ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

Posted on : April 9, 2018 at 12:21 PM

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 17; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

(ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್)

ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ರಾಗ್, ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ. ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚೊ ತಸೊ ದಿಸ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ.

ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್, ಬಾಪಾಯ್ಚೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಗಜಾಲಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯೊ.

“ತುಕಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕೊಣೆಂ?”

“ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲ್, ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್…..” ರೆಮೆಜ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ.

Nirmone_Title A“ತುಂ ವಗೆಚ್ ರಾವ್….. ತುಜೆಕಡೆ ವಿಚಾರುಂಕ್ ನಾ” ದೊಳೆ ಭಿಕ್ಣಾಂ ಕರ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್” ಫರ್ಮಾಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ.

“ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ…..” ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. ರೆಮೆಜಾಕ್ ವಾರ್ಡಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ ರಾಗಾನ್. ರೆಮೆಜ್ ಖಾಟಿಚ್ಯಾ ಮುಳಾಂತ್ (ಪಾಯಾಂಕಡೆನ್) ರಾವ್ಲೆಂ.

“ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊಂ….. ತೆದಾಳಾ ತೆ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ…..” ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕಡೆ ಥಾವ್ನ್‍ಚ್.

“ತೆ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್.

“ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿ-ಮ್ಹಜೊ ಭಾವ್, ಮಾಬಲಾ-ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಸಾಂಬಾಳಾಕ್ ಆಸ್ಚೊ, ಸಿಲೆಸ್ತಿನ್-ಮರಿಯಾಣ್ ಕುವೆಲಿಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆನಿ ಅನಿತಾ ತಾಂಚಿ ಧುವ್…..”

“ಪುರಾ ತುಜಿಂಚ್ ಮನ್ಶಾಂ…..” ವೆಂಗ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್. “ಆತಾಂ ಸಾಂಗ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ….. ಸಕ್ಡಾಂನಿ ಮಾರ್ಲೆಂ ವಾ…..”

“…..” ಹಾಂವೆಂ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ತುಕಾ ತಾಂಣಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ? ತುವೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಉಲಯ್ಜೆ….. ನಾ ತರ್ ಕೇಜ್ ಜಾಯ್ನಾ…..” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಗರಮ್ ಜಾಲೊ.

“ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ…..” ಹಾಂವೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

Nirmonem_FB Title New 1“ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ?” ಹಾಂಕ್ರೆಲೊ ತೊ. “ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ತರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೂರ್ ದಿಲಾಂ….. ತುಜಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ಆಸಾಮೂ? ….. ಬಾಯಮ್ಮಾ ಹಾಂಗಾ ಯೇ…..” ತಾಣೆಂ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆಂ.

“ಹೊ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾ….. ಮಾರ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‍ಂಚ್ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೇಜ್ ರಾವನಾ…..” ತಾಣೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೊ ತಶೆಂಚ್….. ತಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‍ಯಿ ತಕ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಿ ಧಾವನಾ….. ಇಲ್ಲೊಸೊ ಬುದ್ದು ತೊ….. ತಾಚೆಂ ತುಮಿ ಆಯ್ಕನಾಕಾತ್. ತೆ ಹಾಕಾ ಮಾರುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ. ಆತಾಂ ಕೇಜ್ ಘಾಲಿನಾ ತರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಚ್ ಹಾಕಾ ಮಾರ್ನ್ ಕಾಡ್ತಲೆ….. ತಾಚೆಂ ಆಯ್ಕನಾಕಾತ್….. ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ತೆಂಪಾಥಾವ್ನ್ ದುಸ್ಮಾನ್ಕಾಯ್?” ತಾಣೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಪೊಣ್ಸಾರೊಂಪ್‍ಯೊ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಥಾವ್ನ್ ಪಂಚೆತ್ಕೆ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯೊ. ವಿವಿರ್ ದಿತಾನಾ ಚೂಕ್ ಸಗ್ಳಿ ಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾವ್ನ್ ಇತ್ಲೊ ತೇಂಪ್ ಜಾಲೊ….. ಆತಾಂ ಮಾರ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್?” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕ್ಲೆಂ ನಾ.

“ರಾಜಿ ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ? ಹೇಯ್ ಪುನೆಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್…..” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಾಣಿಂ ಸಾಯ್ಬಾನೊ….. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ? ಹಾಂವ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೆವ್ತಾಲೊಂ….. ತೆದಾಳಾ ತೆ ಆಯ್ಲೆ. ಹಾಂವ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬೊಶಿ ಸೊಡ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಂ. ತಾಂಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ…..” ತಿತ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ.

“ಕಾರಣ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ರಾಗ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂವೆಂ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಮಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಕಳಯಿಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಘುಟ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ.

Edward Nazareth“ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..” ಮಧೆಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಗುಂಡುಫಾಲ್ಕ್ಯಾಂತ್ ಆಟ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ….. ತ್ಯಾ ಆಟಾಕ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಚಿ ಧುವ್ ಅನಿತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೊ ಮಾಬಲಾ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ರಾತಿಂ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಮದೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಖಬರ್ ಆಮಿಚ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್…..”

“ತಶೆಂ ಸಾಂಗಾ….. ಸತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಕಿತೆಂ ಸಂಕಟ್ ತುಮ್ಕಾಂ….. ತಿ ಖಬರ್ ತುಮಿ ಕೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ತಶೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ…..” ರೆಮೆಜಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

“ತುಮಿ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾತ್‍ವೇ?”

“ನಾ….. ಆಮಿ ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂನಿ ಖಂಯ್ ವೆಚೆಂ? ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ”

“ತರ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತುಮಿ ನ್ಹಯ್…..”

“ಆಮಿ ನ್ಹಯ್….. ಆಮ್ಕಾಂ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ”

“ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ?”

“ಗಾಂವಾರ್ ಉಲಯ್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ”

“ಆಳೆ….. ತಸಲ್ಯೊ ನಿಸ್ರಾಟ್ಯೊ ಜಾಪಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಸ್ ರಾವನಾ….. ತುಮಿಚ್ ತಾಚೆ ಧುವೆಚೊ ಮಾನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾತಾ….. ತುಂ ಏಕ್ ಆನಿ ಹೊ ಏಕ್ ಉಲಯ್ಶಾತ್ ತರ್….. ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಕೋಣ್” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ಗುರ್ಕಾರ್” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

“ತೊ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್….. ಕಂಪ್ಲೆಂಯ್ಟ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ. ತುಮ್ಚೆಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಪ್ರೇಜನ್ ನಾ…..” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಉಟ್ಲೊ.

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

ಜಾಪ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ತೊ ಗೆಲೊ.

“ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ರೆಮೆಜಾ…..” ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ತುಂ ತಕ್ಲಿ ಕುಂಬು ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ….. ಮೆಂದು ವಾಳಯ್ ಖಾವ್ನ್ ಗೆಲಾಯೇ….. ತುಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಲಾಂ ತಾಣಿಂ ಆನಿ ತುಂ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್….. ತುಂ ವಗೆಚ್ ನಿದೊನ್ ಪಳೆ…..” ರೆಮೆಜ್ ಪಡ್ಪಡ್ಲೆಂ.

“ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂವೇ? ಕೇಜಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಕ್ ವಚಜೆ, ವಕಿಲಾಂಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದೀಜೆ….. ಆನಿ ಕಹಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ?” ಹಾಂವೆಂ ನಾ ಖುಶಿ ದಾಕಯ್ಲಿ.

“ಪೊಲಿಸ್, ಕೋಡ್ತ್, ಕೇಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ವಕಿಲಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ನಾಚ್ತಾನಾ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾ.” ಕೋಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಭೊಗ್ತಾಲಿ.

“ತುಂ ಉಲಯ್ನಾಕಾ….. ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ನಿದೆ….. ತಾಣಿಂ ಮಾರ್ನ್ ತುಜೊ ಹಾಲ್‍ಲ್ಲೊ ಮೆಂದು ಸಾರ್ಕೆ ಸುವಾತೆರ್ ಪಾಟಿಂ ಬಸೊಂಕ್ ನಾ ದಿಸ್ತಾ….. ಸಾರ್ಕೊ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ತೊ ಕಾಮ್ ಕರಿನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ಕುಂಬಾಟ್ ಮೆಂದು ತುಜೊ….. ಆನಿ ಆತಾಂ ಚುಕೊನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗಜೆಗಿ?” ರೆಮೆಜ್ ಪುರ್ಪುರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ದೊಗಾಂಯಿ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂವ್.

“ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾರ್ ದಿಲ್ಯಾಯ್‍ವೇ?” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ನಾ….. ಗುರ್ಕಾರಾನ್ ಆಪಯಾಂ ಮ್ಹಳೆಂ. ಹಾಂವೆಂಚ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳೆಂ. ತಾಣಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಕಿತೆಂ ಕರ್ಚೆಂ? ತುಕಾ ಜೀವ್ ವೆಚೆ ತಸಲೊ ಮಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕ್ತೆರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ತಾಂಕಾಂ ಯೇವ್ನ್ ವಚೊಂಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾತಾಯೇ? ಹಾಂವೆಂ ತಾರ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. ತೆಂ ಗರಮ್‍ಚ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ಆಪಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂಚ್ ಜಾಲೆಂ…..” ಸಗ್ಳಿ ಕೂಡ್ ವೊಳ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲಿ. ಕೂಸ್ ಪರ್ತುಂಕ್ ಬೊರ್‍ಯೆಂತ್ಲಿ ದೂಕ್ ಸೊಡಿನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ನಿದೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ, ನೀದ್ ಪಡನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾನ್ ವಿಗಾರ್ ಆನಿ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಕುಡಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ.

ಮ್ಹಜೆ ಭಲಾಯ್ಕೆವಿಶಿಂ, ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾರಾವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ‘ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ತುಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಲೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಗಾರಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

ರೆಮೆಜಾನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ನೀಬ್‍ಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆಯಿ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತೊ ಮ್ಹಜೆಕಡೆಯಿ ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ರಾಗಾರ್ ಆಸಾ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್.

“ಯಕ್ಶಗಾನಾಕ್ ಧುವ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾರಿಜೆ?” ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆಮಿ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಂತ್ ಸಮದಾನ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

“ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೋಣ್ ತರ್‍ಯಿ ಜಾಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಅನಿತಾ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ, ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಉಲಯ್ತಾತ್….. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮರಿಯಾಣಾಚೊ ರಾಗ್ ತಕ್ಲೆಕ್ ಚಡ್‍ಲ್ಲೊ. ಹಾಕಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಹಿಂಚ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮಾರ್ಲೆಂ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸೊಡವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ಬೊಣಾಂತ್ ಮಾಬಲಾ-ಅನಿತಾಚಿಂ ಕುರ್ತುಬಾಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್‍ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್‍ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಅನಿತಾಚಿ ಮರ್‍ಯಾದ್ ವಾರ್ಯಾರ್ ಉಬಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ನಾ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್ಲಾಂ, ಜಾಲಾಂ….. ಆನಿ ಹಾಂವೆಂ ತಾಂಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಣಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಮೆಳ್ತಾ? ಪಡ್‍ಲ್ಲೆ ಮಾರ್, ಖೊಟೊ ಪಾಟಿಂ ಕಾಡುಂಕ್ ಜಾತಾತ್? ರಾಗಾಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ….. ಮ್ಹಜಿ ಖುನ್ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ತಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆಲೊಂ ನಾ. ಮರಿಯಾಣಾಚೆರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೊ ರಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ. ಮಾರ್ತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ಬೊರ್‍ಯಾಂಕ್, ಕುಸಳಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಚುಕ್‍ಲ್ಲಿ.

“ಪೊಲಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಗೆಲೆ….. ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಘೆತ್ಲೆಂ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್.

“ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾವೇ…..” ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕಡೆ.

“ಹಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜ್….. ತುಜೊ ಪ್ರಾಣ್ ತುಟ್ಟೆ ತಿತ್ಲೆಂ ಮಾರ್ಲಾಂ….. ತುಂ ವಾಂಚೊನ್ ಉರ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವ್ಹಡ್….. ಆತಾಂ ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಕಾ ಲಗಾಡ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ಟಲೊ….. ನ್ಹಯ್ ಫಾದರ್?” ಉಲಯ್ಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

“ಮರಿಯಾಣ್ ಅಶೆಂ ಕರಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್.

“ಧುವೆಚೆ ಚಾಲಿವರ್ವಿಂ ತೊ ಪುರ್ತೊ ದೆದೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲಾ….. ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾಂ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ….. ನಾ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಉತರ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಕಡೆಯಿ ಝಗಡ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಫಾದರ್….. ಆದ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂಚೆಪರಿಂ ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್‍ಚ್ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ….?” ಹಾಂವೆಂ ಆಶೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಹಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಜ್….. ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸಂಗ್ತಿ ತಿರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್….. ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಗಜಾಲಿ ಸಮಾದಾನಾನ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಕರ್ಯೆತ್….. ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ತುಕಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಶಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾತಾವೇ….. ಪೊಲಿಸ್ ಕೇಜ್ ಆಸಾ. ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಸ್ಟಡಿಕ್ ದಿಲಾಂ….. ಜಯ್ಲಾಚ್ಯಾ ಶಿತಾಚಿ ರೂಚ್ ಕಳ್ಟಲಿ…..” ನಂಜಾಳ್ಯಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್.

“ನಾ….. ಪಂಚೆತ್ಕೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್….. ಕೇಜ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್‍ಚ್ ಜಾಯ್ಜೆ” ಮ್ಹಳೆಂ ವಿಗಾರಾಂನಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಕಡೆಯಿ ಕೇಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ….. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲೆ ಸಲಿಸಾಯೆನ್ ಮುಗ್ದಂವ್ಚ್ಯೊ ವಾಟೊ ನಾಂತ್….. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಜಾತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ವೆತಾತ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ಚೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ವಗೆಚ್ ನಿದೆ ವಿತೊರಾಬಾ….. ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆನ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜ್‍ಬಾಯ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್….. ತುಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಶಿ ತರ್ ತ್ಯಾ ದಿವ್ರಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಬಲಾಕರ್ನಾ ಮರ್‍ಯಾಣ್ ತುಕಾ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡಯ್ತಲೊ….. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೆರ್ ಅಕ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ಚೊ ನಾ….. ಪೊಲಿಸಾಂಕಡೆನ್ ಸಾಂಗೊನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚೆಂ ಚಾಮ್ಡೆಂ ನಿಸ್ರಾವ್ನ್ ಖಾಡುಂ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತೆ ವಗೆಚ್ ಬಸ್ತಲೆ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸಾಂಗೊನ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಪರ್ವಣ್ಗೆಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ತಾಂಕಾಂ ಪಳೆಲೆಂ.

“ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಕೇಜ್ ಇತ್ಯರ್ತ್ ಜಾತಾನಾ ದೀಸ್ ವೆತಾತ್….. ಕೋಡ್ತ್ ಬರಿ ನ್ಹಯ್….. ಪುಣ್ ಆತಾಂ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್‍ಚ್ ನಾ. ವಿತೊರ್ ತುಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆ….. ಸರ್ವ್ ದೆವಾನ್ ನಿರ್ಮಿಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತೆಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ತುಜೆ ಖಾತಿರ್ ಮಾಗ್ತಾಂ….. ವೆಗಿಂ ಬರೊ ಜಾ ತುಂ…..” ವಿಗಾರ್ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೊ.

ಹಾಂವೆಂ ಹಾತ್ ಜೋಡ್ನ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗ್ಲೆಂ.

‘ದೆವಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್…..’ ಮ್ಹಣೊನ್ ವಿಗಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊ.

ವಿಗಾರಾಕ್ ಬಸ್ ನಾಕ್ಯಾ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಆಪವ್ನ್ ಪೊಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಸುಮಾರ್ ಎಕಾ ವೊರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ, ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ ಹಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚಾರ್ ಪಾನಾಂಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾಚಿ ಮ್ಹೊರ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ಬೆಂಡೆಜಾಂತ್ ಬಾಂಧ್‍ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚಾರ್ ಪಾನಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಬರವ್ನ್ ಘೆತ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

ಮರ್‍ಯಾಣಾ ವಿರೋದ್ ಫಟ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಉರ್ಬಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಮಾರ್ ಖಾವ್ನ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ನಿದ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ವಿಶೇಸ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೇಜ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮನ್‍ಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಯ್ಕತಾ ಕೋಣ್?

“ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಜಿಕ್‍ಲ್ಲೊ ಸಲ್ವಲೊ ಆನಿ ಸಲ್ವಲ್ಲೊ ಮೆಲೊ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾದ್‍ಚ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ದೋನ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಂ ಭಿತರ್ ಜಾವ್ನ್ ವೆಚಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ಕೊಡ್ತಿಕ್ ನಾಚೊಂಕ್ ಪಡ್ಟಾ ದೇವ್‍ಚ್ ಜಾಣಾ….. ಘರ್ಚೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ರಾತ್ ಪರ್‍ಯಾಂತ್ ರಾಕಜೆ ಪಡ್ಟಲೆಂ….. ನಿಮಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪ್ರೇಜನ್ ಆಸಾಗೀ….. ಸಾಕ್ಸ್ ಸಾರ್ಕಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕೇಜ್‍ಚ್ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಯ್ತೆಲೆ. ಉರ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಆಮ್ಚೆ ಮದ್ಲೆಂ ಹಗೆಂ?” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ರೆಮೆಜಾಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ವಗೆಚ್ ರಾವ್…..” ಚಾಳ್ವಲೆಂ ರೆಮೆಜ್, “ಸಕ್ಕಡ್ ಪಡ್ಲಾ ವೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತುಂ ಏಕ್ ಮುಡ್ಲಾ ವೊಡ್ತಾಯ್….. ಜಾಲಾಂ ಕಿತೆಂ ತುಕಾ? ಪೊಲಿಸ್, ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್, ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ಗುರ್ಕಾರ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಕೇಜ್ ಘಾಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್….. ತುಂ ಏಕ್ ಭೆರೊ….. ಉಲ್ಟೆಂಚ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್….. ಕೇಜ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ತುಕಾ ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ….. ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗೊಮ್ಟಿಚ್ ಬೆಂಡುನ್ ಕಾಡಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಜೆವೆ…..” ಪಡ್ಪಡೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್.

ಮ್ಹಜೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ವಿಗಾರಾಕ್, ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್‍ಚ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ನಾ….. ರೆಮೆಜಾಕ್ ಅರ್ತ್ ಜಾಯ್ತ್….? ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ಲೊಂ ನಾ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹಾತಾ-ಪಾಂಯಾಂಕ್ ರೆವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಂಡೇಜ್ ಕಾಡ್ನ್ ನವ್ಯಾನ್ ಘಾಲೆಂ. ಸಗ್ಳೆ ಕುಡಿರ್ ಥಂಯ್-ಹಾಂಗಾ ಬಾರ್ವೊನ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಉಜ್ವ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಚೊ ಘಾಯ್ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಥಂಯ್ ಬೆಂಡೆಜ್ ಕರ್ತಾನಾ ಚಡ್ ದುಕ್ಲೆಂ.

ಉಲಯ್ತಾನಾ ಹರ್ದ್ಯಾಂತ್ ದುಕನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕೂಸ್ ಪರ್ತಿತಾನಾ, ಖೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ತಾನಾ, ಶಿಂಕೊ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಬೊರ್‍ಯೊ ಮೊಡ್‍ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಕೊಯ್ತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಸೊಡಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಲೆಂ. ವಿಶೇಸ್ ದುಕ್ತಾಲೆಂ.

ಘಾಯಾಂಚೆಂ ಬೆಂಡೆಜ್ ಜಾತಚ್ ರೆಮೆಜ್ ಘರಾ ವಚೊನ್ ಯೆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲೆಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ಮಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಂವ್ಚಿ? ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮಾರ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ವಜನ್ ಆಸ್ತೆಂ. ರೆಮೆಜಾನ್ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ದಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಆಟಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವಿಶಿಂ ಖಬರ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್….. ತೆಂ ನೀಬ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಜಡಾಯೆಚೆಂ ನ್ಹಯ್. ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಿತ್?

ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಸಕ್ಡಾಂ ಮುಕಾರ್ ವಕಿಲಾಂನಿ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚಾರ್ಚಿಂ, ಜಾಪಿಂಕ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ, ಜಾಪ್ ದಿತಾನಾ ಚುಕೊನ್ ಪಡಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾನಾ ಮ್ಹಜೆವರ್ವಿಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಉಬೆ ರಾವೊಂಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಅಪಧಯ್ರ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ.

ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಅನಿತಾಚೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮರ್‍ಯಾದ್ ರಾಕ್ಚೆ ಪಾಸತ್ ರೆಮೆಜಾಪರಿಂ ಗಾಂವ್‍ಭರ್ ದಾಂಗ್ರೊ ಫೆರಾಯಿಲ್ಲೊ ತರ್? ಮ್ಹಜೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಮರಿಯಾಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಆನಿ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ! ತಾಣೆಂ ರಾಗಾಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮತಿಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ ಶಿವಾಯ್ ರೆಮೆಜ್ ತಸಲ್ಯಾ ಬುದಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊಂ. ಕಾಜಾರಾಚೆ ಸುರ್ವೆರ್‍ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸಾಂವ್. ರೆಮೆಜ್ ಚೊರ್‍ಯಾಂ ಕುಂಪಾದ್ರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ತರ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುಣ್‍ಯಿ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಪಡ್ತೆಂ ನಾಂವೇ? ಅನಿತಾ ಮಾಬಲಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸಲೊ ಫಟ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಲೊಂ ಹಾಂವ್.

ಚಿಂತುನ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ಚ್ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಯೇವ್ನ್ ಜಾಗಯ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್‍ಯೀ ನಿದ್‍ಲ್ಲೊಂ.

“ಮರ್‍ಯಾಣಾಕ್ ಜಾಮಿನೆರ್ ಸೊಡ್ಟಾತ್ ಖಂಯ್…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರ್ ಖಂತ್ ಉಲಯ್ಲೊ. ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ.

“ತಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂವಾಲೊ ಮಿವ್ಣೊ ಜಾಮೀನ್ ರಾವ್ತಾ ಖಂಯ್. ತಾಣಿಂ ಬರ್ಯಾ ವಕಿಲಾಕ್ ಧರ್ಲಾಂ. ವಕೀಲ್ ಆಮ್ಕಾಂಯಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಕಿಲಾಂಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ…..” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುಂಪಾದ್ರ್.

“ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಕೇಜ್ ಗೀಜ್ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ….. ವಕೀಲಾಕ್ ಧರ್ಲ್ಯಾರ್ ಭೆಶ್ಟೆಂ ಜಾತಾವೇ…..”

“ವಕಿಲಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗೊನ್ ಜಾಲಾಂ….. ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಚಿ ತುಕಾ ಖಂತ್ ನಾಕಾ….. ಮರಿಯಾಣಾಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಪಣ್ ಸಗ್ಳೆಂ ದೆಂವಯ್ಜೆ….. ಆನಿ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ಕುಂಪಾದ್ರೇ….. ಮಾಬಲಾ ಆನಿ ಅನಿತಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುವೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮರ್‍ಯಾಣಾಕಡೆ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಖಂಯ್….. ಮ್ಹಾಕಾ ಪೊಲಿಸ್ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…..” ಬೆನ್ನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಕಾವ್ಜೆಲೊಂ.

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 18: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

 

ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ ⇓

ಅವಸ್ವರ್‍ 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 15: ಮರ್ಯಾದ್ ಉರಂವ್ಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

ಅವಸ್ವರ್‍ 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

ಅವಸ್ವರ್‍ 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

ಅವಸ್ವರ್‍ 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 5: ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚೆ ಭೆಟೆಕ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 4: ಅನಿತಾನ್ ಕೊಯ್ತೊ ಧರ್ಲೊ

ಅವಸ್ವರ್‍ 3: ಗೊಲಿಮಾರಾಂತ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ್

ಅವಸ್ವರ್‍ 2: ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

ಅವಸ್ವರ್‍ 1: ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

ಸುರ್ವಾತ್: ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *