Browsing the "LIFE LINE" Category

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಯಾಜಕ್ ಬಾ. ಎಡ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊಚೆಂ ಸಪಣ್ – ಮೌಂಟ್ ರೋಜರಿ ಆಸ್ಪತ್ರ್

ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ನಾಂವಾಡ್‍ಲ್ಲ್ಯಾ ಅವಿಭಜಿತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಗಿರೇಸ್ತ್‍ಕಾಯೆಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊರೊಡಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ದಳ್ಬರಾನ್ ಸೊಭ್ತಾತ್. ಎಕಾಮೆಕಾ ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಕ್ ಪಡ್‍ಲ್ಲೆಪರಿಂ, ಫಿರ್ಗಜ್‍ಗಾರ್, ಪಂಥಾಟಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ, ಹೆರಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ವ್ಹಡ್, ಮಜ್ಭೂತ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಣ್…
Read More

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

ನಾಗ್ಡೆ ನಿದ್ಲ್ಯಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಭಾರೀ ಬರೆಂ ಖಂಯ್

ಎಬೇ, ಹೆಂ ಕಾಲೆಂ ಹಳ್ಶಿಕ್, ಜಾಯ್ಗೀ ಅಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ತುಮ್ಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಹೆಡಾಯ್ನಾಕಾತ್. ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ಗಜಾಲ್‍ಚ್. ಪೊಜ್ಡೆಂ, ಹಳ್ಶಿಕ್ ಕಿತೆಂಯ್ ನ್ಹಯ್. ಜರ್ ತುಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಬರೆಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾತ್ ತರ್, ಹೆಂ ಲೇಖನ್ ತುಮಿ…
Read More

Budkulo Media Service

ಮ್ಹಾಕಾ ಉಣೆಂಪಣ್ ಭೊಗ್ತಾ; ವಾಟ್ ದಾಕಯಾ ಪ್ಲೀಸ್

ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಲಜೆಚಿಂ, ದಾಕ್ಷೆಣೆಚಿಂ. ಕೊಣೆಂಯ್ ಮ್ಹಜೆವಿಶಿಂ ಪಾಡ್ ಉಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಸ್ತು ಬೆಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆರ್ ಅಪ್ರಾಧ್ ಥಾಪ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೆಜಾರ್ ಆನಿ ದೂಖ್ ಭೊಗ್ತಾಲೆಂ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ,…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮ್ಹಜೊ ಭುರ್ಗೊ ಜೆವಿನಾ ದಾಕ್ತೆರಾ!

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಬಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಚೆರ್ಕೊ ಆಸಾ. ಸಮಸ್ಸೊ ಕಿತೆಂಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಜೇಂವ್ಕ್‍ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾ. ಘರಾ ಖಾಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಯ್ ಕರ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಖಾಯ್ನಾ. ಬಟಾಟೆ, ಕೆರೆಟ್ ತಸಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್ ಘಟಾಯೆಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಕಡ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾರೀ ಖಾಯ್ನಾ. ಫಳ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮ್ಹಾಕಾ ಪಿಡಾ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊಗಿ?

ಹಾಂವ್ 26 ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಚಲಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ಲ್ಹಾನ್‍ಥಾವ್ನ್ ಎಕಾ ಥರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ ಧೊಸ್ತಾ. ಕೊಣಾಯ್‍ಲಾಗಿಂ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಭಿರಾಂತ್. ಕೊಣಾಯ್‍ಸಂಗಿಂ mingleಯೀ ಹಾಂವ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾತಾಂತುಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾಂವ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಚಡ್ ಮುಕಾರ್…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಜಾಂವ್?

ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕ್ ಮೊಗಾಚೆ ನಮಸ್ಕಾರ್. ಹಾಂವ್ ಬರ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ದೊಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಪ್ಪಾ ಮಮ್ಮಿ ಸವೆಂ ಘರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಶ್ಹೆರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಿಕ್ಕೆಶೆ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್.…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್

ಮೊಟಾಯ್‍ ಸೈರಿಕೆಕ್ ಅಡ್ಕಳ್?

ಹಾಂವ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಸಾಧಾರಣ್ ಸಾವ್ಳಿಂ ಆನಿ ಮೊಟಿಂ ಆಸಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈರಿಕೊ ಲಾಗಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜಿಂ ಆವಯ್ ಬಾಪಯ್ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಭುರ್ಗಿಂ ಆಮಿಂ ಶಿಕೊನ್ ಬರ್ಯಾ ಜೊಡಿರ್ ಆಸಾಂವ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಟಾಯೆ ವರ್ವಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೈರಿಕೊಚ್ ಮೆಳಾನಾಂತ್. ಮ್ಹಜೆ ಬರೆ ಗೂಣ್,…
Read More

ಡೊ| ಎಡ್ವರ್ಡ್ ನಜ್ರೆತ್