ಸ್ಪರ್ಧೊ

ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ

Posted on : October 20, 2017 at 10:37 AM

ಸ್ಪರ್ಧೊ

Bridge

ತುಂ ಏಕ್ ಖಣಿ
ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂ

ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಯ್
ತೋಡ್ ಜಾತಾಯ್
ಹಾಂವ್ ಪಾಂಪಾಳೆಂಚ್
ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಾಡ್ತಾಂ

ತುಂ ರಾಗಾರ್ ಜಾತಾಯ್
ವ್ಹಾಳ್ ಜಾತಾಯ್
ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವಿಶಾಲ್ ಜಾತಾಂ

ತುಂ ಖುಬಾಳ್ತಾಯ್
ವಿಸ್ತಾರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಜಾತಾಯ್
ಹಾಂವ್‍ಯೀ ವ್ಹಡ್ ಜಾತಾಂ
ಸಾಂಖೊವ್ ಜಾತಾಂ

ತುಂ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ
ಹಾಂವ್ ಪರಿಹಾರ್

ಆಮಿ ದೊಗಾಂಯ್ ವಾಡ್ತಾಂವ್
ತುಂ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತಿತ್ಲೆಂ
ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಜಾತಾಂ

-ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಪಿರೇರಾ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ
Feedback can be sent to: budkuloepaper@gmail.com
Like us at: www.facebook.com/budkulo.epaper

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*