ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್

Budkulo Media Network

Posted on : April 13, 2014 at 7:09 AM

ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ’ದಿಂ, ತ್ಯಾ ತೆಂಪಾರ್ ಬೋವ್ ವ್ಹಡ್, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಶೆಂ ವಿಲಾಸಿ (luxurious) ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ Belfast ಬಂದ್ರಾಚಾ Victoria Channelಕ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಮನ್ಶಾನ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ್ ತಾರ್ವಾಚೆರ್, ಹೆಂ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಗಾರಾಂಕ್, ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಗರ್ವ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆನಿ ಹೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಲೊಕಾನ್ ನಾಕಾರ್ ಬೋಟ್ ದವ್ರುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಚೆಪೆಂ ಉಕಲ್ಲೆಲ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ತಾರುಂ ಬುಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‍ಚ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾಚಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ.

Belfast

ಪುಣ್, ಫುಡ್ಲದ್ ಪಯ್ಣಾಚೆರ್‍ಚ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ 1,500 ಪಯ್ಣಾರ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗರ್ಭಾಂತ್ ಘೆವ್ನ್ ಉದ್ಕಾ ಸಮಾಧಿ ಜಾತಾನಾ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಶಿಪ್‍ಯಾರ್ಡಾಂತ್ ಕಾಮೆಲಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ಅವ್ಘಡಾಚಿ ಆಯ್ಕಾತೆಚ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ರಡ್ತಾ.

ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಶೆಂಭರ್ ವರ್ಸಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಿಂ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಶಿಪ್‍ಯಾರ್ಡಾಂತ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್‍ಲ್ಲೊ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಇತ್ಲೆಂ ಆಧುನಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಕೀ, ದುರಂತಾವೆಳಿಂ ತೆಂಚ್ ಜೀವ್ ರಾಕ್ಚೆಂ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಟೈಟಾನಿಕಾಚ್ಯಾ ದುರಂತಾ ನಂತರ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಂತ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ಲಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊಮಸ್ ಆಂಡ್ರೂಸಾಚೊ great-nephew ಜಾನ್ ಆಂಡ್ರೂಸ್. ಬುಡೊಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾರ್ವಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಅಂತೊಣಿ ವುಡ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್. ತಾಚೊ ನಾತು ಇಯಾನ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಹಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಫರ್ಮಾಣೆ, “ಹೆಂ ದುರಂತ್ ಘಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಬಾರ್ ದಿಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಮಾಂಯ್ ಕೊಣಾಲಾಗ್ಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್‍ಚ್ ನಾತ್ಲಿ. ಟೈಟಾನಿಕಾ ಸಂಗಿಂ ಗೆಲ್ಲೆ ಇಜ್ನೆರ್ ಕೊಣ್‍ಂಚ್ ಜಿವಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೆ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಳೊಂಕ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್‍ಚ್ ಲಾಗ್ಲೆ.”

Belfast 2ಪುಣ್, ಟೈಟಾನಿಕಾಚ್ಯಾ ದುರಂತಾಯೆಚಿ ಲಜ್ ಆಜ್ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ದಿಸಾಣಾ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾರ್ವಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾಚಾ ಇತಿಹಾಸಾಚೆಂ ಗರ್ವ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಾಣಿಜ್ಯ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಲಾಗೊನ್ ಸರ್ವ್ ತಯಾರಾಯ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ! ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ತಾರ್ವಾಂ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಂ ಪ್ರವಾಸಿ ಕೇಂದ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ! ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಂತ್ ಏಕ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಬಾಂಧಪ್‍ಯೀ ನಿರ್ಮಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಟೈಟಾನಿಕಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾರ್ವಾ ಬಾಂಧ್ಪಾಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ಪ್ರದರ್ಶಿತ್ ಜಾತೆಲಿ. ಪುಣ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಗರ್ಜೆ ಭಾಯ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮನ್ಶಾಚಾ ದುರಂತಾಚೆಂ, ದೆಸ್ವಾಟ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸುಂದರ್ ಸಪ್ಣಾಂಚೆ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಟೈಟಾನಿಕ್ ತಾರುಂ ಮನ್ಶಾಚಾ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಿಚೆಂ ಸಂಕೇತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ತೆಂ ಬುಡ್ಲೆಂ ತರ್, ಬಾಂಧ್ಲೆಲ್ಯಾಂಚೊ ದೋಷ್ ಕಸೊ ಜಾತಾ? ಅಶೆಂ ದುಸ್ರೆ ವಿಚಾರ್ತಾತ್!

ಆತಾಂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬುಡೊನ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪ್ತಾನಾ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟಾಂತ್ ಸ್ಮಾರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಲ್‍ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಕೊಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಉಗ್ತಾಯ್ಲಾಂ. ಚಾರ್ ಮಾಳಯಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಾಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ತೆಂ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಾಂತ್ ಅಂತಿಮ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಚೆಂ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ಪ್ರವಾಸಿಂಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಲೆಂ. ಯುರೋಪಾಂತ್‍ಚ್ ಬೋವ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚಾಚೆಂ ಬಾಂದಪ್ ಹೆಂ.

(Source: Internet)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *