Latest News

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : August 30, 2014 at 6:38 PM

Dear Readers, we are running a free media with high democratic values. Without subscriptions, advertisements & having no patrons or god fathers, we depend on your support to run this pro people, impartial, unbiased and courageous media. Kindly support us by your generous help.
Our Google Pay & Paytm Number - 8277362399

Our Bank Details:
Name: Donald Pereira
Bank: Canara Bank
A/C No: 0977101022194
Hampankatta Branch, Mangaluru 575 001
IFSC Code: CNRB0000612
MICR Code: 575015009

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 6; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ವಿಗಾರಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

Nirmone_Title Aಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯೆಂಕ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಏಕ್-ದೋನ್ ಪಾನಾಂ ಫುಟ್ಚ್ಯಾ ಭಿತರ್, ತಾಚೆವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಂಕ್ ಜಡಾಯೆಚೆ ಫಾಂಟೆ ಫುಟ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭಾವಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್. ಅನಿತಾ ಧುವೆ ಸಾರ್ಕಿ ಧುವ್. ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚೆಡುಂ ಭುರ್ಗೆಂ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ಅನಿತಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಧುವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್? ಹಾಂವ್ ತಾಂಕಾಂ ಧರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್? ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರಿನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಥೊಡೆಂ ಚಿಂತುನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತೆಂ, ನಾ ತರ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್‍ಯಿ ಸಮ್ಜವ್ಯೆತೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಖಂಡಿತ್ ಸನಿ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ. ಹಾಂವೆಂ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಮೆಟಾಂತ್ ಹಾಂವ್ ಸಲ್ವತಾಲೊಂ. ಮರಿಯಾಣ್ ಹ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವಜೆಗಿ? ಹಾಂವ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸಜೆ? ಆಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ತೆಂ ತೆಣೆ ಯೆತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದ್ರಪಾರ್ ತಾಣೆ ದುಸ್ರೆ ವಾಟೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಘರಾ ವಚಜೆ? ಆನಿ ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿ ಸನಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ತುನ್? ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ… ತೊ ಆಸೊನ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್ಳೊ ನಾ.

ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಎಕೆ ಘಡ್ಯೆಕ್ ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ರೂಪ್ ಘೆತಾಲೆಂ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಗ್ರಹಚಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ… ನಿರಾಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗೊಟಾಳ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೊ ವಾಂಟೊ ಕಿತ್ಲೊ? ಕೆಲ್ಲೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ರೆಮೆಜಾನ್‍ಚ್. ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಆವಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗನಾತ್ಲ್ಯಾರ್, ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಮೆಚ್ವಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ಘೊಟಾಳೊ ಇತ್ಲೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾತೊ ನಾ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಟ್ಟ್ಯಾ ಭಿತರ್‍ಚ್ ರಿಗನಾ! ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಸಸಾರ್. ತಾಣೆ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಪರಿ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ಜೆ. ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂ, ಇಲ್ಲೆಶೆಂ ತರ್‍ಯಿ ವ್ಹರವ್ನ್ ಪಳಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉಲಯ್ತಾ. ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂಕ್ ಘೊವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತೆಂ ಮಾರಿಜೆ?

ಹಾಂವ್ ಚಿಂತುನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಪಂಜಿ ಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮೊದೊರ್ನ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ಪಂಜಿಗುಡ್ಯಾಚಿ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೆ ಆಂಗ್ ಕಾಡ್ಟಾತ್! ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮೊದೊರ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳಾರ್‍ಯಿ ತಿಚೆಂ ನೀಜ್ ಪಿಲ್ಯಾದ್ ಕೋಣ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ.

ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನಿಕ್ ಹಾತ್ ಮೋಸ್* ಕರ್ಚಿ ಸವಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ, ಹಾಂವೆಂಯಿ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ.

(*ಹಾತ್-ಮೋಸ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬರೆಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಣಾಂತ್ ಪಾಲಿಚೆಂ, ಆಗ್ಗ್ಯಾಚೆಂ ವೀಕ್ ಭರ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ. ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೀಕ್ ಸೆವ್‍ಲ್ಲೆ ಪಿಡೆಸ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ಹಿ ಏಕ್ ಪುರ್ತಿ ಪಿಶಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ, ವಿಶೇಸ್ ಚಾಲ್ತೆರ್ ಆಸಾ.)

ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್‍ಯಿ ಹಾತ್ ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಬಲಾನ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಭಾಗೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಚಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚೊಕ್ಕಾಡಿ ನಾಗಾಚಾರಿಗೆರ್ ವಚೊನ್ ವೊಂಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನಿಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್.

“ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್‍ರೆ ವಿತೊರೆ….. ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯೆ….. ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ಆಯ್ಲಾಯ್?” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮೊದೊರ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತಾನಾ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ಗೆಲ್ಲೊಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ ಉಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್ಲ್ಯಾಯೇ….. ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೊದೊರ್ನಿನ್. ಖಬರ್ ಮೊದೊರ್ನಿಕ್‍ಯಿ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ?

“ಕಾಲ್ಯಾಕ್ ಪಂಚೆತ್ಕಿ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಕಾಲೆಂ ತ್ಯಾ ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ಪಂಚೆತ್ಕಿಕ್ ಆಪಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆಗೆರ್ ವೆತಾನಾ ತೊ ತ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೊ….. ಫಾಂತ್ಯಾಫುಡೆಂ ಖಂಯ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್‍ರೇ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ….. ತೆಂ ದಳ್ದಿರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಸಾ ಪಳೆ ತಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆನಾಯೆ….. ದೂದ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಖೊಂಚ್ ಮಾರ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಪಾಪರಿ ತೆಂ ದಳ್ದಿರ್….. ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್‍ಮೋಸ್ ಕೆಲಾ, ಪಾಲಿಚೆಂ ಈಕ್ ಘಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾದ್ರಿಕಡೆ ದೂರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ…..” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನ್.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಫುಡೆಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಗೆಲ್ಲೊ! ಆನಿ ಥಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಚೀಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಗಜಾಲ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಚೆ ವಾಟೆರ್ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನಿಗೆರ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಗಾಯ್ಚೆಂ ತಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಕಾಂತ್ ಪಾಲಿಚೆಂ ಘಾಲ್ನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಡಾಸ್ ಕೆಲೊ.

“ನಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆನ್ ಆಪೆ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ರೆ….. ಧರ್ ತುಂ ದೋನ್ ಖಾ…..” ಮ್ಹಣೊನ್ ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾಂತ್ಲೆ ಕಾಡ್ನ್ ದೋನ್ ಭಾಜ್‍ಲ್ಲೆ ಆಪೆ ದಿಲೆ ಮ್ಹಾಕಾ, ಹಾಂವೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ.

ಮೊದೊರ್ನಿನ್ ಹ್ಯಾ ಆಪ್ಯಾಂನಿಯಿ ಕಿತೆಂಯ್ ಘಾಲಾಂ ತರ್? ಖಾಂವ್ಕ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್, ಸೊಡುಂಕ್‍ಯಿ ನ್ಹಯ್. ಖಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರಿತ್ ತರ್? “ಹಾಂವ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಮುತೊನ್ ಯೆತಾಂ. ತುಂ ಮುಕಾರ್ ವಚ್” ಮ್ಹಣೊನ್ ತಿಚೆ ಜಾಪಿಕ್ ರಾಕಾನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಬೊಲ್ಯಾ ಆಡೊಸಾಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಮುತೊಂಕ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸತ್. ಮುತ್ಲೊಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಪೆ ಖಾಂವ್ಚೆ ಆಡಾಂವ್ಚೆಂ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಆಪೆ ದೋನ್‍ಯಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಪಯ್ಸ್ ಉಡಯ್ಲೆ. ‘ಮಾರ್ ಗೆಲಿ’ ಚಿಂತ್ಲೆಂ.

ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ಮೊದೊರ್ನ್ ಸುಮಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ. ಮೊದೊರ್ನ್ ಪಂಜಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಘರ್ಚೆ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ತಚ್ ಹಾಂವ್ ಶೀದಾ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಮಸ್ಕ್ ಕಾಳೊಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ರೆಮೆಜ್ ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡ್ಟಾಲೆಂ. ವಸ್ತುರ್ ಬದ್ಲುನ್ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕಡೆ ಗೆಲೊಂ.

ಉದಕ್ ಭರ್ನ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಜೊ ಘಾಲ್ಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಖೊಲಿಯೊ ಸಾರ್ನ್ ಉಜೊ ಕೆಲೊ. ದೂದ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ನ್ ರೆಮೆಜ್‍ಯಿ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಕಡೆ ಆಯ್ಲೆಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ….. ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಗೆಲೊ” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಜೆವರ್ವಿಂ ಏಕ್‍ಯಿ ಕಾಮ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪಾತ್ಕಿ ದರ್ಯಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಧೊಂಪ್ರಾ ವಯ್ರ್ ಉದಕ್ ಯೇನಾ….. ತುಂ ಅಹಲೊ ಸನಿ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೊ….. ಖಂಚೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ಜಾಲಾಂಯೆ ತುಜೆಕಡೆ….. ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಇತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ತುಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಶಿಂ ರಾವ್ಲಿಂಗೀ….. ದುಸ್ರಿಂ ತರ್ ಖಂಯ್ ಬಾಂಯ್ತ್ ಉಡೊನ್ ಮೊರ್ತಿಂ…..” ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ಪುರ್ಲೆಂ. ತಾಕಾ ಹರ್ಯೆಕಾಂತ್‍ಯಿ ಚುಕಿದಾರ್ ದಿಸ್ಚೊ ಹಾಂವ್‍ಚ್.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ನಾ ತರ್ ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಕಿತೆಂ ಇಗರ್ಜ್ ಜಾಡ್ಟಾಲೊಯ್‍ವೇ….. ನ್ಹಯ್ ಪರತ್ ತ್ಯಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಪಾರೊತ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್. ತುಜೆಂ ಎಕೇಕ್ ಆಯ್ಕತಾನಾ ಪಳೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಂಗಾರ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಚರ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾ…..” ತೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಯೆತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾಂಯೇ….. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ದೂರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕುಂಪಾದ್ರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್‍ಯಿ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಯ್….. ತೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಉಲಯ್ತಾ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರೆಂಚ್ ಕರ್ತಾ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ವ್ಹರ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತಾಣೆ. ವಾಟೆರ್ ಮಾಗ್ದೆಲ್ ಮೊದೊರ್ನ್ ಮೆಳ್ಳಿ. ತಿಣೆಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…..” ಹಾಂವೆಂ ಘುಟಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಪರಿಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್.

“ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂ? ತೊ ವಾಡ್ಯೊಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ವಿಗಾರಾಂನಿ ಆಪಂವ್ಕ್ ಧಾಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಣೆ ವಚನಾಕಾವೇ….. ಆನಿ ತುಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ವಾಟೆರ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊಯ್….. ತ್ಯಾ ಅನಿತಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ? ತುವೆಂ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಅನಿತಾಕ್ ನಿದ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್‍ಗಿ ತುಕಾ….. ಉಲಯ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳೆಯ್ಜೆಗೀ ನಾಕಾ….. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗೊಲಿಮಾರಾಂಕ್ ತಿಚ್ ಖಬರ್. ವೊಡೊಲ್ ತಿಪ್ಪರಿ ಗುಂಡ್ಯೆಚೆಂ ಕೊರಪಲಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆಂವೀ ತಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೆಂ….. ಆಮ್ಚೆ ಮರ್ಯಾದಿಕ್ ಗಸ್ ಪುಸ್ಲ್ಯಾಯ್…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಥಾಪ್ಲೊ.

ದುಸ್ರೊ ದಾದ್ಲೊ ತರ್ ನ್ಹಾಣ್ಯೆಂತ್ಲೆಂ ಜಳ್ಚೆಂ ಕೊಲಿತ್ ಕಾಡ್ನ್ ರೆಮೆಜಾಚೆ ಜಿಬೆಕ್ ದಾಗುನ್ ದವರ್ತೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕ್ರೂರ್‍ಪಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ವಾ ಹಾಂವ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಪರಿ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್?

