ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : September 21, 2014 at 6:24 PM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 7; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ನೀಜ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜತೆಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಜಾತಲೊಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಖುದ್ ಮೆಳೊನ್, ತಾಣೆ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಕವಾತ್ಯಾಂಕ್ ಭಾದಕ್ ಯೇತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾವ್ಜೆಣಿ, ತೆ ಆತಾಂಚ್ ಕಾಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೊಚ್ ವಿಶಯ್ ಉಲವ್ನ್ ಸಮದಾನ್ ಕರ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ… ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಲೇಕ್ ಕೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ನಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

Nirmone_Title Aಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾ ಕಡೆಚ್ ಉಲವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜೆ ಪಾಡ್ತಿನ್ ತೆಂ ಆಸತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಮಾತ್ ರೆಮೆಜಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಬರೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಾಯ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಥಾಪ್ಚಿ ಸವಯ್ ರೆಮೆಜಾಚಿ. ಕಾಂಯ್ ಬರೆಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಉಣೆ ಕರಿತ್ ತಿತ್ಲೆಂಚ್.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀಜೆ ತರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಪಾತ್ಯೆ ಸಾರ್ಕೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ತಲೆ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್‍ಯಿ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ದುಬಾವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ವಿಗಾರಾಂಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಯೆತೊನಾ. ನಾ ತರ್ ವಿಗಾರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸೊಯ್ ಚಾಳ್ವಲ್ಲೊ? ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ ವಿಶಯ್ ಧಾಂಪುನ್ ದವರ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ಲೊಮೂ?

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ಚೊವ್ಕೆಕ್ ತಿಳಾಚಿ ಕರಿ ಭರ್ಶಿಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್‍ಚ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ… ಮರಿಯಾಣ್ ಯೆತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆ ಖಬ್ರೆಕ್ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊನಾಂತ್. ರೆಮೆಜ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಖುಬಾಳೊನ್ ಉಲಯ್ತ್ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮಾದಾನಾಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ನಾ.

“ತುಜೊ ಮೊಗಾಚೊ ಭಾವ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಖಂಯ್” ಮ್ಹಾಕಾ ಖೊಂಕುನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಖಬರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್‍ಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಹಿಣ್ಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮತಿಕ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್… ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ… ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಆಸ್ತೆಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್…” ಬಾಗ್ವೊನ್ ಶೆಣ್ ಝಾಡುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ನೀಟ್ ರಾವೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ, “ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಣ್ ಘಾಲ್ಲಿ ಉಡಾಸ್ ನಾವೇ ತುಕಾ… ತುವೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಯಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಪೊಣ್ಸಾರೊಂಪ್ಯೊ ಕಾಡ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಗ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ತಾಚೆ ಕಡೆ ದಮ್ಮಯಾಂ ಘಾಲ್ಚೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಿಕಾರ್ಪಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ…..” ಸಣ್ಸಣ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ತಾಚೆ ಕಡೆ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ….. ಪಯ್ಲೆಂ ಬರ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಉತರ್ ಸಾಂಗ್ಯಾಂ…..” ಮ್ಹಾಕಾ ಗೊಂದೊಳ್ ಸುಟಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಸೊರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

“ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂ ವರ್ವಿಂ ಆಮ್ಚೆ ಮಾಡಾ ಕವಾತೆ ಭಾಗ್ತಾತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ. ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಕಡೆ ವಚೊನ್ ಕಿತೆಂ ಸಯ್ಲಾಪ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ?” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ವಚೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮತಿಂತ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ತೆ ರಾತಿಂ ಆಟ್ಯೆಂತ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ ಹಾಂಬೆಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ಹ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್‍ಯಿ ಹಂಕಾರ್ ಆಯ್ಲಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಪುರ್ತೆ ಆಟ್ ಮಯ್‍ನೆ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಬೆತಾ.”

ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಗೆರ್‍ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಡಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಮೊಲಾಕ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ಆತಾಂಚೆಂ ಚೊವ್ತೆಂ ವಾಸ್ರುಂ. ಪುರ್ತೆ ದಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಫುಡ್ಲದ್ ಪಾಡೆ ವೆಲ್ಲೆ. ವಾಸ್ರುಂ ಘಾಲ್ನ್ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಂಬೆನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾಡೆ ವೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸ ಮಯ್‍ನೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂ ದೂದ್ ದಿತಾಲೆಂ. ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ತಿಸ್ರೆಂ ವಾಸ್ರುಂ ದಾಸಿಕ್‍ಯಿ ಆಮಿ ಪೊಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚೊವ್ತೆಂ, ಆತಾಂ ದುದಾಚೆಂ ವಾಸ್ರುಂಯ್ ಪಾಡಿ. ರೆಮೆಜಾನ್ ತಾಕಾ ‘ಸುಂದ್ರಿ’ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಸುಂದ್ರಿಕ್‍ಯಿ ಪೊಸುನ್ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ವಿಕ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ.

ಫಾಂತೆಂ ಜಾತಾನಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ ಹಾಂಬೆಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಪಾಡ್ಯಾಂಕ್ ನ್ಹಯ್ ದಿಸ್ತಾ’ ಮ್ಹಣ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಮದಾನ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ದೂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ರೆಮೆಜಾಚೆರ್ ಬೊಲ್ಲಿ ಉಡೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ದೂದ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಚಾಯ್ ಕೆಲಿ ನಾ.

ಹಾಂವ್ ನಿರಾಳ್ ಪೊಟಾರ್ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಪಾಡೆ ಧರಂವ್ಕ್ ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವ್ಹರ್ನ್ ಗೆಲೊಂ. ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೀನಾ ಬಿಯಾಚೆ ಪಾಡೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಏಕ್‍ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾಡೆ ಧರಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ಶೆರ್ ತಾಂದುಳ್ ವಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ತಾಂದ್ಳಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ಘೆತಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತ್ಲೆ.

ಸುಬ್ಬನಾಯ್ಕಾಚೆಂ ಘರ್ ಮುಲ್ಕಾಡಿ ದಿವ್ಳಾಕ್ ಲಾಗ್ಸರ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಮಯ್ಲಾಂಚಿ ಭಿತರ್ಲಿ ವಾಟ್.

ಪಾಡೆ ಧರವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ (ಕೊಡು ಬೆವಾಚೆಂ) ತೇಲ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊಂ. ಪಾಡೆ ಧರಯ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ ತೇಲ್  ದಿಲ್ಯಾರ್ ಪಾಡೆ ರಾವ್ತಾತ್‍ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಜಿನ್ಸಾಚಿ ಆಂಗಡ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್‍ಚ್ – ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚಿ. ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚೊ ಬಾಪುಲ್‍ ಭಾವ್. ತಾಚೆ ಕಡೆ ಮೀಟ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಟ್‍ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ನಾಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮುಡ್ಲಾಕ್ ಅರ್ದೆಂ ಫರ್ಲಾಂಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಆಂಗಡ್.

ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಕುಟ್ಟೆಂಭರ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಎಕೆ ಸಿಸ್ಲೆಂತ್ ಭರ್ನ್ ದಿಲೆಂ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿನ್.

“ತುಮ್ಗೆಲೊ ಗಲಾಟೊ ಇತ್ತುನ್ ಪಾವ್ಲೊ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಡ್ಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತಾನಾ.

“ಗಲಾಟೊ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ….. ಖಂಚೊ ಗಲಾಟೊ” ತೊ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ತೆಂ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ನೆಣಾರ್ಪಣಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಆಪ್ಣಾಯ್ಲೊ ಹಾಂವೆಂ.

“ಗಲಾಟೊ ನಾ! ತುಕಾ ಕಾಲ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾದ್ರಾಬಾನ್ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಖಂಯ್… ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ಬರೊ ದುಡ್ಡು ಆಸಾ ಪರ್ಬೊ… ತುಮ್ಚಾ ಪಾದ್ರಿಕ್ ತಾಣೆ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್… ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ದುಡ್ಡು ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮಾತ್ ಘೆತಾತ್” ಸುಟೆ ಪಯ್ಶೆ ಮೆಜುನ್ ಮೆಜಾರ್ ಘಾಲಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ.

“ನಾ ಕಾಮ್ತಿನೊ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ, “ಲೋಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ಜೀಬ್ ಕಶಿ ಘುಂವ್ತಾ ತಶೆಂ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾ… ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್‍ಚ್ ನಾ… ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಟಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್ ಪಳೆ ತೆಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್… ಲೊಕಾಚೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಯಾರ್ ಪಡ್ಚಾ…..” ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಕೊಮ್ಸಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ದವರ್ತಾನಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಹಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಪರ್ಬೊ ತುಂ….. ವ್ಹಡೊಲ್ ತುಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್‍ಚ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರಾಬಾಕ್ ದುಡ್ಡು ದಿಲ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಆತ್ತಾಂ ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ತುಕಾ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ಕಾಡ್ಟಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ….. ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್” ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜ್ ಹಾಂಗಾ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕೆದಾಳಾ?

ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಡುಕಾಮ್ತಿ ಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂಚ್, “ರೆಮೆಜ್ ಕೆದಾಳಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ?” “ನಾ….. ಹಾಂವ್ ಕಾಲ್ ಮಾಂವಾಡ್ಯಾ ಗೆಲ್ಲೊಂ… ಯೆತಾನಾ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೆಣೆ ಆಯ್ಲೊಂ… ತುಂ ಪಾದ್ರಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲೊಯ್… ತೆದ್ನಾಂ ಬಾಯಮ್ಮಾನ್‍ಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಾಮ್ತಿ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ನಾ.

“ಆಸೊಂದಿ….. ದೇವ್ ಪಳಯ್ತಲೊ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ದುಡು ದಿಲಾ ತರ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ತಲೊ….. ಪಯ್ಶೆ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ರಶೀದ್ ದಿತಾ. ಲೇಕ್‍ಪಾಕ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ದವರ್ತಾ….. ರೆಮೆಜಾಕ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ದುಬಾವ್” ಹಾಂವೆಂ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಕ್ ಸಮ್ಜಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಜಿಬೆ ವರ್ವಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಅನಾಹುತಾಂಚ್ ಚಡ್.

“ಕಾಮ್ತಿನೊ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಮ್ಹಣ್ ತುಮಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗನಾಕಾತ್….. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂ ವಿರೋದ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಬರೆಂ ನ್ಹಯ್” ಪರಾತಿಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಆಂಗಡ್ ಸೊಡ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ. ‘ಜಾಯ್ತ್ ವೊ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ.

ಆಂಗ್ಡಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಭೆಣ್ಶಿ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಸುಟವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅಶೀರ್ ವೊರ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೊಂ. ದಾಮಾರಾಚ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕೊಣ್ ಭೆಟ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಚಾ ಪಿಯೆಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಹಾಂವ್ ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ.

ರೆಮೆಜಾಚಿ ಸವಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂಗೀ ಹಾಂವ್. ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ-ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಜಾತಲಿ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಅನಾಹುತಾಂ ಘಡ್ತಿತ್‍ಗೀ….. ವಚೊನ್ ವಚೊನ್ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೊ? ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ ಆಂಗ್ಡಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸಕ್ಡಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗೊಂದಿ….. ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಕಶ್ಟಾಂತ್ ಘಾಲ್ಚೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್….. ಎಕಾ ವೆಳಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ದುಡು ದಿಲಾಚ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂ ವೆತಾ?

ಪಾಡೆ ಧರಂವ್ಕ್ ಆಂಬುಡ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾನಾ ಬೊಲ್ಲಿನ್ ಉಪಾದ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಶಾಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಸೊಂಡ್ಯೆಕ್ ಭಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ದೊರಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾಕ್ ಭಾಂದ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಸೊಂಡ್ಯೆಕ್ ವಾ ಶಿಂಗಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ ದೊರಿ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ವೊಡುಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಹಂಕಾರಿ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ನಾಕಾ ಬುಡಾಕ್ ಬುರಾಕ್ ಕರ್ನ್ ನಾಕಾ ದೊರಿ ಘಾಲ್ಚಿ ಆಸಾ. ಬೊಲ್ಲಿ ತಿತ್ಲೆಂ ಉಪ್ರಾಟೆಂ ವಾ ಹಂಕಾರಿ ಸಬಾವಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್.

ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ವೊಳುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಡ್ಲಾಂಚ್ಯೊ ಬರ್ಯೊ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಡೆತ್ಯೊ ಕಾಡ್ನ್ ಭಾಂದುನ್ ದವರ್ತಾಲೆಂ. ದೋನ್ ದೀಸ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಈರ್ ಕಾಡುಂಕ್* ತ್ಯೊ ಉಪ್ಕಾರ್ತಾಲ್ಯೊ.

ಗಾಯ್ರಾಕ್ ಆಟ್ಯೆಂತ್ ಭಾಂದುನ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ ತೇಲ್ ಭರಯ್ಲೆಂ. ತೇಲ್ ಭರಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ವಾಸ್ಯಾಚೆಂ ಗಿಂಡೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವೆಂ ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ಧರ್ಲೆಂ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆಂ ತೋಂಡ್ ಉಸವ್ನ್ ಗಿಂಡ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ತೇಲ್ ಬೊಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ವೊತ್ಲೆಂ.

ಪಾಡೆ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಕ್ ದೋನ್ ವೊರಾಂ ಪೊಟಾಕ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ದೀನಾಂತ್.

“ತುಕಾ ಕಾಲ್ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೊವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ.

“ತೆಂ ಕಿತೆಂ ತಾಳೊ ಜಡ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್. ಖಂಯ್‍ಗೀ ಗೆಲ್ಲೊ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ… ಉದಕ್ ದೀ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಕಾಯ್ಬೆವಾಚೆಂ ತೇಲ್ ತಾಚೆಂಚ್‍ಮೂ?” ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ತೇಲ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಮೆಳ್ತಾ… ತೇಲ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಆಂಗ್ಡಿಂತ್ಲೆಂ… ತುವೆಂ ತಾಚೆ ಕಡೆ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಖಂಯ್… ತುಕಾ ಕೊಣೆ ತಿ ಖಬರ್ ದಿಲ್ಲಿ?” ಹಾಂವೆಂ ಬೊಳಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಪರಿಂ ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ರುಪಯ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ಖಂಯ್. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತುಕಾ ಆಪವ್ನ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿತಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ… ತುಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ವಿಗಾರಾಂನಿ ತುಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದಿಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್…” ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೊಲ್ಲಿಚೆ ಗೊಮ್ಟೆಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲಿ ಚಡ್ತಿಕ್ ದೊರಿ ಕಾಡ್ನ್ ಕೊವ್ಡೆರ್ ದವರಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್‍ವೇ… ತುವೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ತೆ ಕೊಂಕ್ಣೆ ಆಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಖಬ್ರೊ ಆರಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಮೀಟ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಆಂಗ್ಡಿ ಬಾಗ್ಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್… ತಾಂಕಾಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಾತ್ ದಿಸ್ತಾ. ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿಚಿ ಭಯ್ಣ್ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ?” ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಗ್‍ಚ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಳ್ ವೊಂಕ್ತಾಯ್… ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಆಮ್ಚಿ ಮರ್ಯಾದ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಯ್ತಾನಾ ಆಮಿ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ… ತುಜೆ ತಸಲೊ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಕೊಣೆ?” ರೆಮೆಜ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ.

“ಬೊಬಾಟಿನಾಕಾ… ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕ್” ಬೊಳಾಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. “ತುವೆಂ ಪಾಂಡು ಕಾಮ್ತಿ ಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್. ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾತಿಂತ್ಲೊ ವಾಚುನ್ ದವರುಂಕ್ ಪಾದ್ರಿಕ್ ಲೋಂಚ್ ದಿಲಾ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಅಸಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಹಜಾರಾಂನಿ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ತಾತ್. ಆನಿ ಆಮಿಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್. ನಾಂವ್ ಪಾಡ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ. ಮಾತೆಂ ಮಾರಿಜೆ ಆಮಿ” ದುರ್ಸಾಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ರೆಮೆಜಾಚಿ ಚೂಕ್ ಆಸಾ ತಶಿ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ತೆಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ.

“ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾವೇ… ತುಂ ಏಕ್ ಬೋಳ್ ಬೆಪ್ಪಾ… ತುಕಾ ಏಕ್‍ಯಿ ಸಮ್ಜನಾ. ತಾಂಣಿ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಧಮ್ಕಿ ದಿಂವ್ಚಿ? ಅನಿತಾಕ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ತುಂ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ ವಿಗಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊ? ತುಜಿ ಪಿರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಟ್ಕರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ಲಿನಾಯೆ…? ಸಕ್ಕಡ್ ಪಯ್ಶಾಂಚಿ ಸಕತ್… ಕುಂಪಾದ್ರಿನ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ…”

“ಆಮಿ ಅಶೆಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ರೆಮೆಜಾ… ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಮತ್ಲಾಬ್ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ಟಾ. ತೊ ಆಮ್ಚೆ ಕಡೆ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಲ್ತೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾ… ತೊ ದಗಲ್ಬಾಜಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತುಕಾ ಸಮ್ಜನಾ” ಸಮ್ಜಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂ ಮ್ಹಜೆ ಕಡೆ ಭಾಸೊ ಉಲಯ್ನಾಕಾ. ತಕ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ನಾ ತುಕಾ. ಭಿತರ್ ಪೇಜ್ ಸಿಜ್‍ಲ್ಲಿ ಆಸಾ. ಕಾಣ್ಗೆವ್ನ್ ಜೇವ್. ಹಾಂವ್ ತಣಾಕ್ ವೆತಾಂ… ಬೊಲ್ಲಿಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ದವರ್ನಾಕಾ. ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಜೇವ್ನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲಿ ಪೇಜ್ ದವರ್ಯಾಂ… ಪಾಡೆ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಯ್ರಾಕ್ ತಾಳ್ಣೆಂ ದವರಿನಾಂತ್” ಮ್ಹಣತ್ ರೆಮೆಜ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶೆಣ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಝಾಡುಂಕ್ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಕೊಡ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಕೊಯ್ತಿ ಪಾಜುನ್ ಬಯ್ಲಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಹಾಂವೆಂ ಭಿತರ್ ವಚೊನ್ ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲಿಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ಕಶೆಂ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಉಲವ್ಣ್ಯಾಕ್ ಕಶಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ತೊ ಬರ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತ್ ತರ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ. ತೊ ಬಾಯ್ಲೆ ಧುವೆಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರಾಗಾನ್ ಝಗ್ಡೊಂಕ್ ಯೇತ್ ತರ್?

ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಜಾಲ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಿತಿಂತ್ ವಾಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್, ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಪರಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಶೆಂ ವಿಶಯ್ ಘುಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾನ್, ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್, ಅನಿತಾನ್ ತೊಂಡಾಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲಿ.

ಬೊಶ್ಯೆಂತ್ ಪೇಜ್ ಘೆತ್ಲಿ.

ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಉಕಡ್ನ್ ಮಿಟಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೊ ಪಾಲ್ಪೊಣೊಸ್, ರೆಮೆಜಾನ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಿಡ್ಡುನ್ ಚೆಟ್ಣೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ. ತಾಂತ್ಲೊ ಥೊಡೊ ಬೊಶ್ಯೆಚ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮಣಯ್ ದವರ್ನ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಬಸ್ಲೊಂ.

ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಬಯ್ಲಾಂತ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ. ವೆಗಿಂ ಜೇವ್ನ್, ಬೊಶಿ ಧುವ್ನ್ ಘರ್ಚೆಂ ದಾರ್ ಆಡ್ ಕರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಬಯ್ಲಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೊ ರೆಮೆಜಾಚೊಚ್ ತಾಳೊ ತಶೆಂ ಆಯ್ಕಲೆಂ.

ಆಡ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಚ್ಯೆ ಸಾಂಕ್ಳಿಕ್ ಥಾಲೆಂ ಸಾಂಪ್ಡಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಬಯ್ಲಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಕುಮೆರಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ರೆಮೆಜಾನ್ ತುಳು ಭಾಶೆನ್ ಗಾಳಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಶಿರಾಪ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕತಾಲೆಂ.

ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆತಾನಾ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ.

ಮಾಬಲಾ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಖೊಂಡ್ತಾಲೊ.

ಹಾಂವ್ ರೆಮೆಜ್ ಉಬೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಗೆಲೊಂ.

“ಹಾಂಗಾ ಪಳೆ… ಹಡ್ಬ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್** ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ” ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ತೀನ್ ಗೆಂದಾಳೆ ಬೊಂಡೆ, ಸೊಣ್ಣಾಂ ಸಮೇತ್ ಥಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಸೊಣ್ಣಾ ವಯ್ಲಿಂ ಸಿರ್ಕಿಂ ಕಾಡ್ನ್ ತಿನ್‍ಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಬಾಂದ್‍ಲ್ಲೆ.

ಬೊಂಡ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಡ್-ನೀಟ್ ಬಾರ್ಪಿಲ್ಲೆ ಗುರ್ತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಆರ್ದೆ ರೊಂಬ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖಿಳೆ ಥಾಪುಡ್ನ್ ತಾಂಚೆರ್ ಕುಂಕುಮ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೊ.

ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂಚ್ ಪಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲ್ಲೆಂಗೀ ವಾ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ತೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‍ಲ್ನಾ.

“ಆಮಿ ತೆಂ ಆಪಡ್ಚೆಂ ನಾಕಾ… ಕಾರ್ಕೊಳ್ಚೊ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಳಯ್ತಲೊ… ಕೊಣೆ ಕೆಲಾಂ ತಾಂಕಾಂ ಭೊಂಗ್ತೆಲೆಂ… ತುಂ ತೆಂ ಆಪಡ್ನಾಕಾ” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ಹೆಂ ಮಾಟ್‍ಗೀ… ವಾ ಕೊಣೆಂಯ್ ಅನ್ನಾಡ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಕ್ ಅಶೆಂ ಕರ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ…?” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ದುಬಾವ್ ಉಚಾರ್ಲೊ.

“ಕಾಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ದಿ… ಘರಾ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಹಾಡ್ನ್ ಹಾಚೆರ್ ಶಿಂಪ್ಡಾಯ್. ಸಕ್ಕಡ್ ತೊ ಪಳಯ್ತಲೊ. ಕೊಣೆ ಕೆಲಾಂ ಪಳೆ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ…” ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಮಾಟ್, ಮಂತ್ರಾಂ, ಹಾತ್-ಮೋಸ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್‍ಯಿ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಂಯ್ ಉಬ್ಜಲಿ. ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಶೆಣಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಘರಾ ಆಯ್ಲೊ, ಆಗ್ಮೆಂತ್ ವ್ಹರೊಂಕ್.

* ಈರ್ ಕಾಡುಂಕ್: ಸಾರ್ಣಿ ಕುಂಟೊ ವಾ ಸಾರ್ಣಿ ಕರುಂಕ್
** ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆಂ: ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ನಾಸಾ ಖಾತಿರ್ ದುಶ್ಟ್ ಸಕ್ತೆಂಚೊ ಆಧಾರ್ ಘೆವ್ನ್, ತಾಚೊ ಘುರ್ತ್ ತಗಡ್, ಖಿಳೆ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊಣಾಕ್ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ, ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ದವರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಮಾಟ್ ಏಕ್ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಮಾಟ್ ಕರ್ಚೆ, ಕಾಡಂವ್ಚೆ ತಜ್ಞ್ ಆಸಾತ್. ಜಾಯಿತ್ತೆ ಶಿಕ್ಪಿಯಿ ಹೆಂ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *