Browsing the "NOVELS" Category

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 8: ಘಡ್ಗಡೊ ಝಗ್ಲಾಣೆಂ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ವೆಳಾರ್, ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪುಣ್ ಚಲ್ತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬರ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್ ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ. ತಾಣೆಂ ಆನಿಕ್‍ಯೀ ಥೊಡೆ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 7: ಪ್ರವೇಶ್ ಜಾತಾ ಮೊಸೊರ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಕಾಂಟ್ಯೆರ್ ಬಸ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಜಾಲಿ ಗತ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ಚಿ. ಜಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಮನ್ ಆಗ್ನೆಸ್ ಕುಂವರ್ನಿಚೆರ್ ಭುಲ್‍ಲ್ಲೆಂ ತಶೆಂಚ್ ತಿಚೆಂಯೀ ಕಾಳಿಜ್ ತಾಕಾ ಸ್ವಾಗತ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯ್ತೆಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 6: ತೆಣೆಂ ನ್ಹಂಯ್, ಹೆಣೆಂ ಬಾಂಯ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ನ್, ಸಾಹಸಾಚ್ಯಾ ಸ್ವಪ್ಣಾಂತ್ ಸಯ್ತ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ತಸಲ್ಯೆ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ತೊ ಆಡ್ಚಲೊ. ರಫಾಯೆಲ್ ಮಿಂಗೆಲ್ ಕಾಮ್ತಿನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯೆ ಕುಂವರ್ನಿನ್, ತೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 5: “ಆದೇವ್ಸ್ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್!”

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಸಿನ್ಹೊರ್! ತುವೆಂ ದುಬಾಂವ್ಚಿ ವಾ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾಚ್ ಇಷ್ಟಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ತುಂ ಆಸಾಯ್.” ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಪರ್ತುನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 4: ಭೊರ್‍ಯಾ ವಯ್ರ್ ಭೊರ್ಕುಟಿ

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಜಿವಿತಾಚೊ ಖೆಳ್ ಹೊ. ಕೊಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲಾಂ ಅಶೆಂ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್? ಭುರ್‍ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪಂಥಾಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಆತಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಪ್ರಾಣ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 3: ಅಪಾಯಾಂತ್ ಶಿಪಾಯ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 3 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ತೆಣೆಂ, ಎಕ್ಯೆ ವಾಟೆನ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾರ್’ಯೀ, ಕುಶೆಲಾಂನಿ ಸರ್ದಾರ್ ಸಿಮಾಂವ್ ಕಡೆನ್ ದಾವ್ ಉಡವ್ನ್ ಆತಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಜಿಕ್ಚೊ ಸಂದರ್ಭ್ ಲಾಭ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಸರ್ದಾರ್ ಆಂತೊನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 2: ಆರಂಭ್ ಜಾತಾ ಘಾತ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 2 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವಿಚಿತ್ರ್ ಶರ್ತಾಂಚೊ, ಪುಣ್ ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್ ಬಸವ್ನ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಂತೊನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಚೊನ್ ಜಾಲೊ. ಊಂಚ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಸರ್ದಾರಾಂ ಮಧ್ಲೊ ಹೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – 1: ದರ್ಬಾರಾಚೊ ದಾವ್

ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 1 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಗಡ್ಯಾ ಬರವ್ಪ್ಯಾಂನಿ ಭಾಂಗ್ರಾಳೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ರಚ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್‍ಲ್ಲೆಂ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ, ಮೊಗಾಚ್ಯಾ, ‘ಬುಡ್ಕುಲೊ’ ಇ-ಪತ್ರಾನ್. ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಎ.ಟಿ. ಲೋಬೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಂ. 1 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕಾದಂಬರಿ, ಖಡಾಪಾಚಿ ‘ದೆವಾಚ್ಯೆ ಕುರ್ಪೆನ್’ ಬುಡ್ಕುಲೊ ಇ-ಪತ್ರಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪ್ರೇಮಿಂಕ್ ಆನಿ ಭಾಷಾಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ವ್ಹರ್‍ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಆನಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್. ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಅತ್ಯದ್ಭುತ್ ಸಂಗ್ತಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಖಡಾಪ್ ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವಾಚ್ಯಾ ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾನ್ ಲಿಖ್‍ಲ್ಲ್ಯೊ ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ಕಾದಂಬರಿ (ಹ್ಯಾ…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 21: ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ (ನಿಮಾಣೊ ಅಧ್ಯಾಯ್)

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 21 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ಸೊವೊ, ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್, ಹಾಂತುಳ್… ಹಾಂತುಳಲಿ ಸೂಸಿ; ಮಾಣಿಕ್, ಮಾಣಿಕ್ ನಿಪಜಾಲಾಂ, ವ್ಹೊರೆತಾ, ವ್ಹೊರೆತಾ ದಾವ್ಯೆ ಕುಶಿನ್.” ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್, ತ್ಯಾಚ್ ವರ್‍ಸಾಚೊ ತೊ ಗಿಮಾಳೊ ಮಹಿನೊ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)