“ತುಂ ಸಯ್ತ್ ತಶೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾಯ್ ರೆಮೆಜಾ….. ಅನಿತಾಕ್ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್ ಹಾಂವೆಂ….. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸಾ, ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆ….. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣಜೆ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಹಾಂವೆಂ ಅಸಹಾಯಕ್ಪಣಿ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಪುರೊ….. ಪುರೊ….. ಘರಾಂತ್ ಕೋಣ್‍ಯಿ ನಾ ತರ್ ಮಾಬಲಾ ವೆತಾ….. ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಿ ದಾಸ್ತಿ? ಕಾಳೊಕ್ ಪಡ್ಟಾನಾ ಆಡ್‍ವಾಟೆರ್ ಪರ್ಕಿ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಶಿ ತರ್, ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕಡೆ ಘರಾ ನಿದೊಂಕ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಶಿ ತರ್ ಲೋಕ್ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗತ್? ಪಡ್ಪಶಿ ತುಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್….. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಫಿರ್ವಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್….. ತುಂ ತ್ಯಾ ಅನಿತಾಕಡೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್? ತ್ಯಾ ದಿರ್ಸಾಂಗ್ ಮಿರ್ಸಾಂಗೆನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ತುಂ ಪುಕ್ಕೆಲಾಪರಿಂ ಧಾವೊನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್….. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಕುಂಬು ಜಾಲ್ಲಿ ಆತಾಂ ಪುರ್ತಿ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಯಾ….. ಖಂಚೆಂಯಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಚಿಂತುನ್ ಪಳಯ್ಜೆ…..” ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂಥಾವ್ನ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ‘ಆಮಿ-ತುಮಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂಯಿ ರಾವಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಚಡಿತ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ರಾಜಾಂವ್ ದಿಸ್ಲೆಂ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್ ಕಾಳೊಕಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ರಾಕೊನ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ನ್ಹಯ್. ಮ್ಹಜೊ ಇರಾದೊ ಬರೊ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಳ್ತಾವೇ? ಹೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆಂ ನಾ? ಅನಿತಾಕಡೆ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಗೆಲ್ಲೊಂಚ್ ನ್ಹಯ್. ಹಾಂವ್ ವೆತಾನಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ‘ಮರಿಯಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ವೆಚೆಂ ರಾವಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ. ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ನಾ. ಸಾಟ್ ವರ್ಸಾಂ ಉತ್ರಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ, ವೀಸ್-ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಅನಿತಾಕ್ ಬಾಪುಯ್ ಧುವೆ ತಸಲೊ ಸಂಬಂದ್ ಹಾಂವೆಂ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೊ. ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಹರ್ಯೆಕ್‍ಯಿ ವಾಂಕ್ಡೆಂಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ಕಾಳ್ಕಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಹಳ್ದುವೊಚ್ ದಿಸ್ತಾ ಖಂಯ್ ತಶೆಂ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗಿಂಚ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆವ್ನ್, ಜೆವಿನಾಸ್ತಾಂ ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೊಂ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಭೆಟ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಚಿಕ್ ವಚೊನ್ ಸುಕುರ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಕಡೆ ಮಾಗ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ತೆಂತೆಸಾಂವ್ ನಿವಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ನವ್ಯಾ ಮಾಡಾಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಫಳ್ (ನಾರ್ಲ್) ತಿಚ್ಯಾ ಮಾನಾಕ್ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲಿ. ಮಾಡಾಚ್ಯಾ ಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾರ್ಲಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕೇಕ್ ಇಗರ್ಚಿಕ್ ದಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಚಡಿತ್ ಆಂಗವ್ಣ್ ಮ್ಹಜಿ.

ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವೆತಾನಾ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭರಾನ್ ಬಡಯ್ತಾಲೆಂ. ಹಾತ್‍ಪಾಂಯ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಕಾಂಪ್ತಾಲೆ.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಭಿತರ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ದವರ್ನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಬರಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಜನೆಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊಂ.

ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

“ಹೋ….. ವ್ಹಡ್ಲೊ ಮನಿಸ್….. ವಿತೊರ್ ಕುವೆಲ್……………” ನಂಜಿ ಉಲಯ್ಲೊ ವಿಗಾರ್. “ಕಾಲ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ವಚೊನ್ ಯೇ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಶಣ್ ತುಕಾ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಶೀದಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊಯ್ ನ್ಹಯ್‍ವೇ….. ಆತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ಬೆಸಾಂವ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಕರ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ….. ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ…..” ಹಾಂವ್ ಪಾದ್ದೆಲೊಂ.

“ಪುರೊ….. ಪುರೊ” ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ವಿಗಾರ್, “ನ್ಹಯ್‍ಗಾ….. ತುಕಾ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮೊರ್ಚಿ. ಆತಾಂ ಹಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಬೂದ್ ಖಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಿಗಾ? ತುವೆಂ ಶಿಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್‍ಪಣ್ ಹೆಂಚ್‍ವೆಗಾ? ….. ವಚೊನ್ ವಚೊನ್ ಭಾವಾಚ್ಯೆ ಬಾಯ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೆ ಆಂಕ್ವಾರ್ ಧುವೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲಾಯ್‍ಮೂ….. ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂಯೇ….. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವ್ಹರಿಜೆ**ವೇ? ತುಜ್ಯಾ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ವಾಳಯ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ?”

(** ಕಂಕ್ನಾಡಿ ವ್ಹರಿಜೆ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಫಾ| ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಪಿಶ್ಯಾಂಚೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಿಶೆಂ ಲಾಗ್ಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ.)

ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ವಿಗಾರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಕ್, ಅನಿತಾಕ್ ಪಾಡ್ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಮಾಂಡ್ಟಾಲೊ. ಕಾಲ್‍ಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾಂನಿಯಿ ಹೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಕೊ ಬಸ್ಲೊ ನಾ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತೊ ಗುನ್ಯಾಂವ್ ಥಾಪ್‍ಲ್ಲೊ.

ಮ್ಹಜೊ ಮೆಂದು ನಿಜಾಕ್‍ಯಿ ಕುಂಬು ಜಾಲಾ?

“ಕಿತ್ಯಾಕ್‍ಗಾ ಲೊತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಿಟಾಚೊ ಖಾಂಬೊ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ರೂಕ್ ಜಾಲಾಯ್? ಜೀಬ್ ಸುಟನಾವೆ ತುಕಾ….. ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾ, ಆತಾಂ ಪಾಪ್ ಭಾವ್ಡ್ಯಾಪರಿಂ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂವೇ? ದೊಗಾಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಬಾಪುಯ್ ತುಂ….. ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಝಾಂಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ ತುಕಾ?” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಕದೆಲಾ ವಯ್ಲೊ ಉಟೊನ್ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಾಚೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಮದೆಂ ಜನೆಲಾಚಿಂ ಸರಳಾಂ ಮಾತ್ ಆಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚೊ ರಾಗಾಚೊ ಜಿನೊಸ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜಿ ಕೂಡ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂನಿ ಶೆಳೊ ಘಾಮ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ಡಡೆ ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

“ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ ಫಾದರ್….. ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾಫ್ ಕರಾ” ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ಮ್ಹಜೆಕಡೆ ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯಿ ನಾ….. ಸಮ್ಜತಾವೇ ತುಕಾ” ಮ್ಹಾಕಾ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ತಾಣೆ. “ತುಕಾ ಹಾಂಗಾ ಆಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತುಜೆಕಡೆ ಮಾಫ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ನ್ಹಯ್….. ತುಕಾ ಚತ್ರಾಯ್ ದೀಂವ್ಕ್….. ತುಜೊ ಭಾವ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಗಾಂವಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲಾ….. ಆಜ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಲೊ….. ತೊ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್, ತಾಚೆ ಧುವೆಕ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಕರುಂಕ್ ವೆಶಿ ತರ್ ತುಕಾ ಪೊಲಿಸಾಂ ತಾಬೆನ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಟಲೆಂ. ಜಾಗ್ರುತ್….. ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಾಟಿರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚ್ಯೊ ಲಾಟಿ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಬೂದ್ ಯೇನಾ….. ದಳ್ದಿರ್ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾ ತುಜೊ ಹಂಕಾರ್ ಕಸೊ ಜಿರಯ್ಜೆ ಪಳೆ ತಶೆಂ ಜಿರಯ್ಜೆ….. ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಮ್ಜಲೆಂವೇ ತುಕಾ….. ಹೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ತುಕಾ ಭಾವಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್, ತಾಚೆ ಧುವೆಚೆರ್ ದೊಳೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…..”

ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ. ಮ್ಹಜೆ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಶೆಚ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆ.

ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ಬರ್ಫಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾತಾಲಿ.

ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ಆವಾಜ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲಿಂ.

‘ಜಾಗ್ರುತ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್, “ಆತಾಂ ಚಲ್ ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್.”

