ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಎಕ್ವಟ್ ಥಿರಾಯ್ಲೊ

Budkulo Media Network

Posted on : February 13, 2017 at 6:56 PM

ಹೆಂ ಏಕ್ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಘಡಿತ್. ಆಖ್ಖೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಜಾತ್, ಧರ್ಮಾಚಿ ಪರಿಧಿ ವಿಸ್ರೊನ್, ಗಡಿ ಉತ್ರೊನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳ್ಳೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಂಭ್ರಮುನ್, ಎಕ್ವಟ್ ಪಾಚಾರುನ್ ಭಾವ್ ಬಾಂಧವ್ಪಣ್ ಸಾಬೀತ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್!

ವ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾಚ್ ಸುಕ್ರಾರಾ, ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ, ಫೆಬ್ರೆರಾಚ್ಯೆ 10 ಥಾವ್ನ್ 12 ತಾರಿಕೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಟೌನ್ ಹೊಲಾಂತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಆನಿ ಲೊಕಾಚಿ ಪರಬ್ ಚಲ್ಲಿ. ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಆನಿ ಜಾತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿಚ್ಯಾ 41 ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೇವ್ನ್ ಫೆಸ್ತ್ ಚಲಯ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಾಂವಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾಕಾ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲೊ.

Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_06 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_08 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_10 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_12 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_13 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_15 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_07 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_09 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_05 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_04 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_03 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_02 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_01 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_11 Budkulo_Konkani Lokotsav_Culture_14

ಬೋವ್‍ಶಾ, ಸಕ್ಕಡ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಚ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪಂದಾ, ಎಕಾಚ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಹೆಂ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ. ಹೆರ್ ಭಾಸ್, ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರಿಂ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ತೀನ್ ದೀಸ್ ಸಕಾಳಿಂ 9 ಥಾವ್ನ್ ರಾತಿಂಚ್ಯಾ 9 ವೊರಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ನಿರಂತರ್ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಚಲೊನ್ ಗದ್ದಾಳಾಯೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯ್, ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆನಿ ವ್ಹಡ್ವಿಕಾಯ್ ಸಂಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಲಿ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮುದಾಯ್ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಮೂಳ್ ವಿಶಿಶ್ಟತೆಕ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವೈವಿಧ್ಯತೆಂತ್ ಏಕತೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಾಕ್ಸ್. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ಪ್ರಮುಖ್ ಸಮಡ್ತಿ – ಹಿಂದೂ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಆನಿ ಮುಸುಲ್ಮಾನ್ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂನಿ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್. ಸವೆಂ ಇತರ್ ಸಬಾರ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಚಿ ಮಾಂಯ್‍ಭಾಸ್. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಪಂಗ್ಡಾಂಚ್ಯಾ, ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಎಕಾಚ್ ವೆದಿರ್, ಎಕ್‍ಚ್ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಎಕ್ವಟ್ಚೊ ಸುಯೋಗ್ ಹ್ಯಾ ಲೋಕೋತ್ಸವಾಂತ್ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲೊ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ, ಸುಕ್ರಾರಾ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಳಿಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಆನಿ ಪ್ರದರ್ಶನಾಂಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹೊ ದೀಸ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆನಿ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಚೆರ್ ಅಮಾನತ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೊ ದೀಸ್, ಸನ್ವಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಕರ್ಶಕ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಚಲ್ಲೊ.

ತಿಸ್ರೊ ದೀಸ್, ಆಯ್ತಾರ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಆನಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಪ್ರದಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ.

Budkulo_Konkani Lokotsav_Inaugural_01 Budkulo_Konkani Lokotsav_Inaugural_02 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_06 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_02 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_01 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_03 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_05 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_04 Budkulo_Konkani Lokotsav_Stage_07 Budkulo_Konkani Lokotsav_Exhibition_03 Budkulo_Konkani Lokotsav_Exhibition_02 Budkulo_Konkani Lokotsav_Exhibition_04 Budkulo_Konkani Lokotsav_Exhibition_01

ತಿನೀ ದಿಸಾಂನಿ ಭರ್ಪೂರ್ ಮನರಂಜನ್, ಸಾಂಸ್ಕøತಿಕ್, ಸಾಹಿತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಿಂ, ಪ್ರದರ್ಶನಾಂ, ಸಂವಾದ್, ಗೋಷ್ಠಿ ಚಲ್ಲ್ಯೊ. ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಪಂಗ್ಡಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ದಿಲೆಂ. ಸವೆಂ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ, ವಿಶೇಸ್ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ್ ಧಾ ಜಣಾಂ ಭುಗ್ರ್ಯಾಂಕ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್, ಯುವಜಣಾಂಕ್ ಆನಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ (ಒಟ್ಟುಕ್ 40 ಜಣಾಂಕ್) ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

ಅಶೆಂ ತೀನ್ ದೀಸ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶೆರಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಗಾತ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚೊ ನಾದ್ ಪಾಚಾರ್ಲೊ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕøತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಹರ್ ವಿಚಾರಾಂಚೆರ್ ಥರಾವಳ್ ಕಾರ್ಯಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಹರ್ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾನ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಣ್ ರುಜು ಕೆಲೆಂ.

ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಕಾರ್ಯಾಳ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ತಾಂಡೆಲಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚಿ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ಸಂಪ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಹಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾ ಪರಬ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲಾ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಎಕ್ವಟಿತ್, ಸಮರ್ಪಿತ್ ಮನೋಭಾವಾನ್ ಬೋವ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್, ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೋಕೋತ್ಸವ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮನಿಸ್ ಭಾವ್ ಬಾಂಧವ್‍ಪಣಾಚ್ಯಾ ಮನೋಭಾವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ವೈಭವಾನ್ ಸಾಬೀತ್ ಕೆಲೆಂ.

Send your opinion, views & feedback to: budkuloepaper@gmail.com
Like our Facebook Page: www.facebook.com/budkulo.epaper

ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚೆಂ ಸಂದರ್ಶನ್ – ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ನ್ ವಾಚಾ

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *