Browsing the "NOVELS" Category

ಅನಿತಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 2 ಹಾಂವ್ ಸ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೊ ಆಸ್ತಾನಾಚ್ ಅನಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮಾಂಯ್ ಘರಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಳಾಂತ್ ವಸ್ತುರಾಂ ಉಂಬ್ಳುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜೊ ಆನ್ ವ್ಹಾಳಾ ದೆಗೆರ್ ಸೊಪ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಕಾರ್ತಿಂಗೊಳ್ ಮಯ್‍ನ್ಯಾಚೆಂ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್. ಮ್ಹಜೆ ಮಾಂಯ್ನ್ ನಿಸ್ರಾಟ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಭಾತಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಪೊಣ್ಸಾ ರೊಂಪ್‍ಯೊ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಅವಸ್ವರ್ 1 ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಭಿಜೊಂಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಮೊಡ್ಲಾಂ ಬಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾರ್ ಜೊರಾನ್ ಉಕಲ್ನ್ ಘಾಲ್ತಾನಾಂಚ್ ರೆಮೆಜಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತರೀ ರಾಗ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಸುಸ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ. ಉಟ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮ್ಹಜೆ ಬಾಯ್ಲೆಚ್ಯಾ ರಾಗಾಚೊ ಮಾಪ್ ಆನಿ ತಾಚೊ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಉಗ್ತಾವ್ಣಿ – ಏಕ್ ನಾಡ್! ಏಕ್ ಖುನ್?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ: ಸುರ್ವಾತ್ ಗೊಲಿಮಾರ್ ನಾಕ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಚೆಂ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆಂ ನಿಮಾಣೆಂ ಬಸ್ಸ್ ‘ಕಾಡ್‍ಲಚ್ಚಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್’ ಗೊಲಿಮಾರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಆಟಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಬಸ್ಸಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ‘ಕೃಷ್ಣಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸರ್ವಿಸ್’ ಗಾಂವ್ಚೆ ಜಣ್ ಕಾಡ್‍ಲಚ್ಚಿಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಗೊಲಿಮಾರಾಚೆ ರಸ್ತೆ ರಾನಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್, ಫಾಡಿಂತ್ಲ್ಯಾನ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್