ಮೊಟಾಯ್‍ ಸೈರಿಕೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್?

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 12, 2014 at 5:21 AM

ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಾವ್ಳಿಂ ಆನಿ ಮೊಟಿಂ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈರಿಕೊ ಲಾಗಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಿಂ ಶಿಕೊನ್ ಬರ್ಯಾ ಜೊಡಿರ್ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈರಿಕೊಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ಗೂಣ್, ನಡ್ತೆಂ, ಕುಟಾಮ್ ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಕಾಮಾಚೆಂ ಜೋಡ್ ಸಯ್ತ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೊಟಿಂ ದಿಸ್ತಾಂ, ಸಾವ್ಳಿಂ ಆಸಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಕ್ಷಣಾ ನೆಗಾರ್ತಾತ್. ಹಿ ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್‍ಗಿ ಡೊಕ್ಟರ್?

ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಜಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಮಸ್ತ್ ದೂಕ್ ಭೊಗ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಕಾಜಾರ್ ನಾಕಾಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ಸಕ್ಕಡೀ ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ಸಗ್ಳೆ ವಿಶಯ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ಧರಿನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಜೊಡಿರ್ ಆಸಾಂ. ತರೀ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಕಿತೆಂಗೀ ಮನ್ಜಾತಿಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ ತೋಂಡ್ ಗುಂಡಾಯ್ತಾತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ, ರಡೊನ್ ಬಸ್ತಾಲಿಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೆಂ ಸವಯ್ ಜಾಲೆಂ.

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್, ಕೊಣೆಂಯ್ ಸೈರಿಕ್ ಪಳೆತಾನಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ನದ್ರೆನ್‍ಚ್ ಪಾರ್ಕುನ್ ಚೆಡುಂ ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಜಡ್ಜ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾತಾಗಿ? ತಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಸಮಾಗಿ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಜಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ, ಸೈರಿಂ ಆನಿ ಕೊಲೀಗ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಕರ್ತಾತ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಯಾ ಗುಣಾಂಕ್ ಆನಿ ಸವಯೆಂಕ್ ಲಾಗೊನ್. ಆತಾತಾಂ ಮ್ಹಜೆರ್‍ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಬಾವ್, ಅಪಧಯ್ರ್ ಉಬ್ಜೊಂಕ್ ಸುರು ಜಾಲಾಂ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂಚ್ ಚಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್? ಹಾಂವ್ ಮೊಟಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ವ್ಹಡ್ ಅಪ್ರಾಧ್‍ಗಿ? ಮ್ಹಜಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರೀ ಆಸಾ. ತೆಂ ಪಾವಾನಾಂಗಿ? ಸೊಭಿತ್ ದಿಸ್ಚಿಂ, ಫಿಟ್ ಆಸ್ಚಿಂ ಸಕ್ಡಾಂ ಭಲಾಯ್ಕೆಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ತಾತ್‍ಗಿ? ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ಆಸ್ಚಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಂಯ್ಟ್ ನಂಯ್‍ಗಿ?

ಆತಾಂ ಮ್ಹಜಿಂ ಇಶ್ಟಾಂ ಆನಿ ಹಿತೈಶಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ, ಸೈರಿಕ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್, ಚಲೊ ಕಂಚೊಯೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ಕಸಲಿ ಜಾತ್ ಧರ್ಮ್ ತರೀ ಜಾಂವ್ದಿ, ತುಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ಚಲೊ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂಚ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಪಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾನಾಂಚ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಭೊಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಇರಾರಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಹಿ ಸೂಚನ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ. ಮ್ಹಜಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಾಚಿ ಖಂತ್ ಕರ್ನ್ ಆಸಾತ್. ಆತಾಂ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಾನಾ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರಿ ವಾಟ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿಯಾ ಡೊಕ್ಟರ್. ಹಾಂವ್ ಮಾಲ್ಘಡಿಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಪಪ್ಪಾ ಆನಿ ಮಮ್ಮಿ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ಕಿತೆಂ ಕರ್ಯೆತ್. ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂಚ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂಗೀ? ಕೊಣೀ ಹೆರ್ ಜಾತಿಚೊ ಚಲೊ ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಸರ್ಯೆತ್‍ಗಿ? ತಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಬರೊ ಜಾಯ್ತ್‍ಗೀ? ಮ್ಹಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ಟೆನ್ಶನ್ ಜಾತಾ. ದಯಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಬರಿ ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ.

-ಎನ್.ಡಿ.ಎಸ್., ಗಲ್ಫ್

ತುವೆಂ ತುಜಿ ಪ್ರಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ, ಕುಡಿಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆನಿ ಜಡಾಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್‍ಯಿ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂಯ್ ತರ್ ಬರೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತುಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಾಧಾರ್ಣ್ ಮೊಟೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಯ್ ತರ್ ಚಲೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ತಾತ್? ಬೊವ್‍ಶ್ಯಾ ತುಂ ಚಡ್ ಮೊಟೆಂ ಆಸಾಯ್ ಆನಿ ಹಿ ಮೊಟಾಯ್‍ಚ್ ತುಕಾ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಆಡ್ಕಳ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ತುಂ ಸಾವ್ಳೆಂ ಆಸಾಯ್ ತೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಚಲೆ ತುಜೆ ಮೊಟಾಯೆ ಖಾತಿರ್ ತುಜೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್ ತರ್ ಪರ್ಕಿ ಜಾತಿಚೆ ತುಜಿ ಮೊಟಾಯ್ ಆನಿ ಸೊಭಾಯ್ ಮತಿಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾಂ ತುಜೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ? ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕಾಜಾರಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಯೆತಾನಾ ಹರ್ ಜಾತಿ-ಕಾತಿಚೆ ಚಲೆ ತಶೆಂ ಚಲಿಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ criteria ಅಪೇಕ್ಶಿತಾತ್ ಆನಿ ಹೆಂ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ್. ಮೊಟ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ-ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ಕುಂಚೆಪ್ರಾಸ್ ವಾ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ನಿರಾಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಲೆ ಲೆಕ್ತಾತ್ ತರ್ ತೆಂ ಕಶೆಂ ಚೂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾನುನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ? ಆಜ್‍ಕಾಲ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯೊ ಚಲಿಯೊ ಗಲ್ಪಾಂತ್ ಬರ್ಯಾ ಕಾಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಜರ್ ಕಾಜಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೊಕ್ಲೆಕ್ ಗಲ್ಪಾಕ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲ್ಯಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಉಣೆಂ ಶಿಕಪ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಆತಾಂ ಆತಾಂ ಸೈರಿಕ್ಯೊ ಲಾಗ್ಚ್ಯೊಚ್ ಕಷ್ಟಾಂಚೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಕಾಜಾರಾಚ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್‍ಯಿ ತಾಚೆಚ್ ಪ್ರಯೋರಿಟಿ ಆಸಾತ್. ತೆ ಆಮಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿ, ತುಜ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ತಿತ್ಲಿ ಖಂತ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುಂ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಶಿ ತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಯಾದೆಕ್ ತಿಬೊ ಲಾಗತ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗಾನಾ? ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಅಂತರ್‍ಜಾತಿಚಿಂ ಕಾಜಾರಾಂ ಆತಾಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ ಆಸಾತ್ ಆನಿ ಸಮಾಜ್ ತೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆತಾ ತರ್‍ಯಿ, ಫಕತ್ ಜಾತಿ ಭಿತರ್ಲೆ ಚಲೆ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಜಾತಿ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಕೊಣಾಯ್‍ಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಸಲೊ ದೆಧೆಸ್ಪೊರಿತ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕರ್ಚೊ ತಿತ್ಲೊ ಜೊಕ್ತೊ ನ್ಹಯ್. ತರ್‍ಯಿ ಖಂಚೊಯ್ ಚಲೊ-ಜಾತಿ ಭಿತರ್ಲೊ ವಾ ಭಾಯ್ಲೊ, ತುಕಾ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಚೊ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಾಚಿ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾಯಿ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತುವೆಂ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಯೆತಾ. ಕಾಜಾರಾಚೆ ವಿಂಚವ್ಣೆಂತ್ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ, ಕಸಲಿಂಯಿ ಶರ್ತಾಂ ನಾಸ್ತಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಮೊಟಾಯ್ ಫಕತ್ ಸೊಭಾಯೆಕ್ ಬಾಧಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಂಕ್‍ಯಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾತಾ. ಮೊಟಾಯ್ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್‍ಪಣಾಕ್‍ಚ್ ಆಡ್ಕಳ್ ಜಾವ್ಯೆತಾ. ಗರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಗರ್ಬೆಸ್ತ್‍ಕಾಳಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಸೂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಧೊಶಿ ಉಬ್ಜಯ್ತಾ. ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಡಯಾಬೆಟಿಸ್, ಬ್ಲಡ್‍ಪ್ರೆಶ್ಶರ್ ಚಡ್ಚೊ, ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ ಸುರು ಜಾಂವ್ಕ್‍ಯಿ ಮೊಟಾಯ್ ಕಾರಣ್ ಜಾತಾ. ಆತಾಂ ಸೈರಿಕ್ ಲಾಗಾನಾಸ್ಚಿ ಕರಂದಾಯ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಮಧ್ಯಮ್ ಪ್ರಾಯೆಚೆ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆ ತರ್ನೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಸುರುಜಾಂವ್ಚೆಂ… ಹೆ ಸರ್ವ್ ಧೊಶಿ ಆಡಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತುವೆಂ ತುಜಿ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರುಂಕ್ ನಜೊ? ಮೊಟಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸಲೀಸ್, ತಿ ಸಾಂಡುಂಕ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ತ್ರಾಸ್. ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆನಿ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ತುಂ ಮೊಟಾಯ್ ಉಣಿ ಕರುಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್, ಸೈರಿಕೆಚೆ ಸಮಸ್ಸೆಯಿ ಪರಿಯಾರ್ ಜಾತಿತ್.

ಆನಿ ಎಕಾವೆಳಾ ಸೈರಿಕ್‍ಚ್ ಲಾಗಾನಾ ತರ್ ಖುಶಿ ನಾಸ್ತಾಂ ದೆಧೆಸ್ಪೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊಣಾ ಕೊಣಾಕಡೆ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಭವಿಷ್ಯ್ ಪಾಡ್ ಕರ್ಚೆ ಬದ್ಲಾಕ್ ಆತಾಂ ಆಸಾಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಸ್ಯೆತಾ. ದೆಧೆಸ್ಪೊರಾನ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕರ್ನ್, ಜಾತಿ ಭಿತರ್ಲೆ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಪ್ರತೀಕಾರ್ ತಶೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತ್‍ಯಿ ಪಸಂದಾಯೆಚೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ನಾ. ಕಾಯ್ಲಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ಯಾಂತ್ ಉಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಯ್ತ್. ಕಾಜಾರ್ ನಾಸ್ತಾಂಯಿ ಬರ್ಯಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ. ಎಕಾವೆಳಾ ದೆವಾನ್ ತುಕಾ ಆಂಕ್ವಾರ್ಪಣ್‍ಂಚ್ ನಿರ್ಮಿಲಾಂ ತರ್ ಜಾಲೆಂ, ತೆಂ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರ್.

-ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(Originally published on March 09, 2012)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *