ಅಗೋಸ್ತ್ 9: ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಮ್ಮೇಳ್

Press Release

Posted on : August 6, 2015 at 5:46 AM

ಅಖಿಲ್ ಭಾರತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೇಖಕ್ ಸಂಘಟನಾನ್ ಹ್ಯಾಚ್ 2015, ಅಗೋಸ್ತ್ 9ವೆರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಾಂ. ಶಕ್ತಿನಗರ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಲಾಂಗಣಾಂತ್ ಹೊ ಸಮ್ಮೇಳನ್ ಚಲ್ತಲೊ.

ಹ್ಯಾ ಸಮ್ಮೇಳನಾಂತ್ ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಬಾ| ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ‘ಕನ್ನಡ ಲಿಪಿಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರ್ಪಾ ರೀತ್’ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಲೊ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಕಾರ್ಯಾಚೆಂ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕರ್ತಲೊ. ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ದನ್ಪರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಲೆಂ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮೊಗಿ, ಬರವ್ಪಿ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ. ದನ್ಪರಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಂಘಟನಾಚಿ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಚಲ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

ಚಡ್ತಿಕ್ ವಿವರ್ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಆಮಂತ್ರಣ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಆಸಾ.

AIKWO_Konkani Sammel_9-8-2015

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *