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ನತ್ತುಂಗ್ ಲಾಗ್ಸರ್ ಖಂಯ್‍ಗಿ ರುಕಾರ್ ಬಸೊನ್ ರಡ್ತಾಶೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ ಗುರ್ಕಾರಾಮಾಕ್.

ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ರಾವಾನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್. ಅಸ್ಕತ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಕೋಣ್‍ಯಿ ತರ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾಚಿ ಉಡಿ ಬಂದ್ ಜಾತಿ.

ಲಾಗ್ಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮೆಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್. ರುಕಾರ್ ಏಕ್ ನಾಡ್!

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸತ್ಮಾನ್ತಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜೀಬ್ ಸುಟ್ಲಿ ನಾ.

ಕೆದಾಂತ್ ರೊಂಬ್‍ಲ್ಲೆ ಪಾಯ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಖಡ್ಪಾ ದೆಗೆಕ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಖಡ್ಪಾರ್ ಆಧಾರ್ ಸೊದುನ್ ತಾಣೆ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಹಾತಾಕ್ ಯೆವಾಳೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಹಾತ್ ಕುಡ್ಪುನ್ ಯೆವಾಳ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕೆಲೆಂ.

ನತ್ತುಂಗಾಚೊ ಆವಾಜ್  ತಾಕಾ ಚಡ್ ವಿರಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ವಯ್ರ್ ಚಡೊಂಕ್, ವಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಘರಾ ತಿತ್ತುನ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತಾಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಚೂಡ್ ಪಾಲ್ವಲ್ಲಿ.

ಲಾಗ್ಸರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮರೊನ್ ಪಡ್ಲಾ! ಏಕ್ ನಾಡ್ ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆವಾಜಾನ್ ಬೋಬ್ ಮಾರ್ಲಿ.

“ಪಾರ್ ಬಲೇ…. ಪಾರ್ ಬಲೇ…. ಏರಾ ಬೂರ್ದೇರ್” (ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಯಾ…. ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಯಾ…. ಕೋಣ್‍ಗಿ ಪಡ್ಲಾ). ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಬೋಬ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾತಾನಾ ನತ್ತುಂಗಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್ ಜಾಲೊ.

ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಗೊಲಿಮಾರ್‍ಚ್ಯಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್ ಗೆಲೊ. ಆವಾಜ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಘೊಂಕುಂಕ್ ಧರ್ಲೆಂ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಬೊಬೆ ಪ್ರಾಸ್ ಸುಣ್ಯಾಂನಿ ಘೊಂಕ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ.

ಪುನ್ಯಾನ್ ರುಕಾ ವಯ್ಲೆಂ ನತ್ತುಂಗ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ರೆವ್ಡೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ – ನಿರ್ಮೊಣೆಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News