Browsing the "NOVELS" Category

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 8: ದುಸ್ರಿಚ್ ವಾಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 8 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಬಚಾವೆ ಖಾತಿರ್ ಫುಡೆಂ ಕಸಲಿಯೀ ವಾಟ್ ಉಗ್ತಿ ಜಾತಲಿ. ಪುಣ್ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಜೀವ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್, ಮಾನ್‍ಯೀ ರಾಕಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಷೇಕ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 20: ಹಾಂವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡ್ಲೊಂ

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 20; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಕೀಲಾಕ್‍ಯೀ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಕೀಲಾನ್ ಆಪ್ಣಾ ತೆವ್ಶಿನ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ಲಾಂ ತರ್ ಹಾಂವೆಂ ಕೊಡ್ತಿಂತ್ ಮರಿಯಾಣಾಚ್ಯಾ ವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚೆಂ ವ್ಯರ್ಥ್. ಮರಿಯಾಣಾ ಕಡೆನ್ ದುಡು ಆಸಾ. ಪಯ್ಶೆ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 7: ಪಯ್ಲೊ ಫಾತೊರ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 7 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್ ಮೆಲ್ಖಿಯೊರ್ ಪರ್ಬುನ್ ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾ ವಿಷ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲಿ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾಟ್ವಾಂತ್ಲೆ ಜಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಥಟಕ್ ಜಾಲೆ. ಸದ್ದ್ಯಾಚ್ಯೆ ತಾನ್-ಭುಕೆಚಿ ತಾಂಕಾಂ…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 19: ಆನ್ಯೇಕ್ ಘಾತ್?

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 19; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಶ್ಟ್….. ತುಂ ಸಕಾಳಿಂ ಉಜ್ವಾಡ್‍ಲ್ಲೆಂಚ್ ವಚೊನ್ ಕುಂಪಾದ್ರಿಕಡೆ ಉಲವ್ನ್ ಯೇ…..” ಮ್ಹಳೆಂ ರೆಮೆಜಾನ್. “ತೊ ಆನಿ ಮರಿಯಾಣ್ ಗುತ್ತಿಗೆಂತ್ ಸಾಂಗಾತಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 6: ಘಾತ್ ಆನಿ ದಗಲ್ಬಾಜ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 6 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) “ತೆನ್ಕಾಂತ್ ಆಯ್ಕಲ್ಲಿ ತಿ ಕಾಣಿ ಕಶಿ ಆಸಾ?” ವೊವ್ಳ್ಯಾಂನಿ ವಯ್ರ್-ವಯ್ರ್ ಸವಾಲೆ ಕೆಲೆಂ. “ತೆಂಚ್ ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕರ್ತಾಂ” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಡೊನ್ ಗಸ್ಪಾರ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 18: ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ದೊಡೊ ಖೆಳ್?

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 18; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) “ಕಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಾಯ್ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ತುಂ….. ಅನಿತಾ-ಮಾಬಲಾ ನಿದ್‍ಲ್ಲೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲಾಂ….. ಆಪ್ಣೆಂ ಮಾರ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕಾರಣ್ ಸೊಧುನ್ ಮರಿಯಾಣಾನ್‍ಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 5: “ಭುರ್ಗಿಂ ಝುಜಾಕ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್”

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 5 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ವ್ಹೊಕ್ಲೆಚ್ಯಾ ವರ್ತನಾ ವರ್ವಿಂ ನೊವ್ರ್ಯಾಕ್ ರಾಗ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಜಾಣಾಸೊನ್‍ಯೀ, ಡೊನಾ ಲುವಿಜಾನ್ ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ, ವೀರೋಚಿತ್ ಮೇಟ್ ದವರ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಷೇಕ್ ಆಯಾಝಾಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 17: ಕೇಜ್ ಕರ್ಚಿ ನಾಕಾ!

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 17; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಭಿತರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲೊ ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಪೊಲಿಸ್ ಪೆದೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ಇನ್ಸ್‍ಪೆಕ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಕರಾರ್ ರಾಗ್, ಹಂಕಾರ್, ಗರ್ವ್ ಪಳಯ್ತಾನಾಂಚ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ.…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್ – 4: ಜಯ್ತಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್

ಸೊವೊ ಸುಂರ್ಗಾರುನ್: ಅಧ್ಯಾಯ್ 4 ಬರಯ್ಣಾರ್: ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಲಿಖ್ಣೆ ನಾಂವ್ – ಖಡಾಪ್) ಮಾಂವಾನ್, ಪುಡ್ತುಗೇಜ್ ಭಾಷೆನ್ ತಶೆಂ ಉಚಾರ್‍ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಉತಾರ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ದೊನಾ ಲುವಿಜಾ ಘಡ್ಬಡ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ತಿ ಜಾಣಾಸ್‍ಲ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಮಾಂವಾನ್, ತಸಲ್ಯೆ ಆಯಿನ್ನ್…
Read More

ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ (ಖಡಾಪ್)

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – 16: ಮರ್ಯಾದ್ ರಾಕ್ಲಿ ವಾ ಕಾಡ್ಲಿ?

ನಿರ್ಮೊಣೆಂ – ಅವಸ್ವರ್ 16; ಬರಯ್ಣಾರ್: ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್ (ಆದ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾ ಥಾವ್ನ್) ಮರ್‍ಯಾಣಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ, ಶಿವಾಯ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಪಾಂಚ್-ಧಾ ಮೆಟಾಂ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಚಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ವೆಗಾನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಯೆಂವ್ಚಿ ಖರಸ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ…
Read More

ಡೊ. ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್