Browsing the "NOVELS" Category

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 12: ಧೊಶಿಂಕ್ ಥೊಡೊ ವಿರಾಮ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 12 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಶ್ವಾಸ್ ಧರ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ, ಮರಿಯಾ ಅಂದ್ರೇಯಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ ಭಾಲ್ ತಿಣೆಂ ಸಾಸ್ಪುನ್ ಪಳೆಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಖಿಳೊ ಕಾಡ್‍ಲ್ಲೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 24: ಸತ್ ಸಲ್ವಲೆಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 24; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ನಿಮಾಣೆಂ ವಾಕ್ಮೂಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ? ಹಾಂವೆಂ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಾ ಕಡೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ. “ಎಕಾದಾವೆಳಾ ತುಕಾ ಕಿತೆಂಯೀ ಪಿಡಾ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ತುಜೆಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್… ತ್ಯಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 23: “ಹಾಂವೆಂಚ್ ಖುನ್ ಕೆಲ್ಲಿ!”

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 23; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ತುಂ ಘರಾ ವಚ್…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ರೆಮೆಜಾಕ್. ರೆಮೆಜಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಸಯ್ತ್ ಘಾಲಿನಾ. ಘುವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಚಲ್ತಚ್ ರಾವ್ಲೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್‍ಯೀ ಗೆಲೊ. ಹಾಂವ್…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 11: ಭುಮಿ ವೈಕುಂಠಾಂತ್ ಸರೊಪ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 11 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ವ್ಹಯ್! ಹ್ಹೆ-ಹ್ಹೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝ್. “ಹಾಂವೆಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಫಕತ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಡ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ತುಕಾ ವೆಗ್ಗಿಂ ಸುಟ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 10: ಚುರ್ಚುರೆ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 10 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಕಾಂತ್ಲಿ. ಕಿತೆಂ ತಿಣೆಂ ಆಯ್ಕಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್? ತಿಕಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಚ್ “ತುಂ-ತುಂ!” ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ಉಚಾಂಬಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತಿಣೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 22: ತುಂಚ್ ಖುನಿಗಾರ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 22; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಮ್ಹಾಕಾ ರಾತಿಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸೊಡ್ತಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂ…” ಹಾಂವೆಂ ತ್ಯಾ ಪೊಲಿಸಾ ಕಡೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. “…ತುಕಾ ಖುನ್ಯೆಚ್ಯಾ ಅಪ್ರಾಧಾಚೆರ್ ಕಯ್ದ್ ಕೆಲಾ……
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 9: ವಿಕಾಳ್ ಪಾಸ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 9 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಮತಿಂತ್ ದುಬಾವ್ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಕತ್ ಧಮ್ಕಣೆಚಿ ದಾವ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ತ್ರಾಸಾಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ತ್ಯೆ ರಾತಿಂ ಉಬ್ಯೊ ಜಾಲ್ಯೊ.…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 21: ರಾಕ್ಕೊಸಾಚ್ಯಾ ಘಾಸಾಂತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 21; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಪೊಲಿಸ್” ಆಕಾಂತೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ರೆಮೆಜ್. “ಹ್ಯೆ ರಾತಿಕ್ ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ…? ಪೊಲಿಸ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್?” “ದಾರ್ ಕಾಡ್ ವಿಕ್ಟರ್ ಕುವೆಲೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪೊಲಿಸಾಂ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿಯೀ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಲಿ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್, ಮಾನ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಷೇಕ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 20; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್‍ಯೀ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್