ಹಾಂವ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಚಲೊನ್ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಕ್ ಆಯ್ಲೊಂ.

ಮ್ಹಜೆ ಪಾಂಯ್ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ಸಕತ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆ ಜಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ತಕ್ಲಿ ಘುಂವ್ತಾಲಿ. ಕುಡಿಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತ್ರಾಣ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಬೊಲ್ಕಾಂವಾಂತ್ ಖಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಒಣ್ಕೊನ್ ಬಸ್ಲೊಂ ಹಾಂವ್. ಖಂಯ್‍ಥಾವ್ನ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಖಂಯ್ ವಚೊನ್ ಪಾವ್ಲೊ?

ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಫಾಲ್ಯಾಂ ರೂಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾಂಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾಳಾಂ ಯೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನೀತ್ ನ್ಯಾಯ್.

ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯಾಂಚಿ ಗಜಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಧರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಆತಾಂ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪಿಯಾಂಚೊ ವಿಶಯ್ ಲಿಪೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ!

ಆಮಿ ಕಿತೆಂಯಿ ಅನ್ಯಾಯ್ ಕರಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ಹಾಂವ್‍ಚ್ ಅನ್ನಾಡಿ ಜಾಲ್ಲೊಂ! ಭಾವಾಚೆ ಬಾಯ್ಲೆಚೆರ್, ಧುವ್ಡೆಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಪ್ರಾದ್!

ಹಾಂವೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ ಚಿಂತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಸಯ್ತ್ ನಾ. ಪುಣ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ ಕೋಣ್?

ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ನಾ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ದುಸ್ರ್ಯಾಂಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಇತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂಚೆ ಕಾಜಾರಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಉಪ್ರಾಂತ್‍ಯಿ ಜರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ, ಪಳಯ್ತೆಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಆಸತ್?

ರೆಮೆಜಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಭರ್ವಸೊ ನಾ?

ನಾ, ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್, ಮ್ಹಜೆರ್ ಹೆರಾಂನಿ ಮಾಂಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಪ್ರಾದಾಕ್ ತೆಂ ಸಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ತಾಚಿ ಬೂದ್‍ಚ್ ತಿ. ವೊಮ್ತೆಂ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಚೆಂ ನಾಕ್ ವಯ್ರ್‍ಚ್.

ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾನ್ ಪಾತ್ಯೆಶೆಂ ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾನ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ತಾಂಚೆ ಕಾನ್ ಫುಂಕ್ಲ್ಯಾತ್. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಭಾವ್ಡೊ ನೀಜ್ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಣಾ? ಕೊಣೆ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ, ಕೊಣೆ ಸಾಕ್ಸ್ ದಿಲ್ಯಾ ತೆಂ ತೊ ಪಾತ್ಯೆಲಾ. ಪುಣ್ ಕಿತೆಂ-ಕಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಉತರ್ ವಿಚಾರ್ಯೆತೆಂ. ಕಾಲ್ ಹಾಂವ್ ರಾಗಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆನಿಕ್‍ಯಿ ಖುಬಾಳೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲೆಂ – ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಟಾಲೆಂ. ಮೆಟಾಂ ಮೆಟಾಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಅಪ್ರಾದಿ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೊಂ!

ಅರ್ದೆಂ ವೋರ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಉಣೆ ಜಾಲೆ. ತಾನ್ ಲಾಗ್ತಾಲಿ. ಪುಣ್ ಬೊಟ್ಲೆರಾಸರ್ಶಿಂ ಹಾಂವ್ ಗೆಲೊಂ ನಾ. ಬಾಂಯ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಇಗರ್ಜಿ ಸರ್ಶಿಲ್ಯಾ ದುಮ್ಗಾ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಚ್ಹಾ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂಚ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕುನ್ ಹಾಂವ್ ಥಂಯ್ ಗೆಲೊಂ.

ಹಾಂವ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಾ ದುಮ್ಗಾಬಾಕಡೆ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳಯ್ತಚ್ ‘ಅಯ್ಲೊ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಂಣಿ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆ ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಲೆ.

“ವಿಗಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊವೇ ಕುಂಪಾದ್ರೆ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

“ಮೆಳ್ಳೊ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಮರಿಯಾಣ್‍ಯಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Latest News