ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಫಾ. ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ತಯಾರ್

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 18, 2016 at 11:47 AM

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜೆಕ್ ಘನಾಧಿಕ್, ಮಾನಾಧಿಕ್ ಆನಿ ಭರ್ಮಾಚೆಂ ಸ್ಥಾನ್, ಮಾನ್, ಗೌರವ್ ಜೊಡುನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾ. ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್. ರಾಕ್ಣೊ ಹಪ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲೊ ವಾವ್ರ್, ದಿಲ್ಲಿ ಸೆವಾ ಅಗಣಿತ್ ಆನಿ ಬೋವ್ ಉಂಚಾಯೆಚಿ. ಜರ್ ತೊ ರಾಕ್ಣೊಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲೊ ತರ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಕ್ ವ್ಹಡ್ ಲುಕ್ಸಾಣ್ ಜಾತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮ್ಹಿನತೆನ್, ಪಾಟಿಂಬ್ಯಾನ್, ಬಳ್ವಂತ್ ಆಧಾರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ದರಬಸ್ತ್, ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಿವರುಂಕ್‍ಚ್ ಏಕ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಬರಯ್ಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಶಿವಾಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಚಿ ಚಳ್ವಳ್, ಸಂಘಟನ್, ಆಂದೋಲನ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಫುಡಾರ್‍ಪಣಾರ್ ಜಾಯ್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಚಲ್ಲಾಂ.

fr-mark-walderತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಆನಿ ಸೆವೆಕ್ ವರವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ ತಾಕಾ ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಬಿರುದ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಆನಿ ಸೂಕ್ತ್. ಹೊ ಗೌರವ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಮಾಜೆ ತರ್ಫೆನ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ, ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್.

ಸದಾಂ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಬರವ್ನ್ ತಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಲೊಕಾಕ್ ಅರ್ಪುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲಾ. ಹ್ಯಾಚ್ ಅಕ್ತೋಬರ್ 22ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚಿಂ 80 ವರ್ಸಾಂ ಸಂಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ತಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ‘ಲೊಕಾಚೊ ಯಾಜಕ್’ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ಯೆತಲೊ.

ನಂತೂರ್, ಬಜ್ಜೋಡಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಂದೇಶ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್, ಹ್ಯಾಚ್ ಸನ್ವಾರಾ, 22.10.2016ವೆರ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಚಿ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ಆಟಾಪ್ಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾತೆಲೆಂ. ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ 3.30 ವೊರಾರ್ ಸುರ್ವಾತ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಲೊ. ಮುಖೆಲ್ ಸಯ್ರೊ ಜಾವ್ನ್ ಮಾಲ್ಗಡೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಹೇಮಾಚಾರ್ಯ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ತಲೊ.

ಬಜ್ಪೆ ಲಾಗ್ಸರ್ಚ್ಯಾ ಪೆರ್ಮುದೆಚ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಂತ್, ಬೋವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ, ದೆವೊತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲೊ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರ್, ಇಸ್ಕೊಲಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡುಂಕ್‍ಚ್ ಕಶ್ಟ್, ವಾಂವ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್, ಹಟಾನ್ ಆನಿ ಪರಿಶ್ರಮಾನ್ ಶಿಕಪ್ ಕರ್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರೀ ಜಾಯ್ತೆ ಕಶ್ಟ್, ಸವಾಲಾಂ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಯಾಜಕಿ ದೀಕ್ಷಾ ಜೊಡುಂಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಖಾಸ್ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಾನ್, ಶೈಲೆನ್, ವಿಶಿಶ್ಟತೆನ್ ಎಕೆಕ್‍ಚ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಕುತೂಹಲ್‍ಭರಿತ್. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಲೊಕಾ ತರ್ಫೆನ್ ಚಿಂತ್ಚೊ, ವಾವುರ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ತೊ ನಾಂವಾಡ್ಲಾ. ರಾಕ್ಣೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಕಾರ್ಬಾರಾಂ ವಿಜ್ಮಿತಾಚಿಂ. ಹ್ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಝಳಕ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆತ್ಮ್‍ಚರಿತ್ರಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಬೋವ್ ಉಣೆ. ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ಹ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಉಣೆ. ಜೊ.ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ವ್ಹಡ್ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲಿ. ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಮನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ತೆಂ ಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ನಾ, ತಿ ಬೆಜಾರಾಯೆಚಿ ಗಜಾಲ್. ಆಯ್ಲೆವಾರ್‍ಚ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್, ಸಂಘಟಕ್, ‘ಮಾಂಡ್ ಸೊಭಾಣ್’ ಗುರ್ಕಾರ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎರಿಕ್ ಒಝೆರಿಯೊಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಕಥಾ ಪುಸ್ತಕಾ ರುಪಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ.

ವಿಶೇಸ್ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಮಜ್ಭೂತ್ ದಿಗೊ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಬೋವ್ ಸಾಧೊ, ಖಾಲ್ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್‍ಚ್ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಳಕ್ ಆನಿ ಸಳಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲಿಚ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ. ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ, ಪಳೆಲ್ಲೆಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ.

ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಸಹ ಸಂಪಾದಕ್ ಟೊನಿ ಫೆರೊಸ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ (ಅಲಂಗಾರ್) ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿ ತರೀ ಆಮ್ಚೆ ಲಾಗಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಉಲವ್ನ್ ತಾಣೆ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ಗಜಾಲಿ ಉಜ್ವಾಡಾಯ್ಲ್ಯೊ. ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಆಮಿ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಉಲಂವ್ಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆ ತರೀ ತೊ ಇತ್ಲೊ ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ಉರ್ಬೆಸ್ತ್ ಜಾಲೊ, ತಾಕಾ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆನಿಕೀ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ.

ತೆದಾಳಾ ಹಾಂವೆಂ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ ‘ತುಮಿ ತುಮ್ಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ಚರಿತ್ರಾ ಬರಯ್ಜೆ’ ಮ್ಹಳೆಂ. ತೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತೊ ವರ್ತೊ ಸಂತುಶ್ಟ್ ಜಾಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ತಾಕಾಯ್ ಹುಮೆದ್ ಚಡ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಟೊನಿ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್, ಪರತ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮ್ಚಿ ಭೆಟ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಪ್ರಾಯ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಂ ವರ್ವಿಂ ಬರಂವ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ತ್ರಾಸ್ ಜಾತಾಲೆಂ ತರೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್, ಕ್ರಿಯಾಶೀಲ್ ಆನಿ ಸ್ಫೂರ್ತಿದಾಯಕ್ ಚಟುವಟಿಕೆಂನಿ ವೆಸ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ಪಣ್, ಸೆಮಿನರಿಂತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಆನಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಗಜಾಲಿಂ ವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ. ತಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ತಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಿಸಾಂವ್ ಆನಿ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಶಿಕವ್ಣ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸದಾಂ ಸತಾನ್, ನಿತಿನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್, ದೆಖಿಭರಿತ್ ಜಾವ್ನ್, ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಾಧನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಮಾರ್ಕ್ ವಾಲ್ಡರಾಕ್ 80ವ್ಯಾ ಜಲ್ಮಾ ದಿಸಾಚೆ ಉಲ್ಲಾಸ್. ತಾಚಿ ಜಿಣಿ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್.

ಬಾಪ್ ವಾಲ್ಡರಾಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಶಿಸ್ ಆನಿ ಈಶ್ಟ್ ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತಾಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಉಜ್ವಾಡಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ತೆಲೆಂ. ತುಮ್ಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಸ್ವಾಗತ್.

ಆಪವ್ಣ್ಯಾ ಪತ್ರ್

budkulo_fr-mark-walder_autobiography-invitation

 

ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್, ಸಲಹಾ ವಾ ಸೂಚನಾಂ ಇಮೈಲ್ ಕರಾ: budkuloepaper@gmail.com

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಭಾಸ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಂವಿಶಿಂ ವಾಚಿಜೆಚ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಲೇಖನಾಂ⇓
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್ ಗಿರೇಸ್ತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಶಿಲ್ಪಿ
ವೇಳ್-ಘಡಿ: ಮನ್ಶಾ ಮೊಲಾಂಚಿ ಅದ್ಭುತ್ ಮಹಾಕಥಾ
ಸರ್ದಾರಾಂಚಿ ಸಿನೊಲ್ ಆನಿ ಸಿಮಾಂವ್ಚೆ ಗ್ರಾಚಾರ್!
ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ
ಚಾ.ಫ್ರಾ. ದೆಕೋಸ್ತಾಚೆಂ ಲೇಖನ್: ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂಚಿ ಖರಸ್
ಅಕಾಡೆಮಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿಂ ಪಾಸೊತ್ ವಾವುರ್ತಾ: ರೊಯ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ
ಮಾನ್ಯತಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಖರೆಂ, ಪುಣ್ ಮಾನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಕೊಣೆಂ?
ಬರವ್ಪಿ, ಪತ್ರಕರ್ತಾಂನಿ ಖಡಾಖಡ್ ಆಸಜೆ; ನಾಂ ತರ್ ತೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್?
ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉಲಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಉರಯ್
ವಿಲ್ಫಿ ರೆಬಿಂಬಸ್ ಏಕ್ ಶ್ರೇಶ್ಟ್ ಸಾಹಿತಿಯ್ ವ್ಹಯ್
ಚರಿತ್ರೆಚಿಂ ಪಾನಾಂ ಉಗಡ್ಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಪಯ್ಣ್

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *