ಆರ್.ಜಿ.ವಿ.: ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’

ಜೆ.ವಿ. ಕಾರ್ಲೊ

Posted on : February 18, 2016 at 11:31 PM

ವಿಜಯವಾಡಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಯ್ಯ ಭಾಗಿಂತ್ ಆಸ್ಚಾ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೇಟರಾಚ್ಯಾ ಧೊರ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ಪಿಸಾಂಟಾ ಬರಿಂ ಭಂವೊನ್ ಆಸುಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ತೆ. ಏಕ್ ದೀಸ್‍ಯೀ ಕಳಾನಾಸ್ತಾಂ ಖಂಚೆಂ ನಾ ಖಂಚೆಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಪಳೆತೆತ್ ಆಸುಲ್ಲೊಂ. ಪಳೆಲ್ಲಿಂ ಪಿಂತುರಾಂಚ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಳೆತಾಲೊಂ. ಸಿನಿಮಾಂಚೊ ಅಭ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Title1ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೆಟರಾಚಾ ಭಾಯ್ರ್ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಕುಶಿಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಭಾಡ್ಯಾಕ್ ರಾವ್ತಾಲೊಂ. ಹರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಟಿಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಸಿನಿಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಜಾನ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ತಸಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಥಿಯೆಟರಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚೆಂ, ಥೈಂಚಾ ಕೆಂಟಿನಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಬಿಸ್ಕುಟಾಂ ಖಾವ್ನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಕೆಂಟಿನಾಂತ್ ಅಕೌಂಟ್ ಉಘಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಕಿತ್ಲೇಶೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೆಂಟಿನಾಚಾ ಧನಿಯಾಲಾಗ್ಗಿಂಚ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ರೀಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಲೊಂ. ಕೆಂಟಿನಾಚೊ ಧನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭಿರ್ಮತ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ತರೀ, ದುಸ್ರೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಠಾಳ್ಯಾನ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ಕೊಲೆಜಿಚಾ ವೆಳಾರ್‍ಯೀ ಹಾಂವೆ ಥಿಯೆಟರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ಚೆಂ ಥಿಯೆಟರಾಚೊ ಮೆನೆಜರ್ ಗುಪಿತ್ ಗುಮಾನ್ ದವರ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ. ತಾಚಾ ತೊಂಡಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಎಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚೊ ತಿರಸ್ಕಾರ್, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಿತಾಲೊಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಮುಕಾಮುಕಿ ಜಾಲೊ. ‘ತುಜಾ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ತುಕಾ ಲಜ್ ಭಗುಂಕ್ ಫಾವೊ!’ ತೊ ಖೆಂವ್ಚಾಲೊ. ‘ತುಜೆ ಲಾಗುನ್ ದೀಸ್ ರಾತ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ತುಜಾ ಭವಿಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಧವ್ರುನ್ ಆಸಾತ್‍ಗಿ ತುಜಿಂ ಅವಯ್-ಬಾಪುಯ್ ಬಾವ್ಡಿಂ? ತಾಂಚೆ ವಿಶಿಂ ಕೆದ್ನಾ ಪುಣಿ ಚಿಂತ್ಲಾಂಯ್‍ಗಿ? ತುಜೆಂ ಇಜ್ನೆರ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷಾ ಕರ್ನ್ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಭಂವ್ತಿಂ ಭೊಂವೊನ್ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಯ್?’ ತಾಣೆ ಅರ್ಧೊ ಘಂಟೊ ಸೆರ್ಮಾಂವ್ ದಿಲೊ.

ತಾಚಾ ಸೆರ್ಮಾಂವಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾಂವ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಥಿಯೆಟರಾ ಕುಶಿಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪತ್ರ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂಚಿಚ್, ಸುಣ್ಯಾಚಾ ಶಿಮ್ಟೆಚಿ ಕಾಣಿ! ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವೊಗೆಚ್ ರಾವ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಲಾಯೆಕ್ ಕಾಮಾಂ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರಿಂ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_001

ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಿರ್ಸಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೆಟರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಘರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಬರಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದಿಸಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಭಾಗ್ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಆನಿ ರಾತಿ ಪೋಸ್ಟರಾಂ ಪಳವ್ನ್‍ಗಿ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊಂ. ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾ ರಾತ್ಚೆಂ ಥಿಯೆಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಸಿನೆಮಾಚೆಂ ಸಂಭಾಷಣ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕತಾಲೊಂ.

