Browsing the "NOVELS" Category

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 14: ಲಿಪ್ತ್ಯಾ ಬೊಣಾಂತ್ ಬುರ್ಸೊ ಖೆಳ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 14; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಪಾಲ್ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಕ್ ಇಂಗ್ ಲಾವ್ನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶಯ್ ವಿಗಾರಾಂಲಾಗಿಂ ವ್ಹರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಕ್ ಆದ್ಲೆ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 1: ಭಂಗ್ಲೆಲೆಂ ಕಾರ್ಯೆಂ

Sovo Surngarun_T Budkulo
ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಶೆಂ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಯಾರ್‍ಯೀ, ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ, ವ್ಹಡ್ಲೆಂ, ದೊಮ್ ಫಿದಾಲಾಂಚ್ಯಾ ದರ್ಬಾರಾಕ್ ಸಹಜ್‍ಲ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್ ತೆಂ. ವ್ಹಯ್. ವ್ಹಡಾಂಗೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಕಾಜಾರ್! ನೊವ್ರೊ, ಎಸ್ತೆಪಾನಿಯೊ ಅಬುಂದಿಯುಸ್, ಪೂತ್ ಆಂಕ್ವಾರ್,…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 13: ಪರತ್ ಪಂಚತ್ಕೆಕ್?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 13; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಪಂಚೆತ್ಕೆರ್ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಮಾಡಾಮುಳಾಂಕ್ ಯೇನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾಲೆ ಆತಾಂ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಯಾತ್? ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ಖಂಚ್ಯಾ ರುಕಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್… ಪಾಂಚ್ ಮಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಪೊಣ್ಸಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 12: ರೆಮೆಜಾಕ್ ರೇಂದ್ ಪಡ್ಲೊ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 12; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ತಾಂಚ್ಯಾ ಪಾತ್ಕಾಂಚಿ ಖಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಕಾ….. ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಂಚಿಂ ಪಾತ್ಕಾಂ, ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಣ್ಟಾತ್…..” ಹಾಂವೆಂ ಆಕ್ಶೇಪ್ ಉಚಾರ್ಲೊ. ರೆಮೆಜಾಕ್ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ದಿಸ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ಜೆ. ಸಿಲೆಸ್ತಿನಾಚೆ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 11: ಪಂಚೆತ್ಕೆಚೆಂ ತೀರ್ಪ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 11; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಉಲಯ್….. ಸಾಂಗ್…..” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಧೊಂಕುಳ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಮೊನ್ಯಾ-ಕೆಪ್ಪ್ಯಾ-ಬೆರ್ಯಾ ಪರಿಂ ತಾಕಾ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಮ್ಹಜಿ ಮತ್ ಸಗ್ಳಿಚ್ ನಿರಾಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಉಲಂವ್ಕ್ ಉತ್ರಾಂಚ್ ನಾತ್‍ಲ್ಲಿಂ. “ಸಾಯ್ಬಾನೊ…..”…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 10: ಅಪ್ರಾಧ್ಯಾಚೆರ್ ದುರಾಂ

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 10; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ನಾತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಂವ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಘರ್ ಬಾಗಿಲ್ ರಿತೆಂ ಸೊಡುನ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 9: ಪಂಚೆತ್ಕೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 9; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಪಂಚೆತ್ಕಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಾಸತ್ ಕುಂಪಾದ್ರೇ…..” ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್. “ಪಂಚೆತ್ಕಿ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ ಬರಿ ಜಾಲಿ. ಮಲಯಾಳಿಂಕ್ ಧರ್ನ್ ಮಾಟ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 8: ಮಾಟ್ ವಾ ಪಿಡಾ?

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 8; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಆಗ್ಮೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಬೋತ್ಲ್ ರೆಮೆಜಾನ್ ದವರ್‍ಲ್ಲಿ, ಕಿತ್ಲಿ ಸೊದ್ಲ್ಯಾರ್‍ಯಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ. ಕೆಂಳ್ಬೆಂತ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಿಸ್ಲ್ಯೊ ಸಕ್ಕಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ-ಸಿರ್ಕ್ಯಾಚ್ಯೊ, ಭಾಯ್ರೆ ತೆಲಾಚ್ಯೊ, ಬಿಂಡಿಚ್ಯಾ ಬಿಯಾಂಚ್ಯಾ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 7: ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಟ್ ಕೆಲೆಂ!

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 7; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮರಿಯಾಣ್ ಆಯ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ಭೊಗ್ಲಿ. ಮರಿಯಾಣಾಕ್ ನೀಜ್ ಹಕೀಗತ್ ಸಮ್ಜತೆಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೊ ಗೊಂದೊಳ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸುಟಂವ್ಕ್ ಜಾತಲೊಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 6: ಅಪ್ರಾದ್ಯಾಕ್ ಚತ್ರಾಯ್

Nirmone-Title-Design_Thumbnail
ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 6; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ವಿಗಾರಾಂಕ್ ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಹಾಂವ್ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲೊಂ. ವೆತಾನಾ ಆಮ್ಸೊರಾನ್ ಚಲೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ ತರ್‍ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಮೆಳ್ಳೊ…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್