Browsing the "HUMOUR, WIT AND SATIRE" Category

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್

ಬ್ರಾ ಆನಿ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ದೊಗಾಂನಿ ಇಂಪೊರ್ಟೆಂಟ್ ಆಸ್ಚೆಂಚ್ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ. ಕಶೆಂ? ಇರಾದೊ ಲಿಪಂವ್ಚೊ. ಉದ್ದೇಶ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ. ಅರ್ಥ್ ಜಾವ್ನಾ. ಸಮಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾಯೆ? ತೆಂ ಪಳೆನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್ ಆಸಾ? ಕೆದಾಳಾ ಪಳೆಂವ್ಚೆಂ? ಆನಿ ಕೆದಾಳಾ? ಪಿಶ್ಯಾಂಪರಿಂ ಉಲಯ್ತಾಯ್? ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಚ್…
Read More

romanteesha@gmail.com