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_002_Shivaವಿಜಯವಾಡಾಚೆಂ ನಾತೆಂ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಹಾಂವ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಿನೆಮಾ ‘ಶಿವ’ ಬ್ಲೊಕ್‍ಬಸ್ಟರ್ (ಹಿಟ್) ಜಾತಾನಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂಚಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಎಕಾ ವಿತರಕಾಚಾ ಅಪವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವಿಜಯವಾಡ ಗೆಲೊಂ. ‘ಶಿವ’ ಖಂಚ್ಯಾ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ಕಾಡ್ಲಿ. ತಾಚಾ ಪಟ್ಟೆಂತ್ ‘ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಥಿಯೆಟರ್‍ಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಕಿಣಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೇಮಿಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲಿಚ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ. ಹಾಂವ್ ‘ಶಿವ’ ತ್ಯಾಚ್ ಥಿಯೆಟರಾಂತ್ ಪಳೆತಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆ ವಿತರಕಾಕ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ.

ವಿಜಯವಾಡಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೊಟೆಲಾ ಥಾವ್ನ್ ‘ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ’ ಥಿಯೆಟರ್ ಫಕತ್ ಸಾತ್ ಕಿ.ಮಿ. ಪಯ್ಸ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ಹವಾ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕಾರಾರ್ ತ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರ್ತಾನಾ ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಸಗ್ಳೆ ಜಿವಾಳ್ ಜಾಲೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆರ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತೊಂಚಾ ಬಸ್ಸಾಂನಿ ಪಯ್ಣ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಸ್ಸಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ನಾಸ್ತಾಂ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ವಿತರಕಾನ್ ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ನ್ ರಾಮ್‍ಗೋಪಾಲ್ ವರ್ಮಾ ವಾಟೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಖಬರ್ ದಿಲಿ. ಥಿಯೆಟರಾಕ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಥೈಂ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಲೊಕಾ ಸಾಗೊರ್ ದೆಕೊನ್ ಹಾಂವ್ ಅವಾಕ್ಕ್ ಜಾಲೊಂ. ಥಿಯೆಟರಾಚ್ಯಾ ಧನ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಮೇತ್ ಮುಕಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಫುಲಾಂ ಝೆಲೊ ಘಾಲೊ. ಕಾನ್ ಕೆಪ್ಪೆ ಜಾಂವ್ಚೆ ಬರಿಂ ತಾಳಿಯಾಂಚೊ ಅವಾಜ್. ಥಿಯೆಟರಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಥರಾನ್ ಚೊವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವೆಕ್ತಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದೆಕ್ಲೆಂ. ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೊ ಮೆನೆಜರ್! ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಒಳ್ಕಾತಾಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ದೃಷ್ಟೆನ್ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಕ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾನ್ ಹೆಂ ಪಿಂತುರ್ ನಿರ್ದೇಶನ್ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾಲೆ ಜಾಯ್ಜೆ!

Ram Gopal Verma_Budkulo_Bio_003_Shiva

ಹಾಂವೆ ಅಪ್ರಾಧಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸೊ ದಿಲ್ಯೊ. ಥಿಯೆಟರಾಚ್ಯಾ ಧನಿಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿತರ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರಿತ್ತ್ ಕೆಂಟಿನಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಳ್ಹಾರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಮೆನೆಜರಾಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊನ್ ಕೆಂಟಿನಾಕ್ ಪಳೆತಾನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೆದ್ನಾ, ತೆದ್ನಾ ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀವ್ನ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಧನಿ ದಿಷ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ. ಮ್ಹಜಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಚಾಳಿಸ್ ರುಪ್ಯಾಚೆಂ ರೀಣ್ ಬಾಕಿ ಆಸುಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ್ ಭಗ್ಲೊ. ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವರ್ನಿ ಚಡ್‍ಚ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಜಾ ಚೆರ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಶೆ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೊ ಆಯ್ಕಾಲೊ ನಾ! ಫಕತ್, ಮ್ಹಜೆ ಸಂಗಿಂ ಏಕ್ ಪೋಟೊ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಆಶೆತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯೆ ಸಂಗಿ ಕೌಂಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಫೋಟೊ ಕಾಡಯ್ಲಿ.

ಸಿನೆಮಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ಹಾಂವೆಂ ಭಂವ್ತಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕಾಂ ಮಧೆಂ ರಾವೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲೊಂ. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ‘ಮೆಲ್ಲೆಂ’ ಕಶೆಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೊಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವೆ ತಾಚ್ಯೆ ಮುಕಾರ್ ಹಾತ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ದರ್ನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ವೆಂಗ್ಲೆಂ. ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಥಿಯೆಟರಾಚಾ ಧೊರ್ಯಾ ಭಿತೆರ್ ತ್ಯಾ ಮೆನೆಜರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ತಿ ಘಡಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ಲೆಂ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್ ‘ಥ್ರಿಲ್’ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್!!

(ಮುಂದರುಂಕ್ ಆಸಾ)

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *