ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 13, 2014 at 6:37 AM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 2; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಹಾಂವ್ ಸ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಅನಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್ ಸೊಪ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್. ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ನಿಸ್ರಾಟ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ ಪಾಯ್ ಚುಕೊನ್, ಆವ್ರಾಚ್ಯಾ ಲೊಟಾಂತ್ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಗೆಲಿ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಬಚಾವ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆನ್‍ಯಿ ಉದ್ಕಾಕ್ ಉಡ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ಆವ್ರ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಣ್ಕಿಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಖಂಯ್.

Nirmone_Title Aಕಾರ್ತಿಂಗೊಳ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಂತ್ ಬಾರಾ ವೆತಾನಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹೆಂ ಅನಾಹುತ್. ಜೆಮ್ಮಾ ಬಾಪ್ಪು ತವಳ್ ತವಳ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳಾಂತ್ ಬಾರಾ ವೆಚೆ ದೀಸ್ ಬಾಪ್ಪು ಆಸ್ತಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಮಾಂಯ್ಕ್-ಆನಾಕ್ ಮೀಸ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಜೆಮ್ಮಾ ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂ ಖಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊಂ. ಜೆಮ್ಮಾ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಜಾಂವ್, ಇಲಾ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಅನಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್‍ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪುತಾಪರಿಂ ಪೆÇಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪುತಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ತಾಂಕಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ.

ಮರಿಯಾಣ್ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಲ್ಹಾನ್.

ಬೂದ್ ಕಳ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಉಪ್ರಾಟಿ ಆನಿ ಹಂಕಾರಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಇಲಾ ಮಾವ್ಶೆನ್ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ ಚಡ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪು ದುರ್ಸಾತಾಲೊ ಆನಿ ಪುತಾಚಿ ಬೂದ್ ವಾಂಕ್ಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತಿಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಪಾಂಚ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಪಾಂಚ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಘಾಲ್ಲೆಂ.

ಶಿಕಪ್ ತಾಚೆ ತಕ್ಲೆಕ್ ರಿಗನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ದೊದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಬಸೊನ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಮುಗ್ದೊವ್ನ್ ಘರಾ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ತಾಣೆ ತಿಸ್ರಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಕೆಲಿ ನಾ. ಕಿತ್ಲೆಂ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ಮಾರ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಒಪ್ವಲೊ ನಾ.

ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪು ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್‍ಯಿ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಾಯ್ನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಒತ್ತಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಗಾದ್ಯಾ ಮೆರೆಂಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಏಕ್ ದೋನ್ ವೊರ್ ಪಡ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಸ್ತಾಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂಗ್ರಾಚೆ ಝಗ್ಲೆಚಿ ಧಾರ್ ರೆಡ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಂಕ್ ಲಾಗಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಬುದಿಕ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪು ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಕಾಮಾಕ್ ಘೆನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಹಾಂವ್ ಶೆತಾಂನಿ ಬಾಪ್ಪು ಸಾಂಗಾತಾ ಘೊಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಮರಿಯಾಣ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟ್, ಕಾಂಬೊಳ್ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಂವ್ ಭೊಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆನಿ ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುಕ್ ಸದಾಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಧರ್ಲಿ.

ತೆ ಎಕೆ ಸಾಂಜೆರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕೆಂಪುರಿಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ, ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಧಾ ವೊರಾಂ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಣೆ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಝಜೊನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೊ ಅರ್ದೊ ವಾಂಟೊ1 ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣ್ ಬೋವ್‍ಶ್ಯಾ ಪಿಯೆಲ್ಲೊ. ರಾತಿಕ್‍ಚ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆಂ ಮಾಸ್ ರಾಂದಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹಟಾಕ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಇಲಾ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ದೀಸ್‍ಭರ್ ನಟ್ಟಿ (ನೇಜ್) ಲಾವ್ನ್ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

‘ಮೀಟ್ ಆಮ್ಟಾಣ್ ಘಾಲ್ನ್ ಊಬ್ ಕಾಡ್ನ್ ದವರ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ರಾಂದ್ತಾಂ’ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಕಲೊ ನಾ.

ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುಕ್ ಸೊಸ್ಲೆಂ ನಾ. ಮಾಸಾಚಿ ಪೆÇಟ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಮಾಡಾ ಮುಳಾಕ್ ಉಡಯ್ಲಿ.

ಬಾಪಯ್ ಪುತಾ ಮಧೆಂ ಉತ್ರಾಂಚಿ ಲಡಾಯ್ ಜಾಲಿ.

ಹಾಂವ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊಂ ತರ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧ್ಚೆ ಭಾಲಿಂತ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಚಿರ್ತೊ. ಅನಾಹುತ್ ಚುಕ್ಲೆಂ.

ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುನ್ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಘರಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೊ.

ಏಕ್ ದೋನ್ ದೀಸ್ ಅಪ್ಪು ಕಾಮ್ತಿಚ್ಯಾ ಹೊಟ್ಲಾಂತ್ ಖಾವ್ನ್ ಜೇವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣ್ ಬೊಂಟಾಚ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಚೆ ಬುದಿವರ್ವಿಂ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಭೊರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಚಾರ್ ವರ್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಘರಾ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಣ್ ಸುದ್ರಾಲ್ಲೊ.

ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುನ್ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಯ್‍ಪರಿ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಆಪ್ಣಾ ಥಂಯ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಮರಿಯಾಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಹೊಟೆಲಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಮಯ್ನೊಭರ್ ರಾವೊನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವರ್ಸಾ-ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಯ್ಶೆ ಧಾಡ್ತಾಲೊ.

ತೊ ಜೊಡಿಚೊ ಪೂತ್ ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ದಿಲೊ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ವೊಡ್ಣಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

‘ಚರ್ಬೆನ್ ಗೆಲಾ… ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊವೇ.. ಮ್ಹಾತಾರೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆಮ್ಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರಿಜೆ ತರ್ ವಿತೊರಿನ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪ್ಪು ಇಲಾ ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬಾಪ್ಪುನ್‍ಚ್ ರಾವೊನ್ ಕರಯ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾ ಆಮ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ರೆಮೆಜ್ ಜೊಕ್ತಿ ಸುನ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಯೆವ್ಜಿಲೆಂ.

ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಬಾಪ್ಪುನ್ ಸಗ್ಳಿ ಭುಂಯ್ ದೋನ್ ವಾಂಟೆ ಕೆಲಿ. ಏಕ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ರಿಜಿಸ್ತ್ರ್ ಕೆಲೊ.

ಮ್ಹಜೆ ಖಾತಿರ್ ಏಕ್ ಘರ್‍ಯಿ ಬಾಂದಯ್ಲೆಂ. ನವ್ಯಾ ಕಾಜಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಿಂಗಡ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಖುಶಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ರೆಮೆಜಾಚೆ ಒತ್ತಾಯೆಕ್ ಆಮಿ ವಿಂಗಡ್ ಗೆಲ್ಯಾಂವ್. ವಿಂಗಡ್ ರಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್‍ಯಿ ಸಾಗೊಳೆಚೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ. ಕೊಸ್ಚೆಂ, ನೇಜ್ ಲಾಂವ್ಚಿ, ಭಾತ್ ಲುಂವೊನ್ ಬಡಂವ್ಚೆಂ, ತುಪೆಂ ಘಾಲ್ಚೆಂ, ಭಾತ್ ಉಕಡ್ನ್ ತಾಂದುಳ್ ಕಾಂಡ್ಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಫೆಡ್ಡಿ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಫೆಡ್ಡಿಕ್ ಮಯ್‍ನೊ ಜಾತಾನಾ ಇಲಾಮಾವ್ಶೆಚೆರ್ ಅನ್ವಾರ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕಡ್ಶ್ಯಾರ್ ಅರ್ಕಾಂಜ್ ಕಾಡುಂಕ್2 ಗೆಲ್ಲಿ ಇಲಾ ಮಾವ್ಶಿ ಪಾಯ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಸಕ್ಲಾ ಪಡ್ಲಿ. ಪಾಟಿಚೊ ಕಣೊ ಮೊಡೊನ್ ಪಾಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಜಾಲಿ. ಕಂಕ್ನಾಡಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ವ್ಹೆಲ್ಲಿ ಜೀವ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲಿನಾ.

ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಪ್ಪು ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಆಮ್ಗೆರ್ ಯೆತಾಲೊ. ರಾತಿಂ ವಚೊನ್ ಘರಾಂತ್ ನಿದ್ತಾಲೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ನ್ ಸುನೆಕ್ ಘರಾ ರಾವಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಯೆವ್ಜಿಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭಿತರ್ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕೊಸುನ್ ಪೊಳಯ್ ಮಾಡಾಯ್ತಾನಾ ಪೊಳಯೆರ್‍ಚ್ ಬಾಪ್ಪು ಪಡ್ಲೊ. ಮೆರೆಕ್ ಗಾದ್ಯಾಚಿ ಮಾತಿ ಲಾವ್ನ್ (ಬರಿಮಣ್ಣ್ ದವರ್ನ್) ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆಂ ಉಕ್ಲುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ಬಾಪ್ಪುಚೊ ಸ್ವಾಸ್ ರಾವ್‍ಲ್ಲೊ.

* * * * *

ಪುಲಿಮಾರಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಪೆಜೆತ್ತಮಾರಾಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲೆ ಮೆರೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ಹಾಂವ್ ವ್ಹಾಳಾಚ್ಯಾ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಆಯ್ಲೊಂ. ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕುಣ್ಗ್ಯೊ (ಲ್ಹಾನ್ ಗಾದೆ) ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ. ತೆವಿಯಿ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಕುಣ್ಗೆಚೊ ವಯ್ಲೊ ಕಡ್ಸೊ ಉತ್ರೊನ್ ಹಾಂವ್ ಲಚ್ಚಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾ ಥಂಯ್ ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರವ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆಂ.

ಹಾಂವ್ ಲಚ್ಚಿಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಗಾಯ್ರಾಚಿ ದೊರಿ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾ ರುಕಾಚ್ಯಾ ಪಾಳಾಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅನಿತಾನ್ ಮ್ಹಕಾ ಪಳೆವ್ನ್, “ಬಾಪ್ಪು ಕಿತೆಂ ಹೆವ್ಶಿನ್ ಪಾವ್ಲೊಯ್?” ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾಂಗೊ… ಆನ್ ಘರಾ ಆಸಾಯೆ?”

“ತುಕಾ ಗೊತ್ತುನಾಯ್ ಬಾಪ್ಪೊ… ಆನ್ ಕಾಲ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲಾ… ಗುಸ್ತುಬಾಕ್ ಕುವೆಯ್ಟಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್… ಕಾಜಾರಾಕ್ ಆನ್‍ಯಿ ಕೋಯ್ಟ್ ವೆತಲೊ… ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಪಾಸ್‍ಪೊರ್ಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲಾ…” ಅನಿತಾ ಗಾಯ್ರಾಚೆಂ ಸುಕೆಂ ಶೆಣ್ ಭಾಟ್ಯೆಕ್ ಭರಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಚರವಾಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ ಶೆಣಾಚಿ ಭಾಟಿ ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಅನಿತಾ.

“ವ್ಯಯ್ಯೆ… ಮ್ಹಾಕಾ ಖಬರ್‍ಚ್ ನಾಂಮುಗೊ… ಗುಸ್ತುಕ್ ಚೆಡುಂ ಖಂಚೆಂ?” ಆತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಚೆಡುಂ ಕಾಸರ್‍ಗೋಡ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೆಂ… ತೆಂವೀ ಕೋಯ್ಟ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್.”

“ಮಲ್‍ಯಾಳಾಂಚೆಂಗೊ..?”

“ನಾ ಬಾಪ್ಪೊ… ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಖಂಯ್… ಆನಿ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂಗಾ ಆಯ್ಲೊಯ್?” ಸಳ್ಗೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಅನಿತಾನ್.

“ಮಾಂಯ್ ಆಸಾಯೆಗೊ ಘರಾ…? ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ” ಹಾಂವೆಂ ಗರ್ಜ್ ಉಚಾರ್ಲಿ.

“ಮಾಂಯ್ ಇಗರ್ಜಿಕಡೆ ಗೆಲ್ಯಾ… ಪೆÇರ್ವಾಂ ಆಯ್ತಾರಾ ತಿಸ್ರೆ ಒಡ್ದಿಚ್ಯಾಂಚೆಂ ಟ್ರಿಪ್ಪ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮಾಂಯ್ನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ದಿಲ್ಲೆಂ… ಆತಾಂ ಆನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರಾ ಭಿತರ್ ಯೇನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಂಯ್ಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ. ದೆಕುನ್ ನಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಅನಿತಾ.

ಶೆಣ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲೆ ಹಾತ್ ತಣಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಧೊವಾಚೆ ಶೆಳಿಕ್ ಪುಸುನ್ ಭಾಟಿ ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ಧರ್ನ್ ಉಟ್ಲೆಂ ಅನಿತಾ.

ಅನಿತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಬಾವೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್. ತರ್‍ಯಿ ಮಾಣ್ಸುಗೆನ್ ನ್ಹೆಸನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಶೆಣಾಚಿ ಭಾಟಿ ವಯ್ರ್ ಉಕಲ್ತಾನಾ ಭಾಜ್ವೆಕ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಕ್ಕು ನಾತ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹರ್ದ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಕೂಸ್ ಉಗ್ತಿ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

“ಭಾಜ್ವೆಚೆ ಉಕ್ಕು ಗೆಲ್ಲೆ ಶಿಂವೊಂಕ್ ನಾಂವೆಗೊ… ತುಕಾ ಆತಾಂ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಪುತಾ… ತರ್ನಾಟೆ ಚೆಡೆ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ವೆತಾನಾ ಜಾಗ್ರುತ್” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಅನಿತಾ ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆ ಸಾರ್ಕೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಎಕಾ ಹಾತಾಂತ್ ಭಾಟಿ ಧರ್ನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಭಾಜು ಸಾರ್ಕಿ ಕರ್ನ್ ಲಾಗಿಂ ವೊಡ್ಲಿ ಅನಿತಾನ್.

“ಮಾಂಯ್ಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ವಚಜೆಚ್ ತರ್ ವಚೊಂದಿಗೊ… ರಾತಿಂ ತುಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ದಿಸ್ತಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂ… ಮಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗ್” ಹಾಂವೆಂ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ ಬಾಪ್ಪೊ… ತಶೆಂ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾಬಲಾಯ್ ರಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ಮಾಂಯ್ಕ್ ಟ್ರಿಪ್ಪಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾಕಾ” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಅನಿತಾ.

ತೆ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಲಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್ಯಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ.

“ವ್ಹಯ್‍ಗೊ ಅನಿತಾ… ಪುಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕಹಲ್ಯಾಕ್ ಪೊಣ್ಸಾರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾತ್?” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೆಂಚ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಯೆ ಬಾಪ್ಪೊ ತುಂ… ವ್ಹಡೊಲ್ ಮಾವ್ಶಿಯಿ ಪುಲಿಮಾರಾಚೆ ಮೆರೆರ್ ರಾವೊನ್ ಮಾಬಲಕಡೆ ಪುರ್ಪುರ್ತಾಲಿ.” ಅನಿತಾ ದುರ್ಸಾಲೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಸುಸ್ತಾಲಿ ನಾ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಮೆರೆರ್ ರಾವೊನ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಅನಿತಾಕ್ ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ತರ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್.

ರೆಮೆಜ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಘರ್ಚ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಯ್ಸ್. ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬರ್ಯಾನ್ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ಉಲಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

“ಮಾವ್ಶೆನ್ ಪುರ್ಪುರುಲ್ಲೆಂ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಗೊ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಲ್ಯಾನ್ ಪೊಣ್ಣ್ಯಾಪಳಾಂ ವಿಂಚ್ತಾಲಿಂ. ಮಾವ್ಶೆನ್ ಮಾಬಲಾಕ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚೆಂ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ…” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಅನಿತಾ.

“ಮಾವ್ಶಿ ಪುರ್ಪುರ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕರಿನಾಕಾಗೊ. ಮಾಂಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ. ಹಾಂವ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ ತೆಂ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್, ತುಮ್ಗೆರ್ ದಿಂವ್ಚಿಂ ಕುಂಕ್ಡಾಚಿಂ ಪಿಲಾಂ ಆಸಾತ್‍ಗಿ… ಪಿಲಾಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ಯೆತಾನಾ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ ದಿಸ್ಲ್ಯೊ, ದೆಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ…. ತ್ಯೊ ಕಸಿ ಪೆÇಣ್ಸಾಚೆಯೆಗೋ…?” ಮ್ಹಾಕಾ ಗಜಾಲ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ವಿಶಯ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತ್ಯೊ ಆನಾನ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್‍ಗಿ ಹಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪೊಣ್ಸಾ ರೂಕ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚೆರ್ ಮಿರ್‍ಯಾವಾಲ್ ಸೊಡ್ಯೆತ್… ತ್ಯೊ ಬರ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಖಂಯ್…” ಅನಿತಾನ್ ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತರ್ ಹಾಂವ್ ಯೆತಾಂಗೊ ಪುತಾ…” ಹಾಂವ್ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ.

“ಮಾವ್ಶಿ ಆನಾಕ್ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಉಲಯ್ತಾಲಿ ಬಾಪ್ಪೊ… ಆನಾನ್ ಸೊರೊ ವಿಕುನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಬಲಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿ…” ಅನಿತಾ ದುರ್ಸಾಲೆಂ.

“ಅಳೆಗೊ ಪುತಾ… ಮಾವ್ಶೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ… ತಿಣೆ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಘರಾ ಸಾಂಗಾನಾಕಾ… ತುಜ್ಯಾ ಆನಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇತ್…” ಹಾಂವೆಂ ಸಮಾಧಾನಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಅನಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂಕಡೆ ಸಾಂಗನಾಸ್ತಾಂ ರಾವಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭರ್ವಸೊ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ.

ಅನಿತಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಭಾಟಿ ಹಾಂಡ್ಯೆರ್ ದವರ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

ಹಾಂವ್‍ಯಿ ಕಡ್ಸೊ ದೆಂವೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಬಯ್ಲಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಚಲ್ಲೊಂ.

* * * * *

ಬಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊರ್ನಾಚ್ಯಾ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಮರಿಯಾಣಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್‍ಯಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬೊಂಬಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಖಬರ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೊ ಗಾಂವ್ ಕುಂದಾಪುರ್ ಉತ್ರೊನ್ ಬೈಂದೂರ್ ತೆವ್ಶಿನ್. ಗಾಂವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮರಿಯಾಣ್ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆ ಸಾಂಗಾತಾ ವರ್ಸ್‍ಭರ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಜಾಳ್ಕಾಯ್ ಆತಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕೊಸುನ್ ಲಾಂವ್ಚೆಂ-ಲುಂವ್ಚೆಂ ರಾವಯ್ಲೆಂ.

ಸುಗ್ಗೆಂತ್ ಕಾಟಾಚೆಂ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಪೊಯ್ರೊ3 ಕೆಲೊ.

ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಗರ್ಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಉಲವ್ಣೆಂ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾವರ್ವಿಂ ರೆಮೆಜ್ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾತಾಲೆಂ.

ಜೆಮ್ಮಾಪ್ಪುಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ಜತ್ನೆಚೊ, ಇಲಾಮಾವ್ಶೆಚ್ಯಾ ನಿಸ್ವಾರ್ತಿ ಚಾಲಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಶಿಣ್ ಮಾಯಾಕ್ ಜಾತಾಲೊ.

ವರ್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಬೊಂಬಯ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ. ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ. ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ದೋನ್ ಗಾಡ್‍ಯೊ (ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ) ಘಾಲ್ನ್ ಡ್ರಾಯ್ವರಾಂಕ್ ನೆಮ್‍ಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್.

ಮರಿಯಾಣಾಕಡೆ ದುಡು ಜಮತ್ ಗೆಲೊ.

ತೆಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂಯಿ ಜಾಲಿಂ. ಸುರ್ವಿಲೆ ದೋಗ್‍ಯಿ ಚೆರ್ಕೆ. ತೆ ಆತಾಂ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವ್‍ಲ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಅನಿತಾ.

ಪೂತ್ ಕುವೆಯ್ಟ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಗಾಂವಾಂತ್‍ಚ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಪಾಕೆಂ ಕಾಡ್ನ್ ನಳೆ ಘಾಲಯ್ಲೆ. ಧರ್ಣಿಕ್ ಸಿಮೆಟ್ ಘಾಲಯ್ಲಿ. ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂ ವಿಜೆಚೆ ಖಾಂಬೆ ಪುರವ್ನ್ ಘರಾಕ್ ವೀಜ್ ಘಾಲಯ್ಲಿ. ತಳ್ಯಾಕ್ ಪಂಪ್ ಘಾಲಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಿ ಸ್ಥಿತಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ.

ಮರಿಯಣಾನ್ ಬೊಂಬಂಯ್ತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದರಬಸ್ತ್ ಪುಂಜಾಯಿಲ್ಲೆಂ.

ಪುತಾಂಚ್ಯಾ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ವಾಡೊನ್‍ಚ್ ಗೆಲಿ. ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಲಾಗ್‍ಲ್ಲಿ ಸುರಾತೆಚಿ ಸವಯ್ ನಾ ಜಾಲಿ ನಾ. ತೊ ಜಾಂವ್, ಬಾಯ್ಲ್ ಧುವ್ ಜಾಂವ್ ಗಿರೆಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹೆಸಪ್ ನ್ಹೆಸನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಪರ್ಬೆಂಕ್ ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ದಾಕಯ್‍ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ.

ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ಪ್ರಶ್ಶರಾಚಿ ಪಿಡಾ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ.

ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ಪಿಡೆಸ್ತಿಣ್. ರೆಮೆಜಾ ತಿತ್ಲಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಗಾದ್ಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಆಳಾಂ ಮೆಳನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ಆದ್ಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಅರ್ದಿಂ ಮ್ಹಾತಾರಿಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಆತಾಂಚೆ ಪಿಳ್ಗೆಚಿಂ ಕೆದಾಂತ್ ಪಾಯ್ ರೊಂಬಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. ನೇಜ್ ಕಾಡುಂಕ್, ನಟ್ಟಿ ಲಾಂವ್ಕ್, ಲುಂವೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾಲೆ.

* * * * *

ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರೆಮೆಜ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೇರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಪುತಾ ಜೆರಿಚಿ ವಾತ್ ಧರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೊ ಆಮ್ಚೊ ಕುಂಪಾದ್ರ್‍ಯಿ ವ್ಹಯ್.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಲಾಗಿ ಪೆÇಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್ಚಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಕಾಮ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

(*1: ಕೊಂಬ್ಯಾ ಕಾಟಾಂತ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆರ್ ಸಮಾಸಮ್ ವಾ ಚಡ್ ಪಯ್ಶೆ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಪಯ್ಶಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಪುರ್ತೊ ವಾ ಅರ್ದೊ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೊ ವಾಂಟೊಯಿ ಬಾಂದ್ತಾತ್. ಖಂಚೊ ಕೊಂಬೊ ಸಲ್ವೊನ್ ವೆತಾ, ತ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚೆರ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ಪಯ್ಶೆ ವಾಂಟುನ್ ವಾ ಸರ್ವ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಧನ್‍ಯಾಕ್ ವೆತಾತ್. ಕೊಂಬ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಸಾಕ್‍ಯಿ ಅಶೆಚ್ ವಾಂಟೆ ಕರ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾಸಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಂವ್ಚಿ ರೀತ್‍ಯಿ ಆಸಾ.)

*2: ಅರ್ಕಾಂಜ್: ಗೊರ್ವಾಂಕ್ ಖಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ರುಕಾಚೊ ಪಾಲೊ, ತಣಾಚ್ಯೊ ವಾಲಿ ವಾ ಹೆರ್ ವಾಲಿಂಚೊ ಪಾಲೊ ಆರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಕಾಂಜ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

*3: ಪೊಯ್ರೊ: ವ್ಹಾಳಾಚೆಂ ಉದಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂಧುನ್ ಆಡಾವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳಶೆಂ ಕರ್ತಾತ್. ಉದಕ್ ಕೊಣೆಂ ಕೆದಾಳಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ತೆಂ ತಕ್ಲ್ಯಾ ತಕ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ನಿರ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಹೆ ರಿತಿಕ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ಪೊಯ್ರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *